Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2265 ze dne 6. prosince 2016, o změně rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2265 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/28
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2265
   ze dne 6. prosince 2016,
   o změně rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 této směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutím 2007/884/ES (2) bylo Spojenému království povoleno do 31. prosince 2010 omezit na 50 % právo nájemce nebo příjemce leasingu odpočíst daň z přidané hodnoty (DPH) na vstupu za poplatky z nájmu nebo leasingu motorového vozidla, pokud se toto vozidlo nepoužívá výhradně pro obchodní účely. Spojenému království bylo rovněž povoleno nepovažovat soukromé používání vozidla za poskytnutí služby za úplatu, pokud si jej osoba povinná k dani najímá nebo pořizuje na leasing pro obchodní účely. Na základě těchto opatření (dále jen „odchylující se opatření“) již nájemce nebo příjemce leasingu nemá povinnost vést záznamy o kilometrech najetých pro soukromé účely ve vozidlech určených pro obchodní účely a vypočítávat daň za kilometry najeté pro soukromé účely v těchto vozidlech.
            
   
               2)
            
               Rozhodnutí 2007/884/ES bylo následně změněno prováděcím rozhodnutím 2011/37/EU (3) a prováděcím rozhodnutím 2013/681/EU (4), která prodloužila platnost odchylujících se opatření do 31. prosince 2016
            
   
               (3)
            
               Dopisem, který Komise zaevidovala dne 14. března 2016, požádalo Spojené království o povolení prodloužit platnost odchylujících se opatření.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES informovala Komise o žádosti Spojeného království dopisem ze dne 28. června 2016 ostatní členské státy. Dopisem ze dne 28. června 2016 oznámila Komise Spojenému království, že má k dispozici veškeré informace nezbytné k posouzení žádosti.
            
   
               (5)
            
               V souladu s článkem 3 rozhodnutí 2007/884/ES předložilo Spojené království Komisi zprávu o použivání uvedeného rozhodnutí, která obsahovala přezkum daného procentního omezení. Z údajů, které Spojené království poskytlo, vyplývá, že omezení nároku na odpočet na 50 % stále odpovídá aktuální situaci, pokud jde o poměrné použití daných vozidel pro obchodní a neobchodní účely.
            
   
               (6)
            
               Spojenému království by proto mělo být povoleno nadále uplatňovat odchylující se opatření v dalším omezeném období, a to do 31. prosince 2019.
            
   
               (7)
            
               Pokud se Spojené království domnívá, že je nutné prodloužit platnost odchylujících se opatření i po roce 2019, mělo by společně s žádostí o prodloužení předložit Komisi zprávu, která bude obsahovat přezkum uplatňovaného procentního omezení, a to nejpozději do 1. dubna 2019.
            
   
               (8)
            
               Prodloužení platnosti odchylujících se opatření bude mít pouze zanedbatelný dopad na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby a nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH.
            
   
               (9)
            
               Rozhodnutí 2007/884/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 3 rozhodnutí 2007/884/ES se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 3
      Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. prosince 2019.
      Případná žádost o prodloužení daných opatření stanovených tímto rozhodnutím se podá společně se zprávou, která bude Komisi předložena nejpozději do 1. dubna 2019 a která bude obsahovat přezkum procentního omezení uplatňovaného na nárok na odpočet DPH z nájmu nebo leasingu vozidel, pokud se tato vozidla nepoužívají výhradně pro obchodní účely.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 6. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2007/884/ES ze dne 20. prosince 2007, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 21).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/37/EU ze dne 18. ledna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 19, 22.1.2011, s. 11).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/681/EU ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 316, 27.11.2013, s. 41).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.