Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2269 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Indii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2269 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/38
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2269
   ze dne 15. prosince 2016
   o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Indii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 tohoto nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených ve třetích zemích, stanoveného v článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám usazeným a povoleným ve třetích zemích, jejichž regulační normy jsou rovnocenné podmínkám stanoveným ve výše uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a v něm stanovené přijetí rozhodnutí o rovnocennosti tak přispívají k dosažení ústředního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, jímž je snížit systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran k provádění clearingu mimoburzovních („OTC“) derivátových smluv, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve třetí zemi.
            
   
               (2)
            
               K tomu, aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný právnímu režimu Unie, pokud jde o ústřední protistrany, měl by být hmotněprávní výsledek platných právních předpisů a předpisů o dohledu rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní předpisy a předpisy o dohledu Indie zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou v Indii usazeny a povoleny, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyššímu riziku, než by tomu mohlo být ze strany ústředních protistran povolených v Unii, a tudíž nepředstavují nepřijatelnou míru systémového rizika v Unii. Přitom by měla být zejména zohledněna výrazně nižší rizika spojená s clearingovými činnostmi na finančních trzích, které jsou menší než finanční trh Unie.
            
   
               (3)
            
               Dne 1. září 2013 Komise obdržela odborný posudek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) k právním předpisům a předpisům o dohledu, které se vztahují na ústřední protistrany povolené v Indii. Ze závěru odborného posudku vyplývá, že právní předpisy a předpisy o dohledu na úrovni jurisdikce zajišťují, že ústřední protistrany povolené v Indii, které přijaly vnitřní politiku a postupy týkající se několika oblastí, jež představují právně závazné požadavky, splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 je nutno splnit tři podmínky k tomu, aby bylo možno konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země týkající se ústředních protistran, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.
            
   
               (5)
            
               Podle první z těchto podmínek musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (6)
            
               Právně závazné požadavky Indie pro ústřední protistrany povolené v Indii, které se týkají cenných papírů a finančních derivátů a které podléhají dozoru a dohledu Rady pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Board of India, „SEBI“) (tzv. režim SEBI), sestávají z aktu (nařízení) o smlouvách o cenných papírech z roku 1956 (Securities Contracts (Regulation) Act, SCRA) a nařízení o smlouvách o cenných papírech a o burzovních a clearingových korporacích (Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations) z roku 2012 (souhrnně „nařízení“), které SEBI přijala v červnu 2012 při výkonu pravomocí, které jí byly svěřeny podle SCRA a aktem o cenných papírech a burze Indie (akt SEBI). SEBI vydal dne 4. září 2013 oběžník, jímž přijal Zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů, které v dubnu 2012 vydal Výbor pro platební a vypořádací systémy (2) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, a vyzval subjekty infrastruktury finančních trhů, včetně clearingových korporací, aby je dodržovaly.
            
   
               (7)
            
               SCRA a nařízení stanoví schvalovací režim clearingových systémů jakožto uznaných clearingových korporací ústřední vládou a SEBI. Žádající clearingový systém musí splňovat zvláštní požadavky zaměřené na zajištění spravedlivého fungování clearingového systému a ochranu investorů. Ústřední vláda nebo SEBI mohou rovněž stanovit podmínky pro uznání clearingových korporací. Uznané clearingové korporace musí přijmout vnitřní pravidla a postupy, které posoudí ústřední vláda a SEBI před jejich uznáním a které musí být v souladu s podmínkami stanovenými pro každou uznanou clearingovou korporaci. Vnitřní pravidla a postupy uznaných clearingových korporací nemohou být změněny bez předchozího souhlasu SEBI. SEBI dále může přijímat vnitřní pravidla uznaných clearingových korporací pro konkrétní záležitosti nebo měnit jejich stávající pravidla, pokud je to nezbytné nebo výhodné. SEBI dále může ukládat sankce za porušení vnitřních pravidel a postupů uznaných clearingových korporací nebo jakýchkoli pokynů, které vydala.
            
   
               (8)
            
               Právně závazné požadavky vztahující se na ústřední protistrany povolené v Indii, které provádějí clearing státních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a forexových nástrojů a které spadají pod dohled Indické centrální banky (Reserve Bank of India, RBI) (režim RBI) sestávají ze zákona o platebních a vypořádacích systémech z roku 2007 (Payment and Settlement Systems Act, „PSSA“) a nařízení o platebních a vypořádacích systémech z roku 2008 (Payment and Settlement Systems Regulations, „nařízení PSS“). RBI uděluje povolení subjektům provozovat clearingové instituce za předpokladu, že splňují požadované podmínky („povolené clearingové instituce“). Kromě toho RBI může stanovit zvláštní podmínky pro udělení povolení, které je platné, dokud jsou tyto stanovené zvláštní podmínky splněny. Podle PSSA přijímají povolené clearingové instituce vnitřní pravidla a postupy a mají povinnost provozovat clearingové instituce v souladu s nimi.
            
   
               (9)
            
               Kromě toho PSSA svěřují RBI pravomoc vydávat obecné pokyny nebo pokyny určené konkrétní povolené clearingové instituci. Oba typy pokynů musí povolené clearingové instituce dodržovat. RBI zveřejnila dne 26. července 2013„Dokument o politice regulace a dohledu nad infrastrukturou finančních trhů“, v němž se uvádí, že se od všech povolených clearingových institucí požaduje dodržování Zásad pro subjekty infrastruktury finančních trhů.
            
   
               (10)
            
               Toto rozhodnutí se týká pouze rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu pro uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce, a nikoli právních předpisů a předpisů o dohledu pro ústřední protistrany, které poskytují clearingové služby na komoditním trhu a které podléhají regulaci a dohledu Výboru pro forwardové trhy.
            
   
               (11)
            
               Právně závazné požadavky uplatnitelné na ústřední protistrany povolené v Indii tedy mají dvoustupňovou strukturu. Hlavní zásady, které musí uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce dodržovat, aby získaly povolení k poskytování clearingových služeb v Indii, („základní pravidla“) jsou tyto: a) v rámci režimu SEBI jsou hlavní zásady pro uznané clearingové korporace stanoveny v SCRA a v nařízeních doplněných oběžníkem ze dne 4. září 2013, který vyžaduje dodržování Zásad pro subjekty infrastruktury finančních trhů, a b) podle režimu RBI, nařízení PSSA a PSS spolu s Dokumentem pro regulaci a dohled nad infrastrukturou finančních trhů, který vyžaduje dodržování Zásad pro subjekty infrastruktury finančních trhů. Tato základní pravidla představují první stupeň právně závazných požadavků v Indii. Za účelem prokázání souladu se základními pravidly musí uznané clearingové korporace předložit svá interní pravidla a postupy ke schválení SEBI. Podle režimu RBI musí povolené clearingové instituce dodržovat svá vnitřní pravidla a postupy při provozování svých povolených clearingových institucí. Tato vnitřní pravidla a postupy tvoří druhý stupeň právně závazných požadavků Indie a musí poskytovat podrobné informace o tom, jak budou uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce tyto normy dodržovat. Vnitřní pravidla a postupy uznaných clearingových korporací a povolených clearingových institucí navíc obsahují dodatečná ustanovení, která v určitých aspektech doplňují základní pravidla. Vnitřní pravidla a postupy uznaných clearingových korporací a povolených clearingových institucí, které provádějí Zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů, jsou pro uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce právně závazné.
            
   
               (12)
            
               Posouzení rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu platných pro uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce usazené v Indii by rovněž mělo vzít v úvahu účinek zmírňování rizika, který zajišťují, pokud jde o míru rizika, jemuž jsou vystaveni členové clearingového systému nebo obchodní systémy se sídlem v Unii a které vyplývá z jejich účasti v těchto subjektech. Účinek zmírňování rizika určuje jednak míra rizika spojeného s clearingovými činnostmi prováděnými dotčenou ústřední protistranou, která závisí na velikosti finančního trhu, na němž ústřední protistrana působí, a jednak vhodnost právních předpisů a předpisů o dohledu platných pro ústřední protistrany ke zmírňování tohoto rizika. Za účelem dosažení stejného účinku zmírňování rizika jsou v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na větších finančních trzích, jejichž míra rizika je vyšší, zapotřebí přísnější požadavky na zmírňování rizika než v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na menších finančních trzích, jejichž míra rizika je nižší.
            
   
               (13)
            
               Uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce usazené v Indii vykonávají své clearingové činnosti na výrazně menším finančním trhu, než je finanční trh, na němž vykonávají činnost ústřední protistrany usazené v Unii. Celková hodnota transakcí s deriváty, jejichž clearing byl v Indii během posledních tří let proveden, představovala méně než 1 % celkové hodnoty transakcí s deriváty, jejichž clearing byl proveden v Unii. Účast v uznaných clearingových korporacích a povolených clearingových institucích usazených v Indii tedy členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vystavuje výrazně nižšímu riziku než jejich účast v ústředních protistranách povolených v Unii.
            
   
               (14)
            
               Právní předpisy a předpisy o dohledu vztahující se na uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce usazené v Indii tedy mohou být považovány za rovnocenné, pokud jsou vhodné ke zmírňování uvedené nižší míry rizika. Základní pravidla platná pro uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce usazené v Indii doplněná vnitřními pravidly a postupy, které vyžadují soulad se Zásadami pro subjekty infrastruktury finančních trhů, zmírňují uvedenou nižší míru rizika existující v Indii a dosahují účinku zmírnění rizika rovnocenného s účinkem, o nějž usiluje nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (15)
            
               Lze proto vyvodit závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu Indie zajišťují, že uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce usazené v Indii splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (16)
            
               Podle druhé podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu Indie platné pro ústřední protistrany povolené v Indii zajišťovat, že ústřední protistrany podléhají průběžnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (17)
            
               Dohled nad uznanými clearingovými korporacemi vykonává SEBI. SEBI může přijímat vnitřní pravidla uznaných clearingových korporací pro konkrétní záležitosti nebo měnit jejich stávající pravidla se stejným účinkem, jako kdyby byly přijaty nebo pozměněny uznanými clearingovými korporacemi. SEBI kromě toho může uznaným clearingovým korporacím udělovat pokyny ve veřejném zájmu nebo v zájmu obchodu, zájmu investorů nebo trhu cenných papírů. Uznané clearingové korporace podléhají kontrolám, šetřením a auditům prováděným SEBI a mají SEBI poskytovat informace týkající se jejich podnikatelských činností. SCRA stanoví sankce za porušení vnitřních pravidel a postupů uznaných clearingových korporací nebo pokynů vydaných SEBI. Povolení udělená uznaným clearingovým korporacím může ústřední vláda nebo SEBI ve veřejném nebo obchodním zájmu zrušit.
            
   
               (18)
            
               Dohled nad povolenými clearingovými institucemi vykonává RBI. RBI může od povolených clearingových institucí požadovat informace a má pravomoc provádět kontroly v jejich prostorách a provádět audity. RBI kromě toho může vydávat povoleným clearingovým institucím pokyny v konkrétních situacích, aby upustily od svého chování a vykonávaly taková rozhodnutí, která jsou nutná k napravení situace. Sankce jsou kromě toho stanoveny v případě nedodržení ustanovení PSSA a právních předpisů, příkazů a pokynů vydaných RBI. Povolení k výkonu činnosti povolené clearingové instituce může RBI zrušit v případě, že povolená clearingová instituce porušuje ustanovení PSAA a nařízení PSS, příkazy nebo pokyny vydané RBI nebo v případě nedodržování podmínek, kterými je povolení podmíněno.
            
   
               (19)
            
               Měl by proto být vyvozen závěr, že uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce povolené v Indii podléhají průběžnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (20)
            
               Podle třetí podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu Indie zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí („ústřední protistrany z třetích zemí“).
            
   
               (21)
            
               Ústřední protistrany z třetích zemí mohou v rámci režimu RBI požádat o povolení provozovat povolenou clearingovou instituci, což ústřední protistraně z třetích zemí umožní poskytovat stejné clearingové služby jako ústřední protistrany usazené v Indii. Ústřední protistrany z třetích zemí mohou být osvobozeny od určitých požadavků uplatňovaných v případě uznaných clearingových korporací a povolených clearingových institucí v Indi za předpokladu, že splňují Zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů a v případě, že byla uzavřena ujednání o spolupráci mezi RBI a orgánem dohledu třetí země. Posouzení žádostí o povolení může vycházet z informací poskytnutých orgánem dohledu třetí země.
            
   
               (22)
            
               Měl by proto být vyvozen závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu Indie zajišťují účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí.
            
   
               (23)
            
               Toto rozhodnutí je založeno na právně závazných požadavcích týkajících se uznaných clearingových korporací a povolených clearingových institucí, které jsou platné v Indii v době přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by ve spolupráci s orgánem ESMA měla i nadále pravidelně sledovat vývoj právních předpisů a předpisů o dohledu pro uznané clearingové korporace a povolené clearingové instituce a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.
            
   
               (24)
            
               Pravidelným přezkumem právních předpisů a předpisů o dohledu platných v Indii pro ústřední protistrany povolené v Indii by neměla být dotčena možnost Komise provést kdykoli mimo obecný přezkum ještě zvláštní přezkum, vyžádá-li si situace, aby Komise znovu posoudila rovnocennost udělenou tímto rozhodnutím. Na základě tohoto opětovného posouzení by mohlo být toto rozhodnutí zrušeno.
            
   
               (25)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Pro účely čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Indie sestávající z aktu (nařízení) o smlouvách o cenných papírech z roku 1956, nařízení o smlouvách o cenných papírech a o burzovních a clearingových korporacích z roku 2012 a oběžníku ze dne 4. září 2013, které se použijí na uznané clearingové korporace povolené v Indii, považují za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012.
   2.   Pro účely čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Indie sestávající ze zákona o platebních a vypořádacích systémech z roku 2007 a nařízení o platebních a vypořádacích systémech z roku 2008, doplněné Dokumentem o politice regulace a dohledu nad infrastrukturou finančních trhů, které se použijí na povolené clearingové instituce povolené v Indii, považují za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
   
      (2)  Výbor pro platební a vypořádací systémy změnil k 1. září 2014 svůj název na Výbor pro platební a tržní infrastrukturu (Committee on Payment and Market Infrastructures).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.