Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2320 ze dne 16. prosince 2016, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2015 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2016) 8583)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2320 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/96
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2320
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2015 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8583)
      
   
   (Pouze nizozemské, anglické, estonské, francouzské, německé, italské, portugalské, španělské a švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s nařízením (EU) č. 510/2011 je Komise povinna každý rok vypočítat průměrné specifické emise CO2 a cíl pro specifické emise pro každého výrobce lehkých užitkových vozidel v Unii. Na základě tohoto výpočtu Komise určí, zda výrobci a sdružení výrobců splnili své cíle pro specifické emise.
            
   
               (2)
            
               Podle článku 4 nařízení (EU) č. 510/2011 se průměrné specifické emise výrobců za rok 2015 vypočítávají v souladu s jeho třetím pododstavcem, přičemž se zohledňuje 75 % nových lehkých užitkových vozidel výrobce zaregistrovaných v uvedeném roce.
            
   
               (3)
            
               Podrobné údaje, které se mají použít pro výpočet průměrných specifických emisí a cílů pro specifické emise, vycházejí z počtu registrací nových lehkých užitkových vozidel v členských státech během předchozího kalendářního roku. V případě, že se na lehká užitková vozidla vztahuje proces vícestupňového schvalování typu, je požadováno, aby odpovědnost za emise CO2 dokončeného vozidla převzal výrobce základního vozidla.
            
   
               (4)
            
               Všechny členské státy předložily Komisi údaje za rok 2015 v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 510/2011. V případech, kdy bylo po ověření Komisí patrné, že některé údaje chybějí nebo jsou zjevně nesprávné, se Komise obrátila na dotčené členské státy, a pokud s tím souhlasily, údaje příslušným způsobem upravila nebo doplnila. Pokud s některým členským státem nebylo možné dosáhnout dohody, předběžné údaje tohoto členského státu upraveny nebyly.
            
   
               (5)
            
               Dne 17. května 2016 Komise předběžné údaje zveřejnila a oznámila 60 výrobcům předběžné výpočty jejich průměrných specifických emisí CO2 v roce 2015 a jejich cílů pro specifické emise. Výrobci byli požádáni, aby tyto údaje ověřili a oznámili Komisi do tří měsíců od obdržení oznámení případné chyby. Oznámení o chybách předložilo 21 výrobců.
            
   
               (6)
            
               U zbývajících 39 výrobců, kteří žádné chyby v datových souborech neoznámili ani jinak nezareagovali, by předběžné údaje a předběžné výpočty průměrných specifických emisí a cílů pro specifické emise měly být potvrzeny.
            
   
               (7)
            
               Komise ověřila chyby oznámené výrobci a příslušná odůvodnění jejich oprav a datové soubory byly náležitě potvrzeny nebo pozměněny.
            
   
               (8)
            
               V případě záznamů bez odpovídajících identifikačních čísel vozidel a s chybějícími nebo nesprávnými identifikačními parametry, jako je typ, varianta, kód verze nebo číslo schválení typu, by měla být zohledněna skutečnost, že výrobci tyto záznamy nemohou ověřit nebo opravit. Na hodnoty emisí CO2 a hmotnosti v těchto záznamech je proto vhodné použít chybové rozpětí.
            
   
               (9)
            
               Chybové rozpětí by mělo být vypočteno jako rozdíl mezi vzdálenostmi od cíle pro specifické emise vyjádřenými jako výsledek odečtení cíle pro specifické emise od průměrných emisí vypočtených se zahrnutím a bez zahrnutí těch registrací, které výrobci nemohou ověřit. Bez ohledu na to, zda je tento rozdíl kladný, nebo záporný, by chybové rozpětí mělo výrobcovu pozici z hlediska jeho cíle pro specifické emise vždy zlepšit.
            
   
               (10)
            
               V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 510/2011 by se u výrobce mělo mít za to, že svůj cíl pro specifické emise uvedený v článku 4 uvedeného nařízení splnil, jestliže jsou průměrné emise uvedené v tomto rozhodnutí nižší než cíl pro specifické emise, tj. vyjádřené jako záporná vzdálenost od cíle. Pokud průměrné emise cíl pro specifické emise překračují, uloží se poplatek za překročení emisí, pokud se na dotčeného výrobce nevztahuje výjimka z tohoto cíle nebo tento výrobce není členem některého sdružení a dané sdružení svůj cíl pro specifické emise splňuje.
            
   
               (11)
            
               Dne 3. listopadu 2015 vydala skupina Volkswagen Group v tomto smyslu prohlášení, že u některých jejích vozidel byly zjištěny nesrovnalosti při určování množství CO2 v souvislosti se schvalováním typu. I když byla tato záležitost důkladně prošetřována, zastává Komise nicméně názor, že jsou nutná další objasnění ze strany sdružení Volkswagen jako celku, jakož i potvrzení příslušných vnitrostátních orgánů schvalování typu, že veškeré tyto nesrovnalosti byly odstraněny. V důsledku toho nemohou být hodnoty pro sdružení Volkswagen a jeho členy (Audi AG, Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. a Volkswagen AG) potvrzeny ani změněny.
            
   
               (12)
            
               Komise si vyhrazuje právo přezkoumat výkonnost kteréhokoli výrobce potvrzenou nebo změněnou tímto rozhodnutím, pokud příslušné vnitrostátní orgány potvrdí, že existují nesrovnalosti v hodnotách emisí CO2 využívaných pro stanovení toho, zda výrobce splňuje cíl pro specifické emise.
            
   
               (13)
            
               Předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel zaregistrovaných v roce 2015, cíle pro specifické emise a rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami by měly být náležitě potvrzeny,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Hodnoty týkající se výkonnosti výrobců za kalendářní rok 2015, potvrzené nebo pozměněné pro každého výrobce lehkých užitkových vozidel a pro každé sdružení výrobců lehkých užitkových vozidel v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení (EU) č. 510/2011, jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno těmto jednotlivým výrobcům nebo sdružením vytvořeným v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 510/2011:
   
               1)
            
               
                           Alfa Romeo S.P.A.
                        
                           C.so Giovanni Agnelli 200
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               2)
            
               
                           Automobiles Citroen
                        
                           Route de Gizy
                        
                           78943 Vélizy-Villacoublay
                        
                           Cedex Francie
                        
            
   
               3)
            
               
                           Automobiles Peugeot
                        
                           Route de Gizy
                        
                           78943 Vélizy-Villacoublay
                        
                           Cedex Francie
                        
            
   
               4)
            
               AVTOVAZ JSC
               zastoupení v Unii:
               
                           LADA France S.A.S.
                        
                           13, Route Nationale 10
                        
                           78310 Coignieres
                        
                           Francie
                        
            
   
               5)
            
               
                           BLUECAR SAS
                        
                           31-32 quai de Dion Bouton
                        
                           92800 Puteaux
                        
                           Francie
                        
            
   
               6)
            
               
                           Bayerische Motoren Werke AG
                        
                           Petuelring 130
                        
                           80788 Mnichov
                        
                           Německo
                        
            
   
               7)
            
               
                           BMW M GmbH
                        
                           Petuelring 130
                        
                           80788 Mnichov
                        
                           Německo
                        
            
   
               8)
            
               FCA US LLC
               zastoupení v Unii:
               
                           Fiat Chrysler Automobiles
                        
                           Building 5 – Ground floor – Room A8N
                        
                           C.so Settembrini, 40
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               9)
            
               
                           CNG-Technik GmbH
                        
                           Werk Niehl, Imbert – Gebäude 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               10)
            
               
                           COMARTH ENGINEERING S.L.
                        
                           Carril Alejandrico 79
                        
                           30570 Beniajan – Murcia
                        
                           Španělsko
                        
            
   
               11)
            
               
                           Automobile Dacia S.A.
                        
                           Guyancourt
                        
                           1 avenue du Golf
                        
                           78288 Guyancourt Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               12)
            
               
                           Daimler AG
                        
                           Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
                        
                           HPC F403
                        
                           70327 Stuttgart
                        
                           Německo
                        
            
   
               13)
            
               HONDA MOTOR CO., LTD.
               zastoupení v Unii:
               
                           Giotti Victoria Srl Sr.l.
                        
                           Sr.l. Pissana Road 11/a 50021
                        
                           Barberino Val D'Elsa (Florencie)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               14)
            
               
                           Esagono Energia S.r.l.
                        
                           Via Puecher 9
                        
                           20060 Pozzuolo Martesana (MI)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               15)
            
               
                           FCA Italy S.p.A.
                        
                           Building 5 – Ground floor – Room A8N
                        
                           C.so Settembrini, 40
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               16)
            
               Ford Motor Company of Australia Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Ford Werke GmbH
                        
                           Werk Niehl, Imbert – Gebäude 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               17)
            
               
                           Ford Motor Company
                        
                           Werk Niehl, Imbert – Gebäude 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               18)
            
               
                           Ford Werke GmbH
                        
                           Werk Niehl, Imbert – Gebäude 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               19)
            
               Fuji Heavy Industries Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Subaru Europe NV/SA
                        
                           Leuvensesteenweg 555 B/8
                        
                           1930 Zaventem
                        
                           Belgie
                        
            
   
               20)
            
               Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
               zastoupení v Unii:
               
                           Daimler AG
                        
                           Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
                        
                           HPC F403
                        
                           70327 Stuttgart
                        
                           Německo
                        
            
   
               21)
            
               Mitsubishi Fuso Truck Europe SA
               zastoupení v Unii:
               
                           Daimler AG
                        
                           Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
                        
                           HPC F403
                        
                           70327 Stuttgart
                        
                           Německo
                        
            
   
               22)
            
               
                           LLC Automobile Plant Gaz
                        
                           Poe 2 Lähte Tartumaa
                        
                           Lähte Tartumaa
                        
                           60502
                        
                           Estonsko
                        
            
   
               23)
            
               
                           General Motors Company
                        
                           Adam Opel AG
                        
                           Bahnhofsplatz 1IPC 39-12
                        
                           65423 Rüsslesheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               24)
            
               GAC Gonow Auto Co. Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           AUTORIMESSA MONTE MARIO SRL
                        
                           Via della Muratella, 797
                        
                           00054 Maccarese (RM)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               25)
            
               Great Wall Motor Company Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH
                        
                           Otto-Hahn-S. 5
                        
                           63128 Dietzenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               26)
            
               Honda Motor Co., Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Aalst Office
                        
                           Wijngaardveld 1 (Noord V)
                        
                           B-9300 Aalst
                        
                           Belgie
                        
            
   
               27)
            
               
                           Honda of the UK Manufacturing Ltd.
                        
                           Aalst Office
                        
                           Wijngaardveld 1 (Noord V)
                        
                           B-9300 Aalst
                        
                           Belgie
                        
            
   
               28)
            
               Hyundai Motor Company
               zastoupení v Unii:
               
                           Hyundai Motor Europe GmbH
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               29)
            
               Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
               zastoupení v Unii:
               
                           Hyundai Motor Europe GmbH
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               30)
            
               
                           Hyundai Motor Manufacturing Czech, spol. s r. o.
                        
                           Kaiserleipromenade 5
                        
                           63067 Offenbach
                        
                           Německo
                        
            
   
               31)
            
               Isuzu Motors Limited
               zastoupení v Unii:
               
                           Isuzu Motors Europe NV
                        
                           Bist 12
                        
                           B-2630 Aartselaar
                        
                           Belgie
                        
            
   
               32)
            
               
                           IVECO S.p.A.
                        
                           Via Puglia 35
                        
                           10156 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               33)
            
               
                           Jaguar Land Rover Limited
                        
                           Abbey Road
                        
                           Whitley
                        
                           Coventry
                        
                           CV3 4LF
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               34)
            
               KIA Motors Corporation
               zastoupení v Unii:
               
                           Kia Motors Europe GmbH
                        
                           Theodor-Heuss-Allee 11
                        
                           60486 Frankfurt nad Mohanem
                        
                           Německo
                        
            
   
               35)
            
               
                           KIA Motors Slovakia, spol. s r. o.
                        
                           Theodor-Heuss-Allee 11
                        
                           60486 Frankfurt nad Mohanem
                        
                           Německo
                        
            
   
               36)
            
               
                           LADA Automobile GmbH
                        
                           Erlengrund 7-11
                        
                           21614 Buxtehude
                        
                           Německo
                        
            
   
               37)
            
               
                           Magyar Suzuki Corporation Ltd.
                        
                           Legal Department Suzuki-Allee 7
                        
                           64625 Bensheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               38)
            
               Mahindra & Mahindra Ltd.
               zastoupení v Unii:
               
                           Mahindra Europe S.r.l.
                        
                           Via Cancelliera 35
                        
                           00040 Ariccia (Řím)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               39)
            
               Mazda Motor Corporation
               zastoupení v Unii:
               
                           Mazda Motor Europe GmbH
                        
                           European R&D Centre
                        
                           Hiroshimastr 1
                        
                           D-61440 Oberursel/Ts
                        
                           Německo
                        
            
   
               40)
            
               M.F.T.B.C.
               zastoupení v Unii:
               
                           Daimler AG
                        
                           Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
                        
                           HPC F403
                        
                           70327 Stuttgart
                        
                           Německo
                        
            
   
               41)
            
               Mitsubishi Motors Corporation MMC
               zastoupení v Unii:
               
                           Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
                        
                           Mitsubishi Avenue 21
                        
                           6121 SG Born
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               42)
            
               Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh
               zastoupení v Unii:
               
                           Mitsubishi Motors Europe BV MME
                        
                           Mitsubishi Avenue 21
                        
                           6121 SG Born
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               43)
            
               Nissan International SA
               zastoupení v Unii:
               
                           Renault Nissan Representation Office
                        
                           Avenue des Arts/Kunstlaan 40
                        
                           1040 Brusel
                        
                           Belgie
                        
            
   
               44)
            
               
                           Adam Opel AG
                        
                           Bahnhofsplatz 1IPC 39-12
                        
                           65423 Rüsslesheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               45)
            
               
                           Piaggio & C S.p.A.
                        
                           Viale Rinaldo Piaggio 25
                        
                           56025 Pontedera (PI)
                        
                           Itálie
                        
            
   
               46)
            
               
                           Renault S.A.S.
                        
                           Guyancourt
                        
                           1 avenue du Golf
                        
                           78288 Guyancourt Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               47)
            
               
                           Renault Trucks
                        
                           99 Route de Lyon TER L10 0 01
                        
                           69802 Saint Priest Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
               48)
            
               SAIC MAXUS Automotive Co. Ltd. (SAIC Motor Commercial Vehicle Co. Ltd.)
               zastoupení v Unii:
               
                           SAIC Luc, S.a.r.l.
                        
                           Prezident Building
                        
                           37 A avenue J.F. Kennedy
                        
                           1855 Lucemburk
                        
                           Lucembursko
                        
            
   
               49)
            
               SsangYong Motor Company
               zastoupení v Unii:
               
                           SsangYong Motor Europe Office
                        
                           Herriotstrasse 1
                        
                           60528 Frankfurt nad Mohanem
                        
                           Německo
                        
            
   
               50)
            
               
                           StreetScooter GmbH
                        
                           Jülicher Straße 191
                        
                           52070 Cáchy
                        
                           Německo
                        
            
   
               51)
            
               Suzuki Motor Corporation
               zastoupení v Unii:
               
                           Suzuki Deutschland GmbH
                        
                           Legal Department Suzuki-Allee 7
                        
                           64625 Bensheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               52)
            
               Tata Motors Limited
               zastoupení v Unii:
               
                           Tata Motors European Technical Centre Plc.
                        
                           Internal Automotive Research Centre
                        
                           University of Warwick
                        
                           Coventry
                        
                           CV4 7AL
                        
                           Spojené království
                        
            
   
               53)
            
               
                           Toyota Motor Europe NV/SA
                        
                           Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
                        
                           1140 Brusel
                        
                           Belgie
                        
            
   
               54)
            
               
                           Toyota Caetano Portugal S.A.
                        
                           Avenida Vasco de Gama 1410,
                        
                           4431-956 Vila Nova de Gaia
                        
                           Portugalsko
                        
            
   
               55)
            
               
                           Volvo Car Corporation
                        
                           VAK building Assar Gabrielssons väg
                        
                           405 31 Göteborg
                        
                           Švédsko
                        
            
   
               56)
            
               
                           Sdružení: Daimler AG
                        
                           Mercedesstr 137/1
                        
                           Zimmer 229
                        
                           70546 Stuttgart
                        
                           Německo
                        
            
   
               57)
            
               
                           Sdružení: FCA Italy S.p.A.
                        
                           Building 5 – Ground floor – Room A8N
                        
                           C.so Settembrini, 40
                        
                           10135 Turín
                        
                           Itálie
                        
            
   
               58)
            
               
                           Sdružení: Ford Werke GmbH
                        
                           Werk Neihl, Imbert – Gebäude 479
                        
                           Henry-Ford-Straße 1
                        
                           50735 Kolín nad Rýnem
                        
                           Německo
                        
            
   
               59)
            
               
                           Sdružení: General Motors
                        
                           Bahnhofsplatz 1IPC 39-12
                        
                           65423 Rüsslesheim
                        
                           Německo
                        
            
   
               60)
            
               
                           Sdružení: Kia
                        
                           Theodor-Heuss-Allee 11
                        
                           60486 Frankfurt nad Mohanem
                        
                           Německo
                        
            
   
               61)
            
               
                           Sdružení: Mitsubishi Motors
                        
                           Mitsubishi Avenue 21
                        
                           6121 SG Born
                        
                           Nizozemsko
                        
            
   
               62)
            
               
                           Sdružení Renault
                        
                           1 Avenue du Golf
                        
                           78288
                        
                           Guyancourt Cedex
                        
                           Francie
                        
            
   
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Miguel ARIAS CAÑETE
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Tabulka č. 1
      
      
         Hodnoty týkající se výkonnosti výrobců potvrzené nebo pozměněné v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení (EU) č. 510/2011
      
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  F
               
                  G
               
                  H
               
                  I
               
                  Název výrobce
               
                  Sdružení a výjimky
               
                  Počet registrací
               
                  Průměrné specifické emise CO2 (75 %)
               
                  Cíl pro specifické emise
               
                  Vzdálenost od cíle
               
                  Upravená vzdálenost od cíle
               
                  Průměrná hmotnost
               
                  Průměrné specifické emise CO2 (100 %)
               
                  ALFA ROMEO SPA
               
                   
               
                  9
               
                  111,833
               
                  147,482
               
                  – 35,649
               
                  – 35,649
               
                  1 410,11
               
                  128,000
               
                  AUTOMOBILES CITROEN
               
                   
               
                  145 739
               
                  133,123
               
                  164,595
               
                  – 31,472
               
                  – 31,472
               
                  1 594,12
               
                  149,771
               
                  AUTOMOBILES PEUGEOT
               
                   
               
                  147 199
               
                  133,424
               
                  165,947
               
                  – 32,523
               
                  – 32,523
               
                  1 608,66
               
                  151,046
               
                  AVTOVAZ JSC
               
                  P7
               
                  23
               
                  209,471
               
                  136,757
               
                  72,714
               
                  72,714
               
                  1 294,78
               
                  211,957
               
                  BLUECAR SAS
               
                   
               
                  236
               
                  0,000
               
                  137,697
               
                  – 137,697
               
                  – 137,697
               
                  1 304,89
               
                  0,000
               
                  BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
               
                   
               
                  537
               
                  125,376
               
                  173,786
               
                  – 48,410
               
                  – 48,410
               
                  1 692,95
               
                  135,836
               
                  BMW M GMBH
               
                   
               
                  348
               
                  133,253
               
                  185,755
               
                  – 52,502
               
                  – 52,502
               
                  1 821,64
               
                  140,974
               
                  FCA US LLC
               
                  P2
               
                  943
               
                  197,222
               
                  207,485
               
                  – 10,263
               
                  – 10,276
               
                  2 055,30
               
                  210,082
               
                  CNG-TECHNIK GMBH
               
                  P3
               
                  659
               
                  118,526
               
                  155,176
               
                  – 36,650
               
                  – 36,650
               
                  1 492,84
               
                  121,299
               
                  COMARTH ENGINEERING SL
               
                   
               
                  3
               
                  0,000
               
                  92,509
               
                  – 92,509
               
                  – 92,509
               
                  819,00
               
                  0,000
               
                  AUTOMOBILE DACIA SA
               
                  P7
               
                  23 348
               
                  120,846
               
                  135,495
               
                  – 14,649
               
                  – 14,655
               
                  1 281,22
               
                  132,506
               
                  DAIMLER AG
               
                  P1
               
                  132 571
               
                  177,569
               
                  211,675
               
                  – 34,106
               
                  – 34,216
               
                  2 100,36
               
                  189,404
               
                  DFSK MOTOR CO LTD
               
                  DMD
               
                  287
               
                  162,572
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 150,46
               
                  168,010
               
                  ESAGONO ENERGIA SRL
               
                   
               
                  14
               
                  0,000
               
                  133,987
               
                  – 133,987
               
                  – 133,987
               
                  1 265,00
               
                  0,000
               
                  FCA ITALY SPA
               
                  P2
               
                  130 731
               
                  145,481
               
                  173,839
               
                  – 28,358
               
                  – 28,371
               
                  1 693,52
               
                  157,915
               
                  FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED
               
                  P3
               
                  23 786
               
                  224,791
               
                  221,618
               
                  3,173
               
                  3,173
               
                  2 207,27
               
                  235,541
               
                  FORD MOTOR COMPANY
               
                  P3
               
                  48
               
                  186,639
               
                  215,917
               
                  – 29,278
               
                  – 29,676
               
                  2 145,97
               
                  205,583
               
                  FORD-WERKE GMBH
               
                  P3
               
                  199 794
               
                  157,473
               
                  191,136
               
                  – 33,663
               
                  – 33,664
               
                  1879,51
               
                  170,806
               
                  FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
               
                   
               
                  62
               
                  152,783
               
                  169,848
               
                  – 17,065
               
                  – 17,065
               
                  1 650,60
               
                  157,065
               
                  MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION
               
                  P1
               
                  500
               
                  235,821
               
                  265,154
               
                  – 29,333
               
                  – 29,494
               
                  2 675,40
               
                  238,206
               
                  MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA
               
                  P1
               
                  3
               
                  235,000
               
                  276,432
               
                  – 41,432
               
                  – 41,432
               
                  2 796,67
               
                  237,667
               
                  LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ
               
                  DMD
               
                  13
               
                  285,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  2 218,08
               
                  285,000
               
                  GENERAL MOTORS COMPANY
               
                  P4
               
                  10
               
                  280,000
               
                  256,933
               
                  23,067
               
                  23,067
               
                  2 587,00
               
                  302,100
               
                  GONOW AUTO CO LTD
               
                  D
               
                  65
               
                  157,333
               
                  175,000
               
                  – 17,667
               
                  – 17,667
               
                  1 194,15
               
                  177,246
               
                  GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
               
                  DMD
               
                  217
               
                  197,179
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 851,72
               
                  204,065
               
                  HONDA MOTOR CO LTD
               
                   
               
                  4
               
                  145,333
               
                  161,376
               
                  – 16,043
               
                  – 16,043
               
                  1 559,50
               
                  153,750
               
                  HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD
               
                   
               
                  97
               
                  120,722
               
                  166,185
               
                  – 45,463
               
                  – 45,463
               
                  1 611,22
               
                  133,588
               
                  HYUNDAI MOTOR COMPANY
               
                   
               
                  1375
               
                  189,669
               
                  211,403
               
                  – 21,734
               
                  – 21,734
               
                  2 097,43
               
                  198,119
               
                  HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE
               
                   
               
                  118
               
                  109,693
               
                  111,275
               
                  – 1,582
               
                  – 1,582
               
                  1 020,78
               
                  110,788
               
                  HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO
               
                   
               
                  232
               
                  119,494
               
                  160,712
               
                  – 41,218
               
                  – 41,218
               
                  1 552,37
               
                  140,629
               
                  ISUZU MOTORS LIMITED
               
                   
               
                  12 765
               
                  194,373
               
                  209,025
               
                  – 14,652
               
                  – 14,652
               
                  2 071,86
               
                  201,294
               
                  IVECO SPA
               
                   
               
                  31 685
               
                  211,664
               
                  229,635
               
                  – 17,971
               
                  – 17,971
               
                  2 293,47
               
                  219,356
               
                  JAGUAR LAND ROVER LIMITED
               
                  D
               
                  18 460
               
                  258,906
               
                  276,930
               
                  – 18,024
               
                  – 18,024
               
                  2 044,31
               
                  267,932
               
                  KIA MOTORS CORPORATION
               
                  P5
               
                  460
               
                  110,509
               
                  141,711
               
                  – 31,202
               
                  – 31,202
               
                  1 348,05
               
                  121,196
               
                  KIA MOTORS SLOVAKIA SRO
               
                  P5
               
                  327
               
                  117,331
               
                  151,588
               
                  – 34,257
               
                  – 34,257
               
                  1 454,26
               
                  126,994
               
                  LADA AUTOMOBILE GMBH
               
                  DMD
               
                  55
               
                  216,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 232,45
               
                  216,164
               
                  MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD
               
                   
               
                  72
               
                  116,370
               
                  133,814
               
                  – 17,444
               
                  – 17,444
               
                  1 263,14
               
                  119,833
               
                  MAHINDRA & MAHINDRA LTD
               
                  DMD
               
                  215
               
                  204,311
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  2 016,34
               
                  208,544
               
                  MAZDA MOTOR CORPORATION
               
                  DMD
               
                  323
               
                  149,533
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 797,72
               
                  167,241
               
                  MFTBC
               
                  P1
               
                  33
               
                  236,000
               
                  264,418
               
                  – 28,418
               
                  – 28,418
               
                  2 667,48
               
                  239,364
               
                  MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC
               
                  P6/D
               
                  940
               
                  162,221
               
                  210,000
               
                  – 47,779
               
                  – 47,779
               
                  1 915,75
               
                  179,735
               
                  MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH
               
                  P6/D
               
                  15 226
               
                  189,604
               
                  210,000
               
                  – 20,396
               
                  – 20,396
               
                  1 948,99
               
                  194,682
               
                  NISSAN INTERNATIONAL SA
               
                   
               
                  38 535
               
                  127,710
               
                  187,288
               
                  – 59,578
               
                  – 59,578
               
                  1 838,13
               
                  176,384
               
                  ADAM OPEL AG
               
                  P4
               
                  91 895
               
                  149,226
               
                  178,934
               
                  – 29,708
               
                  – 29,708
               
                  1 748,30
               
                  160,767
               
                  PIAGGIO & C SPA
               
                  D
               
                  2 621
               
                  117,812
               
                  155,000
               
                  – 37,188
               
                  – 37,188
               
                  1 099,63
               
                  146,263
               
                  RENAULT SAS
               
                  P7
               
                  214 368
               
                  121,899
               
                  171,206
               
                  – 49,307
               
                  – 49,307
               
                  1 665,20
               
                  148,006
               
                  RENAULT TRUCKS
               
                   
               
                  7 334
               
                  198,444
               
                  226,246
               
                  – 27,802
               
                  – 27,802
               
                  2 257,03
               
                  210,868
               
                  SAIC MOTOR COMMERCIAL VEHICLE CO LTD
               
                  DMD
               
                  63
               
                  250,000
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  2 181,90
               
                  250,000
               
                  SSANGYONG MOTOR COMPANY
               
                  D
               
                  711
               
                  196,533
               
                  210,000
               
                  – 13,467
               
                  – 13,467
               
                  2 055,36
               
                  199,992
               
                  STREETSCOOTER GMBH
               
                   
               
                  237
               
                  0,000
               
                  147,216
               
                  – 147,216
               
                  – 147,216
               
                  1 407,25
               
                  0,000
               
                  SUZUKI MOTOR CORPORATION
               
                  DMD
               
                  337
               
                  136,849
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 201,79
               
                  143,650
               
                  TATA MOTORS LIMITED
               
                   
               
                  53
               
                  196,000
               
                  202,176
               
                  – 6,176
               
                  – 6,176
               
                  1 998,21
               
                  196,000
               
                  TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA
               
                   
               
                  32 764
               
                  178,014
               
                  193,955
               
                  – 15,941
               
                  – 16,108
               
                  1 909,82
               
                  188,484
               
                  TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA
               
                  DMD
               
                  42
               
                  245,839
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1 870,16
               
                  250,762
               
                  VOLVO CAR CORPORATION
               
                   
               
                  751
               
                  116,297
               
                  169,633
               
                  – 53,336
               
                  – 53,336
               
                  1 648,29
               
                  127,759
               
      
         
      
      
         Tabulka č. 2
      
      
         Hodnoty týkající se výkonnosti sdružení potvrzené nebo pozměněné v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení (EU) č. 510/2011
      
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  F
               
                  G
               
                  H
               
                  I
               
                  Název sdružení
               
                  Sdružení
               
                  Počet registrací
               
                  Průměrné specifické emise CO2 (75 %)
               
                  Cíl pro specifické emise
               
                  Vzdálenost od cíle
               
                  Upravená vzdálenost od cíle
               
                  Průměrná hmotnost
               
                  Průměrné specifické emise CO2 (100 %)
               
                  DAIMLER AG
               
                  P1
               
                  133 107
               
                  177,711
               
                  211,891
               
                  – 34,180
               
                  – 34,291
               
                  2 102,68
               
                  189,600
               
                  FCA ITALY SPA
               
                  P2
               
                  131 674
               
                  145,707
               
                  174,080
               
                  – 28,373
               
                  – 28,385
               
                  1 696,11
               
                  158,288
               
                  FORD – WERKE GMBH
               
                  P3
               
                  224 287
               
                  161,830
               
                  194,269
               
                  – 32,439
               
                  – 32,440
               
                  1 913,19
               
                  177,533
               
                  GENERAL MOTORS
               
                  P4
               
                  91 906
               
                  149,228
               
                  178,942
               
                  – 29,714
               
                  – 29,714
               
                  1 748,39
               
                  160,782
               
                  KIA
               
                  P5
               
                  787
               
                  113,330
               
                  145,815
               
                  – 32,485
               
                  – 32,485
               
                  1 392,18
               
                  123,605
               
                  MITSUBISHI MOTORS
               
                  P6/D
               
                  16 167
               
                  187,871
               
                  210,000
               
                  – 22,129
               
                  – 22,129
               
                  1 947,06
               
                  193,813
               
                  POOL RENAULT
               
                  P7
               
                  237 739
               
                  121,542
               
                  167,696
               
                  – 46,154
               
                  – 46,158
               
                  1 627,46
               
                  146,490
               
      
         Vysvětlivky k tabulkám č. 1 a 2
      
      Sloupec A:
      Tabulka 1: „Názvem výrobce“ se rozumí název výrobce, který Komisi oznámil dotčený výrobce, nebo v případě, že jej neoznámil, název zapsaný registračním orgánem členského státu.
      Tabulka 2: „Názvem sdružení“ se rozumí název sdružení uvedený správcem sdružení.
      Sloupec B:
      Písmenem „D“ se rozumí, že byla udělena výjimka malovýrobci v souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 510/2011 s účinkem pro kalendářní rok 2015.
      Písmeny „DMD“ se rozumí, že byla v souladu s čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 510/2011 udělena výjimka de minimis, tzn. že výrobce, na kterého společně se všemi jeho spojenými podniky připadlo v roce 2015 méně než 1 000 nových registrovaných vozidel, nemusí splnit cíl pro specifické emise.
      Písmenem „P“ se rozumí, že výrobce je členem sdružení (uvedeného v tabulce č. 2), jež bylo vytvořeno v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 510/2011, a dohoda o sdružení je pro kalendářní rok 2015 platná.
      Sloupec C:
      „Počtem registrací“ se rozumí celkový počet nových lehkých užitkových vozidel registrovaných členskými státy za kalendářní rok, přičemž se nezapočítávají registrace, které se týkají záznamů, u nichž chybějí hodnoty hmotnosti nebo emisí CO2, a záznamů, které výrobce neuznává. Počet registrací oznámených členskými státy nelze jinak měnit.
      Sloupec D:
      „Průměrnými specifickými emisemi CO2 (75 %)“ se rozumí průměrné specifické emise CO2, které byly vypočítány na základě 75 % vozidel s nejnižšími emisemi v rámci vozového parku výrobce v souladu s čl. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 510/2011. Průměrné specifické emise CO2 případně zohledňují chyby oznámené dotčeným výrobcem Komisi. Záznamy použité pro výpočet zahrnují ty, které obsahují platnou hodnotu hmotnosti a emisí CO2. Průměrné specifické emise CO2 zahrnují snížení vyplývající z ustanovení o superkreditech v článku 5 nařízení (EU) č. 510/2011, použití E85 v článku 6 uvedeného nařízení nebo o ekologických inovacích v článku 12 uvedeného nařízení.
      Sloupec E:
      „Cílem pro specifické emise“ se rozumí cíl pro emise vypočtený na základě průměrné hmotnosti všech vozidel přiřazených výrobci za použití vzorce stanoveného v příloze I nařízení (EU) č. 510/2011.
      Sloupec F:
      „Vzdáleností od cíle“ se rozumí rozdíl mezi průměrnými specifickými emisemi CO2 uvedenými ve sloupci D a cílem pro specifické emise uvedeným ve sloupci E. Pokud je hodnota ve sloupci F kladná, jsou průměrné specifické emise CO2 vyšší než cíl pro specifické emise.
      Sloupec G:
      „Upravenou vzdáleností od cíle“ se rozumí, že jsou-li hodnoty v tomto sloupci odlišné od hodnot ve sloupci F, byly hodnoty v uvedeném sloupci upraveny tak, aby zohledňovaly chybové rozpětí. Chybové rozpětí se vypočte podle tohoto vzorce:
      
                  Chyba
               
                  =
               
                  absolutní hodnota [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
               
                  AC1
               
                  =
               
                  průměrné specifické emise CO2 se zahrnutím neidentifikovatelných vozidel (uvedené ve sloupci D);
               
                  TG1
               
                  =
               
                  cíl pro specifické emise se zahrnutím neidentifikovatelných vozidel (uvedený ve sloupci E);
               
                  AC2
               
                  =
               
                  průměrné specifické emise CO2 bez zahrnutí neidentifikovatelných vozidel;
               
                  TG2
               
                  =
               
                  cíl pro specifické emise bez zahrnutí neidentifikovatelných vozidel.
               
      Sloupec I:
      „Průměrnými emisemi CO2 (100 %)“ se rozumí průměrné specifické emise CO2, které byly vypočteny na základě 100 % vozidel přiřazených výrobci. Průměrné specifické emise CO2 případně zohledňují chyby oznámené dotčeným výrobcem Komisi. Záznamy použité pro výpočet zahrnují ty, které obsahují platnou hodnotu hmotnosti a emisí CO2, ale nezohledňují snížení emisí vyplývající z ustanovení o superkreditech v článku 5 nařízení (EU) č. 510/2011, použití E85 v článku 6 uvedeného nařízení nebo o ekologických inovacích v článku 12 uvedeného nařízení.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.