Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2279 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8835) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2279 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 342/71
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2279
   ze dne 15. prosince 2016,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8835)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích v Dánsku, Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
            
   
               (2)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru, která dotčené členské státy vymezí v souladu se směrnicí 2005/94/ES, mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v Německu, Maďarsku a Nizozemsku, jakož i na ohniska této nákazy ve Francii a Polsku, byla příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/2219 (5), a to za účelem změny oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 tak, aby se zohlednila nová epizootologická situace v Unii a vymezení nových ochranných pásem a pásem dozoru příslušnými orgány těchto členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
            
   
               (4)
            
               Od data změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2219 oznámilo Německo Komisi ohnisko influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářství s chovem ptactva chovaného v zajetí mimo oblasti v současnosti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijalo nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem tohoto ohniska.
            
   
               (5)
            
               Od data změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2219 také Francie oznámila Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích mimo oblasti v současnosti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122, kde se chová drůbež, a přijala nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek.
            
   
               (6)
            
               Od data změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2219 také Maďarsko oznámilo Komisi další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 na svém území. Vzhledem k dalšímu vývoji epizootologické situace v Maďarsku je nezbytné rozšířit oblasti, které tento členský stát v souladu se směrnicí 2005/94/ES v současnosti vymezil jako ochranná pásma a pásma dozoru.
            
   
               (7)
            
               Komise opatření, jež Německo, Francie a Maďarsko v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.
            
   
               (8)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Německem, Francií a Maďarskem urychleně popsat nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Oblasti, které jsou pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny v současnosti, by proto měly být změněny.
            
   
               (9)
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala nová ochranná pásma a pásma dozoru a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
            
   
               (10)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (11)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 15. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 75).
   
      (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2219 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 334, 19.12.2016, s. 52).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V části A se položky pro Německo, Francii a Maďarsko nahrazují tímto:
                  
                     „Členský stát: Německo
                  
                  
                              Oblast zahrnující:
                           
                              Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                           
                              In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Neuhof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Nevern
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Glasin die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Perniek
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Pinnowhof
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Züsow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Züsow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Tollow
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Quarmbeck
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Bad Suderode
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gernrode
                                       
                           
                              19.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Ortsteil Rieder
                                       
                           
                              19.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Thale die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Ortsteil Neinstedt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ortsteil Stecklenberg
                                       
                           
                              19.12.2016
                           
                              Stadt Ueckermünde
                              
                           
                              17.12.2016
                           
                              Gemeinde Grambin
                              
                           
                              17.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Liepgarten
                                       
                           
                              17.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Demen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kobande
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Venzkow
                                       
                           
                              17.12.2016
                           
                              
                                 Hochtaunuskreis
                              
                              
                                          —
                                       
                                          Die Stadt Königstein
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt
                                       
                           
                              23.12.2016
                           
                              
                                 Main-Taunus-Kreis
                              
                              
                                          —
                                       
                                          In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus
                                       
                           
                              23.12.2016
                           
                  
                     Členský stát: Francie
                  
                  
                              Oblast zahrnující:
                           
                              Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                           
                              Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron (foyers ALMAYRAC et LACAPELLE):
                              ALMAYRAC, BOURNAZEL, CARMAUX, COMBEFA, CORDES-SUR-CIEL, LABASTIDE-GABAUSSE, LACAPELLE-SEGALAR, LAPARROUQUIAL, MONESTIES, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, SAINTE-GEMME, SAINT MARCEL CAMPES, SAINT MARTIN LAGUEPIE, SALLES, LE SEGUR, TREVIEN, VIRAC
                           
                              6.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées (foyer IBOS): GER et IBOS
                           
                              2.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer MONBAHUS): MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS
                           
                              2.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans le département du Gers (Foyer MONLEZUN): MONLEZUN, PALLANNE, RICOURT, SAINT-JUSTIN
                           
                              2.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans le département du Gers (foyer EAUZE BEAUMONT):
                              EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN
                           
                              2.1.2017
                           
                  
                     Členský stát: Maďarsko
                  
                  
                              Oblast zahrnující:
                           
                              Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                           
                              Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km
                              Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km
                              Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km
                              Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.
                              Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.
                              Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km
                              Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km
                              Déli irányba haladva a megyehatárig
                              A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig
                              A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km
                              A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km
                              A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km
                              Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km
                              Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig
                              Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig
                              Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az
                              N46,469738 és az E19,8422, és az
                              N46,474649 és az E19,866126, és az
                              N46,406722 és az E19,864139, és az
                              N46,411634 és az E19,883893, és az
                              N46,630573 és az E19,536706, és az
                              N46,628228 és az E19,548682, és az
                              N46,63177 és az E19,603322, és az
                              N46,626579 és az E19,652752, és az
                              N46,568135 és az E19,629595, és az
                              N46,593654 és az E19,64934, és az
                              N46,567552 és az E19,679839, és az
                              N46,569787 és az E19,692051, és az
                              N46,544216 és az E19,717363, és az
                              N46,516493 és az E19,760571, és az
                              N46,555731 és az E19,786764, és az
                              N46,5381 és az E19,8205, és az
                              N46,5411 és az E19,8313, és az
                              N 46,584928 és az E19,675551, és az
                              N46,533851 és az E 19,811515, és az
                              N46,47774167 és az E19,86573056, és az
                              N46,484255 és az E19,792816, és az
                              N46,615774 és az E19,51889, és az
                              N46,56963889 és az E19,62801111, és az
                              N46.55130833 és az E19.67718611, és az
                              N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az
                              N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167
                              GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              2.1.2017
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete
                           
                              23.12.2016
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete
                           
                              5.1.2017
                           
                              Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe
                           
                              30.12.2016
                           
                              Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              16.12.2016
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              31.12.2016
                           
                              Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              23.12.2016
                           
                              Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              24.12.2016
                           
                              Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete
                           
                              27.12.2016
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              28.12.2016
                           
                              Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              27.12.2016
                           
                              Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              31.12.2016
                           
                              Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete
                           
                              2.1.2017
                           
                              Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              2.1.2017
                           
                              Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              5.1.2017“
                           
               
      
                  2)
               
                  V části B se položky pro Německo, Francii a Maďarsko nahrazují tímto:
                  
                     „Členský stát: Německo
                  
                  
                              Oblast zahrnující:
                           
                              Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                           
                              Die Gemeinde Kirch Mulsow gesamt
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Jürgenshagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Sein
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Moltenow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Gnemern
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ulrikenhof
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Bernitt die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Glambeck
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Jabelitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Göllin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Käterhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Käterhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hermannshagen
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Cariner Land der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Mulsow
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Jesendorf die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Büschow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neperstorf
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Warin die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Allwardtshof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Mankmoos
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Pennewitt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Pennewitt
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Benz die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Benz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gamehl
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Goldebee
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kalsow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Warkstorf
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Lübow der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Levetzow
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Hornstorf die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Hornstorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kritzow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Rohlstorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Rüggow
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Neuburg die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Hagebök
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ilow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kartlow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Lischow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Madsow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Nantrow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Farpen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Nantrow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neuburg
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neuendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Steinhausen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Tatow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Vogelsang
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zarnekow
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Neukloster
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Rügkamp
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ravensruh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Sellin
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Lübberstorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Lüdersdorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neumühle
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Glasin die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Babst
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Glasin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Tessin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Poischendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Strameuß
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Warnkenhagen
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Passe die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Alt Poorstorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Goldberg
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Höltingsdorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Poorstorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Passee
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Tüzen
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Züsow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Bäbelin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Teplitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wakendorf
                                       
                           
                              30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Neuhof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Nevern
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)
                                       
                           
                              22.12.2016 až 30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Glasin die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Perniek
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Pinnowhof
                                       
                           
                              22.12.2016 až 30.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Züsow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Züsow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Tollow
                                       
                           
                              22.12.2016 až 30.12.2016
                           
                              Gemeinde Ditfurt
                              
                           
                              28.12.2016
                           
                              In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Gersdorfer Burg
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Morgenrot
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Münchenhof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Quarmbeck
                                       
                           
                              28.12.2016
                           
                              In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Asmusstedt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Badeborn
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Opperode
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Radisleben
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Rieder
                                       
                           
                              28.12.2016
                           
                              In der Stadt Harzgerode die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Hänichen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Mägdesprung
                                       
                           
                              28.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Timmenrode
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wienrode
                                       
                           
                              28.12.2016
                           
                              In der Stadt Thale die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Friedrichsbrunn
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neinstedt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Warnstedt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Weddersleben
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Westerhausen
                                       
                           
                              28.12.2016
                           
                              In der Stadt Torgelow der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Torgelow-Holländerei
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Hoppenwalde
                                       
                              sowie den Wohnsiedlungen
                              
                                          —
                                       
                                          Eggesiner Teerofen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Karpin
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Bellin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Berndshof
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              Gemeinde Mönkebude
                              
                           
                              26.12.2016
                           
                              Gemeinde Leopoldshagen
                              
                           
                              26.12.2016
                           
                              Gemeinde Meiersberg
                              
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Jädkemühl
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Starkenloch
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Luckow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Luckow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Christiansberg
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              Gemeinde Vogelsang-Warsin
                              
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Lübs die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Lübs
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Annenhof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Millnitz
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Blumenthal
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Louisenhof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Sprengersfelde
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              Die Stadt Wolgast und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Buddenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hohendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Pritzier
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Schlaense
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Tannenkamp
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                              
                                          —
                                       
                                          Fettenvorstadt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Fleischervorstadt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Industriegebiet
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Innenstadt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Nördliche Mühlenvorstadt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Obstbaumsiedlung
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ostseeviertel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Schönwalde II
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadtrandsiedlung
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Steinbeckervorstadt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          südliche Mühlenstadt
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                              
                                          —
                                       
                                          Schönwalde I
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Südstadt
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                              
                                          —
                                       
                                          Friedrichshagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ladebow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Insel Koos
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ostseeviertel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Riems
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wieck
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Eldena
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Kessin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Krebsow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Schlagtow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Schlagtow Meierei
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Moeckow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zarnekow
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Lühmannsdorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Brüssow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Giesekenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Jagdkrug
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Wrangelsburg
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gladrow
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Züssow der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Züssow
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Neuenkirchen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Oldenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wampen
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Wackerow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Dreizehnhausen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Petershagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Immenhorst
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Jarmshagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Petershagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Steffenshagen
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Hinrichshagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Feldsiedlung
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Heimsiedlung
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Chausseesiedlung
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hinrichshagen Hof I und II
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Ungnade
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Broock
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Levenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Alt Ungnade
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Boltenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Heilgeisthof
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Diedrichshagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Guest
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Brünzow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Ernsthof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kräpelin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stielow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stielow Siedlung
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Vierow
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Hanshagen
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Katzow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Katzow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Netzeband
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Kemnitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kemnitzerhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kemnitz Meierei
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neuendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neuendorf Ausbau
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Rappenhagen
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Loissin die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Gahlkow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ludwigsburg
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              Gemeinde Lubmin gesamt
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Boltenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Loddmannshagen
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Rubenow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Ernsthof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Latzow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Nieder Voddow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Nonnendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Rubenow Siedlung
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Voddow
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Wusterhusen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gustebin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Pritzwald
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Konerow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stevelin
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile
                           
                              20.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Saatel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Redebas
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Löbnitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ausbau Löbnitz
                                       
                           
                              20.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Divitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Frauendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wobbelkow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Spoldershagen
                                       
                           
                              20.12.2016
                           
                              Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks
                           
                              20.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Fuhlendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Bodstedt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gut Glück
                                       
                           
                              20.12.2016
                           
                              Gemeinde Pruchten gesamt
                           
                              20.12.2016
                           
                              Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt
                           
                              20.12.2016
                           
                              In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile
                              
                                          —
                                       
                                          Voigdehagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Andershof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Devin
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Zitterpenningshagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Teschenhagen
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt
                           
                              20.12.2016
                           
                              Gemeinde Groß Kordshagen gesamt
                           
                              20.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Kummerow-Heide
                                       
                           
                              20.12.2016
                           
                              Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen
                           
                              20.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Nisdorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Günz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neuenpleen
                                       
                           
                              20.12.2016
                           
                              Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen
                           
                              20.12.2016
                           
                              Gemeinde Karnin gesamt
                           
                              20.12.2016
                           
                              In der Stadt Grimmen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Hohenwarth
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stoltenhagen
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Glashagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kakernehl
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wittenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Windebrak
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Bookhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Elmenhorst
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Elmenhorst
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              Gemeinde Zarrendorf gesamt
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Griebenow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Dreizehnhausen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kreutzmannshagen
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Willershusen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wüst Eldena
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Willerswalde
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Bartmannshagen
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile
                           
                              22.12.2016
                           
                              Gemeinde Lietzow gesamt
                           
                              22.12.2016
                           
                              Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes
                           
                              22.12.2016
                           
                              Gemeinde Sagard gesamt
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Glowe die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Polchow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Bobbin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Spyker
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Baldereck
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              Gemeinde Seebad Lohme gesamt
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Garz/Rügen
                              
                              
                                          —
                                       
                                          auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort
                                       
                           
                              21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Glewitz
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Gustow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Prosnitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Sissow
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Venzvitz
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Prora
                                       
                           
                              22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Gneven der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Vorbeck
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Kritzow
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen
                              
                                          —
                                       
                                          Barnin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hof Barnin
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Bülow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Prestin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Runow
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Augustenhof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Basthorst
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Crivitz, Stadt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gädebehn
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kladow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Muchelwitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Bahnstrecke
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wessin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Badegow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Radepohl
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Demen der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Buerbeck
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Zapel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zapel-Hof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zapel-Ausbau
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Goldenbow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ruthenbeck
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Ruthenbeck und Bahnhof
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Kladrum
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zölkow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Niendorf
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Dabel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Turloff
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Dabel-Woland
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Dessin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kobrow I
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kobrow II
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stieten
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wamckow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Seehof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hof Schönfeld
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete
                              
                                          —
                                       
                                          Obere Seen und Wendfeld
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Peeschen
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Golchen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Alt Necheln
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Necheln
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Gustävel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Holzendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Müsselmow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Weberin
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wendorf
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Jülchendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kaarz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Schönlage
                                       
                           
                              26.12.2016
                           
                              Stadt Ueckermünde
                              
                           
                              18.12.2016 až 26.12.2016
                           
                              Gemeinde Grambin
                              
                           
                              18.12.2016 až 26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Liepgarten
                                       
                           
                              18.12.2016 až 26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Mesekenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Frätow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gristow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kalkvitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Karrendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Karrendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kowall
                                       
                           
                              13.12.2016 až 21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Kieshof
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Kieshof Ausbau
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Kieshof
                                       
                           
                              13.12.2016 až 21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Oldenhagen
                                       
                           
                              13.12.2016 až 21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Neu Boltenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Karbow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Lodmannshagen
                                       
                           
                              13.12.2016 až 21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Rappenhagen
                                       
                           
                              13.12.2016 až 21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Katzow der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Kühlenhagen
                                       
                           
                              13.12.2016 až 21.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Dabitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Küstrow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zipke
                                       
                           
                              11.12. 2016 až 20.12.2016
                           
                              Stadt Barth einschließlich Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Tannenheim
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Glöwitz ohne Ortsteil Planitz
                                       
                           
                              11.12.2016 až 20.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Jager
                                       
                           
                              13.12.2016 až 22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Mannhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Wilmshagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hildebrandshagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Altenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Behnkenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Behnkendorf
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Groß Behnkenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Engelswacht
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Miltzow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Klein Miltzow
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Reinkenhagen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hankenhagen
                                       
                           
                              11.12.2016 až 22.12.2016
                           
                              In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Sassnitz
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Dargast
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Werder
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Buddenhagen
                                       
                           
                              11.12.2016 až 22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast
                           
                              11.12.2016 až 22.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Demen
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Kobande
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Venzkow
                                       
                           
                              18.12.2016 až 26.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Quarmbeck
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Bad Suderode
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gernrode
                                       
                           
                              20.12.2016 až 29.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil
                              
                                          —
                                       
                                          Ortsteil Rieder
                                       
                           
                              20.12.2016 až 29.12.2016
                           
                              In der Gemeinde Thale die Ortsteile
                              
                                          —
                                       
                                          Ortsteil Neinstedt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Ortsteil Stecklenberg
                                       
                           
                              20.12.2016 až 29.12.2016
                           
                              
                                 Landkreis Cloppenburg
                              
                              Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72
                           
                              24.12.2016
                           
                              
                                 Landkreis Ammerland
                              
                              Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße
                              Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen
                           
                              24.12.2016
                           
                              
                                 Landkreis Leer
                              
                              Gemeinde Detern
                              
                              Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke „Borgsweg“/ „Lieneweg“ weiter in nördlicher Richtung auf den „Deelenweg“. Diesem wieder folgend auf den „Handwieserweg“. Diesem nordöstlich folgend auf die „Barger Straße“ und weiter nördlich auf die Straße „Am Barger Schöpfswerkstief“.
                              Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße „Fennen“ weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße „Zur Wassermühle“.
                              Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des „Französischer Weg“ auf die „Osterstraße“. Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen
                           
                              24.12.2016
                           
                              
                                 Hochtaunuskreis
                              
                              
                                          —
                                       
                                          Gemeinde Glashütten
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Kronberg mit Ausnahme der Gemarkungen Kronberg, Schönberg und dem nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Oberursel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Steinbach
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Bad Homburg mit Ausnahme der Gemarkung Ober-Erlenbach
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Schmitten mit Ausnahme der Gemarkungen Treisberg, Brombach und Hunoldstal
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          in der Stadt Neu Anspach die Gemarkung Anspach
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          in der Gemeinde Wehrheim die Gemarkung Obernhain
                                       
                           
                              1.1.2017
                           
                              
                                 Hochtaunuskreis
                              
                              
                                          —
                                       
                                          Die Stadt Königstein
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt
                                       
                           
                              24.12.2016 až 1.1.2017
                           
                              
                                 Main-Taunus-Kreis
                              
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Bad Soden mit Ausnahme der Gemarkungen Altenhain und Neuenhain
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Eppstein
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Eschborn
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Kelkheim
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gemeinde Liederbach
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Schwalbach mit Ausnahme des Gebiets nordwestlich der Landesstraße 3015
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gemeinde Sulzbach
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Gemeinde Kriftel
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Stadt Hofheim mit Ausnahme der Gemarkungen Marxheim, Diedenbergen und Wallau
                                       
                           
                              1.1.2017
                           
                              
                                 Main-Taunus-Kreis
                              
                              
                                          —
                                       
                                          In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus
                                       
                           
                              24.12.2016 až 1.1.2017
                           
                              
                                 Rheingau-Taunus-Kreis
                              
                              
                                          —
                                       
                                          in der Gemeinde Waldems die Gemarkung Wüstems
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          in der Stadt Idstein die Gemarkungen Heftrich, Kröftel und Nieder-Oberrod
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          in der Gemeinde Niedernhausen die Gemarkung Oberjosbach
                                       
                           
                              1.1.2017
                           
                              
                                 Stadt Frankfurt am Main
                              
                              Die Stadtteile Höchst, Kalbach, Nied, Niederursel, Praunheim, Rödelheim, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach und Zeilsheim
                           
                              1.1.2017
                           
                  
                     Členský stát: Francie
                  
                  
                              Oblast zahrnující:
                           
                              Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                           
                              Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées (foyer IBOS):
                              GER, IBOS, AAST, BARZUN, ESPOEY, LIVRON, PONSON-DESSUS, PONTACQ, SAUBOLE, AZEREIX, BORDERES-SUR-L'ECHEZ, GARDERES, GAYAN, JUILLAN, LAGARDE, LANNE, LOUEY, LUQUET, ODOS, OROIX, OSSUN, OURSBELILLE, PINTAC, SERON, TARASTEIX, TARBES
                           
                              9.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer MONBAHUS):
                              MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS, ARMILLAC, BEAUGAS, BOURGOUGNAGUE, CANCON, CASSENEUIL, CASTILLONNES, COULX, DOUZAINS, LAPERCHE, LAUZUN, LAVERGNE, LOUGRATTE, MONCLAR, MONTASTRUC, MONTAURIOL, MONTIGNAC-DE-LAUZUN, MOULINET, PINEL-HAUTERIVE, SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN, SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL, SAINT-PASTOUR, SERIGNAC-PEBOUDOU, TOMBEBOEUF, TOURTRES, VILLEBRAMAR
                           
                              9.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans les départements du Gers et des Hautes Pyrénées (Foyer MONLEZUN):
                              MONLEZUN, PALLANNE, RICOURT, SAINT-JUSTIN, ARMENTIEUX, ARMOUS-ET-CAU, AUX-AUSSAT, BARS, BASSOUES, BEAUMARCHES, BECCAS, BETPLAN, BLOUSSON-SERIAN, CAZAUX-VILLECOMTAL, COURTIES, HAGET, JUILLAC, LAAS, LADEVEZE-RIVIERE, LAGUIAN-MAZOUS, LAVERAET, MALABAT, MARCIAC, MARSEILLAN, MASCARAS, MIELAN, MONCLAR-SUR-LOSSE, MONPARDIAC, POUYLEBON, SAINT-CHRISTAUD, SAINT-MAUR, SCIEURAC-ET-FLOURES, SEMBOUES, TILLAC, TOURDUN, TRONCENS, ANSOST, AURIEBAT, BARBACHEN, BUZON, LAFITOLE, MONFAUCON, SAUVETERRE
                           
                              9.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans les départements du Gers (foyer EAUZE BEAUMONT):
                              EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN, LARRESSINGLE, MONTREAL, VALENCE-SUR-BAISE, GONDRIN, MANCIET, RAMOUZENS, LAGARDERE, LARROQUE-SUR-L'OSSE, ESPAS, NOULENS, CASSAIGNE, LANNEPAX, MAIGNAUT-TAUZIA, BASCOUS, FOURCES, REANS, CONDOM, BERAUT, COURRENSAN, CAZENEUVE, ROQUES, BRETAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU-D'AUZAN, LAGRAULET-DU-GERS, DEMU, MANSENCOME
                           
                              9.1.2017
                           
                              Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron (foyers ALMAYRAC et LACAPELLE):
                              ALMAYRAC, BOURNAZEL, CARMAUX, COMBEFA, CORDES-SUR-CIEL, LABASTIDE-GABAUSSE, LACAPELLE-SEGALAR, LAPARROUQUIAL, MONESTIES, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, SAINTE-GEMME, SAINT MARCEL CAMPES, SAINT MARTIN LAGUEPIE, SALLES, LE SEGUR, TREVIEN, VIRAC, NAJAC, SAINT-ANDRE-DE-NAJAC, LAGUEPIE, VAREN, VERFEIL, AMARENS, BLAYE-LES-MINES, LES CABANNES, CAGNAC-LES-MINES, CASTANET, DONNAZAC, FRAUSSEILLES, LE GARRIC, ITZAC, JOUQUEVIEL, LABARTHE-BLEYS, LIVERS-CAZELLES, LOUBERS, MAILHOC, MARNAVES, MILHARS, MILHAVET, MIRANDOL-BOURGNOUNAC, MONTIRAT, MONTROSIER, MOULARES, NOAILLES, PAMPELONNE, LE RIOLS, ROSIERES, ROUSSAYROLLES, SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-JEAN-DE-MARCEL, SOUEL, TAIX, TANUS, TONNAC, VALDERIES, VILLENEUVE-SUR-VERE, VINDRAC-ALAYRAC, SAINTE-CROIX
                           
                              13.1.2017
                           
                  
                     Členský stát: Maďarsko
                  
                  
                              Oblast zahrnující:
                           
                              Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                           
                              Az alábbi utak által behatárolt terület: Az 52-es út az M5-52-es kecskeméti csomópontjától nyugat felé az 52-es út az 5301-es becsatlakozásáig. Innen délnyugat felé 5301-es az 5309-es út becsatlakozásáig. Innen dél felé Kiskunhalasig. Kiskunhalastól kelet felé az 5408-as úton Bács-Kiskun és Csongrád megye határáig. Innen a megyehatárt követve északkeletre majd északra a 44-es útig. A 44-es úton nyugatra az 52-M5 csatlakozási kiindulás pontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, valamint a N46,540227, és az E19,816115, és az valamint az
                              N46,469738 és az E19,8422, és az
                              N46,474649 és az E19,866126, és az
                              N46,406722 és az E19,864139, és az
                              N46,411634 és az E19,883893, és az
                              N46,630573 és az E19,536706, és az
                              N46,628228 és az E19,548682, és az
                              N46,63177 és az E19,603322, és az
                              N46,626579 és az E19,652752, és az
                              N46,568135 és az E19,629595, és az
                              N46,593654 és az E19,64934, és az
                              N46,567552 és az E19,679839, és az
                              N46,569787 és az E19,692051, és az
                              N46,544216 és az E19,717363, és az
                              N46,516493 és az E19,760571, és az
                              N46,555731 és az E19,786764, és az
                              N46,5381 és az E19,8205, és az
                              N46,5411 és az E19,8313, és az
                              N 46,584928 és az E19,675551, és az
                              N46,533851 és az E 19,811515, és az
                              N46,47774167 és az E19,86573056, és az
                              N46,484255 és az E19,792816, és az
                              N46,615774 és az E19,51889, és az
                              N46,56963889 és az E19,62801111, és az
                              N46.55130833 és az E19.67718611, és az
                              N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az
                              N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint az 53-as, az 5408-as és a Bács-Kiskun-Csongrád megye határa által határolt terület
                           
                              12.1.2017
                           
                              Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km
                              Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km
                              Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km
                              Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.
                              Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.
                              Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km
                              Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km
                              Déli irányba haladva a megyehatárig
                              A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig
                              A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km
                              A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km
                              A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km
                              Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km
                              Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig
                              Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig
                              Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az
                              N46,469738 és az E19,8422, és az
                              N46,474649 és az E19,866126, és az
                              N46,406722 és az E19,864139, és az
                              N46,411634 és az E19,883893, és az
                              N46,630573 és az E19,536706, és az
                              N46,628228 és az E19,548682, és az
                              N46,63177 és az E19,603322, és az
                              N46,626579 és az E19,652752, és az
                              N46,568135 és az E19,629595, és az
                              N46,593654 és az E19,64934, és az
                              N46,567552 és az E19,679839, és az
                              N46,569787 és az E19,692051, és az
                              N46,544216 és az E19,717363, és az
                              N46,516493 és az E19,760571, és az
                              N46,555731 és az E19,786764, és az
                              N46,5381 és az E19,8205, és az
                              N46,5411 és az E19,8313, és az
                              N 46,584928 és az E19,675551, és az
                              N46,533851 és az E 19,811515, és az
                              N46,47774167 és az E19,86573056, és az
                              N46,484255 és az E19,792816, és az
                              N46,615774 és az E19,51889, és az
                              N46,56963889 és az E19,62801111, és az
                              N46.55130833 és az E19.67718611, és az
                              N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az
                              N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              3.1.2017 až 12.1.2017
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete
                           
                              1.1.2017 až 9.1.2017
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi és Jánoshalmai járásainak, valamint Csongrád megye Mórahalmi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Balotaszállás település teljes belterülete
                           
                              15.1.2017
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete
                           
                              6.1.2017 až 15.1.2017
                           
                              Csongrád megye Mórahalom, Kistelek és Szeged járásainak, és Bács-Kiskun megye Kiskunmajsa járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint a következők által határolt terület: Bács-Kiskun és Csongrád megye nyugati határától délre az 5-ös út, majd Kistelek és Balástya közigazgatási határa az 5-ös útig, majd délre az 5-ös úton az E68-as útig, majd nyugatra az E68-as az E57-es útig, majd az E75-ös a délre a Magyar-szerb határig, majd követve a határt nyugatra, majd a Bács-Kiskun-Csongrád megyehatárt északketre
                           
                              9.1.2017
                           
                              Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe
                           
                              31.12.2016 až 9.1.2017
                           
                              Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának, valamint Békés megye Szarvasi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Öcsöd település teljes közigazgatási területe
                           
                              26.12.2016
                           
                              Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              17.12.2016 až 26.12.2016
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              24.12.2016 až 2.1.2017
                           
                              Békés megye Sarkadi járásának, valamint Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalui járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              2.1.2017
                           
                              Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              24.12.2016 až 2.1.2017
                           
                              Csongrád megye Szentesi, Csongrádi és Hódmezővásárhelyi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              3.1.2017
                           
                              Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              25.12.2016 až 3.1.2017
                           
                              Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi, Békéscsabai, Békési és Gyulai járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint az alábbiak által határolt terület: 44-es út- 445-ös út-4432-es út- 4434-es út-4428-as út – Munkácsy sor- 4418-as út – Békés-Csongrád megye határa – 4642-es út
                           
                              6.1.2017
                           
                              Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete
                           
                              28.12.2016 až 6.1.2017
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai, valamint Csongrád megye Kisteleki, Csongrádi és Szegedi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Tömörkény és Baks települések teljes közigazgatási területe, valamint Csanytelek település közigazgatási külterületének az Alsó-főcsatorna vonalától délre eső teljes területe
                           
                              6.1.2017
                           
                              Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              29.12.2016 až 6.1.2017
                           
                              Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint délen a 43-as út által határolt terület Deszkig, Deszk teljes belterülete, illetve az alábbiak által határolt terület: M43-as út – 5-ös út – Balástya közigazgatási határa – Ópusztaszer közigazgatási határa – 4519-es út – 4519-es úton 6 km-re Ópusztaszer határától kiindulva keletre az Atkai holtágig – Sándorfalva közigazgatási határa
                           
                              6.1.2017
                           
                              Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              28.12.2016 až 6.1.2017
                           
                              Békés megye Gyomaendrődi és Szeghalmi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúri járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Gyomaendrőd 443-as és 46-os uatktól keletre eső belterülete
                           
                              10.1.2017
                           
                              Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              1.1.2017 až 10.1.2017
                           
                              Békés megye Orosházi és Békéscsabai járásának, valamint Csongrád megye Szentesi és Hódmezővásárhelyi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Nagyszénás település belterülete, valamint az alábbiak által határolt terület: Csongrád-Békés megye határa – 4418-as út – 4419-es út – 47-es út – 4405-ös út – Szentesi-Hódmezővásárhelyi járás határa
                           
                              12.1.2017
                           
                              Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete
                           
                              3.1.2017 až 12.1.2017
                           
                              Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának, Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Szentesi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei,.valamint Tiszasas település teljes közigazgatási terület,, valamint a 44-es út, a 4622-es út, a 4623-as út, a 4625-ös út és a Bács-Kiskun-Jász-Nagykun-Szolnok megyehatár által határolt terület
                           
                              12.1.2017
                           
                              Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              3.1.2017 až 12.1.2017
                           
                              Csongrád megye Szegedi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Újszentiván, Tiszasziget települések teljes közigazgatási területe, Szeged település közigazgatási területének a Tisza folyó – Herke utca – 43-as főút – Újszőreg – Szőreg által határolt része, valamint Kiszombor település belterületének a Rokkant köz – Pollner Kálmán utca – Farkas utca – Kiss Menyhért utca – Dózsa György u. – Délvidéki utca – Kör utca – Óbébai utca északi része – a 884/1 és 05398 hrsz. telkek – 05397 hrsz. út – 05402 hrsz. csatorna északi része által határolt része
                           
                              12.1.2017
                           
                              Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                           
                              6.1.2017 až 15.1.2017“
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.