Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2266 ze dne 6. prosince 2016, kterým se Nizozemsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu zdanění na elektřinu dodávanou dobíjecím stanicím pro elektrická vozidla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2266 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/30
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2266
   ze dne 6. prosince 2016,
   kterým se Nizozemsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu zdanění na elektřinu dodávanou dobíjecím stanicím pro elektrická vozidla
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (1), a zejména na článek 19 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 29. března 2016 a v souladu s čl. 19 odst. 1 směrnice 2003/96/ES požádalo Nizozemsko o povolení uplatňovat sníženou sazbu zdanění na elektřinu dodávanou elektrickým vozidlům. Na žádost Komise poskytlo Nizozemsko dodatečné informace dne 6. dubna, 20. června a 18. srpna 2016.
            
   
               (2)
            
               Snížená sazba zdanění má za cíl podporovat používání elektrických vozidel snížením nákladů na elektřinu používanou k jejich pohonu.
            
   
               (3)
            
               Využívání elektrických vozidel zamezuje emisím látek znečišťujících ovzduší, které vznikají při spalování benzínu a motorové nafty či jiných fosilních paliv, a přispívá tak ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. Využívání elektrických vozidel může dále snížit emise CO2, pokud se využívá elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie. Předpokládá se proto, že opatření přispěje ke splnění cílů politik Unie v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a klimatu.
            
   
               (4)
            
               Nizozemsko výslovně požádalo, aby snížená sazba zdanění byla uplatňována na elektřinu dodávanou elektrickým vozidlům jak pro obchodní, tak pro neobchodní použití, a aby se vztahovala i na dobíjecí stanice, které nejsou přístupné veřejnosti.
            
   
               (5)
            
               Nizozemsko požádalo o to, aby byla snížená sazba zdanění elektřiny uplatňována pouze na dobíjecí stanice, v nichž se elektřina používá k nabíjení elektrického vozidla přímo, a aby se nevztahovala na elektřinu poskytovanou v podobě výměny baterií.
            
   
               (6)
            
               Snížená sazba zdanění elektřiny poskytované elektrickým vozidlům prostřednictvím dobíjecích stanic zvýší podnikatelskou přitažlivost veřejně přístupných dobíjecích stanic v Nizozemsku, což by mělo zatraktivnit využití elektromobilů a zlepšit stav životního prostředí.
            
   
               (7)
            
               S ohledem na omezený počet elektrických vozidel a vzhledem k tomu, že úroveň zdanění elektřiny dodávané elektrickým vozidlům prostřednictvím dobíjecích stanic bude vyšší než minimální úrovně zdanění pro obchodní použití stanovené v článku 10 směrnice 2003/96/ES, opatření během doby své platnosti pravděpodobně nepovede k narušení hospodářské soutěže, a nebude mít tudíž nepříznivý dopad na řádné fungování vnitřního trhu.
            
   
               (8)
            
               Úroveň zdanění elektřiny dodávané elektrickým vozidlům prostřednictvím dobíjecích stanic, které nejsou určeny pro obchodní použití, bude vyšší než minimální úroveň zdanění pro neobchodní použití stanovená v článku 10 směrnice 2003/96/ES.
            
   
               (9)
            
               Podle čl. 19 odst. 2 směrnice 2003/96/ES musí být každé povolení udělené podle čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice striktně časově omezeno. Nizozemsko požádalo, aby bylo povolení uděleno na dobu čtyř let, tak aby se zajistila dostatečně dlouhá doba platnosti povolení a hospodářské subjekty nebyly odrazovány od provedení nezbytných investic.
            
   
               (10)
            
               Tímto rozhodnutím není dotčeno uplatňování pravidel Unie týkajících se státní podpory,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nizozemsku se povoluje uplatňovat sníženou sazbu zdanění na elektřinu dodávanou dobíjecí stanicím a přímo používanou pro dobíjení elektrických vozidel, a to s výjimkou dobíjecích stanic pro výměnu baterií pro elektrická vozidla a za předpokladu, že jsou dodrženy minimální úrovně zdanění stanovené v článku 10 směrnice 2003/96/ES.
   Článek 2
   Pro účely tohoto rozhodnutí se použije definice pojmu „elektrické vozidlo“ uvedená v bodu 2 článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (2).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2020.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.
   
      V Bruselu dne 6. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.