Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2322 ze dne 19. prosince 2016 o formátu prohlášení o dokončení recyklace lodi, které je vyžadováno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2322 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 345/117
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2322
      ze dne 19. prosince 2016
      o formátu prohlášení o dokončení recyklace lodi, které je vyžadováno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (EU) č. 1257/2013 stanoví požadavky pro společnosti provádějící recyklaci lodí, pro zařízení na recyklaci lodí a pro provozovatele zařízení na recyklaci lodí, pokud jde o recyklaci lodí plujících pod vlajkou členského státu Unie.
               
      
                  (2)
               
                  Podle čl. 13 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1257/2013 zašle provozovatel zařízení na recyklaci lodí do 14 dnů ode dne úplné či částečné recyklace podle plánu recyklace lodi prohlášení o dokončení recyklace správnímu orgánu, který lodi vydal osvědčení o připravenosti k recyklaci. Formát prolášení o dokončení recyklace musí být v souladu s dodatkem 7 Hongkongské mezinárodní úmluvy pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí přijaté v Hongkongu dne 15. května 2009 („Hongkongské úmluvy“).
               
      
                  (3)
               
                  Podle čl. 3 odst. 6 nařízení (EU) č. 1257/2013 se „recyklací lodí“ rozumí úplná nebo částečná demontáž lodi. Prohlášení o dokončení recyklace je proto zapotřebí v případě částečné demontáže. Formát prohlášení o dokončení recyklace se vztahuje na zařízení recyklující celou loď. Pokud probíhá demontáž jediné lodi v několika zařízeních, je třeba vydat prohlášení o dokončení recyklace za každé zařízení, které demontáž provádí.
               
      
                  (4)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zabývajícího se nařízením o recyklaci lodí zřízeného článkem 25 nařízení (EU) č. 1257/2013,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Prohlášení o dokončení recyklace lodi vyžadovaná podle čl. 13 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1257/2013 musí odpovídat formátu stanovenému v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 19. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
         
         Text obrazu
         
            PROHLÁŠENÍ O DOKONČENÍ RECYKLACE LODI
            podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí
            Tento doklad je prohlášení o dokončení recyklace lodi
            (jméno lodi při přijetí k recyklaci/při zrušení registrace)
            Údaje o lodi při přijetí k recyklaci
            Volací znak
            Rejstříkový přístav
            Hrubá prostornost
            Číslo IMO
            Jméno a adresa majitele lodi
            Identifikační číslo reg. vlastníka podle IMO
            Identifikační číslo společnosti podle IMO
            Datum stavby
            POTVRZUJE SE, ŽE:
            loď byla recyklována v souladu s plánem recyklace lodi a nařízením (EU) č. 1257/2013 v:
            (jméno a sídlo oprávněného zařízení na recyklaci lodí)
            a recyklace lodi byla v souladu s nařízením (EU) č. 1257/2013 dokončena dne:
            (dd/mm/rrrr)
            (datum dokončení)
            Vydáno v
            (místo vydání prohlášení o dokončení recyklace)
            dne (dd/mm/rrrr)
            (datum vydání)
            (podpis provozovatele nebo zplnomocněného zástupce zařízení na recyklaci lodí)
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.