Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2311 ze dne 8. prosince 2016, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2311 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/53
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2311
   ze dne 8. prosince 2016,
   kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 81 odst. 3 ve spojení s článkem 218 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Evropská unie si za jeden ze svých cílů stanovila podporu ochrany práv dítěte, jak je uvedeno v článku 3 Smlouvy o Evropské unii. Opatření na ochranu dětí proti protiprávnímu přemístění nebo zadržení jsou nedílnou součástí této politiky.
            
   
               (2)
            
               Rada přijala nařízení (ES) č. 2201/2003 (2) (dále jen „nařízení Brusel IIa“), jehož cílem je chránit děti před škodlivými účinky jejich protiprávního přemístění či zadržení a zavést postupy, aby byl zajištěn jejich bezodkladný návrat do státu jejich obvyklého bydliště, jakož i zajistit ochranu práv na osobní styk s dítětem a práva péče o dítě.
            
   
               (3)
            
               Nařízení Brusel IIa doplňuje a posiluje Haagskou úmluvu ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (dále jen „Haagská úmluva z roku 1980“), která na mezinárodní úrovni stanoví systém závazků a spolupráce mezi smluvními státy a mezi ústředními orgány s cílem zajistit bezodkladný návrat protiprávně přemístěných nebo zadržovaných dětí.
            
   
               (4)
            
               Všechny členské státy Unie jsou smluvními stranami Haagské úmluvy z roku 1980.
            
   
               (5)
            
               Unie vyzývá třetí státy, aby přistoupily k Haagské úmluvě z roku 1980, a podporuje její řádné provádění svou účastí, spolu s členskými státy, mimo jiné ve zvláštních komisích pravidelně organizovaných Haagskou konferencí o mezinárodním právu soukromém.
            
   
               (6)
            
               Společný právní rámec uplatňovaný mezi členskými státy Unie a třetími státy by mohl být nejlepším řešením citlivých případů mezinárodních únosů dětí.
            
   
               (7)
            
               Haagská úmluva z roku 1980 uvádí, že se uplatňuje ve vztazích mezi přistupujícím státem a těmi smluvními státy, které prohlásí, že s přistoupením souhlasí.
            
   
               (8)
            
               Haagská úmluva z roku 1980 neumožňuje organizacím pro regionální hospodářskou integraci, jako je Unie, stát se její smluvní stranou. Unie proto nemůže k úmluvě přistoupit ani nemůže uložit prohlášení o přijetí přistupujícího státu.
            
   
               (9)
            
               V souladu s posudkem 1/13 Soudního dvora Evropské unie spadají prohlášení o přijetí v rámci Haagské úmluvy z roku 1980 do výlučné vnější pravomoci Unie.
            
   
               (10)
            
               Kazachstán uložil dokument o přistoupení k Haagské úmluvě z roku 1980 dne 3. června 2013. Haagská úmluva z roku 1980 vstoupila pro Kazachstán v platnost dne 1. září 2013.
            
   
               (11)
            
               Pouze Nizozemské království již přijalo přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě z roku 1980. Posouzení situace v Kazachstánu vedlo k závěru, že členské státy, které přistoupení Kazachstánu dosud nepřijaly, jsou s to přijmout v zájmu Unie přistoupení Kazachstánu v souladu s podmínkami Haagské úmluvy z roku 1980.
            
   
               (12)
            
               Členské státy, které přistoupení Kazachstánu dosud nepřijaly, by proto měly být oprávněny v zájmu Unie uložit své prohlášení o přijetí přistoupení Kazachstánu za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Nizozemské království již přijalo přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě z roku 1980, a proto by nemělo ukládat nové prohlášení o přijetí, neboť stávající prohlášení zůstává podle mezinárodního práva veřejného platné.
            
   
               (13)
            
               Spojené království a Irsko jsou vázány nařízením Brusel IIa, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.
            
   
               (14)
            
               V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Členské státy, které tak dosud neučinily, jsou oprávněny přijmout v zájmu Unie přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (dále jen „Haagská úmluva z roku 1980“).
   2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 uloží do dne 9. prosince 2017 prohlášení o tom, že v zájmu Unie přijímají přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě z roku 1980, a to v tomto znění:
   
      „[Plný název ČLENSKÉHO STÁTU] prohlašuje, že v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/2311 přijímá přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.“
   
   3.   Každý členský stát uvědomí Radu a Komisi o uložení svého prohlášení o přijetí přistoupení Kazachstánu a sdělí Komisi znění tohoto prohlášení do dvou měsíců od jeho uložení.
   Článek 2
   Členské státy, které uložily své prohlášení o přijetí přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě z roku 1980 přede dnem přijetí tohoto rozhodnutí, neuloží žádná nová prohlášení.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno všem členským státům s výjimkou Nizozemského království a Dánského království.
   
      V Bruselu dne 8. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            přesedkyně
         
         L. ŽITŇANSKÁ
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. října 2016 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.