Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2321 ze dne 19. prosince 2016 o formátu osvědčení o připravenosti k recyklaci, které je vydáváno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2321 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 345/112
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2321
      ze dne 19. prosince 2016
      o formátu osvědčení o připravenosti k recyklaci, které je vydáváno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 9 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (EU) č. 1257/2013 stanoví požadavky pro majitele lodí, správní orgány a uznané subjekty, pokud jde o vydávání, potvrzování, prodlužování platnosti a přítomnosti na palubě osvědčení o připravenosti k recyklaci.
               
      
                  (2)
               
                  V souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1257/2013, lodě určené k recyklaci mají být opatřeny osvědčením o připravenosti k recyklaci.
               
      
                  (3)
               
                  Podle článku 7 nařízení (EU) č. 1257/2013 má před jakoukoli recyklací lodi být pro každou konkrétní loď vypracován plán recyklace lodi. Tento plán recyklace lodi má pokrýt veškeré skutečnosti týkající se lodi, které nejsou uvedeny v plánu zařízení na recyklaci lodí nebo které vyžadují zvláštní postupy.
               
      
                  (4)
               
                  Podle článku 8 nařízení (EU) č. 1257/2013 lodě mají podléhat prohlídkám úředníků správních orgánů nebo jimi pověřených uznaných subjektů. Cílem prohlídek je potvrdit, že soupis nebezpečných materiálů je v souladu s platnými požadavky nařízení.
               
      
                  (5)
               
                  Podle čl. 9 odst. 9 nařízení (EU) č. 1257/2013 má vydat správní orgán nebo jím pověřený uznaný subjekt po úspěšném dokončení závěrečné prohlídky osvědčení o připravenosti k recyklaci. Toto osvědčení má být doplněno soupisem nebezpečných materiálů a plánem recyklace lodi. Formát osvědčení o připravenosti k recyklaci musí být v souladu s dodatkem 4 Hongkongské mezinárodní úmluvy pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí přijaté v Hongkongu dne 15. května 2009 („Hongkongské úmluvy“).
               
      
                  (6)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zabývajícího se nařízením o recyklaci lodí zřízeného článkem 25 nařízení (EU) č. 1257/2013,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Osvědčení o připravenosti k recyklaci vydaná v souladu s čl. 9 odst. 9 a potvrzená v souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) č. 1257/2013 musí odpovídat formátu stanovenému v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 19. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
         
         Text obrazu
         
            OSVĚDČENÍ O PŘIPRAVENOSTI K RECYKLACI
            podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí
            (Pozn.: toto osvědčení je doplněno soupisem nebezpečných materiálů a plánem recyklace lodi)
            (úřední razítko) (stát)
            V souladu s nařízením (EU) č. 1257/2013 na základě pověření vlády
            (název státu)
            vydal/a
            (plné jméno osoby nebo organizace oprávněné podle ustanovení nařízení (EU) č. 1257/2013)
            Údaje o lodi
            Jméno lodi
            Volací znak
            Rejstříkový přístav
            Hrubá prostornost
            Číslo IMO
            Jméno a adresa majitele lodi
            Identifikační číslo reg. vlastníka podle IMO
            Identifikační číslo společnosti podle IMO
            Datum stavby
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Údaje o zařízení(ch) na recyklaci lodí
            Název zařízení na recyklaci lodí
            Rozlišovací id. číslo společnosti provádějící recyklaci (1)
            Přesná adresa
            Datum, k němuž končí zařazení zařízení na recyklaci lodí na evropský seznam
            (1) Identifikační číslo uvedené v evropském seznamu.
            Údaje o soupisu nebezpečných materiálů
            Identifikační číslo/číslo ověření soupisu nebezpečných materiálů:
            Pozn.: V souladu s čl. 9 odst. 9 nařízení (EU) č. 1257/2013 je soupis nebezpečných materiálů připojen k osvědčení o připravenosti k recyklaci. Soupis nebezpečných materiálů by měl být sestaven na základě standardního formátu uvedeného v pokynech vypracovaných Mezinárodní námořní organizací, doplněných případně pokyny o aspektech specifických pro nařízení (EU) č. 1257/2013, například látkách uvedených v daném nařízení, ale nikoli v Hongkongské úmluvě.
            Údaje o plánu recyklace lodi
            Identifikační číslo/číslo ověření plánu recyklace lodi:
            Poznámka: V souladu s čl. 9 odst. 9 nařízení (EU) č. 1257/2013 je plán recyklace lodi připojen k osvědčení o připravenosti k recyklaci.
            OSVĚDČUJE SE,
            1. že na lodi byla provedena prohlídka v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 1257/2013,
            2. že loď má platný soupis nebezpečných materiálů v souladu s čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) č. 1257/2013,
            3. že plán recyklace lodi byl sestaven v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1257/2013 a dále
            4. že zařízení na recyklaci lodí, v němž/nichž má být loď recyklována, je/jsou v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1257/2013 zařazeno/a na evropském seznamu.
            Toto osvědčení je platné do (dd/mm/rrrr)
            (datum)
            Vydáno v
            (místo vydání osvědčení)
            (dd/mm/rrrr)
            (datum vydání) (podpis řádně pověřeného úředníka vydávajícího osvědčení)
            (pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            POTVRZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ DO DOBY DOSAŽENÍ PŘÍSTAVU, KDE SE NACHÁZÍ ZAŘÍZENÍ NA RECYKLACI LODÍ, NA DOBU ODKLADU PODLE ČL. 10 ODST. 5 (*)
            Toto osvědčení musí být v souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí přijato jako platné pro jednu plavbu
            z přístavu:
            do přístavu:
            Podpis:
            (podpis řádně pověřeného úředníka)
            Místo:
            Datum: (dd/mm/rrrr)
            (pečeť nebo razítko vydávajícího orgánu)
            (*) Tato strana o potvrzení musí být reprodukována a doplněna na osvědčení, pokud to považuje za nutné správní orgán.
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.