Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2273 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti uznaných burz v Kanadě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2273 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/51
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2273
   ze dne 15. prosince 2016
   o rovnocennosti uznaných burz v Kanadě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 2a odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 648/2012 stanoví požadavky na clearing a dvoustranné řízení rizik pro mimoburzovní (OTC) derivátové smlouvy, jakož i požadavky na oznamování těchto smluv. V článku 2 bodě 7 nařízení (EU) č. 648/2012 jsou OTC deriváty definovány jako derivátové smlouvy, k jejichž realizaci nedochází na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (2) ani na trhu třetí země, který je který je považován za rovnocenný regulovanému trhu v souladu s článkem 2a nařízení (EU) č. 648/2012. Proto jsou veškeré derivátové smlouvy, k jejichž realizaci dochází na trhu třetí země, který není považován za rovnocenný regulovaným trhům, klasifikovány pro účely nařízení (EU) č. 648/2012 jako OTC.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 2a nařízení (EU) č. 648/2012 se trh třetí země považuje za rovnocenný regulovanému trhu, pokud splňuje právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III směrnice 2004/39/ES, a podléhá v uvedené třetí zemi soustavnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (3)
            
               Aby byl trh třetí země považován za rovnocenný regulovanému trhu ve smyslu směrnice 2004/39/ES, měl by být věcný výsledek platných právně závazných požadavků a předpisů o dohledu a vynucování rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právně závazné požadavky, které se vztahují na uznané burzy v Kanadě, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III směrnice 2004/39/ES a zda tyto trhy podléhají soustavnému účinnému dohledu a vynucování. Trhy, které jsou ke dni přijetí tohoto rozhodnutí povoleny jako uznané burzy, by proto měly být označeny za trhy, které jsou považovány za rovnocenné regulovanému trhu ve smyslu směrnice 2004/39/ES.
            
   
               (4)
            
               Právně závazné požadavky pro uznané burzy povolené v Kanadě mají tříúrovňovou strukturu. První úroveň tvoří provinční a teritoriální právní předpisy, které stanoví obecné požadavky, které musí splnit provozovatelé obchodních systémů, pokud chtějí vykonávat činnosti v provincii nebo na teritoriu. Konkrétnější a podrobnější požadavky na uznané burzy jsou stanoveny v „národních nástrojích“ („National Instruments“), které představují druhou úroveň. Tyto nástroje schvalují regulační orgány cenných papírů („Securities Regulatory Authorities“) jednotlivých provincií a teritorií a zahrnují takové oblasti, jako je spravedlivý přístup a transparentnost, clearing a vypořádání, podávání zpráv a oznamovací povinnosti. Třetí úroveň tvoří rozhodnutí o uznání („recognition orders“). Pro každou uznanou burzu je vydává příslušný regulační orgán cenných papírů a tato rozhodnutí stanoví provozní podmínky, které musí každá uznaná burza splnit. Rozhodnutí o uznání vydaná uvedenými regulačními orgány jsou právně závazná a každé porušení podmínek v nich stanovených je porušením práva cenných papírů nebo práva komoditních futures.
            
   
               (5)
            
               Právně závazné požadavky platné pro uznané burzy v Kanadě vedou k věcným výsledkům, jež jsou rovnocenné výsledkům požadavků stanovených v hlavě III směrnice 2004/39/ES v těchto oblastech: povolovací postup, požadavky na definice, přístup k uznaným burzám, organizační požadavky, požadavky na vrcholné vedení, připuštění finančních nástrojů k obchodování, pozastavení a stažení nástrojů z obchodování, kontrola dodržování předpisů ze strany uznaných burz a přístup k mechanismům v oblasti clearingu a vypořádání.
            
   
               (6)
            
               Podle směrnice 2004/39/ES platí požadavky na transparentnost před uskutečněním obchodu i po něm pouze pro akcie přijaté k obchodování na regulovaných trzích. Akcie sice mohou být přijaté k obchodování na uznaných burzách povolených v Kanadě, Komise se nicméně domnívá, že posouzení těchto požadavků není pro účely tohoto rozhodnutí relevantní, jelikož jeho cílem je ověřit rovnocennost právně závazných požadavků platných na trzích ve třetích zemích, pokud jde o derivátové smlouvy, které jsou na těchto trzích realizovány.
            
   
               (7)
            
               Mělo by se proto vycházet z toho, že právně závazné požadavky na uznané burzy povolené v Kanadě dosahují výsledků rovnocenných s výsledky plynoucími z požadavků stanovených v hlavě III směrnice 2004/39/ES.
            
   
               (8)
            
               Regulační orgány cenných papírů jsou odpovědné za regulaci a dohled nad uznanými burzami povolenými v rámci jejich jurisdikce. Jejich pravomoci dohledu zahrnují mimo jiné pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se obchodování a způsobu, jakým uznané burzy vykonávají svou činnost. Kromě toho vyžadují podmínky stanovené v rozhodnutí o uznání, aby uznané burzy oznamovaly regulačním orgánům cenných papírů podezření o porušení práva cenných papírů ze strany účastníků a jejich klientů a také mají povinnost pravidelně podávat regulačním orgánům cenných papírů zprávy o stavu jejich vyšetřování a o disciplinárních opatřeních. Aby mohly provádět své povinnosti v oblasti dohledu, uznané burzy mají určené zaměstnance pro šetření a vynucování, kteří průběžně sledují obchodování a na místě provádějí kontroly dokumentace o obchodu účastníků. Regulační orgány cenných papírů mají také pravomoc ukládat uznaným burzám sankce za porušení práva cenných papírů (právních předpisů, národních nástrojů, pravidel a rozhodnutí o uznání). Mezi tyto sankce patří peněžité pokuty, důtky, zrušení rozhodnutí o uznání nebo pozastavení registrace, nebo stanovení dodatečných podmínek, které musí uznané burzy splnit, aby dodržely právní předpisy v oblasti cenných papírů.
            
   
               (9)
            
               Mělo by se proto vycházet z toho, že tyto finanční trhy v Kanadě podléhají soustavnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (10)
            
               Podmínky stanovené v článku 2a nařízení (EU) č. 648/2012 by proto měly být považovány za splněné, pokud jde o uznané burzy povolené v Kanadě.
            
   
               (11)
            
               Toto rozhodnutí se zakládá na právně závazných požadavcích na uznané burzy, které byly v Kanadě použitelné v okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by měla i nadále průběžně sledovat vývoj právních ujednání a ujednání o dohledu pro uznané burzy a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato. Komise by měla zejména přezkoumat toto rozhodnutí s ohledem na začátek použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4).
            
   
               (12)
            
               Pravidelným přezkumem právních ujednání a ujednání o dohledu platných pro uznané burzy v Kanadě není dotčena možnost Komise provést kdykoli zvláštní přezkum, pokud si konkrétní vývoj situace vyžaduje, aby Komise znovu posoudila rovnocennost udělenou tímto rozhodnutím. Toto opětovné posouzení by mohlo vést ke zrušení tohoto rozhodnutí.
            
   
               (13)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) č. 648/2012 se uznané burzy v Kanadě, které jsou uvedeny v příloze, považují za rovnocenné regulovaným trhům ve smyslu v čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. prosince 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
   
      (4)  Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2012/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   
   
      PŘÍLOHA
      Uznané burzy v Kanadě podle článku 1
      
                  a)
               
                  Bourse de Montréal Inc.
               
      
                  b)
               
                  Canadian Securities Exchange
               
      
                  c)
               
                  ICE Futures Canada, Inc.
               
      
                  d)
               
                  NGX Inc.
               
      
                  e)
               
                  TSX Inc.
               
      
                  f)
               
                  TSX Venture Inc.
               
      
                  g)
               
                  Alpha Exchange Inc.
               
      
                  h)
               
                  Aequitas Neo Exchange Inc.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.