Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2328 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8142)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2328 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 353/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2328
   ze dne 9. prosince 2016,
   kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti
   (oznámeno pod číslem C(2016) 8142)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Středomořská biogeografická oblast uvedená v čl. 1 písm. c) bodě iii) směrnice 92/43/EHS zahrnuje území Unie v Řecku a na Kypru podle článku 1 protokolu č. 10 aktu o přistoupení z roku 2003 (2), území Unie na Maltě, jakož i části území Unie ve Španělsku, Francii, Itálii, Portugalsku a Chorvatsku, a podle čl. 355 odst. 3 Smlouvy území Gibraltaru, za jehož vnější vztahy odpovídá Spojené království, v souladu s biogeografickou mapou schválenou dne 20. dubna 2005 výborem zřízeným podle článku 20 uvedené směrnice (dále jen „Výbor pro stanoviště“).
            
   
               (2)
            
               Prvotní seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti ve smyslu směrnice 92/43/EHS byl přijat rozhodnutím Komise 2006/613/ES (3). Tento seznam byl naposledy aktualizován prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2374 (4).
            
   
               (3)
            
               Místa zařazená do seznamů lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti jsou součástí sítě Natura 2000, která je zásadním prvkem ochrany biologické rozmanitosti v Unii. S cílem dosáhnout dalšího pokroku v realizaci sítě Natura 2000 a v rámci dynamické úpravy této sítě jsou seznamy lokalit významných pro Společenství pravidelně přezkoumávány.
            
   
               (4)
            
               Od 16. ledna 2015 do 31. ledna 2016 členské státy navrhly další lokality významné pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS. Členské státy rovněž navrhly změny informací o jednotlivých lokalitách na seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti.
            
   
               (5)
            
               Na základě návrhu seznamu, který vypracovala Komise po dohodě s každým z příslušných členských států a který rovněž označuje lokality s prioritními typy přírodních stanovišť nebo prioritními druhy, by měl být přijat aktualizovaný seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti. Na nově zahrnuté lokality se vztahuje čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 92/43/EHS.
            
   
               (6)
            
               Poznatky o existenci a rozšíření typů přírodních stanovišť a druhů se v důsledku sledování podle článku 11 směrnice 92/43/EHS stále vyvíjejí. Lokality na úrovni Unie byly proto vyhodnoceny a vybrány podle nejlepších informací, jež byly v té době k dispozici.
            
   
               (7)
            
               Některé členské státy nenavrhly dostatečný počet lokalit, které splňují požadavky směrnice 92/43/EHS pro některé typy stanovišť a druhy. Navíc jsou poznatky o existenci a rozšíření některých typů stanovišť uvedených v příloze I a některých druhů uvedených v příloze II směrnice 92/43/EHS dosud neúplné. U těchto typů stanovišť a druhů proto nelze vyvodit závěr, že je síť Natura 2000 úplná.
            
   
               (8)
            
               V zájmu jasnosti a transparentnosti by prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2374 mělo být zrušeno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro stanoviště,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přijímá se desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti uvedená v příloze.
   Článek 2
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2374 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
   
      (2)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 955.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2006/613/ES ze dne 19. července 2006, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Úř. věst. L 259, 21.9.2006, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2374 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 338, 23.12.2015, s. 799).
   
   
      PŘÍLOHA
      Desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti
      Každá lokalita významná pro Společenství (SCI) je určena na základě informací poskytnutých v úpravě používané pro síť Natura 2000, včetně odpovídající mapy. Tyto informace dodaly příslušné vnitrostátní orgány v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 92/43/EHS.
      Níže uvedená tabulka obsahuje tyto informace:
      
                  A
               
                  :
               
                  devítimístný kód SCI, jehož první dva znaky představují kód členského státu podle ISO;
               
                  B
               
                  :
               
                  název SCI;
               
                  C
               
                  :
               
                  * = přítomnost alespoň jednoho prioritního typu přírodních stanovišť a/nebo prioritního druhu v dané SCI ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS;
               
                  D
               
                  :
               
                  rozloha SCI v hektarech nebo délka SCI v kilometrech;
               
                  E
               
                  :
               
                  zeměpisné souřadnice SCI (zeměpisná šířka a délka) v desetinných stupních.
               
      Veškeré informace uvedené v následujícím seznamu Unie vycházejí z informací, které navrhly, předaly a potvrdily Řecko, Chorvatsko, Španělsko, Francie, Kypr, Itálie, Malta, Portugalsko a Spojené království.
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  Kód SCI
               
                  Název SCI
               
                  *
               
                  Rozloha SCI
                  (ha)
               
                  Délka SCI
                  (km)
               
                  Zeměpisné souřadnice SCI
               
                  Zeměpisná délka
               
                  Zeměpisná šířka
               
                  CY2000001
               
                  MAMMARI — DENEIA
               
                  *
               
                  108,25
               
                   
               
                  33,1833
               
                  35,1806
               
                  CY2000002
               
                  ALYKOS POTAMOS — AGIOS SOZOMENOS
               
                  *
               
                  409,36
               
                  125
               
                  33,4
               
                  35,05
               
                  CY2000003
               
                  PERIOCHI MITSEROU — AGROKIPIAS
               
                  *
               
                  612,73
               
                   
               
                  33,1361
               
                  35,0528
               
                  CY2000004
               
                  DASOS MACHAIRA
               
                  *
               
                  4 428,09
               
                  8,5
               
                  33,2139
               
                  34,9264
               
                  CY2000005
               
                  MADARI — PAPOUTSA
               
                  *
               
                  4 578,16
               
                   
               
                  33
               
                  34,9583
               
                  CY2000007
               
                  PERIOCHI PLATY
               
                  *
               
                  623,14
               
                   
               
                  32,7694
               
                  34,9167
               
                  CY2000008
               
                  KOILADA KEDRON — KAMPOS
               
                  *
               
                  18 257,68
               
                   
               
                  33,5667
               
                  35,4
               
                  CY2000009
               
                  FOUNTOUKODASI PITSILIAS
               
                  *
               
                  127,27
               
                   
               
                  33,0372
               
                  34,9486
               
                  CY2000010
               
                  KOILADA POTAMOU MAROULLENAS
               
                  *
               
                  72,21
               
                   
               
                  33,1614
               
                  35,0219
               
                  CY2000011
               
                  POTAMOS PERISTERONAS
               
                  *
               
                  37,76
               
                   
               
                  33,0772
               
                  35,0517
               
                  CY2000012
               
                  KOILADA KARGOTI
               
                  *
               
                  106,99
               
                   
               
                  32,8953
               
                  35,0328
               
                  CY3000005
               
                  KAVO GKREKO
               
                  *
               
                  1 875,86
               
                   
               
                  34,0643
               
                  34,9697
               
                  CY3000006
               
                  THALASSIA PERIOCHI NISIA
               
                  *
               
                  191,01
               
                   
               
                  34,0833
               
                  35,0028
               
                  CY3000008
               
                  LIMNI PARALIMNIOU
               
                  *
               
                  272,56
               
                   
               
                  33,9683
               
                  35,0383
               
                  CY4000001
               
                  PERIOCHI POLIS — GIALIA
               
                  *
               
                  1 750,08
               
                  11,5
               
                  32,4639
               
                  35,0764
               
                  CY4000002
               
                  CHA — POTAMI
               
                  *
               
                  2 626,55
               
                   
               
                  32,65
               
                  34,7208
               
                  CY4000003
               
                  KOILADA DIARIZOU
               
                  *
               
                  1 357,99
               
                   
               
                  32,7083
               
                  34,8
               
                  CY4000004
               
                  VOUNI PANAGIAS
               
                  *
               
                  946,91
               
                   
               
                  32,6322
               
                  34,9017
               
                  CY4000005
               
                  EPISKOPI MOROU NEROU
               
                  *
               
                  419,3
               
                   
               
                  32,5375
               
                  34,825
               
                  CY4000006
               
                  THALASSIA PERIOCHI MOULIA
               
                  *
               
                  200
               
                   
               
                  32,4347
               
                  34,7258
               
                  CY4000007
               
                  XEROS POTAMOS
               
                  *
               
                  4 110,82
               
                   
               
                  32,6114
               
                  34,7928
               
                  CY4000008
               
                  KOILI — MAVROKOLYMPOS
               
                  *
               
                  296,76
               
                   
               
                  32,4361
               
                  34,8625
               
                  CY4000009
               
                  PERIOCHI SKOULLI
               
                  *
               
                  100,15
               
                   
               
                  32,4306
               
                  35,0111
               
                  CY4000010
               
                  CHERSONISOS AKAMA
               
                  *
               
                  17 914,35
               
                   
               
                  32,2983
               
                  35,0433
               
                  CY4000011
               
                  PERIOCHI AGIATIS
               
                  *
               
                  510,49
               
                   
               
                  32,7694
               
                  34,9167
               
                  CY4000012
               
                  PERIOCHI STAYROS TIS PSOKAS — KARKAVAS
               
                  *
               
                  5 055,18
               
                   
               
                  32,925
               
                  35,0333
               
                  CY4000013
               
                  FAROS KATO PAFOU
               
                  *
               
                  87,7
               
                   
               
                  32,4006
               
                  34,7675
               
                  CY4000014
               
                  PERIOCHI DRYMOU
               
                   
               
                  7,92
               
                  1,3
               
                  32,5008
               
                  34,9247
               
                  CY4000015
               
                  PERIOCHI KRITOU MAROTTOU
               
                   
               
                  4,93
               
                  0,8
               
                  32,5661
               
                  34,9211
               
                  CY5000001
               
                  DASOS LEMESOU
               
                  *
               
                  4 832,39
               
                   
               
                  33,0875
               
                  34,7972
               
                  CY5000004
               
                  ETHNIKO DASIKO PARKO TROODOUS
               
                  *
               
                  9 008,79
               
                   
               
                  32,8667
               
                  34,9333
               
                  CY5000005
               
                  AKROTIRIO ASPRO — PETRA ROMIOU
               
                   
               
                  2 488,63
               
                  10
               
                  32,6833
               
                  34,6667
               
                  CY5000006
               
                  KOILADA LIMNATI
               
                  *
               
                  438,93
               
                   
               
                  32,95
               
                  34,8
               
                  CY5000007
               
                  PERIOCHI ASGATAS
               
                   
               
                  106,9
               
                  106,64
               
                  33,2583
               
                  34,7686
               
                  CY6000002
               
                  ALYKES LARNAKAS
               
                  *
               
                  1 560,22
               
                  9
               
                  33,6222
               
                  34,8833
               
                  CY6000003
               
                  PERIOCHI LYMPION — AGIAS ANNAS
               
                  *
               
                  516,67
               
                   
               
                  33,4889
               
                  34,9639
               
                  CY6000004
               
                  DASOS STAVROVOUNIOU
               
                  *
               
                  1 928,06
               
                  7
               
                  33,4278
               
                  34,8806
               
                  CY6000005
               
                  PERIOCHI LEFKARON
               
                   
               
                  132,01
               
                   
               
                  33,3
               
                  34,8611
               
                  CY6000006
               
                  ETHNIKO DASIKO PARKO RIZOELIAS
               
                  *
               
                  90,7
               
                   
               
                  33,5731
               
                  34,945
               
                  CY6000011
               
                  LIMNI OROKLINIS
               
                   
               
                  53,47
               
                   
               
                  33,6528
               
                  34,9669
               
                  ES0000013
               
                  Tablas de Daimiel
               
                  *
               
                  2 345,79
               
                   
               
                  -3,7075
               
                  39,14944
               
                  ES0000019
               
                  Aiguamolls de l'Alt Empordà
               
                  *
               
                  10 827,93
               
                   
               
                  3,1364
               
                  42,1959
               
                  ES0000020
               
                  Delta de l'Ebre
               
                  *
               
                  48 531,97
               
                   
               
                  0,7717
               
                  40,6121
               
                  ES0000023
               
                  L'Albufera
               
                  *
               
                  27 538
               
                   
               
                  -0,3131
               
                  39,3053
               
                  ES0000024
               
                  Doñana
               
                  *
               
                  113 898,66
               
                   
               
                  -6,476665
               
                  37,01653
               
                  ES0000025
               
                  Marismas del Odiel
               
                  *
               
                  6 618,09
               
                   
               
                  -6,9275
               
                  37,1675
               
                  ES0000026
               
                  Complejo endorreico de Espera
               
                  *
               
                  514,77
               
                   
               
                  -5,863933
               
                  36,86686
               
                  ES0000027
               
                  Laguna de Medina
               
                   
               
                  354,91
               
                   
               
                  -6,047191
               
                  36,61372
               
                  ES0000028
               
                  Complejo endorreico de Chiclana
               
                  *
               
                  793,02
               
                   
               
                  -6,076928
               
                  36,44784
               
                  ES0000029
               
                  Complejo endorreico del Puerto de Sta. María
               
                   
               
                  260,67
               
                   
               
                  -6,2302
               
                  36,6444
               
                  ES0000030
               
                  Complejo endorreico de Puerto Real
               
                   
               
                  863,21
               
                   
               
                  -6,0403
               
                  36,526
               
                  ES0000031
               
                  Sierra de Grazalema
               
                  *
               
                  53 411,27
               
                   
               
                  -5,3709
               
                  36,7085
               
                  ES0000032
               
                  Torcal de Antequera
               
                  *
               
                  2 182,14
               
                   
               
                  -4,5414
               
                  36,9656
               
                  ES0000033
               
                  Laguna de Fuente de Piedra
               
                  *
               
                  8 667,39
               
                   
               
                  -4,7861
               
                  37,1035
               
                  ES0000034
               
                  Lagunas del Sur de Cordoba
               
                  *
               
                  1 501,78
               
                   
               
                  -4,692434
               
                  37,48082
               
                  ES0000035
               
                  Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
               
                  *
               
                  210 121,51
               
                   
               
                  -2,7635
               
                  38,0985
               
                  ES0000037
               
                  Es Trenc — Salobrar de Campos
               
                  *
               
                  1 442,39
               
                   
               
                  2,9881
               
                  39,3558
               
                  ES0000045
               
                  Sierra Alhamilla
               
                  *
               
                  8 087,27
               
                   
               
                  -2,3474
               
                  36,9963
               
                  ES0000046
               
                  Cabo de Gata-Níjar
               
                  *
               
                  49 512,19
               
                   
               
                  -2,0958
               
                  36,8239
               
                  ES0000047
               
                  Desierto de Tabernas
               
                  *
               
                  11 459,37
               
                   
               
                  -2,5055
               
                  37,0249
               
                  ES0000048
               
                  Punta Entinas-Sabinar
               
                  *
               
                  1 944,75
               
                   
               
                  -2,706496
               
                  36,68933
               
                  ES0000049
               
                  Los Alcornocales
               
                  *
               
                  167 766,87
               
                   
               
                  -5,580237
               
                  36,36686
               
                  ES0000050
               
                  Sierra de Hornachuelos
               
                  *
               
                  60 031,04
               
                   
               
                  -5,244229
               
                  37,90683
               
                  ES0000051
               
                  Sierra de Aracena y Picos de Aroche
               
                  *
               
                  186 795,53
               
                   
               
                  -6,562264
               
                  37,94285
               
                  ES0000052
               
                  Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
               
                  *
               
                  12 304,75
               
                   
               
                  -6,973962
               
                  37,86027
               
                  ES0000053
               
                  Sierra Norte
               
                  *
               
                  177 476,3
               
                   
               
                  -5,768985
               
                  37,9456
               
                  ES0000058
               
                  el Fondo d'Elx-Crevillent
               
                  *
               
                  2 374,65
               
                   
               
                  -0,7494
               
                  38,1872
               
                  ES0000059
               
                  Llacunes de la Mata i Torrevieja
               
                  *
               
                  3 709,2
               
                   
               
                  -0,7025
               
                  38,0103
               
                  ES0000060
               
                  Prat de Cabanes i Torreblanca
               
                  *
               
                  1 939,98
               
                   
               
                  0,1825
               
                  40,1697
               
                  ES0000061
               
                  Árees emergides de les Illes Columbretes
               
                   
               
                  19,4076
               
                   
               
                  0,6837
               
                  39,895
               
                  ES0000062
               
                  Obarenes-Sierra de Cantabria
               
                   
               
                  5 166
               
                   
               
                  -2,9625
               
                  42,6319
               
                  ES0000063
               
                  Sierra de Alcarama y Valle del Alhama
               
                  *
               
                  10 217
               
                   
               
                  -1,9889
               
                  41,9694
               
                  ES0000064
               
                  Peñas de Iregua, Leza y Jubera
               
                  *
               
                  8 410
               
                   
               
                  -2,3778
               
                  42,3153
               
                  ES0000065
               
                  Peñas de Arnedillo. Peñalmonte y Peña Isasa
               
                  *
               
                  3 437
               
                   
               
                  -2,1597
               
                  42,1736
               
                  ES0000067
               
                  Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros
               
                  *
               
                  138 607
               
                   
               
                  -2,8205
               
                  42,2083
               
                  ES0000068
               
                  Embalse de Orellana y Sierra de Pela
               
                  *
               
                  42 668,25
               
                   
               
                  -5,3561
               
                  39,0464
               
                  ES0000069
               
                  Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja
               
                  *
               
                  13 039,07
               
                   
               
                  -6,2244
               
                  39,0333
               
                  ES0000070
               
                  Sierra de San Pedro
               
                  *
               
                  115 178,25
               
                   
               
                  -6,778056
               
                  39,33083
               
                  ES0000072
               
                  Sierra Grande de Hornachos
               
                  *
               
                  12 469,54
               
                   
               
                  -6,0319
               
                  38,5789
               
                  ES0000074
               
                  Cap de cala Figuera
               
                  *
               
                  793,12
               
                   
               
                  2,501258
               
                  39,46329
               
                  ES0000078
               
                  Es Vedrà — Es Vedranell
               
                  *
               
                  635,73
               
                   
               
                  1,205903
               
                  38,87012
               
                  ES0000079
               
                  La Victòria
               
                  *
               
                  995,69
               
                   
               
                  3,179377
               
                  39,86718
               
                  ES0000080
               
                  Cap Vermell
               
                   
               
                  77,44
               
                   
               
                  3,453853
               
                  39,66258
               
                  ES0000082
               
                  Tagomago
               
                  *
               
                  554,24
               
                   
               
                  1,643486
               
                  39,03847
               
                  ES0000083
               
                  Arxipèlag de Cabrera
               
                  *
               
                  20 531,69
               
                   
               
                  2,9422
               
                  39,1588
               
                  ES0000084
               
                  Ses Salines d'Eivissa i Formentera
               
                  *
               
                  16 434,89
               
                   
               
                  1,4141
               
                  38,7975
               
                  ES0000090
               
                  Sierra Morena
               
                  *
               
                  134 308,27
               
                   
               
                  -4,028889
               
                  38,47833
               
                  ES0000115
               
                  Hoces del Río Duratón
               
                  *
               
                  5 041,9
               
                   
               
                  -3,8442
               
                  41,3026
               
                  ES0000116
               
                  Valle de Iruelas
               
                  *
               
                  8 603,9
               
                   
               
                  -4,5834
               
                  40,3816
               
                  ES0000120
               
                  Salinas de Santa Pola
               
                  *
               
                  2 503,93
               
                   
               
                  -0,6206
               
                  38,1842
               
                  ES0000123
               
                  Larra-Aztaparreta
               
                  *
               
                  3 922,85
               
                   
               
                  -0,7914
               
                  42,9392
               
                  ES0000124
               
                  Sierra de Illón y Foz de Burgui
               
                  *
               
                  4 700,76
               
                   
               
                  -1,084
               
                  42,7003
               
                  ES0000125
               
                  Sierra de Leire y Foz de Arbaiun
               
                  *
               
                  8 895,51
               
                   
               
                  -1,1709
               
                  42,6537
               
                  ES0000127
               
                  Peña Izaga
               
                   
               
                  2 809,65
               
                   
               
                  -1,4386
               
                  42,7069
               
                  ES0000128
               
                  Sierra de San Miguel
               
                  *
               
                  3 113,52
               
                   
               
                  -0,9294
               
                  42,7633
               
                  ES0000129
               
                  Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta
               
                  *
               
                  19 530,14
               
                   
               
                  -1,3317
               
                  42,842
               
                  ES0000130
               
                  Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre
               
                  *
               
                  6 377,99
               
                   
               
                  -0,886
               
                  42,8305
               
                  ES0000132
               
                  Arabarko
               
                  *
               
                  1 717,78
               
                   
               
                  -1,0536
               
                  42,7975
               
                  ES0000133
               
                  Laguna de Pitillas
               
                  *
               
                  523,76
               
                   
               
                  -1,5794
               
                  42,4153
               
                  ES0000134
               
                  Embalse de las Cañas
               
                  *
               
                  178,82
               
                   
               
                  -2,4023
               
                  42,4849
               
                  ES0000135
               
                  Estanca de los Dos Reinos
               
                  *
               
                  31,79
               
                   
               
                  -1,367
               
                  42,3299
               
                  ES0000140
               
                  Bahía de Cádiz
               
                  *
               
                  10 522,05
               
                   
               
                  -6,190784
               
                  36,40124
               
                  ES0000145
               
                  Mondragó
               
                  *
               
                  780,01
               
                   
               
                  3,1757
               
                  39,3382
               
                  ES0000146
               
                  Delta del Llobregat
               
                  *
               
                  935,05
               
                   
               
                  0,9858
               
                  41,2769
               
                  ES0000147
               
                  Marjal de Pego-Oliva
               
                  *
               
                  1 255
               
                   
               
                  -0,0619
               
                  38,8736
               
                  ES0000148
               
                  Marjal dels Moros
               
                  *
               
                  619,449
               
                   
               
                  -0,2561
               
                  39,6258
               
                  ES0000160
               
                  Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras
               
                  *
               
                  1 792,27
               
                   
               
                  -2,156111
               
                  39,80472
               
                  ES0000161
               
                  Laguna de El Hito
               
                  *
               
                  954,93
               
                   
               
                  -2,69
               
                  39,87222
               
                  ES0000164
               
                  Sierra de Ayllón
               
                  *
               
                  91 356,7
               
                   
               
                  -3,273611
               
                  41,115
               
                  ES0000165
               
                  Valle y salinas del Salado
               
                  *
               
                  11 585,19
               
                   
               
                  -2,7525
               
                  41,08
               
                  ES0000166
               
                  Barranco del Dulce
               
                  *
               
                  8 347,94
               
                   
               
                  -2,636389
               
                  41,00861
               
                  ES0000168
               
                  Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas
               
                  *
               
                  14 798,04
               
                   
               
                  -5,282778
               
                  39,93722
               
                  ES0000169
               
                  Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután
               
                   
               
                  1 971,66
               
                   
               
                  -4,283333
               
                  39,85167
               
                  ES0000173
               
                  Sierra Espuña
               
                  *
               
                  17 692,95
               
                   
               
                  -1,5578
               
                  37,865
               
                  ES0000175
               
                  Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
               
                  *
               
                  828,95
               
                   
               
                  -0,760278
               
                  37,80889
               
                  ES0000205
               
                  Lagunas del Canal de Castilla
               
                   
               
                  82,03
               
                   
               
                  -4,5494
               
                  42,1377
               
                  ES0000210
               
                  Alto Sil
               
                  *
               
                  43 768,18
               
                   
               
                  -6,3641
               
                  42,9171
               
                  ES0000211
               
                  Desembocadura del riu Millars
               
                  *
               
                  345,85
               
                   
               
                  -0,0522
               
                  39,9297
               
                  ES0000213
               
                  Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja
               
                  *
               
                  19 946
               
                   
               
                  -0,5489
               
                  38,7097
               
                  ES0000214
               
                  Espacio marino de Tabarca
               
                  *
               
                  14 261,5984
               
                   
               
                  -0,4851
               
                  38,1898
               
                  ES0000221
               
                  Sa Dragonera
               
                  *
               
                  1 272,17
               
                   
               
                  2,325601
               
                  39,58421
               
                  ES0000222
               
                  La Trapa
               
                  *
               
                  431,44
               
                   
               
                  2,3774
               
                  39,6085
               
                  ES0000225
               
                  Sa Costera
               
                  *
               
                  787,58
               
                   
               
                  2,7367
               
                  39,8166
               
                  ES0000226
               
                  L'Albufereta
               
                  *
               
                  458,04
               
                   
               
                  3,0847
               
                  39,8658
               
                  ES0000227
               
                  Muntanyes d'Artà
               
                  *
               
                  14 703,38
               
                   
               
                  3,3778
               
                  39,7619
               
                  ES0000228
               
                  Cap de ses Salines
               
                  *
               
                  3 726,18
               
                   
               
                  3,058728
               
                  39,29202
               
                  ES0000229
               
                  Costa Nord de Ciutadella
               
                   
               
                  682,9
               
                   
               
                  3,838628
               
                  40,04936
               
                  ES0000231
               
                  Dels Alocs a Fornells
               
                  *
               
                  2 682
               
                   
               
                  4,057887
               
                  40,05006
               
                  ES0000232
               
                  La Mola i s'Albufera de Fornells
               
                  *
               
                  1 516,32
               
                   
               
                  4,143551
               
                  40,0399
               
                  ES0000233
               
                  D'Addaia a s'Albufera
               
                  *
               
                  2 809,11
               
                   
               
                  4,239013
               
                  39,98501
               
                  ES0000234
               
                  S'Albufera des Grau
               
                  *
               
                  2 546,61
               
                   
               
                  4,260525
               
                  39,94858
               
                  ES0000235
               
                  De s'Albufera a la Mola
               
                  *
               
                  1 985,69
               
                   
               
                  4,274537
               
                  39,91611
               
                  ES0000236
               
                  Illa de l'Aire
               
                   
               
                  30,92
               
                   
               
                  4,290179
               
                  39,80267
               
                  ES0000237
               
                  Des Canutells a Llucalari
               
                  *
               
                  1 812,8
               
                   
               
                  4,137912
               
                  39,89868
               
                  ES0000238
               
                  Son Bou i barranc de sa Vall
               
                  *
               
                  1 203,05
               
                   
               
                  4,072052
               
                  39,90258
               
                  ES0000239
               
                  De Binigaus a cala Mitjana
               
                  *
               
                  1 839,18
               
                   
               
                  3,972363
               
                  39,94552
               
                  ES0000240
               
                  Costa Sud de Ciutadella
               
                  *
               
                  1 124,81
               
                   
               
                  3,901743
               
                  39,93342
               
                  ES0000241
               
                  Costa dels Amunts
               
                  *
               
                  694,67
               
                   
               
                  1,352148
               
                  39,06199
               
                  ES0000242
               
                  Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà
               
                  *
               
                  70,19
               
                   
               
                  1,580246
               
                  38,98439
               
                  ES0000337
               
                  Estrecho
               
                  *
               
                  19 177,29
               
                   
               
                  -5,718741
               
                  36,06537
               
                  ES0000369
               
                  Llanos de Alcantara y Brozas
               
                  *
               
                  46 579,77
               
                   
               
                  -6,859722
               
                  39,58944
               
                  ES0000447
               
                  Espacio marino de Orpesa y Benicàssim
               
                  *
               
                  1 317,554
               
                   
               
                  0,0913
               
                  40,0437
               
                  ES0000462
               
                  Clot de Galvany
               
                  *
               
                  268,0885
               
                   
               
                  -0,534
               
                  38,2451
               
                  ES1120001
               
                  Ancares — Courel
               
                  *
               
                  102 634,51
               
                   
               
                  -6,9657
               
                  42,8758
               
                  ES1120014
               
                  Canón do Sil
               
                  *
               
                  5 914,12
               
                   
               
                  -7,6292
               
                  42,4198
               
                  ES1120016
               
                  Río Cabe
               
                  *
               
                  1 786,92
               
                   
               
                  -7,4006
               
                  42,6441
               
                  ES1130001
               
                  Baixa Limia
               
                  *
               
                  33 921,45
               
                   
               
                  -7,9855
               
                  41,9004
               
                  ES1130002
               
                  Macizo Central
               
                  *
               
                  46 985,65
               
                   
               
                  -7,2858
               
                  42,2175
               
                  ES1130005
               
                  Río Támega
               
                  *
               
                  630,46
               
                   
               
                  -7,4149
               
                  41,9235
               
                  ES1130006
               
                  Veiga de Ponteliñares
               
                  *
               
                  159,75
               
                   
               
                  -7,8504
               
                  42,0423
               
                  ES1130007
               
                  Pena Trevinca
               
                  *
               
                  24 896,2
               
                   
               
                  -6,857
               
                  42,2507
               
                  ES1130008
               
                  Pena Maseira
               
                  *
               
                  5 738,82
               
                   
               
                  -7,0134
               
                  41,9833
               
                  ES1130009
               
                  Serra da Enciña da Lastra
               
                  *
               
                  1 787,14
               
                   
               
                  -6,8389
               
                  42,4773
               
                  ES2110001
               
                  Valderejo
               
                  *
               
                  3 418,68
               
                   
               
                  -3,2394
               
                  42,8714
               
                  ES2110002
               
                  Sobrón
               
                  *
               
                  1 759,99
               
                   
               
                  -3,1048
               
                  42,7791
               
                  ES2110004
               
                  Arkamu-Gibillo-Arrastaria
               
                  *
               
                  11 648,9
               
                   
               
                  -2,9733
               
                  42,9068
               
                  ES2110005
               
                  Omecillo-Tumecillo ibaia/Río Omecillo-Tumecillo
               
                  *
               
                  132,64
               
                  27,46
               
                  -3,0841
               
                  42,8402
               
                  ES2110006
               
                  Baia ibaia/Río Baia
               
                  *
               
                  448,44
               
                  48,03
               
                  -2,8796
               
                  42,926
               
                  ES2110007
               
                  Caicedo Yuso eta Arreoko lakua/Lago de Caicedo Yuso y Arreo
               
                  *
               
                  148,31
               
                   
               
                  -2,991
               
                  42,7783
               
                  ES2110008
               
                  Ebro ibaia/Río Ebro
               
                  *
               
                  549,8
               
                  79,02
               
                  -2,5917
               
                  42,4729
               
                  ES2110010
               
                  Zadorra ibaia/Río Zadorra
               
                  *
               
                  334,08
               
                  60,08
               
                  -2,7206
               
                  42,8609
               
                  ES2110011
               
                  Zadorraren sistemako urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra
               
                  *
               
                  2 716,78
               
                   
               
                  -2,5697
               
                  42,9223
               
                  ES2110012
               
                  Ihuda ibaia/Río Ihuda (Ayuda)
               
                  *
               
                  67,23
               
                  10,76
               
                  -2,85
               
                  42,6888
               
                  ES2110013
               
                  Arabako lautadako irla-hariztiak/Robledales isla de la llanada alavesa
               
                   
               
                  246,01
               
                   
               
                  -2,3502
               
                  42,8689
               
                  ES2110016
               
                  Aldaiako mendiak/Montes de Aldaia
               
                  *
               
                  1 121,03
               
                   
               
                  -2,4742
               
                  42,8971
               
                  ES2110018
               
                  Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava
               
                  *
               
                  18 515,02
               
                   
               
                  -2,6672
               
                  42,6162
               
                  ES2110020
               
                  Ega-Berron ibaia/Río Ega-Berron
               
                  *
               
                  226,45
               
                  40,3
               
                  -2,4348
               
                  42,734
               
                  ES2110021
               
                  Guardiako aintzirak/Lagunas de Laguardia
               
                  *
               
                  79,72
               
                   
               
                  -2,5649
               
                  42,5388
               
                  ES2200012
               
                  Río Salazar
               
                   
               
                  414,55
               
                   
               
                  -1,2477
               
                  42,6566
               
                  ES2200013
               
                  Río Areta
               
                  *
               
                  349,56
               
                   
               
                  -1,2538
               
                  42,7265
               
                  ES2200020
               
                  Sierra de Aralar
               
                  *
               
                  14 648,9
               
                   
               
                  -1,9119
               
                  42,9576
               
                  ES2200021
               
                  Urbasa y Andia
               
                  *
               
                  27 857,68
               
                   
               
                  -2,079
               
                  42,8409
               
                  ES2200022
               
                  Sierra de Lokiz
               
                  *
               
                  13 145,69
               
                   
               
                  -2,1962
               
                  42,7255
               
                  ES2200024
               
                  Ríos Ega-Urederra
               
                  *
               
                  531,49
               
                   
               
                  -2,1746
               
                  42,6504
               
                  ES2200025
               
                  Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro
               
                  *
               
                  1 101,04
               
                   
               
                  -1,3701
               
                  42,7438
               
                  ES2200026
               
                  Sierra de Ugarra
               
                  *
               
                  5 087,4
               
                   
               
                  -1,1924
               
                  42,7357
               
                  ES2200027
               
                  Ríos Eska y Biniés
               
                  *
               
                  288,67
               
                   
               
                  -0,8651
               
                  42,9241
               
                  ES2200029
               
                  Sierra de Codés
               
                  *
               
                  5 055,97
               
                   
               
                  -2,3135
               
                  42,6316
               
                  ES2200030
               
                  Tramo medio del río Aragón
               
                  *
               
                  2 699,75
               
                   
               
                  -1,3428
               
                  42,542
               
                  ES2200031
               
                  Yesos de la Ribera Estellesa
               
                  *
               
                  19 081,54
               
                   
               
                  -1,8784
               
                  42,4239
               
                  ES2200032
               
                  Montes de la Valdorba
               
                   
               
                  1 728,62
               
                   
               
                  -1,5618
               
                  42,5634
               
                  ES2200033
               
                  Laguna del Juncal
               
                  *
               
                  60,49
               
                   
               
                  -1,7112
               
                  42,516
               
                  ES2200035
               
                  Tramos Bajos del Aragón y del Arga
               
                  *
               
                  2 447,85
               
                   
               
                  -1,7234
               
                  42,3166
               
                  ES2200037
               
                  Bardenas Reales
               
                  *
               
                  58 442,54
               
                   
               
                  -1,4747
               
                  42,1653
               
                  ES2200039
               
                  Badina Escudera
               
                  *
               
                  157,99
               
                   
               
                  -1,7023
               
                  42,2662
               
                  ES2200040
               
                  Río Ebro
               
                  *
               
                  2 120,37
               
                   
               
                  -1,6036
               
                  42,0891
               
                  ES2200041
               
                  Balsa del Pulguer
               
                  *
               
                  304,07
               
                   
               
                  -1,7094
               
                  42,0558
               
                  ES2200042
               
                  Peñadil, Montecillo y Monterrey
               
                  *
               
                  3 072,78
               
                   
               
                  -1,6073
               
                  41,9586
               
                  ES2300006
               
                  Sotos y Riberas del Ebro
               
                  *
               
                  1 703,6
               
                   
               
                  -1,7333
               
                  42,2
               
                  ES2410001
               
                  Los Valles — Sur
               
                  *
               
                  22 913,2699
               
                   
               
                  -0,7686
               
                  42,7439
               
                  ES2410004
               
                  San Juan de La Peña
               
                  *
               
                  1 670,0111
               
                   
               
                  -0,65
               
                  42,51
               
                  ES2410005
               
                  Guara Norte
               
                  *
               
                  12 763,0054
               
                   
               
                  -0,23
               
                  42,29
               
                  ES2410012
               
                  Foz de Biniés
               
                  *
               
                  166,5945
               
                   
               
                  -0,79
               
                  42,65
               
                  ES2410015
               
                  Monte Peiró — Arguis
               
                   
               
                  1 549,2148
               
                   
               
                  -0,5
               
                  42,31
               
                  ES2410016
               
                  Santa María de Ascaso
               
                   
               
                  191,3012
               
                   
               
                  0,036944
               
                  42,47
               
                  ES2410017
               
                  Río Aragón (Jaca)
               
                   
               
                  59,9355
               
                   
               
                  -0,63
               
                  42,55
               
                  ES2410018
               
                  Río Gallego (Ribera de Biescas)
               
                   
               
                  250,1903
               
                   
               
                  -0,319167
               
                  42,6
               
                  ES2410024
               
                  Telera — Acumuer
               
                  *
               
                  5 552,7853
               
                   
               
                  -0,3311
               
                  42,6394
               
                  ES2410025
               
                  Sierra y Cañones de Guara
               
                  *
               
                  34 662,6323
               
                   
               
                  -0,1667
               
                  42,2603
               
                  ES2410026
               
                  Congosto de Sopeira
               
                  *
               
                  270,4077
               
                   
               
                  0,7275
               
                  42,32111
               
                  ES2410029
               
                  Tendeñera
               
                  *
               
                  12 814,6592
               
                   
               
                  -0,2108
               
                  42,6608
               
                  ES2410030
               
                  Serreta Negra
               
                  *
               
                  14 062,599
               
                   
               
                  0,0767
               
                  41,3758
               
                  ES2410042
               
                  Sierra de Mongay
               
                  *
               
                  3 193,2846
               
                   
               
                  0,6525
               
                  42,08806
               
                  ES2410045
               
                  Sobrepuerto
               
                  *
               
                  3 468,9089
               
                   
               
                  -0,2356
               
                  42,5678
               
                  ES2410048
               
                  Río Ara
               
                  *
               
                  2 019,0368
               
                   
               
                  -0,1056
               
                  42,6308
               
                  ES2410049
               
                  Río Isábena
               
                  *
               
                  1 992,6647
               
                   
               
                  0,5742
               
                  42,3236
               
                  ES2410050
               
                  Cuenca del Río Yesa
               
                  *
               
                  5 599,8123
               
                   
               
                  0,0478
               
                  42,5256
               
                  ES2410051
               
                  Cuenca del Río Airés
               
                  *
               
                  3 741,9992
               
                   
               
                  0,1056
               
                  42,5667
               
                  ES2410054
               
                  Sierra Ferrera
               
                  *
               
                  8 023,2371
               
                   
               
                  0,2669
               
                  42,4808
               
                  ES2410055
               
                  Sierra de Arro
               
                  *
               
                  1 459,8995
               
                   
               
                  0,2303
               
                  42,4219
               
                  ES2410056
               
                  Sierra de Chía — Congosto de Seira
               
                  *
               
                  8 666,8584
               
                   
               
                  0,4161
               
                  42,51
               
                  ES2410057
               
                  Sierras de Los Valles, Aísa y Borau
               
                  *
               
                  10 769,3166
               
                   
               
                  -0,826389
               
                  42,72028
               
                  ES2410058
               
                  Río Veral
               
                   
               
                  280,2154
               
                   
               
                  -0,856111
               
                  42,61056
               
                  ES2410059
               
                  El Turbón
               
                  *
               
                  2 822,036
               
                   
               
                  0,5067
               
                  42,4194
               
                  ES2410060
               
                  Río Aragón-Canal de Berdún
               
                   
               
                  981,7503
               
                   
               
                  -0,880278
               
                  42,60083
               
                  ES2410061
               
                  Sierras de San Juan de La Peña y Peña Oroel
               
                  *
               
                  18 186,1313
               
                   
               
                  -0,636667
               
                  42,52944
               
                  ES2410062
               
                  Río Gas
               
                   
               
                  42,7898
               
                   
               
                  -0,524722
               
                  42,56444
               
                  ES2410064
               
                  Sierras de Santo Domingo y Caballera
               
                  *
               
                  30 875,1109
               
                   
               
                  -0,774444
               
                  42,40361
               
                  ES2410067
               
                  La Guarguera
               
                  *
               
                  516,6016
               
                   
               
                  -0,234167
               
                  42,41444
               
                  ES2410068
               
                  Silves
               
                  *
               
                  2 150,4758
               
                   
               
                  0,0175
               
                  42,44972
               
                  ES2410069
               
                  Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel
               
                  *
               
                  5 414,0113
               
                   
               
                  0,469444
               
                  42,30861
               
                  ES2410070
               
                  Sierra del Castillo de Laguarres
               
                  *
               
                  3 687,0795
               
                   
               
                  0,496944
               
                  42,15806
               
                  ES2410071
               
                  Congosto de Olvena
               
                  *
               
                  1 882,7839
               
                   
               
                  0,276111
               
                  42,10556
               
                  ES2410072
               
                  Lagunas de Estaña
               
                   
               
                  505,9174
               
                   
               
                  0,529167
               
                  42,02944
               
                  ES2410073
               
                  Ríos Cinca y Alcanadre
               
                  *
               
                  6 207,9913
               
                   
               
                  0,147778
               
                  41,69139
               
                  ES2410074
               
                  Yesos de Barbastro
               
                  *
               
                  13 771,1307
               
                   
               
                  0,313333
               
                  41,92333
               
                  ES2410075
               
                  Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan
               
                  *
               
                  228,6126
               
                   
               
                  0,139444
               
                  41,61389
               
                  ES2410076
               
                  Sierras de Alcubierre y Sigena
               
                  *
               
                  47 049,6092
               
                   
               
                  -0,421111
               
                  41,71667
               
                  ES2410084
               
                  Liberola-Serreta Negra
               
                  *
               
                  4 918,4651
               
                   
               
                  0,143333
               
                  41,43111
               
                  ES2420030
               
                  Sabinares del Puerto de Escadón
               
                  *
               
                  11 605,6286
               
                   
               
                  -0,997222
               
                  40,22444
               
                  ES2420036
               
                  Puertos de Beceite
               
                  *
               
                  4 664,5321
               
                   
               
                  -0,201389
               
                  40,79556
               
                  ES2420037
               
                  Sierra de Javalambre
               
                  *
               
                  11 569,0035
               
                   
               
                  -0,994167
               
                  40,07028
               
                  ES2420038
               
                  Castelfrío — Mas de Tarín
               
                  *
               
                  2 206,3701
               
                   
               
                  -0,975
               
                  40,47056
               
                  ES2420039
               
                  Rodeno de Albarracín
               
                  *
               
                  3 235,8642
               
                   
               
                  -1,386667
               
                  40,37028
               
                  ES2420092
               
                  Barranco de Valdemesón — Azaila
               
                  *
               
                  617,5399
               
                   
               
                  -0,454444
               
                  41,28111
               
                  ES2420093
               
                  Salada de Azaila
               
                  *
               
                  56,4648
               
                   
               
                  -0,497778
               
                  41,26472
               
                  ES2420099
               
                  Sierra de Vizcuerno
               
                  *
               
                  2 541,0591
               
                   
               
                  -0,071944
               
                  41,145
               
                  ES2420111
               
                  Montes de La Cuenca de Gallocanta
               
                  *
               
                  5 328,0279
               
                   
               
                  -1,471667
               
                  41,00889
               
                  ES2420112
               
                  Las Planetas-Claverías
               
                  *
               
                  2 724,4874
               
                   
               
                  -0,497222
               
                  41,16083
               
                  ES2420113
               
                  Parque Cultural del Río Martín
               
                  *
               
                  25 389,3283
               
                   
               
                  -0,628611
               
                  41,02222
               
                  ES2420114
               
                  Saladas de Alcañiz
               
                  *
               
                  650,8087
               
                   
               
                  -0,203889
               
                  41,04361
               
                  ES2420115
               
                  Salada de Calanda
               
                  *
               
                  32,8695
               
                   
               
                  -0,211944
               
                  40,99222
               
                  ES2420116
               
                  Río Mezquín y Oscuros
               
                  *
               
                  453,6176
               
                   
               
                  -0,085
               
                  40,91333
               
                  ES2420117
               
                  Río Bergantes
               
                  *
               
                  241,061
               
                   
               
                  -0,166111
               
                  40,82417
               
                  ES2420118
               
                  Río Algars
               
                  *
               
                  472,4013
               
                   
               
                  0,211111
               
                  41,14028
               
                  ES2420119
               
                  Els Ports de Beseit
               
                  *
               
                  10 159,2051
               
                   
               
                  0,110833
               
                  40,75444
               
                  ES2420120
               
                  Sierra de Fonfría
               
                  *
               
                  11 338,7006
               
                   
               
                  -1,107778
               
                  40,99083
               
                  ES2420121
               
                  Yesos de Barrachina y Cutanda
               
                  *
               
                  1 534,7175
               
                   
               
                  -1,158889
               
                  40,89194
               
                  ES2420122
               
                  Sabinar de El Villarejo
               
                  *
               
                  1 500,3352
               
                   
               
                  -1,215556
               
                  40,89306
               
                  ES2420123
               
                  Sierra Palomera
               
                  *
               
                  4 409,4641
               
                   
               
                  -1,245556
               
                  40,77194
               
                  ES2420124
               
                  Muelas y Estrechos del Río Guadalope
               
                  *
               
                  19 175,3814
               
                   
               
                  -0,551111
               
                  40,61556
               
                  ES2420125
               
                  Rambla de Las Truchas
               
                   
               
                  2 397,4842
               
                   
               
                  -0,339444
               
                  40,45722
               
                  ES2420126
               
                  Maestrazgo y Sierra de Gúdar
               
                  *
               
                  81 048,4791
               
                   
               
                  -0,649167
               
                  40,37583
               
                  ES2420128
               
                  Estrechos del Río Mijares
               
                   
               
                  1 255,337
               
                   
               
                  -0,673889
               
                  40,12944
               
                  ES2420129
               
                  Sierra de Javalambre II
               
                  *
               
                  53 259,0791
               
                   
               
                  -1,033333
               
                  40,03333
               
                  ES2420131
               
                  Los Yesares y Laguna de Tortajada
               
                  *
               
                  2 772,2809
               
                   
               
                  -1,044722
               
                  40,40667
               
                  ES2420132
               
                  Altos de Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cascante
               
                  *
               
                  3 272,4029
               
                   
               
                  -1,129722
               
                  40,23639
               
                  ES2420133
               
                  Loma de Centellas
               
                  *
               
                  917,4847
               
                   
               
                  -1,188056
               
                  40,12972
               
                  ES2420134
               
                  Sabinar de San Blas
               
                  *
               
                  5 029,2951
               
                   
               
                  -1,275556
               
                  40,34528
               
                  ES2420135
               
                  Cuenca del Ebrón
               
                  *
               
                  21 837,0863
               
                   
               
                  -1,354444
               
                  40,22778
               
                  ES2420136
               
                  Sabinares de Saldón y Valdecuenca
               
                  *
               
                  9 217,575
               
                   
               
                  -1,441111
               
                  40,34111
               
                  ES2420137
               
                  Los Cuadrejones — Dehesa del Saladar
               
                   
               
                  54,7671
               
                   
               
                  -1,518611
               
                  40,37444
               
                  ES2420138
               
                  Valdecabriel — Las Tejeras
               
                  *
               
                  11 846,4059
               
                   
               
                  -1,608889
               
                  40,28417
               
                  ES2420139
               
                  Alto Tajo y Muela de San Juan
               
                   
               
                  6 887,8848
               
                   
               
                  -1,746667
               
                  40,39722
               
                  ES2420140
               
                  Estrechos del Guadalaviar
               
                  *
               
                  2 246,5659
               
                   
               
                  -1,610556
               
                  40,40278
               
                  ES2420141
               
                  Tremedales de Orihuela
               
                  *
               
                  12 854,9093
               
                   
               
                  -1,668889
               
                  40,465
               
                  ES2420142
               
                  Sabinar de Monterde de Albarracín
               
                  *
               
                  14 018,8402
               
                   
               
                  -1,464444
               
                  40,48944
               
                  ES2420145
               
                  Cueva de Baticambras
               
                   
               
                  0,5279
               
                   
               
                  -0,458889
               
                  40,78778
               
                  ES2420146
               
                  Cueva de La Solana
               
                  *
               
                  0,0506
               
                   
               
                  -0,577222
               
                  40,72889
               
                  ES2420147
               
                  Cueva del Húmero
               
                   
               
                  1
               
                   
               
                  -0,713333
               
                  40,14028
               
                  ES2420148
               
                  Cueva del Recuenco
               
                   
               
                  0,0466
               
                   
               
                  -0,585556
               
                  40,75861
               
                  ES2420149
               
                  Sima del Polo
               
                   
               
                  0,0554
               
                   
               
                  -0,500278
               
                  40,75139
               
                  ES2430007
               
                  Foz de Salvatierra
               
                  *
               
                  530,7189
               
                   
               
                  -1,01
               
                  42,69
               
                  ES2430028
               
                  Moncayo
               
                  *
               
                  9 937,0986
               
                   
               
                  -1,759722
               
                  41,74361
               
                  ES2430032
               
                  El Planerón
               
                  *
               
                  1 139,1007
               
                   
               
                  -0,616667
               
                  41,37167
               
                  ES2430033
               
                  Efesa de La Villa
               
                  *
               
                  1 270,1912
               
                   
               
                  -0,06
               
                  41,2275
               
                  ES2430034
               
                  Puerto de Codos — Encinacorba
               
                  *
               
                  1 239,3623
               
                   
               
                  -1,327222
               
                  41,30167
               
                  ES2430035
               
                  Sierra de Santa Cruz — Puerto de Used
               
                  *
               
                  636,7212
               
                   
               
                  -1,563889
               
                  41,1225
               
                  ES2430041
               
                  Complejo Lagunar de La Salada de Chiprana
               
                  *
               
                  154,8267
               
                   
               
                  -0,180556
               
                  41,23889
               
                  ES2430043
               
                  Laguna de Gallocanta
               
                  *
               
                  2 813,4621
               
                   
               
                  -1,55
               
                  40,96667
               
                  ES2430047
               
                  Sierras de Leyre y Orba
               
                  *
               
                  6 908,6769
               
                   
               
                  -1,023056
               
                  42,64611
               
                  ES2430063
               
                  Río Onsella
               
                  *
               
                  442,7762
               
                   
               
                  -1,037222
               
                  42,48361
               
                  ES2430065
               
                  Río Arba de Luesia
               
                   
               
                  328,6564
               
                   
               
                  -1,050278
               
                  42,34278
               
                  ES2430066
               
                  Río Arba de Biel
               
                  *
               
                  583,7601
               
                   
               
                  -0,9375
               
                  42,28611
               
                  ES2430077
               
                  Bajo Gállego
               
                   
               
                  1 309,1298
               
                   
               
                  -0,775278
               
                  41,84861
               
                  ES2430078
               
                  Montes de Zuera
               
                  *
               
                  17 273,4197
               
                   
               
                  -0,893889
               
                  41,93694
               
                  ES2430079
               
                  Loma Negra
               
                  *
               
                  7 015,2748
               
                   
               
                  -1,311111
               
                  42,08056
               
                  ES2430080
               
                  El Castellar
               
                  *
               
                  12 957,6697
               
                   
               
                  -1,035
               
                  41,81417
               
                  ES2430081
               
                  Sotos y Mejanas del Ebro
               
                   
               
                  1 842,6875
               
                   
               
                  -0,932222
               
                  41,70417
               
                  ES2430082
               
                  Monegros
               
                  *
               
                  35 670,4576
               
                   
               
                  -0,189167
               
                  41,42056
               
                  ES2430083
               
                  Montes de Alfajarín — Saso de Osera
               
                  *
               
                  11 693,1685
               
                   
               
                  -0,6025
               
                  41,59806
               
                  ES2430085
               
                  Laguna de Plantados y Laguna de Agón
               
                  *
               
                  54,1015
               
                   
               
                  -1,409444
               
                  41,84528
               
                  ES2430086
               
                  Monte Alto y Siete Cabezos
               
                  *
               
                  3 728,5749
               
                   
               
                  -1,393056
               
                  41,79139
               
                  ES2430087
               
                  Maderuela
               
                   
               
                  690,9278
               
                   
               
                  -1,717778
               
                  41,80278
               
                  ES2430088
               
                  Barranco de Valdeplata
               
                  *
               
                  1 030,3556
               
                   
               
                  -1,682222
               
                  41,68861
               
                  ES2430089
               
                  Sierra de Nava Alta — Puerto de La Chabola
               
                  *
               
                  9 904,8831
               
                   
               
                  -1,505
               
                  41,63472
               
                  ES2430090
               
                  Dehesa de Rueda — Montolar
               
                  *
               
                  3 944,9394
               
                   
               
                  -1,228611
               
                  41,64444
               
                  ES2430091
               
                  Planas y Estepas de La Margen derecha del Ebro
               
                  *
               
                  43 146,7048
               
                   
               
                  -0,813889
               
                  41,45556
               
                  ES2430094
               
                  Meandros del Ebro
               
                   
               
                  1 106,4894
               
                   
               
                  -0,36
               
                  41,31778
               
                  ES2430095
               
                  Bajo Martín
               
                   
               
                  267,5615
               
                   
               
                  -0,336389
               
                  41,24528
               
                  ES2430096
               
                  Río Guadalope, Val de Fabara y Val de Pilas
               
                  *
               
                  5 643,387
               
                   
               
                  0,077778
               
                  41,24333
               
                  ES2430097
               
                  Río Matarranya
               
                  *
               
                  1 990,9846
               
                   
               
                  0,139444
               
                  41,14583
               
                  ES2430098
               
                  Cueva Honda
               
                   
               
                  0,9944
               
                   
               
                  -1,714722
               
                  41,64194
               
                  ES2430100
               
                  Hoces del Jalón
               
                  *
               
                  5 199,3623
               
                   
               
                  -1,606111
               
                  41,41472
               
                  ES2430101
               
                  Muelas del Jiloca: El Campo y La Torreta
               
                  *
               
                  9 431,1309
               
                   
               
                  -1,546944
               
                  41,27556
               
                  ES2430102
               
                  Sierra de Vicort
               
                  *
               
                  10 409,6016
               
                   
               
                  -1,489167
               
                  41,36889
               
                  ES2430103
               
                  Sierras de Algairén
               
                  *
               
                  4 214,3217
               
                   
               
                  -1,376111
               
                  41,34389
               
                  ES2430104
               
                  Riberas del Jalón (Bubierca — Ateca)
               
                  *
               
                  174,312
               
                   
               
                  -1,814444
               
                  41,31972
               
                  ES2430105
               
                  Hoces del Río Mesa
               
                  *
               
                  5 299,5179
               
                   
               
                  -1,894444
               
                  41,18
               
                  ES2430106
               
                  Los Romerales — Cerropozuelo
               
                  *
               
                  7 899,4216
               
                   
               
                  -1,746944
               
                  41,14528
               
                  ES2430107
               
                  Sierras de Pardos y Santa Cruz
               
                  *
               
                  5 671,6174
               
                   
               
                  -1,585556
               
                  41,105
               
                  ES2430108
               
                  Balsa Grande y Balsa Pequeña
               
                  *
               
                  16,1775
               
                   
               
                  -1,540833
               
                  41,01889
               
                  ES2430109
               
                  Hoces de Torralba — Río Piedra
               
                  *
               
                  3 036,6303
               
                   
               
                  -1,7075
               
                  41,055
               
                  ES2430110
               
                  Alto Huerva — Sierra de Herrera
               
                  *
               
                  22 192,4421
               
                   
               
                  -1,154444
               
                  41,22194
               
                  ES2430127
               
                  Sima del Árbol
               
                   
               
                  0,06
               
                   
               
                  -1,426667
               
                  41,46278
               
                  ES2430143
               
                  Cueva del Mármol
               
                   
               
                  0,0636
               
                   
               
                  -1,4275
               
                  41,48083
               
                  ES2430144
               
                  Cueva del Sudor
               
                   
               
                  0,0303
               
                   
               
                  -1,46
               
                  41,47389
               
                  ES2430151
               
                  Cueva del Muerto
               
                   
               
                  0,0854
               
                   
               
                  -1,428056
               
                  41,48167
               
                  ES2430152
               
                  Reserva Natural de Los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro
               
                   
               
                  804,8359
               
                   
               
                  -0,765
               
                  41,59778
               
                  ES2430153
               
                  La Lomaza de Belchite
               
                  *
               
                  1 192,9406
               
                   
               
                  -0,705278
               
                  41,38972
               
                  ES3110001
               
                  Cuencas de los ríos Jarama y Henares
               
                  *
               
                  36 063
               
                   
               
                  -3,4292
               
                  40,6164
               
                  ES3110002
               
                  Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte
               
                  *
               
                  50 230,85
               
                   
               
                  -3,7036
               
                  40,9414
               
                  ES3110003
               
                  Cuenca del río Guadalix
               
                  *
               
                  2 477,19
               
                   
               
                  -3,6397
               
                  40,7261
               
                  ES3110004
               
                  Cuenca del río Manzanares
               
                  *
               
                  62 999,86
               
                   
               
                  -3,8339
               
                  40,6361
               
                  ES3110005
               
                  Cuenca del río Guadarrama
               
                  *
               
                  33 944,83
               
                   
               
                  -4,0056
               
                  40,5028
               
                  ES3110006
               
                  Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid
               
                  *
               
                  51 008,71
               
                   
               
                  -3,5797
               
                  40,1789
               
                  ES3110007
               
                  Cuencas de los ríos Alberche y Cofio
               
                  *
               
                  82 938,4
               
                   
               
                  -4,2683
               
                  40,3756
               
                  ES4110002
               
                  Sierra de Gredos
               
                  *
               
                  86 944,46
               
                   
               
                  -5,3385
               
                  40,2794
               
                  ES4110020
               
                  Pinar de Hoyocasero
               
                  *
               
                  367,56
               
                   
               
                  -4,9814
               
                  40,3894
               
                  ES4110034
               
                  Sierra de la Paramera y Serrota
               
                  *
               
                  22 586,82
               
                   
               
                  -4,9817
               
                  40,4885
               
                  ES4110078
               
                  Riberas del Río Alberche y afluentes
               
                  *
               
                  710,12
               
                   
               
                  -4,6484
               
                  40,4171
               
                  ES4110097
               
                  Campo Azálvaro — Pinares de Peguerinos
               
                  *
               
                  25 941,73
               
                   
               
                  -4,3361
               
                  40,6827
               
                  ES4110103
               
                  Encinares de los ríos Adaja y Voltoya
               
                  *
               
                  23 059,16
               
                   
               
                  -4,6272
               
                  40,7499
               
                  ES4110112
               
                  Encinares de la Sierra de Ávila
               
                  *
               
                  13 370,66
               
                   
               
                  -4,8776
               
                  40,6946
               
                  ES4110113
               
                  Cerro de Guisando
               
                  *
               
                  3 458,02
               
                   
               
                  -4,4843
               
                  40,3595
               
                  ES4110114
               
                  Pinares del Bajo Alberche
               
                  *
               
                  49 853,71
               
                   
               
                  -4,4706
               
                  40,515
               
                  ES4110115
               
                  Valle del Tiétar
               
                  *
               
                  63 308,23
               
                   
               
                  -4,8759
               
                  40,2362
               
                  ES4120025
               
                  Ojo Guareña
               
                  *
               
                  13 010,16
               
                   
               
                  -3,6202
               
                  43,047
               
                  ES4120028
               
                  Monte Santiago
               
                  *
               
                  2 646,45
               
                   
               
                  -3,0407
               
                  42,9632
               
                  ES4120030
               
                  Montes Obarenes
               
                  *
               
                  43 073,59
               
                   
               
                  -3,2339
               
                  42,7299
               
                  ES4120049
               
                  Bosques del Valle de Mena
               
                  *
               
                  6 480,6
               
                   
               
                  -3,3851
               
                  43,1259
               
                  ES4120051
               
                  Riberas del Zadorra
               
                  *
               
                  175,62
               
                   
               
                  -2,8372
               
                  42,7564
               
                  ES4120052
               
                  Riberas del Ayuda
               
                  *
               
                  507,49
               
                   
               
                  -2,6886
               
                  42,6829
               
                  ES4120059
               
                  Riberas del Río Ebro y afluentes
               
                  *
               
                  194,01
               
                   
               
                  -3,0088
               
                  42,7292
               
                  ES4120066
               
                  Riberas del Río Nela y afluentes
               
                  *
               
                  763,52
               
                   
               
                  -3,5195
               
                  42,9155
               
                  ES4120068
               
                  Riberas del Río Riaza
               
                   
               
                  94,27
               
                   
               
                  -3,8794
               
                  41,6723
               
                  ES4120071
               
                  Riberas del Río Arlanza y afluentes
               
                  *
               
                  1 215,79
               
                   
               
                  -3,3551
               
                  42,0543
               
                  ES4120072
               
                  Riberas del Río Arlanzón y afluentes
               
                   
               
                  1 118,51
               
                   
               
                  -3,9373
               
                  42,4465
               
                  ES4120073
               
                  Riberas del Río Oca y afluentes
               
                  *
               
                  568,54
               
                   
               
                  -3,4337
               
                  42,663
               
                  ES4120075
               
                  Riberas del Río Tirón y afluentes
               
                  *
               
                  456,78
               
                   
               
                  -3,0695
               
                  42,4075
               
                  ES4120089
               
                  Hoces del Alto Ebro y Rudrón
               
                  *
               
                  46 275,62
               
                   
               
                  -3,7817
               
                  42,791
               
                  ES4120091
               
                  Sabinares del Arlanza
               
                  *
               
                  37 689,55
               
                   
               
                  -3,443
               
                  41,9826
               
                  ES4120092
               
                  Sierra de la Demanda
               
                  *
               
                  70 744,79
               
                   
               
                  -3,1876
               
                  42,1611
               
                  ES4120093
               
                  Humada-Peña Amaya
               
                  *
               
                  36 839,3
               
                   
               
                  -4,0545
               
                  42,641
               
                  ES4120094
               
                  Sierra de la Tesla-Valdivielso
               
                  *
               
                  25 424,47
               
                   
               
                  -3,5326
               
                  42,8032
               
                  ES4120095
               
                  Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo
               
                  *
               
                  3 641,34
               
                   
               
                  -2,9723
               
                  42,6408
               
                  ES4130010
               
                  Sierra de los Ancares
               
                  *
               
                  55 408,48
               
                   
               
                  -6,7167
               
                  42,8166
               
                  ES4130038
               
                  Sierra de la Encina de la Lastra
               
                   
               
                  288,45
               
                   
               
                  -6,844
               
                  42,4977
               
                  ES4130065
               
                  Riberas del Río Órbigo y afluentes
               
                  *
               
                  1 269,65
               
                   
               
                  -5,7697
               
                  42,1005
               
                  ES4130076
               
                  Riberas del Río Sil y afluentes
               
                  *
               
                  361,1
               
                   
               
                  -6,9982
               
                  42,533
               
                  ES4130079
               
                  Riberas del Río Esla y afluentes
               
                   
               
                  1 946,67
               
                   
               
                  -5,6125
               
                  42,025
               
                  ES4130117
               
                  Montes Aquilanos y Sierra de Teleno
               
                  *
               
                  31 788,78
               
                   
               
                  -6,4667
               
                  42,3695
               
                  ES4130137
               
                  Rebollares del Cea
               
                  *
               
                  13 280,41
               
                   
               
                  -5,0994
               
                  42,6333
               
                  ES4130145
               
                  Lagunas de los Oteros
               
                  *
               
                  4 118
               
                   
               
                  -5,3253
               
                  42,2668
               
                  ES4130149
               
                  Omaña
               
                  *
               
                  20 054,98
               
                   
               
                  -6,184
               
                  42,8134
               
                  ES4140011
               
                  Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina
               
                  *
               
                  78 224,61
               
                   
               
                  -4,5759
               
                  42,937
               
                  ES4140026
               
                  Las Tuerces
               
                  *
               
                  1 599,17
               
                   
               
                  -4,2416
               
                  42,7461
               
                  ES4140027
               
                  Covalagua
               
                  *
               
                  2 381,81
               
                   
               
                  -4,1202
               
                  42,7707
               
                  ES4140053
               
                  Montes del Cerrato
               
                  *
               
                  12 161,63
               
                   
               
                  -4,0958
               
                  41,8815
               
                  ES4140077
               
                  Riberas del Río Carrión y afluentes
               
                  *
               
                  926,25
               
                   
               
                  -4,5577
               
                  42,186
               
                  ES4140080
               
                  Canal de Castilla
               
                   
               
                  149,76
               
                   
               
                  -4,3067
               
                  42,4051
               
                  ES4140082
               
                  Riberas del Río Pisuerga y afluentes
               
                   
               
                  2 277,95
               
                   
               
                  -4,1198
               
                  42,3517
               
                  ES4140129
               
                  Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo
               
                  *
               
                  22 999,93
               
                   
               
                  -4,7973
               
                  41,7972
               
                  ES4140136
               
                  Laguna de La Nava
               
                  *
               
                  1 016,99
               
                   
               
                  -4,7454
               
                  42,0637
               
                  ES4150032
               
                  El Rebollar
               
                  *
               
                  49 669,94
               
                   
               
                  -6,6213
               
                  40,3549
               
                  ES4150064
               
                  Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes
               
                  *
               
                  5 244,55
               
                   
               
                  -6,4067
               
                  40,7877
               
                  ES4150085
               
                  Riberas del Río Tormes y afluentes
               
                  *
               
                  1 876,23
               
                   
               
                  -5,5262
               
                  40,7977
               
                  ES4150096
               
                  Arribes del Duero
               
                  *
               
                  106 178,29
               
                   
               
                  -6,5353
               
                  41,1843
               
                  ES4150098
               
                  Campo de Argañán
               
                  *
               
                  9 304,27
               
                   
               
                  -6,759
               
                  40,6092
               
                  ES4150100
               
                  Campo de Azaba
               
                  *
               
                  36 158,61
               
                   
               
                  -6,7073
               
                  40,513
               
                  ES4150101
               
                  Candelario
               
                  *
               
                  8 165,91
               
                   
               
                  -5,7625
               
                  40,3398
               
                  ES4150107
               
                  Las Batuecas-Sierra de Francia
               
                  *
               
                  31 786,33
               
                   
               
                  -6,12
               
                  40,4775
               
                  ES4150108
               
                  Quilamas
               
                  *
               
                  10 547,78
               
                   
               
                  -5,9905
               
                  40,563
               
                  ES4150121
               
                  Riberas del Río Alagón y afluentes
               
                  *
               
                  1 840,05
               
                   
               
                  -5,949
               
                  40,5035
               
                  ES4150125
               
                  Riberas del Río Agadón
               
                  *
               
                  111,64
               
                   
               
                  -6,4586
               
                  40,4971
               
                  ES4150126
               
                  Valle del Cuerpo de Hombre
               
                  *
               
                  6 508,73
               
                   
               
                  -5,9037
               
                  40,3567
               
                  ES4150127
               
                  Riberas del Río Águeda
               
                  *
               
                  945,96
               
                   
               
                  -6,6592
               
                  40,7137
               
                  ES4160019
               
                  Sierra de Ayllón
               
                  *
               
                  14 348,96
               
                   
               
                  -3,372
               
                  41,2719
               
                  ES4160043
               
                  Cueva de los Murciélagos
               
                   
               
                  1
               
                   
               
                  -4,0368
               
                  41,0835
               
                  ES4160058
               
                  Sabinares de Somosierra
               
                  *
               
                  2 155,42
               
                   
               
                  -3,6651
               
                  41,1711
               
                  ES4160062
               
                  Lagunas de Coca y Olmedo
               
                  *
               
                  1 225,94
               
                   
               
                  -4,5807
               
                  41,2002
               
                  ES4160063
               
                  Lagunas de Santa María la Real de Nieva
               
                  *
               
                  630,87
               
                   
               
                  -4,3984
               
                  41,0114
               
                  ES4160084
               
                  Riberas del Río Duratón
               
                  *
               
                  310,12
               
                   
               
                  -3,6437
               
                  41,2556
               
                  ES4160104
               
                  Hoces del Río Riaza
               
                  *
               
                  5 180,84
               
                   
               
                  -3,5745
               
                  41,5289
               
                  ES4160106
               
                  Lagunas de Cantalejo
               
                  *
               
                  10 769,5
               
                   
               
                  -4,0353
               
                  41,2609
               
                  ES4160109
               
                  Sierra de Guadarrama
               
                  *
               
                  69 678,7
               
                   
               
                  -3,9513
               
                  40,96
               
                  ES4160111
               
                  Valles del Voltoya y el Zorita
               
                  *
               
                  39 653,05
               
                   
               
                  -4,3725
               
                  40,8518
               
                  ES4160122
               
                  Sierra de Pradales
               
                  *
               
                  1 333,46
               
                   
               
                  -3,8028
               
                  41,4497
               
                  ES4170029
               
                  Sabinares Sierra de Cabrejas
               
                  *
               
                  32 670,86
               
                   
               
                  -2,8104
               
                  41,7546
               
                  ES4170054
               
                  Oncala-Valtajeros
               
                  *
               
                  7 379,32
               
                   
               
                  -2,3162
               
                  41,9567
               
                  ES4170055
               
                  Cigudosa-San Felices
               
                  *
               
                  6 752,28
               
                   
               
                  -2,0189
               
                  41,9134
               
                  ES4170056
               
                  Sabinares de Ciria-Borobia
               
                  *
               
                  2 788,26
               
                   
               
                  -1,9492
               
                  41,6309
               
                  ES4170057
               
                  Sabinares del Jalón
               
                  *
               
                  19 052,34
               
                   
               
                  -2,1781
               
                  41,132
               
                  ES4170083
               
                  Riberas del Río Duero y afluentes
               
                  *
               
                  6 266,22
               
                   
               
                  -3,8108
               
                  41,6718
               
                  ES4170116
               
                  Sierras de Urbión y Cebollera
               
                  *
               
                  43 005,22
               
                   
               
                  -2,6347
               
                  41,9971
               
                  ES4170119
               
                  Sierra del Moncayo
               
                  *
               
                  7 046,4
               
                   
               
                  -1,8535
               
                  41,7737
               
                  ES4170120
               
                  Páramo de Layna
               
                  *
               
                  6 253,48
               
                   
               
                  -2,3681
               
                  41,1121
               
                  ES4170135
               
                  Cañón del Río Lobos
               
                  *
               
                  12 212,77
               
                   
               
                  -3,1061
               
                  41,786
               
                  ES4170138
               
                  Quejigares y encinares de Sierra del Madero
               
                  *
               
                  3 830,26
               
                   
               
                  -2,0891
               
                  41,7909
               
                  ES4170139
               
                  Quejigares de Gómara-Nájima
               
                  *
               
                  6 208,27
               
                   
               
                  -2,1717
               
                  41,5114
               
                  ES4170140
               
                  Robledales del Berrún
               
                  *
               
                  492,36
               
                   
               
                  -2,661
               
                  41,8672
               
                  ES4170141
               
                  Pinar de Losana
               
                  *
               
                  800,53
               
                   
               
                  -3,0513
               
                  41,2863
               
                  ES4170142
               
                  Encinares de Tiermes
               
                  *
               
                  1 149,08
               
                   
               
                  -3,1312
               
                  41,3716
               
                  ES4170143
               
                  Encinares de Sierra del Costanazo
               
                  *
               
                  2 064,37
               
                   
               
                  -2,0833
               
                  41,5907
               
                  ES4170144
               
                  Riberas del Río Cidacos y afluentes
               
                  *
               
                  195,94
               
                   
               
                  -2,3205
               
                  42,108
               
                  ES4170148
               
                  Altos de Barahona
               
                  *
               
                  43 988,31
               
                   
               
                  -2,7448
               
                  41,3185
               
                  ES4180017
               
                  Riberas de Castronuño
               
                  *
               
                  8 597,19
               
                   
               
                  -5,2079
               
                  41,444
               
                  ES4180069
               
                  Riberas del Río Cea
               
                   
               
                  876,85
               
                   
               
                  -5,1666
               
                  42,2412
               
                  ES4180070
               
                  Riberas del Río Cega
               
                  *
               
                  536,28
               
                   
               
                  -4,7145
               
                  41,4974
               
                  ES4180081
               
                  Riberas del Río Adaja y afluentes
               
                   
               
                  1 524,89
               
                   
               
                  -4,6304
               
                  41,3321
               
                  ES4180124
               
                  Salgüeros de Aldeamayor
               
                  *
               
                  1 181,57
               
                   
               
                  -4,6711
               
                  41,5257
               
                  ES4180130
               
                  El Carrascal
               
                  *
               
                  5 420,42
               
                   
               
                  -4,3531
               
                  41,5895
               
                  ES4180147
               
                  Humedales de Los Arenales
               
                  *
               
                  3 286,48
               
                   
               
                  -4,8591
               
                  41,2853
               
                  ES4190033
               
                  Sierra de la Culebra
               
                  *
               
                  61 314,03
               
                   
               
                  -6,359
               
                  41,9196
               
                  ES4190060
               
                  Tejedelo
               
                  *
               
                  136,08
               
                   
               
                  -6,7923
               
                  42,0204
               
                  ES4190061
               
                  Quejigares de la Tierra del Vino
               
                  *
               
                  366,35
               
                   
               
                  -5,7318
               
                  41,294
               
                  ES4190067
               
                  Riberas del Río Tera y afluentes
               
                  *
               
                  2 276,8
               
                   
               
                  -5,7908
               
                  41,9594
               
                  ES4190074
               
                  Riberas del Río Aliste y afluentes
               
                  *
               
                  1 748,85
               
                   
               
                  -6,083
               
                  41,676
               
                  ES4190102
               
                  Cañones del Duero
               
                  *
               
                  13 514,16
               
                   
               
                  -5,9656
               
                  41,4525
               
                  ES4190105
               
                  Lago de Sanabria y alrededores
               
                  *
               
                  32 508,74
               
                   
               
                  -6,8197
               
                  42,1491
               
                  ES4190110
               
                  Sierra de la Cabrera
               
                  *
               
                  18 783,58
               
                   
               
                  -6,5624
               
                  42,2043
               
                  ES4190131
               
                  Riberas del Río Tuela y afluentes
               
                  *
               
                  497,62
               
                   
               
                  -6,8998
               
                  42,0333
               
                  ES4190132
               
                  Riberas del Río Manzanas y afluentes
               
                  *
               
                  422,98
               
                   
               
                  -6,4141
               
                  41,7049
               
                  ES4190133
               
                  Campo Alto de Aliste
               
                  *
               
                  2 278,77
               
                   
               
                  -6,3667
               
                  41,8229
               
                  ES4190134
               
                  Lagunas de Tera y Vidriales
               
                  *
               
                  2 291,45
               
                   
               
                  -5,9812
               
                  42,0158
               
                  ES4190146
               
                  Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila
               
                  *
               
                  4 207,9
               
                   
               
                  -5,5927
               
                  41,8373
               
                  ES4210001
               
                  Hoces del río Júcar
               
                  *
               
                  17 447
               
                   
               
                  -1,296389
               
                  39,20556
               
                  ES4210002
               
                  La Encantada, El Moral y Los Torreones
               
                   
               
                  855
               
                   
               
                  -2,671944
               
                  39,13167
               
                  ES4210004
               
                  Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de Corral Rubio
               
                  *
               
                  2 415,6
               
                   
               
                  -1,559444
               
                  38,84361
               
                  ES4210005
               
                  Laguna de Los Ojos de Villaverde
               
                  *
               
                  339,74
               
                   
               
                  -2,368611
               
                  38,80861
               
                  ES4210006
               
                  Laguna del Arquillo
               
                  *
               
                  522
               
                   
               
                  -2,3625
               
                  38,74722
               
                  ES4210008
               
                  Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo
               
                  *
               
                  174 881,13
               
                   
               
                  -2,246389
               
                  38,40583
               
                  ES4210010
               
                  Sierra de Abenuj
               
                  *
               
                  1 044,66
               
                   
               
                  -1,730278
               
                  38,62222
               
                  ES4210011
               
                  Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj
               
                  *
               
                  1 390
               
                   
               
                  -1,614167
               
                  38,54556
               
                  ES4210016
               
                  Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz
               
                  *
               
                  30 677,89
               
                   
               
                  -2,695833
               
                  38,57361
               
                  ES4210017
               
                  Lagunas de Ruidera
               
                  *
               
                  34 452
               
                   
               
                  -2,825
               
                  38,93667
               
                  ES4220001
               
                  Navas de Malagón
               
                  *
               
                  466,14
               
                   
               
                  -3,911667
               
                  39,18417
               
                  ES4220002
               
                  Sierra de Picón
               
                  *
               
                  7 825,38
               
                   
               
                  -4,115833
               
                  39,06056
               
                  ES4220003
               
                  Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes
               
                  *
               
                  23 483,92
               
                   
               
                  -4,405
               
                  39,02972
               
                  ES4220005
               
                  Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava
               
                  *
               
                  1 862,28
               
                   
               
                  -3,840833
               
                  38,80528
               
                  ES4220007
               
                  Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia
               
                   
               
                  1 214,53
               
                   
               
                  -4,54
               
                  38,73917
               
                  ES4220013
               
                  Sierra de Los Canalizos
               
                  *
               
                  24 564,21
               
                   
               
                  -4,618056
               
                  38,87389
               
                  ES4220015
               
                  Sierras de Almadén — Chillón — Guadalmez
               
                  *
               
                  6 612,07
               
                   
               
                  -4,886667
               
                  38,74361
               
                  ES4220017
               
                  Alcornocal de Zumajo
               
                  *
               
                  3 180,53
               
                   
               
                  -4,837222
               
                  39,11444
               
                  ES4220018
               
                  Túneles de Ojailén
               
                   
               
                  77,16
               
                   
               
                  -3,874167
               
                  38,58556
               
                  ES4220019
               
                  Bonales de la comarca de Los Montes del Guadiana
               
                  *
               
                  285,53
               
                   
               
                  -4,575278
               
                  39,11472
               
                  ES4220020
               
                  Lagunas de Alcoba y Horcajo de Los Montes
               
                  *
               
                  20,01
               
                   
               
                  -4,458333
               
                  39,28333
               
                  ES4230001
               
                  Rentos de Orchova y vertientes del Turia
               
                  *
               
                  4 765,48
               
                   
               
                  -1,194167
               
                  39,96639
               
                  ES4230002
               
                  Sierras de Talayuelas y Aliaguilla
               
                  *
               
                  7 763
               
                   
               
                  -1,288611
               
                  39,80028
               
                  ES4230005
               
                  Sabinares de Campillos — Sierra y Valdemorillo de la Sierra
               
                  *
               
                  13 654
               
                   
               
                  -1,712778
               
                  40,06111
               
                  ES4230006
               
                  Hoces de Alarcón
               
                  *
               
                  2 778,52
               
                   
               
                  -2,076389
               
                  39,52917
               
                  ES4230008
               
                  Complejo lagunar de Arcas
               
                  *
               
                  275,03
               
                   
               
                  -2,138889
               
                  39,99611
               
                  ES4230009
               
                  Cueva de La Judía
               
                   
               
                  196,62
               
                   
               
                  -2,145833
               
                  39,72528
               
                  ES4230010
               
                  Cueva de Los Morciguillos
               
                  *
               
                  45,96
               
                   
               
                  -2,151111
               
                  39,92861
               
                  ES4230012
               
                  Estepas yesosas de La Alcarria conquense
               
                  *
               
                  11 481,79
               
                   
               
                  -2,664444
               
                  40,21889
               
                  ES4230013
               
                  Hoces del Cabriel, Guadazaón y ojos de Moya
               
                  *
               
                  63 296,2
               
                   
               
                  -1,638611
               
                  39,96528
               
                  ES4230014
               
                  Serranía de Cuenca
               
                  *
               
                  185 318
               
                   
               
                  -1,954444
               
                  40,29222
               
                  ES4230015
               
                  Sierra del Santerón
               
                  *
               
                  2 609
               
                   
               
                  -1,405833
               
                  40,04611
               
                  ES4230016
               
                  Río Júcar sobre Alarcón
               
                  *
               
                  699,77
               
                   
               
                  -1,523333
               
                  39,94361
               
                  ES4240003
               
                  Riberas del Henares
               
                  *
               
                  1 249,77
               
                   
               
                  -3,090278
               
                  40,83806
               
                  ES4240004
               
                  Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda
               
                   
               
                  1 315,86
               
                   
               
                  -3,339722
               
                  40,85889
               
                  ES4240005
               
                  Lagunas de Puebla de Beleña
               
                  *
               
                  210,07
               
                   
               
                  -3,252778
               
                  40,89056
               
                  ES4240007
               
                  Sierra de Pela
               
                  *
               
                  11 972,28
               
                   
               
                  -3,113611
               
                  41,26222
               
                  ES4240008
               
                  Cerros volcánicos de Cañamares
               
                   
               
                  707
               
                   
               
                  -2,949444
               
                  41,20611
               
                  ES4240009
               
                  Valle del río Cañamares
               
                  *
               
                  1 827,39
               
                   
               
                  -2,942778
               
                  41,03583
               
                  ES4240012
               
                  Rebollar de Navalpotro
               
                  *
               
                  1 059,83
               
                   
               
                  -2,587778
               
                  40,945
               
                  ES4240013
               
                  Cueva de La Canaleja
               
                   
               
                  163
               
                   
               
                  -2,463889
               
                  40,90722
               
                  ES4240014
               
                  Quejigares de Barriopedro y Brihuega
               
                  *
               
                  4 382
               
                   
               
                  -2,790833
               
                  40,78556
               
                  ES4240015
               
                  Valle del Tajuña en Torrecuadrada
               
                  *
               
                  2 825
               
                   
               
                  -2,536111
               
                  40,88083
               
                  ES4240016
               
                  Alto Tajo
               
                  *
               
                  140 068
               
                   
               
                  -2,075278
               
                  40,68083
               
                  ES4240017
               
                  Parameras de Maranchón, hoz del Mesa y Aragoncillo
               
                  *
               
                  49 442
               
                   
               
                  -2,140556
               
                  41,03917
               
                  ES4240018
               
                  Sierra de Altomira
               
                  *
               
                  29 493
               
                   
               
                  -2,828889
               
                  40,29667
               
                  ES4240019
               
                  Laderas yesosas de Tendilla
               
                  *
               
                  259
               
                   
               
                  -2,986389
               
                  40,54083
               
                  ES4240020
               
                  Montes de Picaza
               
                  *
               
                  15 103
               
                   
               
                  -1,831111
               
                  40,70083
               
                  ES4240021
               
                  Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega
               
                   
               
                  107
               
                   
               
                  -2,955278
               
                  40,63556
               
                  ES4240022
               
                  Sabinares rastreros de Alustante — Tordesilos
               
                  *
               
                  7 376
               
                   
               
                  -1,606111
               
                  40,61056
               
                  ES4240023
               
                  Lagunas y parameras del Señorío de Molina
               
                  *
               
                  6 163,8
               
                   
               
                  -1,786667
               
                  41,01333
               
                  ES4240024
               
                  Sierra de Caldereros
               
                  *
               
                  2 368,04
               
                   
               
                  -1,728056
               
                  40,85361
               
                  ES4250001
               
                  Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche
               
                  *
               
                  117 539,01
               
                   
               
                  -4,896111
               
                  40,11028
               
                  ES4250003
               
                  Barrancas de Talavera
               
                   
               
                  1 182,72
               
                   
               
                  -4,078056
               
                  39,94389
               
                  ES4250005
               
                  Montes de Toledo
               
                  *
               
                  218 003,17
               
                   
               
                  -4,237778
               
                  39,45806
               
                  ES4250006
               
                  Rincón del Torozo
               
                   
               
                  202,07
               
                   
               
                  -5,042222
               
                  39,48167
               
                  ES4250008
               
                  Estepas salinas de Toledo
               
                  *
               
                  679
               
                   
               
                  -3,617222
               
                  39,84583
               
                  ES4250009
               
                  Yesares del valle del Tajo
               
                  *
               
                  28 033
               
                   
               
                  -3,273611
               
                  40,01639
               
                  ES4250010
               
                  Humedales de La Mancha
               
                  *
               
                  14 492,77
               
                   
               
                  -3,277778
               
                  39,50361
               
                  ES4250011
               
                  Complejo lagunar de La Jara
               
                  *
               
                  768,7
               
                   
               
                  -4,446944
               
                  39,70528
               
                  ES4250012
               
                  Mina de la nava de Ricomalillo
               
                   
               
                  1,19
               
                   
               
                  -4,953889
               
                  39,66167
               
                  ES4250013
               
                  Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo
               
                  *
               
                  13 472,79
               
                   
               
                  -4,846389
               
                  39,75278
               
                  ES4250014
               
                  Sotos del río Alberche
               
                  *
               
                  751,4
               
                   
               
                  -4,493611
               
                  40,08528
               
                  ES4310003
               
                  Complejo Lagunar de la Albuera
               
                  *
               
                  1 924,17
               
                   
               
                  -6,7633
               
                  38,6969
               
                  ES4310004
               
                  Dehesas de Jerez
               
                  *
               
                  47 537,38
               
                   
               
                  -7,033889
               
                  38,36917
               
                  ES4310008
               
                  Estena
               
                  *
               
                  7 866,06
               
                   
               
                  -4,777222
               
                  39,36583
               
                  ES4310009
               
                  Puerto Peña — los Golondrinos
               
                  *
               
                  35 322,91
               
                   
               
                  -5,0622
               
                  39,2333
               
                  ES4310010
               
                  La Serena
               
                  *
               
                  148 159,26
               
                   
               
                  -5,388056
               
                  38,87389
               
                  ES4310015
               
                  Río Alcarrache
               
                  *
               
                  1 336,95
               
                   
               
                  -6,913333
               
                  38,46917
               
                  ES4310017
               
                  Río Aljucén Bajo
               
                  *
               
                  426,27
               
                   
               
                  -6,376944
               
                  39,00222
               
                  ES4310019
               
                  Río Ardila Alto
               
                  *
               
                  1 047,83
               
                   
               
                  -6,460833
               
                  38,20667
               
                  ES4310020
               
                  Río Ardila Bajo
               
                  *
               
                  964,82
               
                   
               
                  -6,867222
               
                  38,23972
               
                  ES4310022
               
                  Río Gevora Alto
               
                  *
               
                  2 826,35
               
                   
               
                  -7,131667
               
                  39,24972
               
                  ES4310023
               
                  Río Guadalemar
               
                  *
               
                  373,22
               
                   
               
                  -4,921389
               
                  39,08667
               
                  ES4310024
               
                  Río Guadamez
               
                  *
               
                  2 236,8
               
                   
               
                  -5,870278
               
                  38,68278
               
                  ES4310026
               
                  Río Guadiana Alto — Zujar
               
                  *
               
                  3 080,88
               
                   
               
                  -5,943611
               
                  38,95833
               
                  ES4310027
               
                  Río Guadiana Internacional
               
                  *
               
                  654,84
               
                   
               
                  -7,0972
               
                  38,8136
               
                  ES4310028
               
                  Río Matachel
               
                  *
               
                  1 440,85
               
                   
               
                  -5,897222
               
                  38,42444
               
                  ES4310032
               
                  Rivera de los Limonetes — Nogales
               
                  *
               
                  389,69
               
                   
               
                  -6,7803
               
                  38,7056
               
                  ES4310036
               
                  Sierra de Escorial
               
                   
               
                  663,3
               
                   
               
                  -5,105278
               
                  39,10694
               
                  ES4310040
               
                  Sierra de Moraleja
               
                   
               
                  1 913,41
               
                   
               
                  -5,0078
               
                  38,7778
               
                  ES4310042
               
                  Sierra de Siruela
               
                  *
               
                  6 677,91
               
                   
               
                  -5,0208
               
                  38,9278
               
                  ES4310043
               
                  Sierra de Villares — Balbueno
               
                  *
               
                  500,91
               
                   
               
                  -5,005833
               
                  39,07389
               
                  ES4310045
               
                  Valdecigüeñas
               
                  *
               
                  3 734,88
               
                   
               
                  -5,948056
               
                  38,0525
               
                  ES4310048
               
                  Corredor del Lacara
               
                   
               
                  648,7
               
                   
               
                  -6,399167
               
                  39,0675
               
                  ES4310049
               
                  Cueva del Valle de Santa Ana
               
                   
               
                  3,14
               
                   
               
                  -6,7925
               
                  38,36583
               
                  ES4310050
               
                  Cuevas de Alconera
               
                   
               
                  3,14
               
                   
               
                  -6,481667
               
                  38,40694
               
                  ES4310055
               
                  Refugio de Sierra Pascuala
               
                   
               
                  3,14
               
                   
               
                  -6,543333
               
                  38,4575
               
                  ES4310059
               
                  Río Gevora Bajo
               
                  *
               
                  374,68
               
                   
               
                  -6,939167
               
                  38,96694
               
                  ES4310060
               
                  Corredores de Siruela
               
                  *
               
                  2 709,08
               
                   
               
                  -4,944444
               
                  38,8875
               
                  ES4310061
               
                  Laguna temporal de Murtales
               
                  *
               
                  29,93
               
                   
               
                  -6,603611
               
                  39,06889
               
                  ES4310062
               
                  Laguna temporal de Tres Arroyos
               
                  *
               
                  7,77
               
                   
               
                  -6,907778
               
                  38,84556
               
                  ES4310063
               
                  Río Bembezar
               
                  *
               
                  1 102,35
               
                   
               
                  -5,624167
               
                  38,22056
               
                  ES4310064
               
                  Río Ortiga
               
                  *
               
                  1 080,46
               
                  31,12
               
                  -5,705278
               
                  38,70111
               
                  ES4310065
               
                  Río Palomillas
               
                  *
               
                  463,42
               
                   
               
                  -6,102778
               
                  38,67639
               
                  ES4310066
               
                  Sierra de Maria Andres
               
                  *
               
                  4 008,89
               
                   
               
                  -6,663611
               
                  38,53139
               
                  ES4310067
               
                  Sierras de Alor y Monte Longo
               
                  *
               
                  6 683,26
               
                   
               
                  -7,051389
               
                  38,55694
               
                  ES4310068
               
                  Sierras de Bienvenida y la Capitana
               
                  *
               
                  480,58
               
                   
               
                  -6,151944
               
                  38,27028
               
                  ES4310069
               
                  Cueva del Agua
               
                   
               
                  3,13
               
                   
               
                  -6,49
               
                  38,02167
               
                  ES4310070
               
                  Mina las Marias
               
                   
               
                  3,12
               
                   
               
                  -7,196944
               
                  38,49417
               
                  ES4310071
               
                  Mina los Castillejos
               
                   
               
                  3,14
               
                   
               
                  -6,5
               
                  38,46083
               
                  ES4310072
               
                  Mina Mariquita
               
                   
               
                  3,14
               
                   
               
                  -6,185833
               
                  38,3575
               
                  ES4310073
               
                  Mina los Novilleros
               
                   
               
                  3,12
               
                   
               
                  -7,238889
               
                  38,58
               
                  ES4310074
               
                  Arroyos Cabriles y Friegamuñoz
               
                   
               
                  121,5
               
                   
               
                  -7,2192
               
                  38,4744
               
                  ES4310075
               
                  Rivera de Taliga
               
                   
               
                  120,82
               
                   
               
                  -7,2339
               
                  38,6069
               
                  ES4320001
               
                  Canchos de Ramiro
               
                  *
               
                  7 040,96
               
                   
               
                  -6,753056
               
                  39,92417
               
                  ES4320002
               
                  Cedillo y Río Tajo Internacional
               
                  *
               
                  22 697,91
               
                   
               
                  -7,236111
               
                  39,60556
               
                  ES4320005
               
                  Dehesas del Ruecas y Cubilar
               
                  *
               
                  7 442,74
               
                   
               
                  -5,506944
               
                  39,2
               
                  ES4320011
               
                  Las Hurdes
               
                  *
               
                  26 269,09
               
                   
               
                  -6,2597
               
                  40,3969
               
                  ES4320013
               
                  Granadilla
               
                  *
               
                  24 211,2
               
                   
               
                  -6,061667
               
                  40,27556
               
                  ES4320016
               
                  Río Aljucen Alto
               
                   
               
                  527,89
               
                   
               
                  -6,189722
               
                  39,14778
               
                  ES4320018
               
                  Río Almonte
               
                  *
               
                  9 409,48
               
                   
               
                  -5,976389
               
                  39,54333
               
                  ES4320021
               
                  Río Erjas
               
                  *
               
                  1 457,19
               
                   
               
                  -6,9183
               
                  40,0267
               
                  ES4320029
               
                  Río Ruecas Alto
               
                  *
               
                  878,36
               
                   
               
                  -5,391389
               
                  39,37528
               
                  ES4320030
               
                  Río Salor
               
                  *
               
                  391,15
               
                   
               
                  -6,674722
               
                  39,44333
               
                  ES4320031
               
                  Río Tietar
               
                  *
               
                  4 321,03
               
                   
               
                  -5,678333
               
                  40,03389
               
                  ES4320033
               
                  Rivera de los Molinos y la Torre
               
                  *
               
                  520,52
               
                   
               
                  -6,968889
               
                  39,48139
               
                  ES4320035
               
                  Sierra de Cabezas de Aguila
               
                  *
               
                  5 315,22
               
                   
               
                  -5,553333
               
                  39,39667
               
                  ES4320037
               
                  Sierra de Gata
               
                  *
               
                  17 510,89
               
                   
               
                  -6,645556
               
                  40,27333
               
                  ES4320038
               
                  Sierra de Gredos y Valle del Jerte
               
                  *
               
                  69 528,61
               
                   
               
                  -5,721111
               
                  40,19278
               
                  ES4320039
               
                  Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque
               
                  *
               
                  77 495,83
               
                   
               
                  -5,3206
               
                  39,5567
               
                  ES4320046
               
                  Regato Guadalto
               
                   
               
                  261,73
               
                   
               
                  -6,861667
               
                  39,44167
               
                  ES4320047
               
                  Sierras de Risco Viejo
               
                  *
               
                  11 951,6
               
                   
               
                  -6,3222
               
                  40,2403
               
                  ES4320051
               
                  Mina de la Aurora
               
                   
               
                  3,14
               
                   
               
                  -6,698056
               
                  40,14778
               
                  ES4320052
               
                  Mina de la Rivera de Acebo
               
                  *
               
                  4,88
               
                   
               
                  -6,6819
               
                  40,1697
               
                  ES4320057
               
                  Refugio del Alto de San Blas
               
                   
               
                  4,9
               
                   
               
                  -5,519167
               
                  39,33806
               
                  ES4320060
               
                  Arroyos Barbaon y Calzones
               
                  *
               
                  2 055,7
               
                   
               
                  -6,069167
               
                  39,94194
               
                  ES4320061
               
                  Arroyos Patana y Regueros
               
                  *
               
                  1 039,65
               
                   
               
                  -6,5619
               
                  40,0525
               
                  ES4320062
               
                  Cañada del Venero
               
                  *
               
                  2 295,02
               
                   
               
                  -5,428889
               
                  39,93111
               
                  ES4320063
               
                  Embalse Arce de Abajo
               
                  *
               
                  54,03
               
                   
               
                  -6,686667
               
                  39,59167
               
                  ES4320064
               
                  Embalse de Lancho
               
                  *
               
                  163,71
               
                   
               
                  -6,510556
               
                  39,4775
               
                  ES4320065
               
                  Embalse de Petit I
               
                  *
               
                  154,63
               
                   
               
                  -6,560833
               
                  39,54
               
                  ES4320066
               
                  Laguna temporal de Corrales
               
                  *
               
                  5,94
               
                   
               
                  -6,629167
               
                  39,87806
               
                  ES4320067
               
                  Laguna temporal de Valdehornos
               
                  *
               
                  4,24
               
                   
               
                  -6,602222
               
                  40,18194
               
                  ES4320068
               
                  Márgenes de Valdecañas
               
                  *
               
                  132,8
               
                   
               
                  -5,364722
               
                  39,82611
               
                  ES4320069
               
                  Río Esperaban
               
                  *
               
                  777,2
               
                   
               
                  -6,2944
               
                  40,3311
               
                  ES4320070
               
                  Río Guadalupejo
               
                  *
               
                  547,93
               
                   
               
                  -5,265833
               
                  39,42778
               
                  ES4320071
               
                  Ríos Alagon y Jerte
               
                  *
               
                  3 131,7
               
                   
               
                  -6,1833
               
                  40,0794
               
                  ES4320072
               
                  Ríos Arrago y Tralgas
               
                  *
               
                  827,01
               
                   
               
                  -6,485
               
                  40,2292
               
                  ES4320073
               
                  Rivera de Aurela
               
                  *
               
                  1 068,57
               
                   
               
                  -7,285833
               
                  39,60111
               
                  ES4320074
               
                  Rivera de Membrio
               
                  *
               
                  638,82
               
                   
               
                  -7,052222
               
                  39,54861
               
                  ES4320075
               
                  Riveras de Carbajo y Calatrucha
               
                   
               
                  1 065,96
               
                   
               
                  -7,149167
               
                  39,62972
               
                  ES4320076
               
                  Riveras de Gata y Acebo
               
                  *
               
                  1 199,2
               
                   
               
                  -6,6553
               
                  40,16
               
                  ES4320077
               
                  Monfragüe
               
                  *
               
                  114 818,53
               
                   
               
                  -5,963056
               
                  39,79639
               
                  ES4320078
               
                  Monasterio de Yuste
               
                   
               
                  13,81
               
                   
               
                  -5,736111
               
                  40,11472
               
                  ES4320079
               
                  Mina la Paloma
               
                   
               
                  3,75
               
                   
               
                  -6,85
               
                  39,84056
               
                  ES4320080
               
                  Tunel de Cañamero
               
                  *
               
                  6,27
               
                   
               
                  -5,405278
               
                  39,36
               
                  ES5110001
               
                  Massís del Montseny
               
                  *
               
                  29 033,69
               
                   
               
                  2,3458
               
                  41,7757
               
                  ES5110004
               
                  Serra de Catllaràs
               
                  *
               
                  6 130,45
               
                   
               
                  1,9444
               
                  42,2025
               
                  ES5110005
               
                  Sistema Transversal català
               
                  *
               
                  28 554,04
               
                   
               
                  2,3379
               
                  42,1304
               
                  ES5110007
               
                  Riu i Estanys de Tordera
               
                  *
               
                  338,33
               
                  28
               
                  2,7108
               
                  41,7048
               
                  ES5110008
               
                  Gallifa-Cingles de Bertí
               
                  *
               
                  7 206,46
               
                   
               
                  2,2167
               
                  41,7155
               
                  ES5110009
               
                  Riera de Merlès
               
                  *
               
                  3 013,2
               
                   
               
                  1,9847
               
                  41,9722
               
                  ES5110010
               
                  Sant Llorenç del Munt i l'Obac
               
                  *
               
                  16 084,57
               
                   
               
                  1,973
               
                  41,6659
               
                  ES5110011
               
                  Serres del Litoral Septentrional
               
                  *
               
                  22 161,89
               
                   
               
                  2,6364
               
                  41,664
               
                  ES5110012
               
                  Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat
               
                  *
               
                  7 263,19
               
                   
               
                  1,8423
               
                  41,5876
               
                  ES5110013
               
                  Serres del Litoral central
               
                  *
               
                  25 051,47
               
                   
               
                  1,8967
               
                  41,2944
               
                  ES5110014
               
                  Serra de Castelltallat
               
                  *
               
                  4 961,4
               
                   
               
                  1,6686
               
                  41,8072
               
                  ES5110015
               
                  Sistema Prelitoral Central
               
                  *
               
                  19 649,18
               
                   
               
                  1,4156
               
                  41,4514
               
                  ES5110016
               
                  Riera de Sorreigs
               
                  *
               
                  286,6
               
                   
               
                  2,1769
               
                  42,0075
               
                  ES5110017
               
                  Costes del Maresme
               
                   
               
                  2 906,4
               
                   
               
                  2,4878
               
                  41,5281
               
                  ES5110018
               
                  Valls de l'Anoia
               
                  *
               
                  4 097,5
               
                   
               
                  1,7061
               
                  41,4951
               
                  ES5110019
               
                  Carbassí
               
                  *
               
                  242,79
               
                   
               
                  1,4336
               
                  41,6181
               
                  ES5110020
               
                  Costes del Garraf
               
                  *
               
                  26 472,92
               
                   
               
                  1,857
               
                  41,198
               
                  ES5110021
               
                  Riera de la Goda
               
                  *
               
                  38,01
               
                   
               
                  1,4588
               
                  41,5627
               
                  ES5110022
               
                  Capçaleres del Foix
               
                  *
               
                  2 176,7
               
                   
               
                  1,5864
               
                  41,4406
               
                  ES5110023
               
                  Riera de Clariana
               
                  *
               
                  463,3
               
                   
               
                  1,49
               
                  41,6056
               
                  ES5110024
               
                  Serra de Collserola
               
                  *
               
                  8 295,64
               
                   
               
                  2,0476
               
                  41,4141
               
                  ES5110025
               
                  Riu Congost
               
                  *
               
                  356,73
               
                  30
               
                  2,2403
               
                  41,5455
               
                  ES5120001
               
                  Alta Garrotxa — Massís de les Salines
               
                  *
               
                  38 181,29
               
                   
               
                  2,5956
               
                  42,3065
               
                  ES5120004
               
                  Zona Volcànica de la Garrotxa
               
                  *
               
                  15 276,41
               
                   
               
                  2,4839
               
                  42,0911
               
                  ES5120005
               
                  Riu Llobregat d'Empordà
               
                  *
               
                  338,37
               
                  25
               
                  2,9473
               
                  42,3317
               
                  ES5120007
               
                  Cap de Creus
               
                  *
               
                  13 834,12
               
                   
               
                  3,2296
               
                  42,3036
               
                  ES5120008
               
                  Estany de Banyoles
               
                  *
               
                  1 064
               
                   
               
                  2,7422
               
                  42,1264
               
                  ES5120009
               
                  Basses de l'Albera
               
                  *
               
                  759,52
               
                   
               
                  2,9248
               
                  42,4001
               
                  ES5120010
               
                  Les Gavarres
               
                  *
               
                  28 694,9
               
                   
               
                  2,97
               
                  41,9242
               
                  ES5120011
               
                  Riberes del Baix Ter
               
                  *
               
                  1 217,89
               
                  74
               
                  2,8533
               
                  42,0161
               
                  ES5120012
               
                  Les Guilleries
               
                  *
               
                  12 404,04
               
                   
               
                  2,4983
               
                  41,9364
               
                  ES5120013
               
                  Massís de les Cadiretes
               
                  *
               
                  9 196,96
               
                   
               
                  2,9303
               
                  41,768
               
                  ES5120014
               
                  L'Albera
               
                  *
               
                  16 314,01
               
                   
               
                  3,0329
               
                  42,4159
               
                  ES5120015
               
                  Litoral del Baix Empordà
               
                  *
               
                  3 390,08
               
                   
               
                  3,1689
               
                  41,8645
               
                  ES5120016
               
                  El Montgrí- Les Medes — El Baix Ter
               
                  *
               
                  6 463,68
               
                   
               
                  3,1696
               
                  42,082
               
                  ES5120017
               
                  Estany de Sils-Ribera de Santa Coloma
               
                  *
               
                  452,23
               
                  23
               
                  2,7338
               
                  41,7957
               
                  ES5120018
               
                  Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc
               
                  *
               
                  3 426,1
               
                   
               
                  2,6931
               
                  42,0656
               
                  ES5120019
               
                  Riberes de l'Alt Ter
               
                  *
               
                  409,83
               
                  41
               
                  2,294
               
                  42,2324
               
                  ES5120020
               
                  Riu Llémena
               
                  *
               
                  193,99
               
                  32
               
                  2,6057
               
                  42,0705
               
                  ES5120021
               
                  Riu Fluvià
               
                  *
               
                  1 258,62
               
                  96
               
                  2,9369
               
                  42,1545
               
                  ES5120023
               
                  Rieres de Xuclà i Riudelleques
               
                  *
               
                  51,29
               
                   
               
                  2,8021
               
                  42,0238
               
                  ES5120025
               
                  Garriga d'Empordà
               
                  *
               
                  547,7
               
                   
               
                  2,9111
               
                  42,2686
               
                  ES5120027
               
                  Rasos de Tubau
               
                   
               
                  644,53
               
                   
               
                  2,0472
               
                  42,2239
               
                  ES5120029
               
                  Riu Brugent
               
                  *
               
                  68,38
               
                   
               
                  2,5723
               
                  42,0376
               
                  ES5130001
               
                  Els Bessons
               
                  *
               
                  424,85
               
                   
               
                  0,8478
               
                  41,4678
               
                  ES5130003
               
                  Alt Pallars
               
                  *
               
                  77 183,2
               
                   
               
                  1,034
               
                  42,7159
               
                  ES5130007
               
                  Riberes de l'Alt Segre
               
                  *
               
                  216,62
               
                  23
               
                  1,8499
               
                  42,3915
               
                  ES5130008
               
                  Serra d'Aubenç i Roc de Cogul
               
                  *
               
                  6 779,1
               
                   
               
                  1,2758
               
                  42,0847
               
                  ES5130009
               
                  Serra de Turp i Mora Condal-Valldan
               
                  *
               
                  3 709,28
               
                   
               
                  1,3536
               
                  42,1178
               
                  ES5130010
               
                  Serra de Boumort-Collegats
               
                  *
               
                  18 414,83
               
                   
               
                  1,1003
               
                  42,2367
               
                  ES5130012
               
                  Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs
               
                  *
               
                  12 920,99
               
                   
               
                  0,8124
               
                  42,2305
               
                  ES5130013
               
                  Aiguabarreig Segre-Cinca
               
                  *
               
                  761
               
                  37
               
                  0,4153
               
                  41,4644
               
                  ES5130014
               
                  Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
               
                  *
               
                  10 101,1
               
                   
               
                  0,8439
               
                  41,9294
               
                  ES5130015
               
                  Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
               
                  *
               
                  32 423,71
               
                   
               
                  0,8722
               
                  42,0303
               
                  ES5130016
               
                  Valls del Sió-Llobregós
               
                  *
               
                  26 581,43
               
                   
               
                  1,1978
               
                  41,8172
               
                  ES5130017
               
                  Basses de Sucs i Alcarràs
               
                   
               
                  21,19
               
                   
               
                  0,4841
               
                  41,6447
               
                  ES5130018
               
                  Estany d'Ivars- Vilasana
               
                  *
               
                  156,6
               
                   
               
                  0,9497
               
                  41,6836
               
                  ES5130019
               
                  Estany de Montcortès
               
                  *
               
                  45,01
               
                   
               
                  0,9947
               
                  42,3319
               
                  ES5130020
               
                  Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
               
                  *
               
                  339,08
               
                  19
               
                  0,7153
               
                  41,6818
               
                  ES5130021
               
                  Secans de la Noguera
               
                  *
               
                  8 928,23
               
                   
               
                  0,7047
               
                  41,8236
               
                  ES5130024
               
                  La Faiada de Malpàs i Cambatiri
               
                   
               
                  1 280,7
               
                   
               
                  0,7739
               
                  42,3817
               
                  ES5130025
               
                  Bellmunt-Almenara
               
                  *
               
                  3 466,98
               
                   
               
                  0,9528
               
                  41,7811
               
                  ES5130026
               
                  Serra de Prada-Castellàs
               
                  *
               
                  3 735,9
               
                   
               
                  1,3044
               
                  42,2711
               
                  ES5130027
               
                  Obagues de la riera de Madrona
               
                  *
               
                  3 583,78
               
                   
               
                  1,385
               
                  41,9706
               
                  ES5130028
               
                  Ribera Salada
               
                  *
               
                  5 520,4
               
                   
               
                  1,4325
               
                  42,0419
               
                  ES5130029
               
                  Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
               
                  *
               
                  8 682,94
               
                   
               
                  1,67
               
                  42,0592
               
                  ES5130030
               
                  Estanys de Basturs
               
                  *
               
                  36,98
               
                   
               
                  1,0189
               
                  42,1453
               
                  ES5130032
               
                  Vessants de la Noguera Ribagorçana
               
                  *
               
                  6 527,05
               
                   
               
                  0,6394
               
                  41,8826
               
                  ES5130035
               
                  Plans de la Unilla
               
                  *
               
                  977,09
               
                   
               
                  0,5514
               
                  41,7665
               
                  ES5130036
               
                  Plans de Sió
               
                  *
               
                  5 229,69
               
       &nbs