Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2270 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti schválených burz v Singapuru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2270 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2270
   ze dne 15. prosince 2016
   o rovnocennosti schválených burz v Singapuru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 2a odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 648/2012 stanoví požadavky na clearing a dvoustranné řízení rizik pro mimoburzovní (OTC) derivátové smlouvy, jakož i požadavky na oznamování těchto smluv. V článku 2 bodě 7 nařízení (EU) č. 648/2012 jsou OTC deriváty definovány jako derivátové smlouvy, k jejichž realizaci nedochází na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (2) ani na trhu třetí země, který je který je považován za rovnocenný regulovanému trhu v souladu s článkem 2a nařízení (EU) č. 648/2012. Proto jsou veškeré derivátové smlouvy, k jejichž realizaci dochází na trhu třetí země, který není považován za rovnocenný regulovaným trhům, klasifikovány pro účely nařízení (EU) č. 648/2012 jako OTC.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 2a nařízení (EU) č. 648/2012 se trh třetí země považuje za rovnocenný regulovanému trhu, pokud splňuje právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III směrnice 2004/39/ES, a podléhá v uvedené třetí zemi soustavnému účinnému dohledu a vynucování práva.
            
   
               (3)
            
               Aby byl trh třetí země považován za rovnocenný regulovanému trhu ve smyslu směrnice 2004/39/ES, měl by být věcný výsledek platných právně závazných požadavků a předpisů o dohledu a vynucování práva rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právně závazné požadavky, které se vztahují na schválené burzy v Singapuru, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III směrnice 2004/39/ES a zda tyto trhy podléhají soustavnému účinnému dohledu a vynucování práva. Trhy, které jsou ke dni přijetí tohoto rozhodnutí schválené burzy, by proto měly být označeny za trhy, které jsou považovány za rovnocenné regulovanému trhu ve smyslu směrnice 2004/39/ES.
            
   
               (4)
            
               Právní rámec Singapuru pro schválené burzy tvoří zákon o cenných papírech a futures („Securities and Futures Act“ (SFA), nařízení „Securities and Futures (Markets) Regulations 2005“, nařízení „Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations 2005“, nařízení „Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations 2005“, nařízení „Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations 2004“ a pokyny vydané singapurským měnovým úřadem („Monetary Authority of Singapore“, „MAS“) a pokyny k nařízení o trzích č. SFA 02-G01 a pokyny o vhodných a řádných kritériích č. FSG-G01. Pokyny k nařízení o trzích stanoví povinnosti schválených burz, například povinnost provozovat spravedlivý, řádný a transparentní trh. § 321 odst. 5) zákona SFA stanoví, že se veškeré strany, které žádají o ručení nebo je odmítají, mohou v případě nedodržení pokynů využít civilního či trestního řízení. Kromě toho § 334 odst. 1 a § 335 zmocňuje singapurský měnový úřad uložit schválené burze peněžité pokuty, pokud tento úřad zjistí, že daná burza zodpovídá za porušení pokynů. Mimo to existuje pro každou schválenou burzu soubor pravidel, který obsahuje pravidla týkající se podnikání a kotace, která blíže vysvětlují požadavky zákona SFA. Pravidla týkající se podnikání a kotace, jakož i veškeré změny těchto předpisů musí být před jejich provedením předloženy singapurskému měnovému úřadu. Zákon SFA stanoví sankce pro případ, že pravidla týkající se podnikání a kotace nesplňují požadavky stanovené singapurským měnovým úřadem. Podle zákona SFA jsou pravidla pro podnikání pro schválenou burzu a její členy závaznou smlouvou a musí být proto respektována a trvale dodržována.
            
   
               (5)
            
               Právně závazné požadavky platné pro schválené burzy v Singapuru vedou k věcným výsledkům, jež jsou rovnocenné výsledkům požadavků stanovených v hlavě III směrnice 2004/39/ES v těchto oblastech: povolovací postup, požadavky na definice, přístup ke schváleným burzám, organizační požadavky, požadavky na vrcholné vedení, připuštění finančních nástrojů k obchodování, pozastavení a stažení nástrojů z obchodování, kontrola dodržování předpisů ze strany schválených burz a přístup k ujednáním v oblasti clearingu a vypořádání.
            
   
               (6)
            
               Podle směrnice 2004/39/ES platí požadavky na transparentnost před uskutečněním obchodu i po něm pouze pro akcie přijaty k obchodování na regulovaných trzích. Akcie sice mohou být přijaté k obchodování na schválených burzách v Singapuru, Komise se nicméně domnívá, že posouzení těchto požadavků není pro účely tohoto rozhodnutí relevantní, jelikož jeho cílem je ověřit rovnocennost právně závazných požadavků platných na trzích ve třetích zemích, pokud jde o derivátové smlouvy, které jsou na těchto trzích realizovány.
            
   
               (7)
            
               Mělo by se proto vycházet z toho, že právně závazné požadavky na schválené burzy v Singapuru dosahují výsledků rovnocenných s výsledky plynoucími z požadavků stanovených v hlavě III směrnice 2004/39/ES.
            
   
               (8)
            
               Schválené burzy v Singapuru podléhají dohledu orgánu MAS, veřejného orgánu zřízeného podle § 3 zákona o měnovém úřadu v Singapuru. Singapurský měnový úřad je primárním orgánem dohledu nad činnostmi kapitálového trhu v Singapuru. § 46 zákona SFA zmocňuje tento úřad vydávat pro schválené burzy pokyny, pokud jde o určité otázky, které blíže uvádí SFA, aby se zajistila ochrana investorů, fungování spravedlivých, řádných a transparentních trhů, integrita a stabilita kapitálových trhů a soulad s veškerými pravidly či zákazy vydanými singapurským měnovým úřadem. Tento úřad má zákonnou pravomoc vydávat právně závazná sdělení, pokyny, kodexy, politická prohlášení a praktické pokyny. Singapurský měnový úřad může uložit peněžité pokuty a vydat napomenutí za porušení ustanovení zákona SFA nebo sekundárních právních předpisů, včetně sdělení a pokynů. Tento úřad může rovněž odvolat klíčové úředníky, pokud má za to, že je to v zájmu veřejnosti. Úřad dohlíží na postupy, jaké má schválená burza pro řízení rizik a kontroly, a to prostřednictvím kontrol v podniku či mimo něj.
            
   
               (9)
            
               Mělo by se proto vycházet z toho, že určené schválené burzy v Singapuru podléhají soustavnému účinnému dohledu a vynucování práva.
            
   
               (10)
            
               Podmínky stanovené v článku 2a nařízení (EU) č. 648/2012 by proto měly být považovány za splněné, pokud jde o schválené burzy v Singapuru.
            
   
               (11)
            
               Toto rozhodnutí se zakládá na právně závazných požadavcích na schválené burzy, které byly v Singapuru použitelné v okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by měla i nadále průběžně sledovat vývoj právních ujednání a ujednání o dohledu pro schválené burzy a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato. Komise by měla zejména přezkoumat toto rozhodnutí s ohledem na začátek použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4).
            
   
               (12)
            
               Pravidelným přezkumem právních ujednání a ujednání o dohledu platných pro schválené burzy v Singapuru není dotčena možnost Komise provést kdykoli zvláštní přezkum, pokud si konkrétní vývoj situace vyžaduje, aby Komise znovu posoudila rovnocennost udělenou tímto rozhodnutím. Toto opětovné posouzení by mohlo vést ke zrušení tohoto rozhodnutí.
            
   
               (13)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) č. 648/2012 se schválené burzy v Singapuru, které jsou uvedeny v příloze, považují za rovnocenné regulovaným trhům ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   
   
      PŘÍLOHA
      Schválené burzy v Singapuru podle článku 1
      
                  a)
               
                  Singapore Exchange Derivatives Trading Limited
               
      
                  b)
               
                  Singapore Exchange Securities Trading Limited
               
      
                  c)
               
                  ICE Futures Singapore.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.