Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2316 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1849 o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy zeleniny pocházející z Ghany

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2316 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/66
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2316
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1849 o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy zeleniny pocházející z Ghany
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí větu uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1849 (2) zakazuje dovoz na území Unie rostlin Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. a Solanum L., kromě osiva, a kromě rostlin S. lycopersicum L., pocházejících z Ghany.
            
   
               (2)
            
               Tento zákaz je časově omezen. Platí do konce roku 2016. Audit provedený v Ghaně v září 2016 odhalil, že nedostatky v systému rostlinolékařských osvědčení pro vývoz dané třetí země přetrvávají. Proto je vhodné prodloužit tento zákaz do 31. prosince 2017.
            
   
               (3)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 2 prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1849 se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 2
      Článek 1 se použije do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1849 ze dne 13. října 2015 o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy zeleniny pocházející z Ghany (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 33).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.