Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2318 ze dne 16. prosince 2016 o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidních přípravků obsahujících brodifakum předložené Španělskem v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem) C(2016) 8414)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2318 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/72
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2318
   ze dne 16. prosince 2016
   o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidních přípravků obsahujících brodifakum předložené Španělskem v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
   
      
         (oznámeno pod číslem) C(2016) 8414)
      
   
   (Pouze španělské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 37 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Společnost Syngenta Crop Protection AG (dále jen „žadatel“) předložila Španělsku úplné žádosti o vzájemné uznání povolení rodenticidů obsahujících účinnou látku brodifakum (dále jen „přípravky“), která udělilo Irsko. Irsko schválilo přípravky jako rodenticid pro použití odborníky a vyškolenými odborníky ve vnitřních prostorách, venku v okolí budov a v kanalizačních rozvodech a rovněž pro použití spotřebiteli z řad široké veřejnosti ve vnitřních prostorách a venku v okolí budov.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 navrhlo Španělsko žadateli úpravu podmínek povolení, jež mají být ve Španělsku udělena, a navrhlo omezit použití přípravků pouze ve vnitřních prostorách a pouze vyškolenými odborníky. Cílem těchto omezení je ochrana životního prostředí podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012, jelikož se předejde případům prvotních a druhotných otrav u necílových zvířat v důsledku nebezpečných vlastností látky brodifakum, které ji činí potenciálně perzistentní, náchylnou k bioakumulaci a toxickou, nebo velmi perzistentní a velmi náchylnou k bioakumulaci.
            
   
               (3)
            
               Žadatel vyjádřil s navrhovanými omezeními nesouhlas a uvedl, že tato opatření podle něj nejsou z důvodů stanovených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 dostatečně oprávněná. V souladu s čl. 37 odst. 2 druhým pododstavcem uvedeného nařízení tedy Španělsko dne 18. dubna 2016 informovalo Komisi.
            
   
               (4)
            
               V souladu s podmínkami stanovenými pro schválení látky brodifakum ve směrnici Komise 2010/10/EU (2) se povolení biocidních přípravků obsahujících brodifakum týkají všechna přiměřená a dostupná opatření ke zmírnění rizik, tak aby se omezilo riziko prvotní a druhotné expozice necílových zvířat, jakož i dlouhodobé účinky látky na životní prostředí. Tato opatření mohou zahrnovat kromě jiného omezení na použití pouze odborníky nebo omezení týkající se oblasti použití přípravků.
            
   
               (5)
            
               Komise konstatuje, že návrh Španělska je součástí vnitrostátního souboru opatření ke zmírnění rizik v případě antikoagulačních rodenticidů, který byl Komisi předložen v roce 2012 v rámci jednání o opatřeních ke zmírnění rizik uplatňovaných členskými státy při povolování biocidních přípravků obsahujících antikoagulační rodenticidy.
            
   
               (6)
            
               Co se týká omezení na použití pouze vyškolenými odborníky, konstatuje Komise, že se má za to, že uvedená kategorie uživatelů má požadované znalosti, dovednosti a schopnosti nezbytné ke zvážení rizik plynoucích z použití rodenticidů u necílových zvířat. Uvedená kategorie uživatelů je tedy považována za schopnou činit rozhodnutí o tom, který rodenticid je v případě přemnožení zapotřebí k regulaci s co nejmenšími důsledky pro životní prostředí.
            
   
               (7)
            
               Pokud jde o navrhované omezení použití pouze ve vnitřních prostorách, zamezuje se jím expozice necílových zvířat, jako jsou drobní savci žijící v okolí budov, látce brodifakum, čímž se sníží počet případů prvotních otrav. V důsledku toho může omezení přispět ke snížení počtu případů druhotných otrav predátorů živících se kontaminovanými zvířaty.
            
   
               (8)
            
               Navrhovaná odchylka je v souladu se zvláštními ustanoveními směrnice 2010/10/EU, která ponechávají členských státům určitý prostor pro uvážení, jaká vhodná a dostupná opatření ke zmírnění rizik přijmou jako podmínku pro povolení přípravků obsahujících brodifakum. Navrhovaná odchylka je oprávněná z důvodu ochrany životního prostředí, zejména protože se snaží vyloučit nebo snížit případy prvotních a druhotných otrav necílových organismů. Komise se proto domnívá, že navrhovaná odchylka od vzájemného uznávání splňuje podmínku uvedenou v čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Odchylka od vzájemného uznávání navrhovaná Španělskem pro přípravky uvedené v odstavci 2 je oprávněná z důvodu ochrany životního prostředí podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012.
   2.   Odstavec 1 se použije na přípravky označené v registru biocidních přípravků níže uvedenými čísly:
   
               a)
            
               BC-KC011180-73;
            
   
               b)
            
               BC-VM011322-40.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.
   
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 37, 10.2.2010, s. 44).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.