Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2267 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2267 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/32
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2267
   ze dne 6. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na článek 27 odst. 1 tohoto protokolu,
   s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 28. října 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29) (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou.
            
   
               (2)
            
               Platnost mandátu stávajícího externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland skončila po provedení auditu za účetní rok 2015. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2016.
            
   
               (3)
            
               Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland si jako svého externího auditora pro účetní roky 2016 až 2020 vybrala společnost Mazars.
            
   
               (4)
            
               Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pro účetní roky 2016 až 2020 byla jmenována společnost Mazars.
            
   
               (5)
            
               Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2) odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 5 nahrazuje tímto:
   
      „5.   Mazars se schvaluje jako externí auditor Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pro účetní roky 2016 až 2020.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno ECB.
   
      V Bruselu dne 6. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 413, 10.11.2016, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.