Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2278 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany ve Sjednocených arabských emirátech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2278 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/68
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2278
   ze dne 15. prosince 2016
   o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany ve Sjednocených arabských emirátech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených ve třetích zemích, stanoveného v článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám usazeným a povoleným ve třetích zemích, jejichž regulační normy jsou rovnocenné podmínkám stanoveným ve výše uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a v něm stanovené přijetí rozhodnutí o rovnocennosti tak přispívají k dosažení ústředního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, jímž je snížit systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran k provádění clearingu mimoburzovních („OTC“) derivátových smluv, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve třetí zemi.
            
   
               (2)
            
               K tomu, aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný právnímu režimu Unie, pokud jde o ústřední protistrany, měl by být hmotněprávní výsledek platných právních předpisů a předpisů o dohledu rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní předpisy a předpisy o dohledu Spojených arabských emirátů (SAE) zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou tam usazeny a povoleny, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyšší úrovni rizika, než jaké by je mohly vystavit ústřední protistrany povolené v Unii, a nepředstavují tudíž pro Unii nepřijatelné úrovně systémového rizika. Přitom by měla být zejména zohledněna výrazně nižší rizika spojená s činnostmi clearingu na finančních trzích, které jsou menší než finanční trh Unie.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 je nutno splnit tři podmínky k tomu, aby bylo možno konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země týkající se ústředních protistran, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.
            
   
               (4)
            
               Podle první podmínky musejí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (5)
            
               Právně závazné požadavky SAE pro ústřední protistrany povolené v SAE sestávají z předpisů vydaných Úřadem pro cenné papíry a komodity SAE. Předpisy stanoví požadavky, které musí ústřední protistrany průběžně splňovat, aby mohly v SAE poskytovat clearingové služby. Tyto předpisy zahrnují rozhodnutí č. 157\R z roku 2005, jímž se vymezuje clearingová agentura, a rozhodnutí rady Úřadu pro cenné papíry a komodity SAE č. 11 z roku 2015, kterým se stanoví požadavky pro ústřední protistrany. Ústřední protistrany usazené v SAE musí být povoleny Úřadem pro cenné papíry a komodity SAE.
            
   
               (6)
            
               Úřad pro cenné papíry a komodity SAE vydal předpis (rozhodnutí rady Úřadu pro cenné papíry a komodity SAE č. 11 z roku 2015), jímž se požaduje, aby ústřední protistrany povolené v SAE byly povinny dodržovat Zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů, které v dubnu 2012 vydaly Výbor pro platební a vypořádací systémy (2) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry.
            
   
               (7)
            
               V souladu s předpisy musí ústřední protistrany přijmout vnitřní pravidla a postupy zajišťující soulad s veškerými relevantními požadavky a obsahující všechny příslušné aspekty související s jejich funkcí, včetně opatření pro řízení úvěrového rizika, rizika likvidity a provozního rizika. Tyto vnitřní pravidla a postupy musí být schváleny Úřadem pro cenné papíry a komodity SAE. Kromě toho tyto vnitřní pravidla a postupy nemohou být změněny, pokud se zamýšlenými změnami Úřad pro cenné papíry a komodity SAE nesouhlasí. Metodologie pro výpočet finančních zdrojů a scénáře zátěžových testů, které používá ústřední protistrana, nadto podléhají schválení Úřadu pro cenné papíry a komodity SAE.
            
   
               (8)
            
               Právně závazné požadavky platné pro ústřední protistrany povolené v SAE tedy mají dvoustupňovou strukturu. Hlavní zásady obsažené v předpisech, zejména v rozhodnutí rady Úřadu pro cenné papíry a komodity SAE č. 11 z roku 2015, stanoví normy na vysoké úrovni, které musí ústřední protistrany splnit, aby mohly v SAE získat povolení k poskytování clearingových služeb. Uvedené předpisy představují první stupeň právně závazných požadavků v SAE. Vnitřní pravidla a postupy ústřední protistrany představují druhý stupeň právně závazných požadavků v SAE. Úřad pro cenné papíry a komodity SAE posuzuje soulad ústřední protistrany s předpisy a se Zásadami pro subjekty infrastruktury finančních trhů. Po schválení Úřadem pro cenné papíry a komodity SAE jsou interní pravidla a postupy pro ústřední protistranu právně závazné.
            
   
               (9)
            
               Posouzení rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu platných pro ústřední protistrany v SAE by rovněž mělo zohlednit účinek zmírňování rizika, který zajišťují, pokud jde o míru rizika, jemuž jsou vystaveni členové clearingového systému nebo obchodní systémy usazení v Unii, když mají účast v uvedených ústředních protistranách. Účinek zmírňování rizika určuje jednak míra rizika spojeného s činnostmi clearingu prováděnými dotčenou ústřední protistranou, která závisí na velikosti finančního trhu, na němž ústřední protistrana působí, a jednak vhodnost právních předpisů a předpisů o dohledu platných pro ústřední protistrany ke zmírňování tohoto rizika. Za účelem dosažení rovnocenného účinku zmírňování rizika jsou v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na větších finančních trzích, jejichž míra rizika je vyšší, nutné přísnější požadavky na zmírňování rizika než v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na menších finančních trzích, jejichž míra rizika je nižší.
            
   
               (10)
            
               Ústřední protistrany povolené v SAE vykonávají své clearingové činnosti na výrazně menším finančním trhu, než je finanční trh, na němž působí ústřední protistrany usazené v Unii. Celková hodnota transakcí s deriváty, jejichž clearing byl v SAE během posledních tří let proveden, představovala méně než 1 % celkové hodnoty transakcí s deriváty, jejichž clearing byl proveden v Unii. Účast v ústředních protistranách usazených v SAE tedy členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vystavuje výrazně nižšímu riziku než jejich účast v ústředních protistranách povolených v Unii.
            
   
               (11)
            
               Právní předpisy a předpisy o dohledu vztahující se na ústřední protistrany usazené v SAE tedy mohou být považovány za rovnocenné, pokud jsou vhodné ke zmírňování uvedené nižší míry rizika. Předpisy platné pro tyto ústřední protistrany povolené v SAE a doplněné vnitřními pravidly a postupy těchto protistran, které provádějí Zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů, zmírňují uvedenou nižší míru rizika v SAE a dosahují účinku zmírnění rizika rovnocenného s účinkem, o nějž usiluje nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (12)
            
               Měl by tudíž být vysloven závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu SAE zajišťují, že ústřední protistrany povolené v SAE splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (13)
            
               Podle druhé podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu SAE platné pro ústřední protistrany povolené v SAE zajišťovat, že ústřední protistrany podléhají průběžnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (14)
            
               Dohled nad ústředními protistranami povolenými v SAE provádí Úřad pro cenné papíry a komodity SAE. Úřad pro cenné papíry a komodity SAE je zmocněn průběžně sledovat, jak ústřední protistrany dodržují právně závazné požadavky, které se na ně vztahují. V tomto smyslu může Úřad pro cenné papíry a komodity SAE požádat ústřední protistrany o informace, provádět kontroly na místě, vydávat pokyny k nápravě porušení povinnosti nebo potenciálního porušení obezřetnostních požadavků nebo k nápravě postupů, jež jsou v rozporu s řádným fungováním finančních trhů, jakož i nařídit ústřední protistraně, aby přijala opatření týkající se vnitřní kontroly a řízení rizik. Úřad pro cenné papíry a komodity SAE může rovněž odvolat vedení, některé členy zvláštních výborů a další zaměstnance ústřední protistrany. Úřad pro cenné papíry a komodity SAE je dále zmocněn odejmout ústředním stranám povolení. Úřad pro cenné papíry a komodity SAE může rovněž ústředním protistranám ukládat disciplinární opatření, jakož i pokuty za nedodržení právně závazných požadavků, které se na ně vztahují.
            
   
               (15)
            
               Měl by proto být vyvozen závěr, že ústřední protistrany povolené v SAE podléhají průběžnému účinnému dohledu a vynucování.
            
   
               (16)
            
               Podle třetí podmínky v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu SAE zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí („ústřední protistrany z třetích zemí“).
            
   
               (17)
            
               Úřad pro cenné papíry a komodity SAE může uznat ústřední protistrany, jež jsou povoleny v třetích zemích, jejichž právní předpisy a předpisy o dohledu zajišťují podobné účinky jako právní režimy a režimy dohledu uplatňované v SAE. Kromě toho musí ústřední protistrany z třetích zemí podléhat účinnému dohledu, kterým je zajištěno dodržování platných právních předpisů a předpisů o dohledu. Aby bylo možno uznání přiznat, je rovněž nezbytné, aby bylo uzavřeno memorandum o porozumění mezi SAE a příslušným orgánem dohledu třetí země žádající ústřední protistrany.
            
   
               (18)
            
               Měl by proto být vyvozen závěr, že právní předpisy a předpisy o dohledu SAE zajišťují účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí.
            
   
               (19)
            
               Toto rozhodnutí je založeno na právně závazných požadavcích týkajících se ústředních protistran, které jsou platné v SAE v době přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by ve spolupráci s orgánem ESMA měla i nadále pravidelně sledovat vývoj právního a dohledového rámce pro ústřední protistrany v SAE a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.
            
   
               (20)
            
               Pravidelným přezkumem právních předpisů a předpisů o dohledu platných v SAE pro ústřední protistrany povolené v SAE by neměla být dotčena možnost Komise provést kdykoli mimo obecný přezkum ještě zvláštní přezkum, vyžádá-li si situace, aby Komise znovu posoudila rovnocennost přiznanou tímto rozhodnutím. Takové opětovné posouzení by mohlo vést ke zrušení tohoto rozhodnutí.
            
   
               (21)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu SAE, které představují předpisy vydávané Úřadem pro cenné papíry a komodity SAE doplněné uplatňováním Zásad pro subjekty infrastruktury finančních trhů, jež byly uzákoněny rozhodnutím rady Úřadu pro cenné papíry a komodity SAE č. 11 z roku 2015, a které se použijí na ústřední protistrany povolené v SAE, považují za rovnocenné požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
   
      (2)  Výbor pro platební a vypořádací systémy změnil k 1. září 2014 svůj název na Výbor pro platební a tržní infrastrukturu (Committee on Payment and Market Infrastructures).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.