Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2329 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá čtvrtá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8182)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2329 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 353/90
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2329
   ze dne 9. prosince 2016,
   kterým se přijímá čtvrtá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti
   (oznámeno pod číslem C(2016) 8182)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Černomořská biogeografická oblast uvedená v čl. 1 písm. c) bodě iii) směrnice 92/43/EHS zahrnuje části území Unie v Bulharsku a Rumunsku v souladu s biogeografickou mapou schválenou dne 20. dubna 2005 výborem zřízeným podle článku 20 uvedené směrnice (dále jen „Výbor pro stanoviště“).
            
   
               (2)
            
               Prvotní seznam lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti ve smyslu směrnice 92/43/EHS byl přijat rozhodnutím Komise 2009/92/ES (2). Tento seznam byl naposledy aktualizován prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2375 (3).
            
   
               (3)
            
               Místa zařazená do seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti jsou součástí sítě Natura 2000, která je zásadním prvkem ochrany biologické rozmanitosti v Unii. S cílem dosáhnout dalšího pokroku v realizaci sítě Natura 2000 a v rámci dynamické úpravy této sítě jsou seznamy lokalit významných pro Společenství pravidelně přezkoumávány.
            
   
               (4)
            
               Od 16. ledna 2015 do 15. února 2016 členské státy navrhly další lokality významné pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS. Členské státy rovněž navrhly změny informací o jednotlivých lokalitách na seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti.
            
   
               (5)
            
               Na základě návrhu seznamu, který vypracovala Komise po dohodě s každým příslušným členským státem a který rovněž označuje lokality s prioritními typy přírodních stanovišť nebo prioritními druhy, by měl být přijat aktualizovaný seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti. Na nově zahrnuté lokality se vztahuje čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 92/43/EHS.
            
   
               (6)
            
               Poznatky o existenci a rozšíření typů přírodních stanovišť a druhů se v důsledku sledování podle článku 11 směrnice 92/43/EHS stále vyvíjejí. Lokality na úrovni Unie byly proto vyhodnoceny a vybrány podle nejlepších informací, jež byly v té době k dispozici.
            
   
               (7)
            
               Ne všechny členské státy navrhly ve vztahu k černomořské biogeografické oblasti dostatečný počet lokalit, které splňují požadavky směrnice 92/43/EHS pro některé typy stanovišť a druhů. Navíc jsou poznatky o existenci a rozšíření některých typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a některých druhů uvedených v příloze II směrnice 92/43/EHS dosud neúplné. U těchto typů stanovišť a druhů proto nelze vyvodit závěr, že je síť Natura 2000 úplná.
            
   
               (8)
            
               V zájmu jasnosti a transparentnosti by prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2375 mělo být zrušeno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro stanoviště,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přijímá se čtvrtá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti uvedená v příloze.
   Článek 2
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2375 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2009/92/ES ze dne 12. prosince 2008, kterým se přijímá prvotní seznam lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Úř. věst. L 43, 13.2.2009, s. 59).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2375 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá třetí aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 338, 23.12.2015, s. 938).
   
   
      PŘÍLOHA
      Čtvrtá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti
      Každá lokalita významná pro Společenství (SCI) je určena na základě informací poskytnutých v úpravě používané pro síť Natura 2000, včetně odpovídající mapy. Tyto informace dodaly příslušné vnitrostátní orgány v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 92/43/EHS.
      Níže uvedená tabulka obsahuje tyto informace:
      
                  A
               
                  :
               
                  devítimístný kód SCI, jehož první dva znaky představují kód členského státu podle ISO;
               
                  B
               
                  :
               
                  název SCI;
               
                  C
               
                  :
               
                  * = přítomnost alespoň jednoho prioritního typu přírodních stanovišť a/nebo prioritního druhu v dané SCI ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS;
               
                  D
               
                  :
               
                  rozloha SCI v hektarech nebo délka SCI v kilometrech;
               
                  E
               
                  :
               
                  zeměpisné souřadnice SCI (zeměpisná šířka a délka) v desetinných stupních.
               
      Veškeré údaje uvedené v následujícím seznamu Unie vycházejí z údajů, které navrhly, předaly a potvrdily Bulharsko a Rumunsko.
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  Kód SCI
               
                  Název SCI
               
                  *
               
                  Rozloha SCI
                  (ha)
               
                  Délka SCI
                  (km)
               
                  Zeměpisné souřadnice SCI
               
                  Zeměpisná délka
               
                  Zeměpisná šířka
               
                  BG0000100
               
                  Plazh Shkorpilovtsi
               
                  *
               
                  5 125,6526
               
                   
               
                  27,865278
               
                  42,94528
               
                  BG0000102
               
                  Dolinata na reka Batova
               
                  *
               
                  18 459,2388
               
                   
               
                  27,926111
               
                  43,37639
               
                  BG0000103
               
                  Galata
               
                   
               
                  1 842,97
               
                   
               
                  27,9239
               
                  43,0641
               
                  BG0000116
               
                  Kamchia
               
                  *
               
                  12 919,9374
               
                   
               
                  27,753611
               
                  43,02167
               
                  BG0000118
               
                  Zlatni pyasatsi
               
                  *
               
                  1 374,44
               
                   
               
                  28,036389
               
                  43,30444
               
                  BG0000119
               
                  Trite bratya
               
                  *
               
                  1 021,99
               
                   
               
                  27,288333
               
                  42,71167
               
                  BG0000130
               
                  Kraymorska Dobrudzha
               
                  *
               
                  6 657,4945
               
                   
               
                  28,2845
               
                  43,6587
               
                  BG0000132
               
                  Pobitite kamani
               
                  *
               
                  231,35
               
                   
               
                  27,6971
               
                  43,2506
               
                  BG0000133
               
                  Kamchiyska i Emenska planina
               
                  *
               
                  63 678,468
               
                   
               
                  27,508056
               
                  42,92306
               
                  BG0000141
               
                  Reka Kamchia
               
                   
               
                  158,84
               
                   
               
                  27,480654
               
                  43,0396
               
                  BG0000143
               
                  Karaagach
               
                  *
               
                  64,16
               
                   
               
                  27,7725
               
                  42,22333
               
                  BG0000146
               
                  Plazh Gradina — Zlatna ribka
               
                  *
               
                  1 245,85
               
                   
               
                  27,6704
               
                  42,4237
               
                  BG0000151
               
                  Aytoska planina
               
                  *
               
                  29 379,4
               
                   
               
                  27,441389
               
                  42,68917
               
                  BG0000154
               
                  Ezero Durankulak
               
                  *
               
                  5 050,7948
               
                   
               
                  28,5775
               
                  43,68278
               
                  BG0000198
               
                  Sredetska reka
               
                  *
               
                  707,78
               
                   
               
                  27,047
               
                  42,3156
               
                  BG0000208
               
                  Bosna
               
                  *
               
                  16 225,8881
               
                   
               
                  27,644722
               
                  42,18694
               
                  BG0000219
               
                  Derventski vazvishenia 2
               
                  *
               
                  55 036,13
               
                   
               
                  27,053611
               
                  42,12972
               
                  BG0000230
               
                  Fakiyska reka
               
                  *
               
                  4 104,72
               
                   
               
                  27,2388
               
                  42,2678
               
                  BG0000242
               
                  Zaliv Chengene skele
               
                  *
               
                  190,0154
               
                   
               
                  27,511944
               
                  42,42917
               
                  BG0000270
               
                  Atanasovsko ezero
               
                  *
               
                  7 210,0163
               
                   
               
                  27,454722
               
                  42,58361
               
                  BG0000271
               
                  Mandra — Poda
               
                  *
               
                  6 139,1738
               
                   
               
                  27,404167
               
                  42,415
               
                  BG0000273
               
                  Burgasko ezero
               
                   
               
                  3 066,8992
               
                   
               
                  27,392222
               
                  42,4975
               
                  BG0000573
               
                  Kompleks Kaliakra
               
                  *
               
                  48 340,1127
               
                   
               
                  28,354
               
                  43,3888
               
                  BG0000574
               
                  Aheloy — Ravda — Nesebar
               
                  *
               
                  3 928,38
               
                   
               
                  27,722
               
                  42,6497
               
                  BG0000620
               
                  Pomorie
               
                  *
               
                  2 085,15
               
                   
               
                  27,636389
               
                  42,59889
               
                  BG0000621
               
                  Ezero Shabla — Ezerets
               
                  *
               
                  2 623,53
               
                   
               
                  28,5875
               
                  43,57528
               
                  BG0001001
               
                  Ropotamo
               
                  *
               
                  98 099,76
               
                   
               
                  27,9343
               
                  42,3019
               
                  BG0001004
               
                  Emine — Irakli
               
                  *
               
                  16 794,59
               
                   
               
                  27,8579
               
                  42,7244
               
                  BG0001007
               
                  Strandzha
               
                  *
               
                  153 541,2
               
                   
               
                  27,7364
               
                  42,0695
               
                  BG0001500
               
                  Aladzha banka
               
                   
               
                  669,64
               
                   
               
                  28,0567
               
                  43,2781
               
                  BG0001501
               
                  Emona
               
                   
               
                  55 345,28
               
                   
               
                  28,1554
               
                  42,8522
               
                  BG0001502
               
                  Otmanli
               
                   
               
                  8,83
               
                   
               
                  27,5287
               
                  42,4418
               
                  ROSCI0065
               
                  Delta Dunării
               
                  *
               
                  453 076,1
               
                   
               
                  29,1987
               
                  45,0520
               
                  ROSCI0066
               
                  Delta Dunării — zona marină
               
                   
               
                  336 200,2
               
                   
               
                  29,3945
               
                  44,7173
               
                  ROSCI0073
               
                  Dunele marine de la Agigea
               
                  *
               
                  11,8
               
                   
               
                  28,6427
               
                  44,0885
               
                  ROSCI0094
               
                  Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia
               
                   
               
                  5 784,9
               
                   
               
                  28,7028
               
                  43,8143
               
                  ROSCI0114
               
                  Mlaştina Hergheliei — Obanul Mare şi Peştera Movilei
               
                  *
               
                  232,2
               
                   
               
                  28,5706
               
                  43,8334
               
                  ROSCI0157
               
                  Pădurea Hagieni — Cotul Văii
               
                  *
               
                  3 620,1
               
                   
               
                  28,4279
               
                  43,7424
               
                  ROSCI0197
               
                  Plaja submersă Eforie Nord — Eforie Sud
               
                   
               
                  5 716,7
               
                   
               
                  28,7363
               
                  44,0423
               
                  ROSCI0269
               
                  Vama Veche — 2 Mai
               
                   
               
                  12 311
               
                   
               
                  28,7020
               
                  43,7564
               
                  ROSCI0273
               
                  Zona marină de la Capul Tuzla
               
                   
               
                  4 946,8
               
                   
               
                  28,7393
               
                  43,9891
               
                  ROSCI0281
               
                  Cap Aurora
               
                   
               
                  13 592,2
               
                   
               
                  28,7104
               
                  43,8637
               
                  ROSCI0293
               
                  Costinesti — 23 August
               
                   
               
                  4 883,6
               
                   
               
                  28,7236
               
                  43,9253
               
                  ROSCI0311
               
                  Canionul Viteaz
               
                   
               
                  35 376,7
               
                   
               
                  30,3376
               
                  43,9466
               
                  ROSCI0413
               
                  Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov
               
                   
               
                  186 815,3
               
                   
               
                  30,1788
               
                  44,8422
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.