Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2296 ze dne 16. prosince 2016, kterým se vytváří nezávislá skupina odborníků ustavená jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2296 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 344/92
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2296
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se vytváří nezávislá skupina odborníků ustavená jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Činnost orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe má pozitivní vliv na zlepšování evropské sítě uspořádání letového provozu (ATM), a to zejména tím, že Komisi poskytuje nestranná, podložená doporučení pro výkonnost letových navigačních služeb na úrovni Unie i na místní úrovni, jakož i pro výkonnost funkcí sítě. Pomoc poskytovaná orgánem pro kontrolu výkonnosti je nepostradatelná pro dosažení cílů dokončení jednotného evropského nebe, pro které systém sledování výkonnosti zřízený v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (2), včetně dalšího nezbytného vývoje z hlediska zkušeností získaných během jeho dosavadního uplatňování, a úzce související systém poplatků zřízený v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 391/2013 (3) jsou klíčovými faktory, a pro realizaci strategie Komise v oblasti letectví obecněji (4).
            
   
               (2)
            
               Ustavení stávajícího orgánu pro kontrolu výkonnosti skončí v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2014/672/EU (5) dne 31. prosince 2016. Komise by měla ustavit nový orgán pro kontrolu výkonnosti, který bude nadále pomáhat Komisi a vnitrostátním dozorovým orgánům po tomto datu. Toto ustavení by mělo být platné na období začínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2024, aby byla zajištěna dostatečně dlouhá doba, čímž se zajistí kontinuita a stabilita, a zároveň aby byla stanovena doba určitá, která se shoduje s referenčními obdobími, jak vyžaduje čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k tomu, že uvedené období přesahuje z druhého do třetího referenčního období, případné obnovení členů orgánu pro kontrolu výkonnosti by mělo být takové, aby zajistilo hladký přechod a kontinuitu stávajících zkušeností a znalostí.
            
   
               (4)
            
               S cílem posílit nestrannost orgánu pro kontrolu výkonnosti by měla být zřízena nezávislá skupina odborníků, která bude nápomocna při provádění systému sledování výkonnosti, a tato skupina odborníků by měla být ustavena jako orgán pro kontrolu výkonnosti.
            
   
               (5)
            
               Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 549/2004 stanoví obecně, jaká je úloha orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci systému sledování výkonnosti. Ustanovení článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 stanoví další podrobnosti, pokud jde o jeho úkoly a činnosti, přičemž výčet není vyčerpávající. Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 (6) rovněž přiděluje některé úkoly. V zájmu jasnosti a úplnosti v souladu s uvedenými ustanoveními by nyní měl být sestaven seznam všech úkolů orgánu pro kontrolu výkonnosti. Orgán pro kontrolu výkonnosti by měl být Komisi nápomocen poskytováním poradenství, odborných znalostí a jiných služeb. Za tímto účelem by měl svou činnost koordinovat s vnitrostátními dozorovými orgány. Rovněž by měl pomáhat vnitrostátním dozorovým orgánům na jejich žádost.
            
   
               (6)
            
               V zájmu zajištění efektivního a účinného fungování orgánu pro kontrolu výkonnosti by tomuto orgánu měl být nápomocen sekretariát, který zajistí Komise.
            
   
               (7)
            
               Členové orgánu pro kontrolu výkonnosti by měli být vysoce kvalifikovaní odborníci s náležitou odbornou způsobilostí v klíčových oblastech výkonnosti. Členové s výjimkou předsedy by měli být vybráni prostřednictvím výzvy k podávání přihlášek a výběrového řízení, přičemž musí být dodrženy zásady objektivity, rovných příležitostí a transparentnosti a musí být zajištěno zjištění skutečných či potenciálních střetů zájmů, a měli by být jmenováni za svou osobu. Vzhledem ke konkrétním úkolům a povinnostem předsedy by měl být předseda jmenován Komisí v souladu s jejími interními administrativními předpisy, přičemž by měly být dodrženy uvedené zásady a zajištěno uvedené zjištění.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k jejich kvalifikaci a odborným znalostem a k požadavkům co do nestrannosti a neexistence střetů zájmů, ke skutečnosti, že jsou jmenováni za svou osobu, a k významu jejich činnosti by tito členové s výjimkou předsedy měli kromě náhrady výdajů obdržet odměnu, jež by měla být přiměřená úkolům, jimiž jsou pověřeni. Předseda by měl obdržet odměnu a náhrady v souladu s interními administrativními předpisy Komise.
            
   
               (9)
            
               Je tedy také vhodné, aby činnosti orgánu pro kontrolu výkonnosti, jakož i náklady na jeho administrativní a technickou podporu byly financovány z rozpočtu Unie.
            
   
               (10)
            
               Činnost orgánu pro kontrolu výkonnosti vyžaduje přístup k údajům týkajícím se výkonnosti uvedeným v prováděcím nařízení (EU) č. 390/2013, které jsou k dispozici v rámci Eurocontrolu. Komise by proto měla provést vhodná ujednání s organizací Eurocontrol k zajištění přístupu, včetně shromažďování, ověřování, předběžné analýzy a poskytování těchto údajů. Tato ujednání musí odpovídat celoevropskému rozměru kontroly výkonnosti v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2015/2394 (7).
            
   
               (11)
            
               Aby bylo zajištěno řádné fungování orgánu pro kontrolu výkonnosti, měla by být stanovena vhodná pravidla, pokud jde o jeho jednací řád a podávání zpráv Komisi. Rovněž by měla být stanovena pravidla týkající se zpřístupňování informací.
            
   
               (12)
            
               Osobní údaje by měly být zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (8).
            
   
               (13)
            
               Toto rozhodnutí by se mělo přestat používat, až skončí období ustavení orgánu pro kontrolu výkonnosti, jak je stanoveno v tomto rozhodnutí.
            
   
               (14)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe, zřízeného podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 549/2004,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Ustavení orgánu pro kontrolu výkonnosti
   1.   Na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2024 se zřizuje nezávislá skupina odborníků v oblasti výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě v rámci jednotného evropského nebe.
   2.   Skupina odborníků uvedená v odstavci 1 se ustavuje jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2024.
   Článek 2
   Úkoly
   Orgán pro kontrolu výkonnosti má za úkol:
   
               a)
            
               být Komisi nápomocen při provádění systému sledování výkonnosti, zejména pokud jde o činnosti uvedené v čl. 3 odst. 3 a odst. 6 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013;
            
   
               b)
            
               poskytovat na žádost Komise ad hoc informace nebo zprávy o otázkách týkajících se výkonnosti v souladu s čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013;
            
   
               c)
            
               pomáhat Komisi na její žádost při vymezování způsobů přístupu k údajům týkajícím se výkonnosti uvedených v článcích 21 a 22 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013;
            
   
               d)
            
               pomáhat vnitrostátním dozorovým orgánům na jejich žádost při provádění systému sledování výkonnosti tím, že jim poskytne nezávislé stanovisko k otázkám týkajícím se výkonnosti a určí rozpětí orientačních hodnot pro stanovení cílů v souladu s čl. 3 odst. 6 písm. b) a c) prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013;
            
   
               e)
            
               podporovat příslušné orgány na jejich žádost při posuzování hlukové situace na letištích, za něž jsou odpovědné, v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 598/2014.
            
   Článek 3
   Poradní úloha
   1.   Komise se může na orgán pro kontrolu výkonnosti obrátit v jakékoliv otázce týkající se výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě v rámci jednotného evropského nebe.
   2.   Orgán pro kontrolu výkonnosti může z vlastního podnětu Komisi podat zprávu a dát doporučení pro zlepšení systému sledování výkonnosti v souladu s čl. 3 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013.
   Článek 4
   Složení orgánu a jmenování členů a předsedy
   1.   Orgán pro kontrolu výkonnosti je složen z devíti členů, včetně předsedy.
   2.   Členové s výjimkou předsedy jsou jednotlivci jmenovaní za svou osobu po výběru provedeném na základě výzvy k podávání přihlášek.
   3.   Členy s výjimkou předsedy jmenuje jménem Komise generální ředitel Generálního ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu z řad odborníků s odpovídající odbornou způsobilostí, kteří zareagovali na výzvu k podávání přihlášek, a sice po konzultaci zamýšlených jmenování s členskými státy. Kritéria výběru a způsobilosti zahrnují kritéria uvedená v příloze.
   4.   Generální ředitel Generálního ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu jmenuje předsedou orgánu pro kontrolu výkonnosti jménem Komise, v souladu s jejími administrativními předpisy a po konzultaci s členskými státy, odborníka s příslušnou kvalifikací. Předseda působí jako zástupce orgánu pro kontrolu výkonnosti a předsedá jeho zasedáním.
   5.   Funkční období předsedy a ostatních členů má délku dvou let a může být dvakrát prodlouženo. V tutéž dobu se nenahrazují více než dvě třetiny členů.
   6.   Člen, který již není schopen se účinně podílet na jednáních orgánu pro kontrolu výkonnosti, který odstoupí nebo který nesplňuje podmínky stanovené v článcích 5 a 6, může být na zbývající část funkčního období tohoto člena vhodným způsobem nahrazen v souladu s odstavci 2, 3 a 4.
   7.   Generální ředitel Generálního ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu může jménem Komise vytvořit rezervní seznam vhodných uchazečů, které lze jmenovat za náhradní členy s výjimkou předsedy. Od uchazečů si před jejich zařazením na rezervní seznam vyžádá jejich souhlas.
   8.   Jména jednotlivců jmenovaných za členy orgánu pro kontrolu výkonnosti se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.
   9.   Osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.
   Článek 5
   Zásady členství
   1.   Orgán pro kontrolu výkonnosti a jeho členové jsou při plnění povinností podle tohoto rozhodnutí nestranní a jednají nezávisle na jakýchkoli vnějších vlivech a ve veřejném zájmu. Členové v této věci podepisují prohlášení, ve kterém se zavazují vykonávat své funkce v rámci orgánu pro kontrolu výkonnosti za tímto účelem.
   2.   Členové nesmějí svou odpovědnost přenášet na jiné osoby.
   3.   Osoby ucházející se o jmenování za člena orgánu musí sdělit veškeré okolnosti, které by mohly vést ke vzniku střetu zájmů, a sice předložením prohlášení o zájmech, jak je uvedeno ve výzvě k podávání přihlášek podle čl. 4 odst. 2. Osoba, jež má být jmenována předsedou, v náležité lhůtě před svým jmenováním rovněž sdělí veškeré takové okolnosti. V tomto prohlášení všechny uvedené osoby sdělí alespoň veškeré relevantní profesní a finanční zájmy a případné situace, v nichž jejich zájmy mohou ohrozit jejich schopnost jednat jako člen orgánu pro kontrolu výkonnosti nestranně a ve veřejném zájmu nebo v nichž lze tuto jejich schopnost rozumně vnímat jako za ohroženou.
   4.   Pro účely posuzování, zda by mohlo dojít ke střetu zájmů, je v úvahu vzata řadu faktorů, včetně povahy, druhu a významu zájmu jednotlivce, a také to, do jaké míry lze rozumně očekávat, že tento zájem ovlivní stanovisko jednotlivce a celkový rozhodovací proces orgánu pro kontrolu výkonnosti. Zájem se považuje za zanedbatelný nebo minimální, pokud není pravděpodobné, že ohrozí schopnost jednotlivce jednat nestranně a ve veřejném zájmu při poskytování poradenství Komisi nebo že by tuto jeho schopnost bylo možné rozumně vnímat jako ohroženou.
   5.   Komise zveřejní prohlášení o zájmech jmenovaných členů na internetových stránkách určených k tomuto účelu. Provedou se technická opatření informující internetové vyhledávače o tom, že formuláře prohlášení o zájmech se nemají objevovat ve výsledcích vyhledávání.
   6.   Členové jsou vázáni služebním tajemstvím a bezpečnostními předpisy Komise týkajícími se ochrany utajovaných informací Unie stanovenými v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (9) a (EU, Euratom) 2015/444 (10).
   7.   Členové podepíší na počátku každého funkčního období písemné prohlášení o zachování mlčenlivosti.
   Článek 6
   Způsob práce
   1.   Po předchozím schválení generálním ředitelem Generálního ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu, jménem Komise zejména pokud jde o financování orgánu pro kontrolu výkonnosti, přijme orgán pro kontrolu výkonnosti následující dokumenty:
   
               a)
            
               svůj roční pracovní program a výroční zprávu;
            
   
               b)
            
               svůj jednací řád;
            
   
               c)
            
               způsoby spolupráce s vnitrostátními dozorovými orgány;
            
   
               d)
            
               pracovní ujednání s poskytovateli letových navigačních služeb, provozovateli letišť, koordinátory letišť a leteckými dopravci podle čl. 3 odst. 8 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013;
            
   
               e)
            
               plán správy údajů.
            
   2.   Orgán pro kontrolu výkonnosti přijímá své zprávy a doporučení a také dokumenty uvedené v odstavci 1 prostou většinou hlasů.
   3.   Pro účely zkoumání konkrétních otázek s významem pro práci orgánu pro kontrolu výkonnosti může orgán zřizovat podskupiny složené z jeho členů, a to na základě mandátu vymezeného orgánem pro kontrolu výkonnosti a po dohodě s generálním ředitelem Generálního ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu jménem Komise. Po splnění svého mandátu se podskupiny rozpustí.
   4.   Orgán pro kontrolu výkonnosti i jeho podskupiny zasedají v prostorách Komise. Za výjimečných okolností se však zasedání mohou konat i jinde.
   5.   Účast členů orgánu pro kontrolu výkonnosti na zasedáních orgánu pro kontrolu výkonnosti i jeho podskupin je povinná. V případě nepřítomnosti se předsedovi a sekretariátu zašle zdůvodnění.
   6.   Orgán pro kontrolu výkonnosti s podporou sekretariátu zajistí, aby jeho metodika odrážela nejnovější vědecké standardy.
   Článek 7
   Administrativní a technická podpora
   1.   Komise poskytuje administrativní a technickou podporu nezbytnou pro fungování orgánu pro kontrolu výkonnosti, včetně sekretariátu pro orgán pro kontrolu výkonnosti a jeho podskupiny, aby bylo zajištěno jeho efektivní a účinné fungování. Sekretariát svolává a podporuje plenární zasedání orgánu pro kontrolu výkonnosti a svolává zasedání podskupin.
   Administrativní a technická podpora je poskytována hospodárným způsobem tak, aby byla zajištěna funkční a technická nezávislost orgánu pro kontrolu výkonnosti při plnění jeho úkolů.
   2.   Pokud je organizace Eurocontrol identifikována jako vhodný zdroj údajů, Komise provede vhodná ujednání s organizací Eurocontrol ke shromažďování, ověřování, předběžné analýze a poskytování těchto údajů a k zajištění nepřetržitého přístupu orgánu pro kontrolu výkonnosti k údajům týkajícím se výkonnosti uvedeným v článku 21 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013, které jsou k dispozici v rámci Eurocontrolu.
   Článek 8
   Podávání zpráv a transparentnost
   1.   V rámci plnění úkolů přidělených orgánu pro kontrolu výkonnosti podle článku 2 tento orgán vydává zprávy a doporučení pro Komisi.
   2.   Orgán pro kontrolu výkonnosti nabídne vnitrostátním dozorovým orgánům před vydáním svých zpráv možnost ověřit faktické údaje týkající se posuzování a sledování plánů výkonnosti.
   3.   Komise zveřejní veškeré zprávy a doporučení orgánu pro kontrolu výkonnosti na internetových stránkách určených k tomuto účelu.
   4.   K takovému zveřejnění nesmí dojít v případě, že by zpřístupnění zprávy nebo doporučení nebo jejich části vedlo k porušení ochrany jakéhokoliv veřejného nebo soukromého zájmu ve smyslu článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (11).
   5.   Orgán pro kontrolu výkonnosti přijme výroční zprávu o své činnosti, mimo jiné o spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o pracovních ujednáních s poskytovateli letových navigačních služeb, provozovateli letišť, koordinátory letišť a leteckými dopravci, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 7 a odst. 8 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013, jakož i o ujednáních s organizací Eurocontrol, pokud jde o přístup k údajům týkajícím se výkonnosti uvedený v čl. 7 odst. 2.
   6.   Komise fungování orgánu pro kontrolu výkonnosti monitoruje a pravidelně informuje členské státy o pokroku jeho činnosti.
   Článek 9
   Příspěvky, výdaje a odměna
   1.   Členové orgánu pro kontrolu výkonnosti s výjimkou předsedy mají nárok na zvláštní příspěvek ve formě denních jednotkových nákladů za každý celý pracovní den v maximální výši 600 EUR. Celková výše příspěvku se vypočítá a zaokrouhlí nahoru na částku, která odpovídá nejbližší polovině pracovního dne. Platby se provádějí v eurech.
   2.   Cestovné a náklady na pobyt vzniklé členům s výjimkou předsedy hradí Komise v souladu s rozhodnutím Komise K(2007) 5858 (12). Tyto výdaje se hradí v mezích disponibilních prostředků, které jsou přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělování finančních prostředků.
   3.   Předsedovi orgánu pro kontrolu výkonnosti poskytuje odměny, cestovné a náklady na pobyt Komise v souladu se svými administrativními předpisy.
   Článek 10
   Financování
   Náklady na činnosti v rámci plnění úkolů uvedených v článku 2, včetně nákladů odpovídajících příspěvkům a náhradám pro členy orgánu pro kontrolu výkonnosti uvedených v článku 9 i nákladů na administrativní a technickou podporu uvedených v článku 7, jsou hrazeny z rozpočtu Unie. Náklady odpovídající příspěvkům a náhradám uvedeným v čl. 9 odst. 1 a 2 se financují v souladu s článkem 204 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (13) a článkem 287 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (14).
   Článek 11
   Zrušení
   Prováděcí rozhodnutí 2014/672/EU se zrušuje.
   Článek 12
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2024.
   
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31).
   
      (4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie pro evropské letectví COM(2015) 598 final.
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/672/EU ze dne 24. září 2014 o prodloužení období ustavení orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe (Úř. věst. L 281, 25.9.2014, s. 5).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 65).
   
      (7)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2394 ze dne 8. prosince 2015 o postoji, který mají členské státy zaujmout jménem Evropské unie, pokud jde o rozhodnutí o úlohách a úkolech Eurocontrolu a o centralizovaných službách, která má přijmout Stálá komise Eurocontrolu (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 136).
   
      (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (9)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).
   
      (10)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).
   
      (11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
   
      (12)  Rozhodnutí Komise K(2007) 5858 Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise.
   
      (13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
   
      (14)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Kritéria výběru a způsobilosti členů orgánu pro kontrolu výkonnosti
      
      Mezi kritéria výběru a způsobilosti členů orgánu pro kontrolu výkonnosti patří:
      
                  a)
               
                  doložené a relevantní odborné znalosti, odborná způsobilost a odborná praxe uchazeče na vysoké úrovni, v oblastech týkajících se klíčových oblastí výkonnosti;
               
      
                  b)
               
                  vyvážené zastoupení odborné způsobilosti a odborných znalostí ve všech klíčových oblastech výkonnosti, jakož i vyvážené zastoupení mužů a žen a zeměpisného původu jednotlivých uchazečů;
               
      
                  c)
               
                  vyvážené zastoupení znalostí v oblastech týkajících se mimo jiné:
                  
                              —
                           
                              politiky EU a platných právních předpisů v oblasti letectví;
                           
                  
                              —
                           
                              řízení leteckých společností a/nebo letišť;
                           
                  
                              —
                           
                              požadavků vojenských misí a řízení vojenských operací;
                           
                  
                              —
                           
                              ekonomických záležitostí v souvislosti s letectvím, řízení zavádění projektu SESAR a finančních mechanismů Unie;
                           
                  
                              —
                           
                              referenčního srovnávání, technik analýzy nákladů a přínosů a finančního plánování;
                           
                  
                              —
                           
                              provázanosti mezi náklady a dalšími oblastmi výkonnosti a rovněž mezi civilními a vojenskými požadavky;
                           
                  
                              —
                           
                              identifikace bezpečnostních rizik a měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti;
                           
                  
                              —
                           
                              systému obchodování s emisemi (ETS) a měření environmentální výkonnosti (mimo jiné řešení dopadu letectví na životní prostředí, palivové účinnosti a emisí CO2 a hluku);
                           
                  
                              —
                           
                              dopadu vzájemného ovlivňování se vzdušným prostorem sousedícím s jednotným evropským nebem včetně rizikových míst a uspořádání toku letového provozu;
                           
               
      
                  d)
               
                  schopnost analyzovat a posuzovat provázanost a vzájemné ovlivňování mezi oblastmi výkonnosti a vymezovat budoucí výkonnostní cíle založené na plánovaných provozních a technologických zlepšeních;
               
      
                  e)
               
                  odpovídající jazykové dovednosti, které uchazeči umožní plně a účinně se zapojit do činnosti orgánu pro kontrolu výkonnosti;
               
      
                  f)
               
                  nezávislost a neexistence střetů zájmů.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.