Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2310 ze dne 17. října 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU-Jordánsko včetně paktu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2310 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/50
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2310
   ze dne 17. října 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU-Jordánsko včetně paktu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 24. listopadu 1997 a vstoupila v platnost dne 1. května 2002.
            
   
               (2)
            
               Společné sdělení vysoké představitelky a Evropské komise ze dne 18. listopadu 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství bylo přivítáno v závěrech Rady ze dne 14. prosince 2015, v nichž Rada mimo jiné potvrdila záměr zahájit v roce 2016 novou fázi spolupráce s partnery, která by mohla vést k nastavení nových priorit v rámci partnerství, zaměřených na dohodnuté priority a zájmy.
            
   
               (3)
            
               Sdílený cíl Unie a Jordánska vybudovat společný prostor míru, prosperity a stability vyžaduje vzájemnou spolupráci, a to zejména na základě společné odpovědnosti a diferenciace, s přihlédnutím ke klíčové úloze Jordánska v regionu.
            
   
               (4)
            
               Při řešení nejnaléhavějších úkolů Unie a Jordánsko i nadále sledují hlavní cíle svého dlouhodobého partnerství a posilují stabilitu a odolnost země a regionu, jakož i udržitelný a na znalostech založený hospodářský růst a sociální rozvoj v souladu se zásadami právního státu a na základě demokratické správy věcí veřejných,
            
   
               (5)
            
               Postoj Unie v rámci Rady přidružení zřízené dohodou by tedy měl být založen na připojeném návrhu rozhodnutí,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU-Jordánsko včetně paktu, je založen na návrhu rozhodnutí Rady přidružení EU-Jordánsko připojeném k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 17. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L 129, 15.5.2002, s. 3).
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ 12. RADY PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO č. 1/2016
      ze dne …
      o prioritách partnerství EU-Jordánsko
      RADA PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO,
      s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím jeho členskými státy na straně jedné a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 24. listopadu 1997 a vstoupila v platnost dne 1. května 2002.
               
      
                  (2)
               
                  Článek 91 dohody zmocňuje Radu přidružení činit rozhodnutí pro účely dosažení cílů dohody a podávat vhodná doporučení.
               
      
                  (3)
               
                  Podle článku 101 dohody mají strany přijmout všechna obecná či zvláštní opatření pro splnění svých závazků vyplývajících z dohody a dbát na to, aby bylo cílů vytčených v dohodě dosaženo.
               
      
                  (4)
               
                  V přezkumu evropské politiky sousedství byla navržena nová fáze spolupráce s partnery, která počítá s větším pocitem odpovědnosti na obou stranách.
               
      
                  (5)
               
                  EU a Jordánsko se dohodly na upevnění svého partnerství odsouhlasením souboru priorit pro období 2016-2018 se záměrem podpořit a posílit odolnost a stabilitu Jordánska, zatímco budou usilovat o řešení dopadu vleklého konfliktu v Sýrii.
               
      
                  (6)
               
                  Strany dohody se shodly na textu priorit partnerství EU-Jordánsko včetně paktu, které budou podporovat realizaci dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně identifikovaných sdílených zájmů,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rada přidružení doporučuje, aby strany realizovaly priority partnerství EU-Jordánsko včetně paktu, uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Rada přidružení rozhoduje nahradit akční plán EU-Jordánsko, který vstoupil v platnost v říjnu 2012, prioritami partnerství EU-Jordánsko včetně paktu.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne ….
         
            
               Za Radu přidružení EU-Jordánsko
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.