Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2319 ze dne 16. prosince 2016, kterým se potvrzuje nebo pozměňuje předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2015 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (oznámeno pod číslem C(2016) 8579)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2319 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/74
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2319
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se potvrzuje nebo pozměňuje předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2015 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8579)
      
   
   (Pouze bulharské, nizozemské, anglické, francouzské, německé, italské a švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s nařízením (ES) č. 443/2009 je Komise povinna každý rok vypočítat průměrné specifické emise CO2 a cíl pro specifické emise pro každého výrobce osobních automobilů v Unii, jakož i pro každé sdružení výrobců. Na základě tohoto výpočtu Komise určí, zda výrobci a sdružení splnili své cíle pro specifické emise.
            
   
               (2)
            
               Podrobné údaje, které se mají použít pro výpočet průměrných specifických emisí a cílů pro specifické emise, vycházejí z počtu registrací nových osobních automobilů v členských státech během předchozího kalendářního roku.
            
   
               (3)
            
               Všechny členské státy předložily Komisi údaje za rok 2015 v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 443/2009. V případech, kdy bylo po ověření Komisí patrné, že některé údaje chybějí nebo jsou zjevně nesprávné, se Komise obrátila na dotčené členské státy, a pokud s tím souhlasily, údaje příslušným způsobem upravila nebo doplnila. Pokud se s některým členským státem nebylo možné dohodnout, jeho předběžné údaje upraveny nebyly.
            
   
               (4)
            
               Dne 13. dubna 2016 Komise předběžné údaje zveřejnila a oznámila 97 výrobcům předběžné výpočty jejich průměrných specifických emisí CO2 v roce 2015 a jejich cílů pro specifické emise. Výrobci byli požádáni, aby tyto údaje ověřili a oznámili Komisi do tří měsíců od obdržení oznámení případné chyby. 44 výrobců předložilo v dané lhůtě oznámení o chybách.
            
   
               (5)
            
               U zbývajících 53 výrobců, kteří žádné chyby v datových souborech neoznámili ani jinak nezareagovali, by předběžné údaje a předběžné výpočty průměrných specifických emisí a cílů pro specifické emise měly být potvrzeny. U čtyř výrobců nespadalo žádné z vozidel vykázaných v souboru předběžných údajů do působnosti nařízení (ES) č. 443/2009.
            
   
               (6)
            
               Komise ověřila chyby oznámené výrobci a příslušná odůvodnění jejich oprav a datové soubory byly náležitě potvrzeny nebo pozměněny.
            
   
               (7)
            
               V případě záznamů s chybějícími nebo nesprávnými identifikačními parametry, jako je typ, varianta, kód verze nebo číslo schválení typu, by měla být zohledněna skutečnost, že výrobci nemohou tyto záznamy ověřit nebo opravit. Na hodnoty emisí CO2 a hmotnosti v těchto záznamech je proto vhodné použít chybové rozpětí.
            
   
               (8)
            
               Chybové rozpětí by mělo být vypočteno jako rozdíl mezi vzdálenostmi od cíle pro specifické emise vyjádřenými jako výsledek odečtení cíle pro specifické emise od průměrných emisí vypočtených se zahrnutím a bez zahrnutí těch registrací, které výrobci nemohou ověřit. Bez ohledu na to, zda je tento rozdíl kladný, nebo záporný, by chybové rozpětí mělo výrobcovu pozici z hlediska jeho cíle pro specifické emise vždy zlepšit.
            
   
               (9)
            
               V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 443/2009 by se u výrobce mělo mít za to, že svůj cíl pro specifické emise uvedený v článku 4 uvedeného nařízení splnil, jestliže jsou průměrné emise uvedené v tomto rozhodnutí nižší než cíl pro specifické emise, tj. vyjádřené jako záporná vzdálenost od cíle. Pokud průměrné emise cíl pro specifické emise překračují, uloží se poplatek za překročení emisí, ledaže by se na dotčeného výrobce vztahovala výjimka z tohoto cíle nebo by byl tento výrobce členem některého sdružení a dané sdružení svůj cíl pro specifické emise splňovalo. Na základě výše uvedeného by se mělo mít za to, že k překročení cíle pro specifické emise došlo v roce 2015 u dvou výrobců.
            
   
               (10)
            
               Dne 3. listopadu 2015 vydala skupina Volkswagen Group v tomto smyslu prohlášení, že u některých jejích vozidel byly zjištěny nesrovnalosti při určování množství CO2 v souvislosti se schvalováním typu. I když byla tato záležitost důkladně prošetřována, zastává Komise nicméně názor, že jsou nutná další objasnění ze strany sdružení Volkswagen jako celku, jakož i potvrzení příslušných vnitrostátních orgánů schvalování typu, že veškeré tyto nesrovnalosti byly odstraněny. V důsledku toho nemohou být hodnoty pro sdružení Volkswagen a jeho členy (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bugatti Automobiles S.A.S., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. a Volkswagen AG) potvrzeny ani změněny.
            
   
               (11)
            
               Komise si vyhrazuje právo přezkoumat výkonnost kteréhokoli výrobce potvrzenou nebo změněnou tímto rozhodnutím, pokud příslušné vnitrostátní orgány potvrdí, že existují nesrovnalosti v hodnotách emisí CO2 využívaných pro stanovení toho, zda výrobce splňuje cíl pro specifické emise.
            
   
               (12)
            
               Předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 z nových osobních automobilů zaregistrovaných v roce 2015, cíle pro specifické emise a rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami by měly být náležitě potvrzeny,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Hodnoty týkající se výkonnosti výrobců za kalendářní rok 2015, potvrzené nebo pozměněné pro každého výrobce osobních automobilů a pro každé sdružení těchto výrobců v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 443/2009, jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno níže uvedeným jednotlivým výrobcům a sdružením vytvořeným v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 443/2009:
   
               1)
            
               
                           Alfa Romeo S.P.A.
                        
                           C.so Giovanni Agnelli 200
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               2)
            
               
                           Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co., KG
                        
                           Alpenstraße 35 – 37
                        
                           86807 Buchloe
                        
                           Německo
                        
            
   
               3)
            
               
                           Aston Martin Lagonda Ltd.
                        
                           Gaydon Engineering Centre
                        
                           Banbury Road
                        
                           Gaydon
                        
                           Warwickshire
                        
                           CV35 0DB
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               4)
            
               
                           Automobiles Citroen
                        
                           Route de Gizy
                        
                           78943 Vélizy-Villacoublay
                        
                           Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               5)
            
               
                           Automobiles Peugeot
                        
                           Route de Gizy
                        
                           78943 Vélizy-Villacoublay
                        
                           Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               6)
            
               AVTOVAZ JSC
               zastoupení v Unii:
               
                           LADA France S.A.S.
                        
                           13, Route Nationale 10
                        
                           78310 Coignieres
                        
                           Francie
                        
            
   
               7)
            
               
                           Bentley Motors Ltd.
                        
                           Berliner Ring 2
                        
                           38436 Wolfsburg
                        
                           Německo
                        
            
   
               8)
            
               
                           BLUECAR SAS
                        
                           31-32 quai de Dion Bouton
                        
                           92800 Puteaux
                        
                           Francie
                        
            
   
               9)
            
               
                           BLUECAR ITALY S.R.L.
                        
                           Foro Bonaparte 54
                        
                           20121 Milano (MI)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               10)
            
               
                           Bayerische Motoren Werke AG
                        
                           Petuelring 130
                        
                           80788 Mnichov
                        
                           Německo
                        
            
   
               11)
            
               
                           BMW M GmbH
                        
                           Petuelring 130
                        
                           80788 Mnichov
                        
                           Německo
                        
            
   
               12)
            
               BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED
               zastoupení v Unii:
               
                           's-Gravelandseweg 256
                        
                           3125 BK Schiedam
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               13)
            
               
                           Caterham Cars Ltd.
                        
                           2 Kennet Road
                        
                           Dartford
                        
                           Kent
                        
                           DA1 4QN
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               14)
            
               
                           Chevrolet Italia S.p.A.
                        
                           Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12
                        
                           65423 Rüsselsheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               15)
            
               FCA US LLC
               zastoupení v Unii:
               
                           Fiat Chrysler Automobiles
                        
                           Building 5 – Ground floor – Room A8N
                        
                           C.so Settembrini, 40
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               16)
            
               
                           CNG-Technik GmbH
                        
                           Niehl Plant, building Imbert 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               17)
            
               
                           Automobile Dacia SA
                        
                           Guyancourt
                        
                           1 avenue du Golf
                        
                           78288 Guyancourt Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               18)
            
               Daihatsu Motor Co Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Toyota Motor Europe
                        
                           Avenue du Bourget, 60
                        
                           1140 Brusel
                        
                           Belgie
                        
            
   
               19)
            
               
                           Daimler AG
                        
                           Zimmer 229
                        
                           Mercedesstr 137/1
                        
                           70546 Stuttgart
                        
                           Německo
                        
            
   
               20)
            
               DFSK MOTOR CO. LTD.
               zastoupení v Unii:
               
                           Giotti Victoria S.r.l.
                        
                           Pisana Road, 11/a
                        
                           50021 Barberino Val D'Elsa (Florence)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               21)
            
               
                           Donkervoort Automobielen BV
                        
                           Pascallaan 96
                        
                           8218 NJ Lelystad
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               22)
            
               
                           Dr Motor Company Srl
                        
                           S.S. 85, Venafrana km 37.500
                        
                           86070 Macchia d'Isernia
                        
                           Itálie
                        
            
   
               23)
            
               
                           Ferrari S.p.A.
                        
                           Via Emilia Est 1163
                        
                           41122 Modena
                        
                           Itálie
                        
            
   
               24)
            
               
                           FCA Italy S.p.A.
                        
                           Building 5 – Ground floor – Room A8N
                        
                           C.so Settembrini, 40
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               25)
            
               Ford Motor Company of Brazil Ltda.
               zastoupení v Unii:
               
                           Ford Werke GmbH
                        
                           Niehl Plant, building Imbert 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               26)
            
               Ford India Private Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Ford Werke GmbH
                        
                           Niehl Plant, building Imbert 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               27)
            
               Ford Motor Company of Australia Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Ford Werke GmbH
                        
                           Niehl Plant, building Imbert 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               28)
            
               
                           Ford Motor Company
                        
                           Niehl Plant, building Imbert 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               29)
            
               
                           Ford Werke GmbH
                        
                           Niehl Plant, building Imbert 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               30)
            
               Fuji Heavy Industries Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Subaru Europe NV/SA
                        
                           Leuvensesteenweg 555 B/8
                        
                           1930 Zaventem
                        
                           Belgie
                        
            
   
               31)
            
               General Motors Company
               zastoupení v Unii:
               
                           Adam Opel AG
                        
                           Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
                        
                           65423 Rüsselsheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               32)
            
               GM Korea Company
               zastoupení v Unii:
               
                           Adam Opel AG
                        
                           Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
                        
                           65423 Rüsselsheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               33)
            
               Great Wall Motor Company Ltd
               zastoupení v Unii:
               
                           Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH
                        
                           Otto-Hahn-S. 5
                        
                           63128 Dietzenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               34)
            
               Honda Automobile (China) Co., Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Aalst Office
                        
                           Wijngaardveld 1 (Noord V)
                        
                           B-9300 Aalst
                        
                           Belgie
                        
            
   
               35)
            
               Honda Motor Co., Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Aalst Office
                        
                           Wijngaardveld 1 (Noord V)
                        
                           B-9300 Aalst
                        
                           Belgie
                        
            
   
               36)
            
               Honda Turkiye A.S.
               zastoupení v Unii:
               
                           Aalst Office
                        
                           Wijngaardveld 1 (Noord V)
                        
                           B-9300 Aalst
                        
                           Belgie
                        
            
   
               37)
            
               
                           Honda of the UK Manufacturing Ltd.
                        
                           Aalst Office
                        
                           Wijngaardveld 1 (Noord V)
                        
                           B-9300 Aalst
                        
                           Belgie
                        
            
   
               38)
            
               Hyundai Motor Company
               zastoupení v Unii:
               
                           Hyundai Motor Europe GmbH
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               39)
            
               
                           Hyundai Motor Europe GmbH
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               40)
            
               
                           Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               41)
            
               Hyundai Motor India Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Hyundai Motor Europe GmbH
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               42)
            
               Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
               zastoupení v Unii:
               
                           Hyundai Motor Europe GmbH
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               43)
            
               Isuzu Motors Limited
               zastoupení v Unii:
               
                           Isuzu Motors Europe NV
                        
                           Bist 12
                        
                           B-2630 Aartselaar
                        
                           Belgie
                        
            
   
               44)
            
               
                           IVECO S.p.A.
                        
                           Via Puglia 35
                        
                           10156 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               45)
            
               
                           Jaguar Land Rover Ltd.
                        
                           Abbey Road
                        
                           Whitley
                        
                           Coventry
                        
                           CV3 4LF
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               46)
            
               Jiangling Motor Holding Co Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           LWMC Europe BV
                        
                           Berenbroek 3
                        
                           5707 DB Helmond
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               47)
            
               KIA Motors Corporation
               zastoupení v Unii:
               
                           Kia Motors Europe GmbH
                        
                           Theodor-Heuss-Allee 11
                        
                           60486 Frankfurt am Main
                        
                           Německo
                        
            
   
               48)
            
               
                           KIA Motors Slovakia s.r.o.
                        
                           Kia Motors Europe GmbH
                        
                           Theodor-Heuss-Allee 11
                        
                           60486 Frankfurt am Main
                        
                           Německo
                        
            
   
               49)
            
               
                           Koenigsegg Automotive AB
                        
                           Valhall Park
                        
                           262 74 Angelholm
                        
                           Švédsko
                        
            
   
               50)
            
               
                           KTM-Sportmotorcycle AG
                        
                           Stallhofnerstrasse 3
                        
                           5230 Mattighofen
                        
                           Rakousko
                        
            
   
               51)
            
               
                           LADA Automobile GmbH
                        
                           Erlengrund 7-11
                        
                           21614 Buxtehude
                        
                           Německo
                        
            
   
               52)
            
               
                           LADA France S.A.S.
                        
                           13, Route Nationale 10
                        
                           78310 Coignieres
                        
                           Francie
                        
            
   
               53)
            
               
                           Automobili Lamborghini S.p.A.
                        
                           via Modena 12
                        
                           40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               54)
            
               
                           Litex Motors AD
                        
                           3 Lachezar Stanchev S., 2nd floor,
                        
                           1706 Sofie
                        
                           Bulharsko
                        
            
   
               55)
            
               
                           Lotus Cars Ltd.
                        
                           Hethel
                        
                           Norwich
                        
                           Norfolk
                        
                           NR14 8EZ
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               56)
            
               
                           Magyar Suzuki Corporation Ltd.
                        
                           Legal Department
                        
                           Suzuki Allee 7
                        
                           64625 Bensheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               57)
            
               Mahindra & Mahindra Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Mahindra Europe S.r.l.
                        
                           Via Cancelliera 35
                        
                           00040 Ariccia (Řím)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               58)
            
               Maruti Suzuki India Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Suzuki Deutschland GmbH
                        
                           Legal Department
                        
                           Suzuki Allee 7
                        
                           64625 Bensheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               59)
            
               
                           Maserati S.p.A.
                        
                           Viale Ciro Menotti 322
                        
                           41122 Modena
                        
                           Itálie
                        
            
   
               60)
            
               Mazda Motor Corporation
               zastoupení v Unii:
               
                           Mazda Motor Europe GmbH
                        
                           European R&D Centre
                        
                           Hiroshimastr 1
                        
                           61440 Oberursel/Ts
                        
                           Německo
                        
            
   
               61)
            
               
                           McLaren Automotive Ltd.
                        
                           Chertsey Road
                        
                           Woking
                        
                           Surrey
                        
                           GU21 4YH
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               62)
            
               
                           Mercedes-AMG GmbH
                        
                           Mercedesstr 137/1
                        
                           Zimmer 229 HPC F 403
                        
                           70327 Stuttgart,
                        
                           Německo
                        
            
   
               63)
            
               
                           MG Motor UK Ltd.
                        
                           International HQ
                        
                           Q Gate
                        
                           Low Hill Lane
                        
                           Birmingham
                        
                           B31 2BQ
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               64)
            
               
                           Micro-Vett S.r.l
                        
                           Via Lago Maggiore, 48
                        
                           36077 Altavilla Vicentina (VI)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               65)
            
               Mitsubishi Motors Corporation MMC
               zastoupení v Unii:
               
                           Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
                        
                           Mitsubishi Avenue 21
                        
                           6121 SH Born
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               66)
            
               
                           Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
                        
                           Mitsubishi Avenue 21
                        
                           6121 SH Born
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               67)
            
               Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh
               zastoupení v Unii:
               
                           Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
                        
                           Mitsubishi Avenue 21
                        
                           6121 SH Born
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               68)
            
               
                           Morgan Technologies Ltd.
                        
                           Pickersleigh Road
                        
                           Malvern Link
                        
                           Worcestershire
                        
                           WR14 2LL
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               69)
            
               
                           National Electric Vehicle Sweden A.B.
                        
                           Saabvägen 5
                        
                           SE-461 38 Trollhättan
                        
                           Švédsko
                        
            
   
               70)
            
               Nissan International SA
               zastoupení v Unii:
               
                           Renault Nissan Representation Office
                        
                           Av des Arts 40
                        
                           1040 Brusel
                        
                           Belgie
                        
            
   
               71)
            
               
                           Adam Opel AG
                        
                           Bahnhofsplatz 1IPC 39-12
                        
                           65423 Rüsselsheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               72)
            
               
                           Pagani Automobili S.p.A.
                        
                           Via dell' Artigianato 5
                        
                           41018 San Cesario sul Panaro (Modena),
                        
                           Itálie
                        
            
   
               73)
            
               PERODUA Manufacturing SDN BHD
               zastoupení v Unii:
               
                           Perodua UK Limited
                        
                           Suite 7 Queensgate House
                        
                           18 Cookham Road
                        
                           Maidenhead,
                        
                           Berkshire
                        
                           SL6 8BD
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               74)
            
               
                           PGO Automobiles
                        
                           ZA de la pyramide
                        
                           30380 SAINT CHRISTOL les Alès
                        
                           Francie
                        
            
   
               75)
            
               
                           Radical Motorsport Ltd.
                        
                           24 Ivatt Way Business Park
                        
                           Westwood
                        
                           Peterborough
                        
                           PE3 7PG
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               76)
            
               
                           Renault S.A.S.
                        
                           Guyancourt
                        
                           1 avenue du Golf
                        
                           78288 Guyancourt Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               77)
            
               
                           Renault Trucks
                        
                           99 Route de Lyon TER L10 0 01
                        
                           69802 Saint Priest Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               78)
            
               
                           Rolls-Royce Motor Cars Ltd.
                        
                           Petuelring 130
                        
                           80788 Mnichov
                        
                           Německo
                        
            
   
               79)
            
               
                           Secma S.A.S.
                        
                           Rue Denfert Rochereau
                        
                           59580 Aniche
                        
                           Francie
                        
            
   
               80)
            
               SsangYong Motor Company
               zastoupení v Unii:
               
                           SsangYong Motor Europe Office
                        
                           Herriotstrasse 1
                        
                           60528 Frankfurt am Main
                        
                           Německo
                        
            
   
               81)
            
               Suzuki Motor Corporation
               zastoupení v Unii:
               
                           Suzuki Deutschland GmbH
                        
                           Legal Department
                        
                           Suzuki Allee 7
                        
                           64625 Bensheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               82)
            
               Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Suzuki Deutschland GmbH
                        
                           Legal Department
                        
                           Suzuki Allee 7
                        
                           64625 Bensheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               83)
            
               Tata Motors Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Tata Motors European Technical Centre Plc.
                        
                           International Automotive Research Centre
                        
                           University of Warwick
                        
                           Coventry
                        
                           CV4 7AL
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               84)
            
               
                           Tazzari GL S.p.A.
                        
                           VIA Selice Provinciale 42/E
                        
                           40026 Imola
                        
                           Bologna
                        
                           Itálie
                        
            
   
               85)
            
               Tesla Motors Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Tesla Motors NL
                        
                           7-9 Atlasstraat
                        
                           5047 RG Tilburg
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               86)
            
               
                           Toyota Motor Europe NV/SA
                        
                           Avenue du Bourget 60
                        
                           1140 Brusel
                        
                           Belgie
                        
            
   
               87)
            
               
                           Volvo Car Corporation
                        
                           VAK building
                        
                           Assar Gabrielssons väg
                        
                           405 31 Göteborg
                        
                           Švédsko
                        
            
   
               88)
            
               
                           Westfield Sports Cars
                        
                           Unit 1 Gibbons Industrial Park
                        
                           Dudley Road
                        
                           Kingswinford
                        
                           DY6 8XF
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               89)
            
               
                           Wiesmann GmbH
                        
                           An der Lehmkuhle 87
                        
                           48249 Dülmen
                        
                           Německo
                        
            
   
               90)
            
               
                           Sdružení: BMW Group
                        
                           Petuelring 130
                        
                           80788 Mnichov
                        
                           Německo
                        
            
   
               91)
            
               
                           Sdružení: Daimler AG
                        
                           Mercedesstr 137/1
                        
                           Zimmer 229
                        
                           70546 Stuttgart
                        
                           Německo
                        
            
   
               92)
            
               
                           Sdružení: FCA Italy S.p.A.
                        
                           Building 5 – Ground floor – Room A8N
                        
                           C.so Settembrini, 40
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               93)
            
               
                           Sdružení: Ford-Werke GmbH
                        
                           Niehl Plant, building Imbert 479
                        
                           Henry Ford Strasse 1
                        
                           50725 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               94)
            
               
                           Sdružení: General Motors
                        
                           Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
                        
                           65423 Rüsselsheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               95)
            
               
                           Sdružení: Honda Motor Europe Ltd.
                        
                           470 London Road Slough
                        
                           Berkshire
                        
                           SL3 8QY
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               96)
            
               
                           Sdružení: Hyundai
                        
                           Hyundai Motor Europe GmbH
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               97)
            
               
                           Sdružení: Kia
                        
                           Theodor-Heuss-Allee 11
                        
                           60486 Frankfurt am Main
                        
                           Německo
                        
            
   
               98)
            
               
                           Sdružení: Mitsubishi Motors
                        
                           Mitsubishi Avenue 21
                        
                           6121 SH Born
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               99)
            
               
                           Pool Renault
                        
                           1 Avenue du Golf
                        
                           78288
                        
                           Guyancourt Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               100)
            
               
                           Suzuki Pool
                        
                           Suzuki Allee 7
                        
                           64625 Bensheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               101)
            
               
                           Sdružení: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover
                        
                           Abbey Road
                        
                           Whitley
                        
                           Coventry
                        
                           CV3 4LF
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               102)
            
               
                           Sdružení: Toyota-Daihatsu Group
                        
                           Avenue du Bourget 60
                        
                           1140 Brusel
                        
                           Belgie
                        
            
   
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Miguel ARIAS CAÑETE
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Tabulka 1
      
      
         Hodnoty týkající se výkonnosti výrobců potvrzené nebo pozměněné v souladu s čl. 8 odst. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 443/2009
      
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  F
               
                  G
               
                  H
               
                  I
               
                  Název výrobce
               
                  Sdružení a výjimky
               
                  Počet registrací
               
                  Průměrné specifické emise CO2 (100 %)
               
                  Cíl pro specifické emise
               
                  Vzdálenost od cíle
               
                  Upravená vzdálenost od cíle
               
                  Průměrná hmotnost
               
                  Průměrné emise CO2 (100 %)
               
                  ALFA ROMEO SPA
               
                  P3
               
                  18 961
               
                  116,269
               
                  128,395
               
                  – 12,126
               
                  – 12,127
               
                  1 336,89
               
                  116,269
               
                  ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG
               
                  DMD
               
                  690
               
                  172,174
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 873,54
               
                  172,174
               
                  ASTON MARTIN LAGONDA LTD
               
                  D
               
                  1 449
               
                  312,204
               
                  310,000
               
                  2,204
               
                  2,178
               
                  1 833,65
               
                  312,241
               
                  AUTOMOBILES CITROEN
               
                   
               
                  618 570
               
                  105,713
               
                  124,141
               
                  – 18,428
               
                  – 18,428
               
                  1 243,79
               
                  105,768
               
                  AUTOMOBILES PEUGEOT
               
                   
               
                  857 421
               
                  103,659
               
                  124,904
               
                  – 21,245
               
                  – 21,245
               
                  1 260,49
               
                  103,712
               
                  AVTOVAZ JSC
               
                  P10
               
                  905
               
                  202,287
               
                  124,300
               
                  77,987
               
                  77,987
               
                  1 247,28
               
                  202,287
               
                  BENTLEY MOTORS LTD
               
                  D
               
                  2 251
               
                  290,891
               
                  298,000
               
                  – 7,109
               
                  – 7,156
               
                  2 491,43
               
                  290,891
               
                  BLUECAR SAS
               
                   
               
                  934
               
                  0,000
               
                  127,529
               
                  – 127,529
               
                  – 127,529
               
                  1 317,92
               
                  0,000
               
                  BLUECAR ITALY SRL
               
                   
               
                  258
               
                  0,000
               
                  124,882
               
                  – 124,882
               
                  – 124,882
               
                  1 260,00
               
                  0,000
               
                  BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
               
                  P1
               
                  886 972
               
                  124,883
               
                  138,988
               
                  – 14,105
               
                  – 14,196
               
                  1 568,67
               
                  125,554
               
                  BMW M GMBH
               
                  P1
               
                  11 335
               
                  197,640
               
                  148,016
               
                  49,624
               
                  48,975
               
                  1 766,23
               
                  197,642
               
                  BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED
               
                   
               
                  9
               
                  0,000
               
                  179,493
               
                  – 179,493
               
                  – 179,493
               
                  2 455,00
               
                  0,000
               
                  CATERHAM CARS LIMITED
               
                  DMD
               
                  103
               
                  149,282
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  626,17
               
                  149,282
               
                  CHEVROLET ITALIA SPA
               
                  P5
               
                  3
               
                  131,667
               
                  130,731
               
                  0,936
               
                  0,936
               
                  1 388,00
               
                  131,667
               
                  FCA US LLC
               
                  P3
               
                  99 453
               
                  158,760
               
                  148,516
               
                  10,244
               
                  10,131
               
                  1 777,17
               
                  158,768
               
                  CNG-TECHNIK GMBH
               
                  P4
               
                  18 375
               
                  115,794
               
                  122,176
               
                  – 6,382
               
                  – 6,413
               
                  1 200,80
               
                  115,892
               
                  AUTOMOBILE DACIA SA
               
                  P10
               
                  378 487
               
                  122,694
               
                  122,337
               
                  0,357
               
                  0,357
               
                  1 204,33
               
                  122,694
               
                  DAIMLER AG
               
                  P2
               
                  800 292
               
                  124,079
               
                  138,620
               
                  – 14,541
               
                  – 14,795
               
                  1 560,62
               
                  124,623
               
                  DFSK MOTOR CO LTD
               
                  DMD
               
                  3
               
                  184,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 251,33
               
                  184,000
               
                  DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV
               
                  DMD
               
                  5
               
                  178,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  865,00
               
                  178,000
               
                  DR MOTOR COMPANY SRL
               
                  DMD
               
                  435
               
                  145,848
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 187,63
               
                  145,848
               
                  FERRARI SPA
               
                  D
               
                  2 250
               
                  299,448
               
                  295,000
               
                  4,448
               
                  4,448
               
                  1 696,77
               
                  299,448
               
                  FCA ITALY SPA
               
                  P3
               
                  703 652
               
                  116,300
               
                  120,249
               
                  – 3,949
               
                  – 3,953
               
                  1 158,63
               
                  116,300
               
                  FORD MOTOR COMPANY
               
                  P4
               
                  3 521
               
                  252,307
               
                  146,403
               
                  105,904
               
                  105,790
               
                  1 730,93
               
                  252,307
               
                  FORD-WERKE GMBH
               
                  P4
               
                  993 376
               
                  117,701
               
                  128,204
               
                  – 10,503
               
                  – 10,508
               
                  1 332,69
               
                  117,701
               
                  FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
               
                  ND
               
                  29 538
               
                  159,924
               
                  164,616
               
                  – 4,692
               
                  – 4,692
               
                  1 622,52
               
                  159,924
               
                  GENERAL MOTORS COMPANY
               
                  P5
               
                  1 383
               
                  281,883
               
                  154,339
               
                  127,544
               
                  127,544
               
                  1 904,58
               
                  282,343
               
                  GM KOREA COMPANY
               
                  P5
               
                  1 391
               
                  126,398
               
                  125,077
               
                  1,321
               
                  1,321
               
                  1 264,27
               
                  126,398
               
                  GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
               
                  DMD
               
                  62
               
                  184,113
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 745,19
               
                  184,113
               
                  HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD
               
                  P6
               
                  380
               
                  124,718
               
                  119,495
               
                  5,223
               
                  5,223
               
                  1 142,13
               
                  124,718
               
                  HONDA MOTOR CO LTD
               
                  P6
               
                  19 845
               
                  119,878
               
                  125,749
               
                  – 5,871
               
                  – 5,871
               
                  1 278,98
               
                  119,878
               
                  HONDA TURKIYE AS
               
                  P6
               
                  691
               
                  155,174
               
                  126,494
               
                  28,680
               
                  28,680
               
                  1 295,28
               
                  155,174
               
                  HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD
               
                  P6
               
                  104 589
               
                  133,387
               
                  133,699
               
                  – 0,312
               
                  – 0,312
               
                  1 452,94
               
                  133,387
               
                  HYUNDAI MOTOR COMPANY
               
                  P7
               
                  64 425
               
                  134,125
               
                  136,218
               
                  – 2,093
               
                  – 2,093
               
                  1 508,07
               
                  134,232
               
                  HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS
               
                  P7
               
                  155 198
               
                  113,524
               
                  116,604
               
                  – 3,080
               
                  – 3,080
               
                  1 078,87
               
                  113,524
               
                  HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO
               
                  P7
               
                  236 926
               
                  134,525
               
                  133,738
               
                  0,787
               
                  0,787
               
                  1 453,80
               
                  134,525
               
                  HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH
               
                  P7
               
                  5
               
                  97,800
               
                  118,529
               
                  – 20,729
               
                  – 20,729
               
                  1 121,00
               
                  97,800
               
                  HYUNDAI MOTOR INDIA LTD
               
                  P7
               
                  1 156
               
                  114,454
               
                  117,769
               
                  – 3,315
               
                  – 3,315
               
                  1 104,37
               
                  114,454
               
                  ISUZU MOTORS LTD
               
                  DMD
               
                  13
               
                  209,462
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  2 054,08
               
                  209,462
               
                  JAGUAR LAND ROVER LIMITED
               
                  P12/ND
               
                  172 731
               
                  164,029
               
                  178,025
               
                  – 13,996
               
                  – 13,996
               
                  1 996,54
               
                  164,029
               
                  JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD
               
                  DMD
               
                  1
               
                  137,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 355,00
               
                  137,000
               
                  KIA MOTORS CORPORATION
               
                  P8
               
                  228 169
               
                  120,295
               
                  127,138
               
                  – 6,843
               
                  – 6,843
               
                  1 309,37
               
                  121,589
               
                  KIA MOTORS SLOVAKIA SRO
               
                  P8
               
                  151 870
               
                  137,690
               
                  133,038
               
                  4,652
               
                  4,652
               
                  1 438,48
               
                  137,690
               
                  KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB
               
                  DMD
               
                  2
               
                  370,500
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 397,50
               
                  370,500
               
                  KTM-SPORTMOTORCYCLE AG
               
                  DMD
               
                  33
               
                  191,788
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  904,55
               
                  191,788
               
                  LADA AUTOMOBILE GMBH
               
                  DMD
               
                  900
               
                  216,190
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 285,00
               
                  216,190
               
                  LADA FRANCE SAS
               
                  P10
               
                  1
               
                  179,000
               
                  129,452
               
                  49,548
               
                  49,548
               
                  1 360,00
               
                  179,000
               
                  AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA
               
                  D
               
                  693
               
                  317,201
               
                  325,000
               
                  – 7,799
               
                  – 7,920
               
                  1 663,87
               
                  317,201
               
                  LITEX MOTORS AD
               
                  DMD
               
                  25
               
                  180,120
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 724,60
               
                  180,120
               
                  LOTUS CARS LIMITED
               
                  DMD
               
                  694
               
                  203,032
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 187,26
               
                  203,032
               
                  MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD
               
                  P11/ND
               
                  125 532
               
                  120,485
               
                  123,114
               
                  – 2,629
               
                  – 2,630
               
                  1 160,99
               
                  120,485
               
                  MAHINDRA & MAHINDRA LTD
               
                  DMD
               
                  410
               
                  177,888
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 896,87
               
                  177,888
               
                  MARUTI SUZUKI INDIA LTD
               
                  P11/ND
               
                  5 278
               
                  97,890
               
                  123,114
               
                  – 25,224
               
                  – 25,224
               
                  931,84
               
                  97,890
               
                  MASERATI SPA
               
                  D
               
                  5 336
               
                  195,311
               
                  255,000
               
                  – 59,689
               
                  – 59,689
               
                  1 973,32
               
                  195,311
               
                  MAZDA MOTOR CORPORATION
               
                  ND
               
                  194 752
               
                  126,779
               
                  129,426
               
                  – 2,647
               
                  – 2,647
               
                  1 362,10
               
                  126,779
               
                  MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED
               
                  D
               
                  325
               
                  267,446
               
                  275,000
               
                  – 7,554
               
                  – 7,554
               
                  1 526,25
               
                  267,446
               
                  MERCEDES-AMG GMBH
               
                  P2
               
                  3 832
               
                  208,663
               
                  144,858
               
                  63,805
               
                  63,712
               
                  1 697,11
               
                  208,685
               
                  MG MOTOR UK LIMITED
               
                  D
               
                  3 114
               
                  133,934
               
                  146,000
               
                  – 12,066
               
                  – 12,066
               
                  1 309,64
               
                  133,934
               
                  MICRO-VETT SRL
               
                   
               
                  1
               
                  0,000
               
                  128,263
               
                  – 128,263
               
                  – 128,263
               
                  1 334,00
               
                  0,000
               
                  MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC
               
                  P9
               
                  95 403
               
                  104,631
               
                  142,028
               
                  – 37,397
               
                  – 37,402
               
                  1 635,19
               
                  113,834
               
                  MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME
               
                  P9
               
                  1
               
                  125,000
               
                  113,457
               
                  11,543
               
                  11,543
               
                  1 010,00
               
                  125,000
               
                  MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH
               
                  P9
               
                  27 831
               
                  96,744
               
                  109,703
               
                  – 12,959
               
                  – 12,974
               
                  927,87
               
                  96,804
               
                  MORGAN TECHNOLOGIES LTD
               
                  DMD
               
                  427
               
                  193,948
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 086,30
               
                  193,948
               
                  NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN
               
                  DMD
               
                  129
               
                  200,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 614,00
               
                  200,000
               
                  NISSAN INTERNATIONAL SA
               
                   
               
                  548 682
               
                  113,778
               
                  129,730
               
                  – 15,952
               
                  – 15,952
               
                  1 366,10
               
                  115,106
               
                  ADAM OPEL AG
               
                  P5
               
                  915 120
               
                  126,775
               
                  130,695
               
                  – 3,920
               
                  – 3,920
               
                  1 387,20
               
                  126,785
               
                  PAGANI AUTOMOBILI SPA
               
                  DMD
               
                  1
               
                  349,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 487,00
               
                  349,000
               
                  PERODUA MANUFACTURING SDN BHD
               
                  DMD
               
                  2
               
                  137,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 010,00
               
                  137,000
               
                  PGO AUTOMOBILES
               
                  DMD
               
                  19
               
                  174,158
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 007,16
               
                  174,158
               
                  RADICAL MOTOSPORT LTD
               
                  DMD
               
                  4
               
                  314,500
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 073,50
               
                  314,500
               
                  RENAULT SAS
               
                  P10
               
                  984 980
               
                  105,304
               
                  125,023
               
                  – 19,719
               
                  – 19,719
               
                  1 263,09
               
                  106,191
               
                  RENAULT TRUCKS
               
                  DMD
               
                  22
               
                  183,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  2 209,68
               
                  183,000
               
                  ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD
               
                  P1
               
                  553
               
                  331,461
               
                  181,335
               
                  150,126
               
                  150,076
               
                  2 495,30
               
                  331,461
               
                  SECMA SAS
               
                  DMD
               
                  35
               
                  132,600
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  658,00
               
                  132,600
               
                  SSANGYONG MOTOR COMPANY
               
                  D
               
                  13 225
               
                  165,625
               
                  180,000
               
                  – 14,375
               
                  – 14,375
               
                  1 704,98
               
                  165,625
               
                  SUZUKI MOTOR CORPORATION
               
                  P11/ND
               
                  12 654
               
                  164,370
               
                  123,114
               
                  41,256
               
                  41,256
               
                  1 161,70
               
                  164,370
               
                  SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD
               
                  P11/ND
               
                  25 442
               
                  96,326
               
                  123,114
               
                  – 26,788
               
                  – 26,788
               
                  882,30
               
                  96,326
               
                  TATA MOTORS LIMITED
               
                  P12/ND
               
                  315
               
                  185,238
               
                  178,025
               
                  7,213
               
                  7,213
               
                  2 068,79
               
                  185,238
               
                  TAZZARI GL SPA
               
                   
               
                  2
               
                  0,000
               
                  99,838
               
                  – 99,838
               
                  – 99,838
               
                  712,00
               
                  0,000
               
                  TESLA MOTORS LTD
               
                   
               
                  9 284
               
                  0,000
               
                  167,440
               
                  – 167,440
               
                  – 167,440
               
                  2 191,26
               
                  0,000
               
                  TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA
               
                  P13
               
                  585 317
               
                  108,264
               
                  127,386
               
                  – 19,122
               
                  – 19,257
               
                  1 314,81
               
                  108,309
               
                  VOLVO CAR CORPORATION
               
                   
               
                  266 318
               
                  120,670
               
                  145,148
               
                  – 24,478
               
                  – 24,478
               
                  1 703,46
               
                  121,828
               
                  WESTFIELD SPORTS CARS
               
                  DMD
               
                  2
               
                  177,500
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  715,00
               
                  177,500
               
                  WIESMANN GMBH
               
                  DMD
               
                  5
               
                  281,800
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 423,00
               
                  281,800
               
      
         
      
      
         Tabulka 2
      
      
         Hodnoty týkající se výkonnosti sdružení potvrzené nebo pozměněné v souladu s čl. 8 odst. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 443/2009
      
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  F
               
                  G
               
                  H
               
                  I
               
                  Název sdružení
               
                  Sdružení
               
                  Počet registrací
               
                  Průměrné specifické emise CO2 (100 %)
               
                  Cíl pro specifické emise
               
                  Vzdálenost od cíle
               
                  Upravená vzdálenost od cíle
               
                  Průměrná hmotnost
               
                  Průměrné emise CO2 (100 %)
               
                  BMW GROUP
               
                  P1
               
                  898 860
               
                  125,921
               
                  139,128
               
                  – 13,207
               
                  – 13,368
               
                  1 571,73
               
                  126,589
               
                  DAIMLER AG
               
                  P2
               
                  804 124
               
                  124,48
               
                  138,650
               
                  – 14,170
               
                  – 14,424
               
                  1 561,27
               
                  125,023
               
                  FCA ITALY SPA
               
                  P3
               
                  822 066
               
                  121,436
               
                  123,857
               
                  – 2,421
               
                  – 2,439
               
                  1 237,57
               
                  121,437
               
                  FORD-WERKE GMBH
               
                  P4
               
                  1 015 279
               
                  118,133
               
                  128,158
               
                  – 10,025
               
                  – 10,034
               
                  1 331,69
               
                  118,135
               
                  GENERAL MOTORS
               
                  P5
               
                  917 897
               
                  127,008
               
                  130,722
               
                  – 3,714
               
                  – 3,714
               
                  1 387,8
               
                  127,018
               
                  HONDA MOTOR EUROPE LTD
               
                  P6
               
                  125 505
               
                  131,344
               
                  132,359
               
                  – 1,015
               
                  – 1,015
               
                  1 423,63
               
                  131,344
               
                  HYUNDAI
               
                  P7
               
                  457 710
               
                  127,297
               
                  128,237
               
                  – 0,940
               
                  – 0,940
               
                  1 333,42
               
                  127,312
               
                  KIA
               
                  P8
               
                  380 039
               
                  127,201
               
                  129,496
               
                  – 2,295
               
                  – 2,295
               
                  1 360,97
               
                  128,023
               
                  MITSUBISHI MOTORS
               
                  P9
               
                  123 235
               
                  103,033
               
                  134,727
               
                  – 31,694
               
                  – 31,701
               
                  1 475,44
               
                  109,988
               
                  RENAULT
               
                  P10
               
                  1 364 373
               
                  110,163
               
                  124,277
               
                  – 14,114
               
                  – 14,114
               
                  1 246,78
               
                  110,833
               
                  SUZUKI POOL
               
                  P11/ND
               
                  168 906
               
                  119,428
               
                  129,426
               
                  – 9,998
               
                  – 9,999
               
                  1 111,9
               
                  119,428
               
                  TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER
               
                  P12/ND
               
                  173 046
               
                  164,067
               
                  178,025
               
                  – 13,958
               
                  – 13,958
               
                  1 996,67
               
                  164,067
               
                  TOYOTA-DAHAITSU GROUP
               
                  P13
               
                  585 317
               
                  108,264
               
                  127,386
               
                  – 19,122
               
                  – 19,257
               
                  1 314,81
               
                  108,309
               
      
         Vysvětlivky k tabulkám č. 1 a 2
      
      Sloupec A:
      Tabulka 1: „Názvem výrobce“ se rozumí název výrobce, který Komisi oznámil dotčený výrobce, nebo v případě, že jej neoznámil, název zapsaný registračním orgánem členského státu.
      Tabulka 2: „Názvem sdružení“ se rozumí název sdružení uvedený správcem sdružení.
      Sloupec B:
      Písmenem „D“ se rozumí, že byla udělena výjimka malovýrobci v souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 443/2009 s účinkem pro kalendářní rok 2015.
      Písmeny „ND“ se rozumí, že byla udělena výjimka specializovanému výrobci v souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 s účinkem pro kalendářní rok 2015.
      Písmeny „DMD“ se rozumí, že byla v souladu s čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 udělena výjimka de minimis, tzn. že výrobce, na kterého společně se všemi jeho spojenými podniky připadlo v roce 2015 méně než 1 000 nových registrovaných vozidel, nemusí splnit cíl pro specifické emise.
      Písmenem „P“ se rozumí, že výrobce je členem sdružení (uvedeného v tabulce č. 2), jež bylo vytvořeno v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 443/2009, a dohoda o sdružení je pro kalendářní rok 2015 platná.
      Sloupec C:
      „Počtem registrací“ se rozumí celkový počet nových automobilů registrovaných členskými státy za kalendářní rok, přičemž se nezapočítávají registrace, které se týkají záznamů, u nichž chybějí hodnoty pro hmotnost nebo emise CO2, a dále záznamů, které výrobce neuznává. Počet registrací oznámených členskými státy nelze jinak měnit.
      Sloupec D:
      „Průměrnými specifickými emisemi CO2 (100 %)“ se rozumí průměrné specifické emise CO2, které byly vypočteny na základě 100 % vozidel přiřazených výrobci. Průměrné specifické emise CO2 případně zohledňují chyby oznámené dotčeným výrobcem Komisi. Záznamy použité pro výpočet zahrnují ty, které obsahují platnou hodnotu hmotnosti a emisí CO2. Průměrné specifické emise CO2 zahrnují snížení vyplývající z ustanovení o superkreditech v článku 5 nařízení (ES) č. 443/2009, použití E85 v článku 6 uvedeného nařízení nebo o ekologických inovacích v článku 12 uvedeného nařízení.
      Sloupec E:
      „Cílem pro specifické emise“ se rozumí cíl pro emise vypočtený na základě průměrné hmotnosti všech vozidel přiřazených výrobci za použití vzorce stanoveného v příloze I nařízení (ES) č. 443/2009.
      Sloupec F:
      „Vzdáleností od cíle“ se rozumí rozdíl mezi průměrnými specifickými emisemi uvedenými ve sloupci D a cílem pro specifické emise uvedeným ve sloupci E. Pokud je hodnota ve sloupci F kladná, jsou průměrné specifické emise vyšší než cíl pro specifické emise.
      Sloupec G:
      „Upravenou vzdáleností od cíle“ se rozumí, že jsou-li hodnoty v tomto sloupci odlišné od hodnot ve sloupci F, byly hodnoty v uvedeném sloupci upraveny tak, aby zohledňovaly chybové rozpětí. Chybové rozpětí se uplatní pouze v případě, že výrobce oznámil Komisi záznamy označené chybovým kódem B podle čl. 9 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 (1). Chybové rozpětí se vypočte podle tohoto vzorce:
      Chyba = absolutní hodnota [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
      
                  AC1
               
                  =
               
                  průměrné specifické emise CO2 se zahrnutím neidentifikovatelných vozidel (uvedené ve sloupci D);
               
                  TG1
               
                  =
               
                  cíl pro specifické emise se zahrnutím neidentifikovatelných vozidel (uvedený ve sloupci E);
               
                  AC2
               
                  =
               
                  průměrné specifické emise CO2 bez zahrnutí neidentifikovatelných vozidel;
               
                  TG2
               
                  =
               
                  cíl pro specifické emise bez zahrnutí neidentifikovatelných vozidel.
               
      Sloupec I:
      „Průměrnými emisemi CO2 (100 %)“ se rozumí průměrné specifické emise CO2, které byly vypočteny na základě 100 % vozidel přiřazených výrobci. Průměrné specifické emise CO2 případně zohledňují chyby oznámené dotčeným výrobcem Komisi. Záznamy použité pro výpočet zahrnují ty, které obsahují platnou hodnotu hmotnosti a emisí CO2, ale nezohledňují snížení emisí vyplývající z ustanovení o superkreditech v článku 5 nařízení (ES) č. 443/2009, použití E85 v článku 6 uvedeného nařízení nebo o ekologických inovacích v článku 12 uvedeného nařízení.
      
      
         (1)  Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.