Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2268 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem C(2016) 8390

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2268 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/34
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2268
   ze dne 14. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8390
      
   
   (Pouze německé znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 6 a čl. 20 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí Komise 2007/305/ES (2), 2007/306/ES (3) a 2007/307/ES (4) stanoví pravidla pro stažení hybridní řepky olejky Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných (dále jen „GM materiál“) z trhu. Uvedená rozhodnutí byla přijata poté, co držitel povolení – společnost Bayer CropScience AG – Komisi informoval, že nehodlá podat žádost o obnovení povolení tohoto GM materiálu v souladu s čl. 8 odst. 4 prvním pododstavcem, článkem 11, čl. 20 odst. 4 a článkem 23 nařízení (ES) č. 1829/2003.
            
   
               (2)
            
               Všechna tři rozhodnutí stanoví počáteční přechodné období pěti let, během nichž je povoleno potraviny a krmiva, které obsahují tento GM materiál, sestávají z něj nebo jsou z něj vyrobeny, uvádět na trh v míře nejvýše 0,9 % a za předpokladu, že tato přítomnost je náhodná nebo technicky nevyhnutelná. Účelem tohoto přechodného období bylo zohlednit skutečnost, že v potravinových a krmivových řetězcích může být i poté, co společnost Bayer CropScience AG rozhodla o ukončení prodeje osiva získaného z těchto geneticky modifikovaných organismů, a ačkoli byla přijata veškerá opatření, jež mají přítomnosti tohoto GM materiálu zabránit, občas přítomno stopové množství uvedeného GM materiálu.
            
   
               (3)
            
               Na základě zkušeností získaných po stažení tohoto GM materiálu z trhu byla prováděcím rozhodnutím 2012/69/EU (5) změněna všechna tři rozhodnutí s cílem prodloužit přechodné období do 31. prosince 2016. S ohledem na velmi nízké stopové množství, jež bylo oznámeno, byla v rozhodnutí snížena tolerovaná přítomnost tohoto GM materiálu v potravinách a krmivech na 0,1 % hmotnostního podílu.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES rovněž stanoví řadu opatření, jež musí společnost Bayer CropScience AG přijmout, aby zajistila účinné stažení tohoto GM materiálu z trhu, a stanoví pro tuto společnost oznamovací povinnost.
            
   
               (5)
            
               V prosinci 2013 a březnu 2016 společnost Bayer CropScience AG oznámila, že ačkoli přijala opatření s cílem zabránit výskytu těchto geneticky modifikovaných organismů v souladu s rozhodnutími 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, v posledních letech bylo v komoditách řepky olejky přesto zjištěno jejich stopové množství. Přetrvávající přítomnost stop lze vysvětlit biologií řepky olejky, jež může být dlouhou dobu dormantní, a také zemědělskými postupy, jež se využívají při sklizni osiva a jejichž důsledkem může být náhodné uvolňování, jehož úroveň bylo v době přijetí rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES a prováděcího rozhodnutí 2012/69/EU těžké odhadnout. Výskyt stop nadále klesá.
            
   
               (6)
            
               Na základě výše uvedených skutečností je vhodné prodloužit přechodné období o další tři roky, tj. do 31. prosince 2019, aby bylo možné zcela odstranit zbývající stopy řepky olejky Ms1×Rf1, Ms1 × Rf2 a Topas 19/2 v potravinovém a krmivovém řetězci.
            
   
               (7)
            
               S cílem dále přispět k odstranění tohoto GM materiálu je také vhodné, aby společnost Bayer CropScience AG nadále prováděla interní program požadovaný rozhodnutími 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES a shromažďovala údaje (což dobrovolně činila již dříve) o přítomnosti těchto látek v komoditách řepky olejky dovážených do Unie z Kanady, která je jedinou zemí, kde se tato linie řepky olejky pěstovala pro komerční účely. Společnost Bayer CropScience AG by měla Komisi předložit zprávu týkající se obou těchto aspektů do 1. ledna 2019.
            
   
               (8)
            
               Společnost Bayer CropScience AG by měla zajistit trvalou dostupnost certifikovaných referenčních materiálů, aby kontrolní laboratoře mohly během tohoto přechodného období provádět své zkoušení.
            
   
               (9)
            
               Rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (10)
            
               Opatření přijatá v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2007/305/ES se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Adresát zavede interní program, který zajistí účinné stažení řepky olejky ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a kombinace hybridů ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 v rámci produkce osiva a šlechtění, a bude shromažďovat údaje o výskytu těchto geneticky modifikovaných organismů v dodávkách řepky olejky z Kanady do Unie.
               Adresát podá Komisi do 1. ledna 2019 zprávu o provádění tohoto programu a o přítomnosti těchto geneticky modifikovaných organismů v dodávkách řepky olejky z Kanady do Unie.“
            
   
               2)
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               1.   Přítomnost materiálu, který obsahuje řepku olejku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a kombinaci hybridů ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, sestává z nich nebo je z nich vyroben, v potravinách či krmivech oznámených podle čl. 8 odst. 1 písm. a) a čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1829/2003 se toleruje do dne 31. prosince 2019:
               
                           a)
                        
                           pokud je tato přítomnost náhodná či technicky nevyhnutelná a
                        
               
                           b)
                        
                           v míře nejvýše 0,1 %.
                        
               2.   Adresát zajistí, aby byly certifikované referenční materiály pro řepku olejku ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 dostupné u American Oil Chemists Society na adrese https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)“.
            
   
               3)
            
               Příloha se zrušuje.
            
   Článek 2
   Rozhodnutí 2007/306/ES se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Adresát zavede interní program, který zajistí účinné stažení řepky olejky ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a kombinace hybridů ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 v rámci produkce osiva a šlechtění, a bude shromažďovat údaje o výskytu těchto geneticky modifikovaných organismů v dodávkách řepky olejky z Kanady do Unie.
               Adresát podá Komisi do 1. ledna 2019 zprávu o provádění tohoto programu a o přítomnosti těchto geneticky modifikovaných organismů v dodávkách řepky olejky z Kanady do Unie.“
            
   
               2)
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               1.   Přítomnost materiálu, který obsahuje řepku olejku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a kombinaci hybridů ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, sestává z nich nebo je z nich vyroben, v potravinách či krmivech oznámených podle čl. 8 odst. 1 písm. a) a čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1829/2003 se toleruje do dne 31. prosince 2019:
               
                           a)
                        
                           pokud je tato přítomnost náhodná či technicky nevyhnutelná a
                        
               
                           b)
                        
                           v míře nejvýše 0,1 %.
                        
               2.   Adresát zajistí, aby byly certifikované referenční materiály pro řepku olejku ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 dostupné u American Oil Chemists Society na adrese https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)“.
            
   
               3)
            
               Příloha se zrušuje.
            
   Článek 3
   
      Článek 1 rozhodnutí 2007/307/ES se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 1
      1.   Adresát zavede interní program, který zajistí účinné stažení řepky olejky ACS- BNØØ7-1 v rámci produkce osiva a šlechtění a bude shromažďovat údaje o výskytu tohoto geneticky modifikovaného organismu v dodávkách řepky olejky z Kanady do Unie.
      Adresát podá Komisi do 1. ledna 2019 zprávu o provádění tohoto programu a o přítomnosti těchto geneticky modifikovaných organismů v dodávkách řepky olejky z Kanady do Unie.
      2.   Přítomnost materiálu, který obsahuje řepku olejku ACS-BNØØ7-1, sestává z ní nebo je z ní vyroben, v potravinách či krmivech oznámených podle čl. 8 odst. 1 písm. a) a čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1829/2003 se toleruje do dne 31. prosince 2019:
      
                  a)
               
                  pokud je tato přítomnost náhodná či technicky nevyhnutelná a
               
      
                  b)
               
                  v míře nejvýše 0,1 %.
               
      3.   Adresát zajistí, aby byly certifikované referenční materiály pro řepku olejku ACS- BNØØ7-1 dostupné u American Oil Chemists Society na adrese https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)“.
   
   Článek 4
   Údaje v registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva podle článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003 týkající se řepky olejky ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a kombinace hybridů ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, řepky olejky ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a kombinace hybridů ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 a řepky olejky ACS-BNØØ7-1 se mění tak, aby zohledňovaly toto rozhodnutí.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno společnosti Bayer CropScience AG, Alfred Nobel S. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Německo.
   
      V Bruselu dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2007/305/ES ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4) a produktů z ní získaných z trhu (Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 17).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2007/306/ES ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) a produktů z ní získaných z trhu (Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 20).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2007/307/ES ze dne 25. dubna 2007 o stažení řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z ní získaných z trhu (Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 23).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/69/EU ze dne 3. února 2012, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných (Úř. věst. L 34, 7.2.2012, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.