Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2274 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany na Novém Zélandu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2274 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/54
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2274
   ze dne 15. prosince 2016
   o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany na Novém Zélandu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených ve třetích zemích, stanoveného v článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám usazeným a povoleným ve třetích zemích, jejichž regulační normy jsou rovnocenné podmínkám stanoveným ve výše uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a v něm stanovené přijetí rozhodnutí o rovnocennosti tak přispívají k dosažení ústředního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, jímž je snížit systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran k provádění clearingu mimoburzovních („OTC“) derivátových smluv, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve třetí zemi.
            
   
               (2)
            
               K tomu, aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný právnímu režimu Unie, pokud jde o ústřední protistrany, měl by být hmotněprávní výsledek platných právních předpisů a předpisů o dohledu rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní předpisy a předpisy o dohledu Nového Zélandu zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou na Novém Zélandu usazeny a povoleny, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyššímu riziku, než by tomu mohlo být ze strany ústředních protistran povolených v Unii, a tudíž nepředstavují nepřijatelnou míru systémového rizika v Unii. Přitom by měla být zejména zohledněna výrazně nižší rizika spojená s clearingovými činnostmi na finančních trzích, které jsou menší než finanční trh Unie.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 je nutno splnit tři podmínky k tomu, aby bylo možno konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země týkající se ústředních protistran, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.
            
   
               (4)
            
               Podle první z těchto podmínek musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (5)
            
               Právně závazné požadavky Nového Zélandu pro ústřední protistrany povolené na Novém Zélandu sestávají z části 5C zákona o Centrální bance Nového Zélandu („základní pravidla“) a příkazů, jimiž je ústředním protistranám uděleno povolení působit jako určené vypořádací systémy („jmenovací příkazy“). Základní pravidla a jmenovací příkazy stanoví požadavky, které musí ústřední protistrany průběžně splňovat, aby mohly na Novém Zélandu poskytovat clearingové služby. Ústředním protistranám usazeným na Novém Zélandu může generální guvernér na základě doporučení ministra financí i ministra obchodu a v souladu se společným doporučením Centrální banky Nového Zélandu a orgánu pro finanční trhy (společně „regulační orgány“) udělit povolení působit jako určený vypořádací systém. Pro udělení povolení ústředním protistranám, aby mohly působit jako určený vypořádací systém, mohou být stanoveny podmínky. Jmenovacími příkazy se schvalují specifická vnitřní pravidla a postupy určeného vypořádacího systému, které obsahují požadavky, jež musí určený vypořádací systém splňovat a jež jsou v souladu se společnými strategickými postupy zveřejněnými regulačními orgány. Podle zákona o Centrální bance Nového Zélandu z roku 1989 musí určené vypořádací systémy splňovat příslušné mezinárodní standardy pro clearingové a vypořádací systémy, včetně Zásad pro subjekty infrastruktury finančních trhů, které v dubnu 2012 vydal Výbor pro platební a vypořádací systémy (2) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO). Regulační orgány vydaly politické prohlášení nazvané „Jmenování určených vypořádacích systémů a dohled nad nimi“, v němž se požaduje, aby určené vypořádací systémy dodržovaly Zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů.
            
   
               (6)
            
               Právně závazné požadavky uplatnitelné na ústřední protistrany povolené na Novém Zélandu tedy mají dvoustupňovou strukturu. Hlavní zásady stanovené v základních pravidlech stanoví přísné normy, které musí určené vypořádací systémy splnit, aby mohly na Novém Zélandu získat povolení k poskytování clearingových služeb. Tato základní pravidla představují první stupeň právně závazných požadavků na Novém Zélandu. Za účelem prokázání souladu se základními pravidly musí určené vypořádací systémy předložit svá vnitřní pravidla a postupy regulačním orgánům ke schválení. Tato vnitřní pravidla a postupy společně se jmenovacími příkazy, jimiž jsou schvalovány, tvoří druhý stupeň právně závazných požadavků na Novém Zélandu, který musí poskytovat podrobné informace o tom, jak bude určený vypořádací systém tyto normy a Zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů dodržovat. Soulad určených vypořádacích systémů s těmito normami a se Zásadami pro subjekty infrastruktury finančních trhů posuzují společně regulační orgány. Jakmile bylo systému uděleno povolení působit jako určený vypořádací systém, vnitřní pravidla a postupy se pro něj stávají právně závaznými a nelze je změnit, pokud regulační orgány k navrženým změnám vysloví námitky.
            
   
               (7)
            
               Posouzení rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu platných pro určené vypořádací systémy usazené na Novém Zélandu by rovněž mělo vzít v úvahu účinek zmírňování rizika, který zajišťují, pokud jde o míru rizika, jemuž jsou vystaveni členové clearingového systému nebo obchodní systémy usazené v Unii a které vyplývá z jejich účasti v těchto subjektech. Účinek zmírňování rizika určuje jednak míra rizika spojeného s clearingovými činnostmi prováděnými dotčenou ústřední protistranou, která závisí na velikosti finančního trhu, na němž ústřední protistrana působí, a jednak vhodnost právních předpisů a předpisů o dohledu platných pro ústřední protistrany ke zmírňování tohoto rizika. Za účelem dosažení stejného účinku zmírňování rizika jsou v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na větších finančních trzích, jejichž míra rizika je vyšší, zapotřebí přísnější požadavky na zmírňování rizika než v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na menších finančních trzích, jejichž míra rizika je nižší.
            
   
               (8)
            
               Určené vypořádací systémy povolené na Novém Zélandu vykonávají své clearingové činnosti na výrazně menším finančním trhu, než je finanční trh, na němž vykonávají činnost ústřední protistrany usazené v Unii. Celková hodnota transakcí s deriváty, jejichž clearing byl na Novém Zélandu během posledních tří let proveden, představovala méně než 1 % celkové hodnoty transakcí s deriváty, jejichž clearing byl proveden v Unii. Účast v určených vypořádacích systémech usazených na Novém Zélandu tedy členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vystavuje výrazně nižšímu riziku než jejich účast v ústředních protistranách povolených v Unii.
            
   
               (9)
            
               Právní předpisy a předpisy o dohledu vztahující se na určené vypořádací systémy usazené na Novém Zélandu tedy mohou být považovány za rovnocenné, pokud jsou vhodné ke zmírňování uvedené nižší míry rizika. Základní pravidla uplatňovaná na určené vypořádací systémy usazené na Novém Zélandu spolu s vnitřními pravidly a postupy, kterými se provádí zásady pro infrastrukturu finančního trhu, zmírňují riziko, které je na Novém Zélandu na nižší úrovni, a dosahují rovnocenného účinku zmírnění rizika jako účinek požadovaný nařízením (EU) č. 648/2012.
            
   
               (10)
            
               Lze proto vyvodit závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu Nového Zélandu zajišťují, že určené vypořádací systémy povolené na Novém Zélandu splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (11)
            
               Podle druhé podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu Nového Zélandu platné pro ústřední protistrany povolené na Novém Zélandu zajišťovat, aby ústřední protistrany podléhaly průběžnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (12)
            
               Dohled nad určenými vypořádacími systémy povolenými na Novém Zélandu vykonávají společně regulační orgány. Regulační orgány mohou požadovat od určených vypořádacích systémů a jejich účastníků informace a v případě, že odmítnou odpovědět, jim mohou uložit sankce. Regulační orgány mohou zrušit povolení udělené určenému vypořádacímu systému. Regulační orgány sledují, zda určené vypořádací systémy dodržují podmínky, jimiž je povolení působit jakožto určený vypořádací systém podmíněno. Tyto podmínky mohou zahrnovat požadavky týkající se oznamování zásadních událostí (jako je např. nedodržování rámce systému řízení rizik nebo politiky finančních zdrojů nebo jejich změny) regulačním orgánům, podávání pravidelných zpráv regulačním orgánům a zveřejňování informací, včetně sebehodnocení na základě srovnání s příslušnými mezinárodními standardy (Zásadami pro infrastrukturu finančního trhu). Regulační orgány se pravidelně setkávají s vrcholným vedením určených vypořádacích systémů a mohou přezkoumávat jim udělená povolení a podmínit je dodatečnými podmínkami nebo je v případě, že platné požadavky nejsou splněny, zrušit.
            
   
               (13)
            
               Lze proto vyvodit závěr, že určené vypořádací systémy povolené na Novém Zélandu podléhají průběžnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (14)
            
               Podle třetí podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu Nového Zélandu zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí („ústřední protistrany z třetích zemí“).
            
   
               (15)
            
               Ústřední protistrany z třetích zemí mohou působit na Novém Zélandu za předpokladu, že právní předpisy a předpisy o dohledu platné pro ústřední protistrany a jejich účastníky jsou právně stabilní. Kromě toho musí ústřední protistrany z třetích zemí podléhat účinnému dohledu, kterým je zajištěno dodržování platných právních předpisů a předpisů o dohledu. Mezi Centrální bankou Nového Zélandu a příslušným orgánem dohledu třetí země ústřední protistrany může být uzavřeno memorandum o porozumění.
            
   
               (16)
            
               Lze proto být vyvodit závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu Nového Zélandu zajišťují účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí.
            
   
               (17)
            
               Toto rozhodnutí je založeno na právně závazných požadavcích týkajících se určených vypořádacích systémů, které jsou platné na Novém Zélandu v době přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by ve spolupráci s orgánem ESMA měla i nadále pravidelně sledovat vývoj právních předpisů a předpisů o dohledu pro určené vypořádací systémy na Novém Zélandu a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.
            
   
               (18)
            
               Pravidelným přezkumem právních předpisů a předpisů o dohledu platných na Novém Zélandu pro ústřední protistrany povolené na Novém Zélandu by neměla být dotčena možnost Komise provést kdykoli mimo obecný přezkum ještě zvláštní přezkum, vyžádá-li si situace, aby Komise znovu posoudila rovnocennost udělenou tímto rozhodnutím. Na základě tohoto opětovného posouzení může být toto rozhodnutí zrušeno.
            
   
               (19)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Nového Zélandu sestávající z části 5C zákona o Centrální bance Nového Zélandu z roku 1989 doplněného politickým prohlášením nazvaným „Jmenování určených vypořádacích systémů a dohled nad nimi“, které vztahují na určené vypořádací systémy a požadují, aby dodržovaly Zásady pro infrastrukturu finančního trhu, považují za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
   
      (2)  Výbor pro platební a vypořádací systémy změnil k 1. září 2014 svůj název na Výbor pro platební a tržní infrastrukturu (Committee on Payment and Market Infrastructures).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.