Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2332 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8185)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2332 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 353/256
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2332
   ze dne 9. prosince 2016,
   kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti
   (oznámeno pod číslem C(2016) 8185)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Alpínská biogeografická oblast uvedená v čl. 1 písm. c) bodě iii) směrnice 92/43/EHS zahrnuje území Unie v oblasti Alp (v Německu, Francii, Itálii, Rakousku a Slovinsku), Pyrenejí (ve Španělsku a Francii), Apenin (v Itálii), severního finsko-skandinávského pohoří (ve Finsku a Švédsku), Karpat (v Polsku, Rumunsku a na Slovensku), Dinárských hor (ve Slovinsku a Chorvatsku) a pohoří Balkán, Rila, Pirin, Rodopy a Šaštinska Sredna gora (v Bulharsku) v souladu s biogeografickou mapou schválenou dne 20. dubna 2005 výborem zřízeným podle článku 20 uvedené směrnice (dále jen „Výbor pro stanoviště“).
            
   
               (2)
            
               Prvotní seznam lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti ve smyslu směrnice 92/43/EHS byl přijat rozhodnutím Komise 2004/69/ES (2). Tento seznam byl naposledy aktualizován prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2370 (3).
            
   
               (3)
            
               Místa zařazená do seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti jsou součástí sítě Natura 2000, která je zásadním prvkem ochrany biologické rozmanitosti v Unii. S cílem dosáhnout dalšího pokroku v realizaci sítě Natura 2000 a v rámci dynamické úpravy této sítě jsou seznamy lokalit významných pro Společenství pravidelně přezkoumávány.
            
   
               (4)
            
               Od 16. ledna 2015 do 31. ledna 2016 členské státy navrhly další lokality významné pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS. Členské státy rovněž navrhly změny informací o jednotlivých lokalitách na seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti.
            
   
               (5)
            
               Na základě návrhu seznamu, který vypracovala Komise po dohodě s každým z příslušných členských států a který rovněž označuje lokality s prioritními typy přírodních stanovišť nebo prioritními druhy, by měl být přijat aktualizovaný seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti. Na nově zahrnuté lokality se vztahuje čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 92/43/EHS.
            
   
               (6)
            
               Poznatky o existenci a rozšíření typů přírodních stanovišť a druhů se v důsledku sledování podle článku 11 směrnice 92/43/EHS stále vyvíjejí. Lokality na úrovni Unie byly proto vyhodnoceny a vybrány podle nejlepších informací, jež byly v té době k dispozici.
            
   
               (7)
            
               Některé členské státy nenavrhly dostatečný počet lokalit, které splňují požadavky směrnice 92/43/EHS pro některé typy stanovišť a druhů. Navíc jsou poznatky o existenci a rozšíření některých typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a některých druhů uvedených v příloze II směrnice 92/43/EHS dosud neúplné. U těchto typů stanovišť a druhů proto nelze vyvodit závěr, že je síť Natura 2000 úplná.
            
   
               (8)
            
               V zájmu jasnosti a transparentnosti by prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2370 mělo být zrušeno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro stanoviště,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přijímá se desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti uvedená v příloze.
   Článek 2
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2370 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2004/69/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Úř. věst. L 14, 21.1.2004, s. 21).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2370 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 338, 23.12.2015, s. 367).
   
   
      PŘÍLOHA
      Desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti
      Každá lokalita významná pro Společenství (SCI) je určena na základě informací poskytnutých v úpravě používané pro síť Natura 2000, včetně odpovídající mapy. Tyto informace dodaly příslušné vnitrostátní orgány v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 92/43/EHS.
      Níže uvedená tabulka obsahuje tyto informace:
      
                  A
               
                  :
               
                  devítimístný kód SCI, jehož první dva znaky představují kód členského státu podle ISO;
               
                  B
               
                  :
               
                  název SCI;
               
                  C
               
                  :
               
                  * = přítomnost alespoň jednoho prioritního typu přírodních stanovišť a/nebo prioritního druhu v dané SCI ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS;
               
                  D
               
                  :
               
                  rozloha SCI v hektarech nebo délka SCI v kilometrech;
               
                  E
               
                  :
               
                  zeměpisné souřadnice SCI (zeměpisná šířka a délka) v desetinných stupních.
               
      Veškeré informace uvedené v následujícím seznamu Unie vycházejí z informací, které navrhly, předaly a potvrdily Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko a Švédsko.
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  Kód SCI
               
                  Název SCI
               
                  *
               
                  Rozloha SCI
                  (ha)
               
                  Délka SCI
                  (km)
               
                  Zeměpisné souřadnice SCI
               
                  Zeměpisná délka
               
                  Zeměpisná šířka
               
                  AT1203A00
               
                  Ötscher — Dürrenstein
               
                  *
               
                  42 596,57
               
                   
               
                  15,1111
               
                  47,8403
               
                  AT1211A00
               
                  Wienerwald — Thermenregion
               
                  *
               
                  52 168,59
               
                   
               
                  16,125
               
                  48,1472
               
                  AT1212A00
               
                  Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand — Schneeberg — Rax
               
                  *
               
                  64 084,57
               
                   
               
                  15,9833
               
                  47,8833
               
                  AT1219000
               
                  Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse
               
                  *
               
                  7 024,54
               
                   
               
                  15,2694
               
                  48,1833
               
                  AT2101000
               
                  Nationalpark Hohe Tauern, Kärnten I
               
                  *
               
                  34 625
               
                   
               
                  12,8
               
                  47
               
                  AT2102000
               
                  Nockberge
               
                  *
               
                  7 744
               
                   
               
                  13,75
               
                  46,8833
               
                  AT2103000
               
                  Hörfeld Moor — Kärntner Anteil
               
                  *
               
                  88
               
                   
               
                  14,5167
               
                  47,0078
               
                  AT2104000
               
                  Sablatnig Moor
               
                  *
               
                  101,7
               
                   
               
                  14,6028
               
                  46,575
               
                  AT2105000
               
                  Vellacher Kotschna
               
                  *
               
                  586
               
                   
               
                  14,5667
               
                  46,3833
               
                  AT2106000
               
                  Mussen
               
                  *
               
                  399
               
                   
               
                  12,9206
               
                  46,7139
               
                  AT2108000
               
                  Inneres Pöllatal
               
                  *
               
                  3 198
               
                   
               
                  13,4667
               
                  47,0592
               
                  AT2109000
               
                  Wolayersee und Umgebung
               
                  *
               
                  1 940
               
                   
               
                  12,8833
               
                  46,6167
               
                  AT2110000
               
                  Großedlinger Teich
               
                  *
               
                  8
               
                   
               
                  14,8436
               
                  46,7967
               
                  AT2112000
               
                  Villacher Alpe (Dobratsch)
               
                  *
               
                  2 327
               
                   
               
                  13,6833
               
                  46,5972
               
                  AT2113000
               
                  Flachwasserbiotop Neudenstein
               
                  *
               
                  18
               
                   
               
                  14,5861
               
                  46,6419
               
                  AT2114000
               
                  Obere Drau
               
                  *
               
                  1 030
               
                   
               
                  13,2333
               
                  46,75
               
                  AT2115000
               
                  Hochmoor bei St. Lorenzen
               
                  *
               
                  48
               
                   
               
                  13,9194
               
                  46,8639
               
                  AT2116000
               
                  Görtschacher Moos — Obermoos im Gailtal
               
                  *
               
                  1 242
               
                   
               
                  13,5
               
                  46,6
               
                  AT2117000
               
                  Turner See
               
                  *
               
                  59
               
                   
               
                  14,575
               
                  46,5833
               
                  AT2118000
               
                  Gail im Lesachtal
               
                  *
               
                  55
               
                   
               
                  12,9333
               
                  46,6792
               
                  AT2119000
               
                  Gut Walterskirchen
               
                  *
               
                  32
               
                   
               
                  14,1972
               
                  46,6194
               
                  AT2120000
               
                  Schütt — Graschelitzen
               
                  *
               
                  2 307
               
                   
               
                  13,6833
               
                  46,5833
               
                  AT2121000
               
                  Höfleinmoor
               
                  *
               
                  6
               
                   
               
                  14,3958
               
                  46,5767
               
                  AT2122000
               
                  Ratschitschacher Moor
               
                  *
               
                  23
               
                   
               
                  14,705
               
                  46,6428
               
                  AT2123000
               
                  Möserner Moor
               
                  *
               
                  12
               
                   
               
                  13,25
               
                  46,705
               
                  AT2124000
               
                  Untere Lavant
               
                  *
               
                  131,59
               
                   
               
                  14,8858
               
                  46,7044
               
                  AT2125000
               
                  Reifnitzbach
               
                  *
               
                  1,7
               
                   
               
                  14,175
               
                  46,6042
               
                  AT2126000
               
                  Tiebelmündung
               
                  *
               
                  62,5
               
                   
               
                  14,0139
               
                  46,6958
               
                  AT2127000
               
                  Fronwiesen
               
                  *
               
                  69
               
                   
               
                  14,1083
               
                  46,5267
               
                  AT2128000
               
                  Kalk-Tuffquellen Völkermarkter Stausee
               
                  *
               
                  3,7
               
                   
               
                  14,6667
               
                  46,6264
               
                  AT2130000
               
                  Lendspitz-Maiernigg
               
                  *
               
                  77,61
               
                   
               
                  14,2597
               
                  46,6111
               
                  AT2131000
               
                  Mannsberg-Boden
               
                  *
               
                  683
               
                   
               
                  14,5042
               
                  46,7972
               
                  AT2132000
               
                  Hainsche-Moor
               
                  *
               
                  1,3
               
                   
               
                  14,2017
               
                  46,5514
               
                  AT2133000
               
                  Guntschacher Au
               
                  *
               
                  53
               
                   
               
                  14,3433
               
                  46,5475
               
                  AT2134000
               
                  Mittagskogel
               
                  *
               
                  672,3
               
                   
               
                  13,9692
               
                  46,512
               
                  AT2135000
               
                  Kalktuffquellen Lappenbach
               
                  *
               
                  4,8
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2136000
               
                  Gelbe Alpenrose in Lendorf
               
                   
               
                  0,6481
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2137000
               
                  Schlossberg Griffen
               
                   
               
                  10
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2138000
               
                  Gurkmündung
               
                  *
               
                  24,4
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2139000
               
                  Grünspitz-Streifenfarn in Radenthein
               
                   
               
                  6,1
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2140000
               
                  Millstätter See-Süd
               
                   
               
                  39,5
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2141000
               
                  Watzelsdorfer Moos
               
                   
               
                  32,6
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2142000
               
                  Ziegelteich bei Hörtendorf
               
                   
               
                  6,85
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2143000
               
                  Lanzendorfer Moor
               
                   
               
                  4,23
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2144000
               
                  Gutschen
               
                   
               
                  52,6
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2145000
               
                  Motschulagraben
               
                   
               
                  38,9
               
                   
               
                  0
               
                  0
               
                  AT2204000
               
                  Steirisches Dachsteinplateau
               
                  *
               
                  7 451,17
               
                   
               
                  13,815833
               
                  47,50694
               
                  AT2205000
               
                  Pürgschachen-Moos und ennsnahe Bereiche zwischen Selzthal und dem Gesäuseeingang
               
                  *
               
                  1 619,14
               
                   
               
                  14,406944
               
                  47,58
               
                  AT2206000
               
                  Ödensee
               
                  *
               
                  198,29
               
                   
               
                  13,830833
               
                  47,56389
               
                  AT2207000
               
                  NSG Hörfeld
               
                   
               
                  47,49
               
                   
               
                  14,51
               
                  47,01889
               
                  AT2209001
               
                  Steilhangmoor im Untertal
               
                  *
               
                  14,24
               
                   
               
                  13,703889
               
                  47,35611
               
                  AT2209002
               
                  Patzenkar
               
                  *
               
                  130,48
               
                   
               
                  13,658056
               
                  47,32111
               
                  AT2209003
               
                  Hochlagen der südöstlichen Schladminger Tauern
               
                  *
               
                  6 498,91
               
                   
               
                  13,996944
               
                  47,25306
               
                  AT2209004
               
                  Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen
               
                  *
               
                  14 046,15
               
                   
               
                  14,676111
               
                  47,34389
               
                  AT2210000
               
                  Ennstaler Alpen/Gesäuse
               
                  *
               
                  14 529,94
               
                   
               
                  14,612778
               
                  47,55278
               
                  AT2212000
               
                  NSG Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche
               
                  *
               
                  401
               
                   
               
                  14,183056
               
                  47,55389
               
                  AT2215000
               
                  Teile der Eisenerzer Alpen
               
                  *
               
                  4 391,29
               
                   
               
                  14,913889
               
                  47,49306
               
                  AT2216000
               
                  Kirchkogel bei Pernegg
               
                   
               
                  45,75
               
                   
               
                  15,331111
               
                  47,34889
               
                  AT2217000
               
                  Peggauer Wand
               
                   
               
                  38,57
               
                   
               
                  15,3508
               
                  47,2119
               
                  AT2219000
               
                  Teile des steirischen Nockgebietes
               
                  *
               
                  2 080,53
               
                   
               
                  13,820833
               
                  46,93694
               
                  AT2221000
               
                  Gamperlacke
               
                  *
               
                  86,3
               
                   
               
                  14,278056
               
                  47,555
               
                  AT2223000
               
                  Pölshof bei Pöls
               
                  *
               
                  7,86
               
                   
               
                  14,605833
               
                  47,22694
               
                  AT2224000
               
                  Zlaimmöser-Moore/Weißenbachalm
               
                  *
               
                  12,93
               
                   
               
                  13,893056
               
                  47,60306
               
                  AT2226001
               
                  Dürnberger Moor
               
                  *
               
                  45,15
               
                   
               
                  14,353333
               
                  47,09694
               
                  AT2226002
               
                  Furtner Teich
               
                  *
               
                  32,03
               
                   
               
                  14,391111
               
                  47,09111
               
                  AT2227000
               
                  Schluchtwald der Gulling
               
                  *
               
                  149,83
               
                   
               
                  14,188056
               
                  47,49611
               
                  AT2228000
               
                  Ramsauer Torf
               
                  *
               
                  2,3
               
                   
               
                  13,68
               
                  47,40389
               
                  AT2231000
               
                  Klementgrotte
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  15,3456
               
                  47,1602
               
                  AT2233000
               
                  Raabklamm
               
                  *
               
                  554,93
               
                   
               
                  15,541944
               
                  47,24111
               
                  AT2234000
               
                  Breitenau — Lantsch
               
                   
               
                  7,19
               
                   
               
                  15,4168
               
                  47,3869
               
                  AT2236000
               
                  Ober- und Mittellauf der Mur mit Puxer Auwald, Puxer Wand und Gulsen
               
                  *
               
                  1 307,64
               
                   
               
                  14,8469
               
                  47,2381
               
                  AT2238000
               
                  Gersdorfer Altarm
               
                  *
               
                  8,41
               
                   
               
                  13,965
               
                  47,45194
               
                  AT2240000
               
                  Ennsaltarme bei Niederstuttern
               
                  *
               
                  69,66
               
                   
               
                  14,081111
               
                  47,51611
               
                  AT2243000
               
                  Totes Gebirge mit Altausseer See
               
                  *
               
                  24 201,69
               
                   
               
                  14,119444
               
                  47,61611
               
                  AT2244000
               
                  Flaumeichenwälder im Grazer Bergland
               
                  *
               
                  4,54
               
                   
               
                  15,38
               
                  47,115
               
                  AT3101000
               
                  Dachstein
               
                  *
               
                  14 575,4
               
                   
               
                  13,6667
               
                  47,5
               
                  AT3104000
               
                  Radinger Moorwiesen
               
                   
               
                  3
               
                   
               
                  14,3014
               
                  47,7367
               
                  AT3111000
               
                  Nationalpark Kalkalpen, 1. Verordnungsabschnitt
               
                  *
               
                  21 454
               
                   
               
                  14,3667
               
                  47,7667
               
                  AT3116000
               
                  Kalksteinmauer und Orchideenwiese Laussa
               
                  *
               
                  103
               
                   
               
                  14,4361
               
                  47,9556
               
                  AT3117000
               
                  Mond- und Attersee
               
                   
               
                  6 135
               
                   
               
                  13,4833
               
                  47,7917
               
                  AT3128000
               
                  Bäche in den Steyr- und Ennstaler Voralpen
               
                  *
               
                  505,17
               
                   
               
                  14,2929
               
                  47,9511
               
                  AT3130000
               
                  Hornspitzmoore
               
                  *
               
                  45,53
               
                   
               
                  13,4966
               
                  47,5689
               
                  AT3133000
               
                  Mösl im Ebenthal
               
                  *
               
                  2,1
               
                   
               
                  14,418792
               
                  47,70245
               
                  AT3134000
               
                  Planwiesen
               
                   
               
                  110,3
               
                   
               
                  14,203231
               
                  47,87892
               
                  AT3135000
               
                  Quellflur bei Grueb
               
                  *
               
                  4,32
               
                   
               
                  13,299255
               
                  47,87585
               
                  AT3136000
               
                  Mittlere Steyr
               
                  *
               
                  122
               
                   
               
                  14,237354
               
                  47,90817
               
                  AT3138000
               
                  Schluchtwälder der Steyr- und Ennstaler Voralpen
               
                  *
               
                  863
               
                   
               
                  14,217793
               
                  47,82296
               
                  AT3142000
               
                  Egelsee und Egelseemor in Unterach
               
                   
               
                  4,14
               
                   
               
                  13,5043
               
                  47,8326
               
                  AT3143000
               
                  Offensee und angrenzendes Verlandungsmoor
               
                  *
               
                  65,95
               
                   
               
                  13,8386
               
                  47,754
               
                  AT3144000
               
                  Goiserer Weißenbachtal
               
                   
               
                  1 056
               
                   
               
                  13,5076
               
                  47,6543
               
                  AT3145000
               
                  Röll
               
                   
               
                  327,2
               
                   
               
                  13,9693
               
                  47,7237
               
                  AT3146000
               
                  Teichlboden
               
                   
               
                  1,66
               
                   
               
                  14,2919
               
                  47,6502
               
                  AT3203010
               
                  Winklmoos
               
                  *
               
                  78,08
               
                   
               
                  12,5914
               
                  47,6506
               
                  AT3204002
               
                  Sieben-Möser/Gerlosplatte
               
                  *
               
                  168,57
               
                   
               
                  12,1447
               
                  47,2392
               
                  AT3205021
               
                  Obertauern-Hundsfeldmoor
               
                  *
               
                  99,84
               
                   
               
                  13,5619
               
                  47,2564
               
                  AT3206007
               
                  Bluntautal
               
                  *
               
                  433,8
               
                   
               
                  13,13
               
                  47,5758
               
                  AT3207020
               
                  Seetaler See
               
                  *
               
                  214,54
               
                   
               
                  13,9347
               
                  47,1506
               
                  AT3208118
               
                  Schwarzbergklamm
               
                  *
               
                  14,07
               
                   
               
                  12,6189
               
                  47,6328
               
                  AT3210001
               
                  Hohe Tauern, Salzburg
               
                  *
               
                  80 505
               
                   
               
                  12,7461
               
                  47,1353
               
                  AT3211012
               
                  Kalkhochalpen, Salzburg
               
                  *
               
                  23 725
               
                   
               
                  13,0997
               
                  47,5028
               
                  AT3212111
               
                  Tauglgries
               
                  *
               
                  50,65
               
                   
               
                  13,1447
               
                  47,6589
               
                  AT3213003
               
                  Gerzkopf
               
                  *
               
                  90,83
               
                   
               
                  13,4297
               
                  47,4619
               
                  AT3214000
               
                  Rotmoos-Käfertal
               
                  *
               
                  168,74
               
                   
               
                  12,7858
               
                  47,1247
               
                  AT3222000
               
                  Moore am Überling
               
                  *
               
                  38,41
               
                   
               
                  13,9025
               
                  47,1736
               
                  AT3224000
               
                  Entrische Kirche
               
                   
               
                  6,39
               
                  2
               
                  13,0856
               
                  47,28
               
                  AT3226000
               
                  Zinkenbach-Karlgraben
               
                  *
               
                  100,41
               
                   
               
                  13,355
               
                  47,6767
               
                  AT3227000
               
                  Untersberg-Vorland
               
                  *
               
                  193,23
               
                   
               
                  12,9481
               
                  47,7547
               
                  AT3230000
               
                  Zeller See Südufer
               
                   
               
                  32,35
               
                   
               
                  12,81
               
                  47,3
               
                  AT3231000
               
                  Mooshamer Moos Ost
               
                   
               
                  3,19
               
                   
               
                  13,72
               
                  47,1
               
                  AT3232000
               
                  Kopfweiden am Almkanal
               
                  *
               
                  1,77
               
                   
               
                  13,04
               
                  47,77
               
                  AT3234000
               
                  Kendlbruckergraben — Hinteralm
               
                  *
               
                  20,07
               
                   
               
                  13,8174
               
                  46,9691
               
                  AT3235000
               
                  Hinterrieding-Wasserfallkar
               
                  *
               
                  65,68
               
                   
               
                  13,3319
               
                  47,1481
               
                  AT3236000
               
                  Rupanin
               
                  *
               
                  144,07
               
                   
               
                  13,6216
               
                  47,2156
               
                  AT3237000
               
                  Georgenberg
               
                   
               
                  2,15
               
                   
               
                  13,1649
               
                  47,6314
               
                  AT3238000
               
                  Pongauer Taurachtal
               
                  *
               
                  19,72
               
                   
               
                  13,5044
               
                  47,2882
               
                  AT3239000
               
                  Königsbachtal
               
                   
               
                  1,17
               
                   
               
                  13,37
               
                  47,7
               
                  AT3240000
               
                  Drossen
               
                  *
               
                  25,78
               
                   
               
                  12,73
               
                  47,17
               
                  AT3241000
               
                  Streuwiese am Salzweg
               
                   
               
                  0,5
               
                   
               
                  12,99
               
                  47,76
               
                  AT3242000
               
                  Lonka-Mäander
               
                   
               
                  1,03
               
                   
               
                  13,71
               
                  47,16
               
                  AT3243000
               
                  Althofener Moos
               
                   
               
                  0,59
               
                   
               
                  13,73
               
                  47,14
               
                  AT3244000
               
                  Steindorf — Am Moos
               
                   
               
                  3
               
                   
               
                  13,71
               
                  47,13
               
                  AT3245000
               
                  Lucia-Lacke
               
                   
               
                  3,48
               
                   
               
                  12,64
               
                  47,28
               
                  AT3301000
               
                  Hohe Tauern, Tirol
               
                  *
               
                  61 000
               
                   
               
                  12,4764
               
                  47,0339
               
                  AT3302000
               
                  Vilsalpsee
               
                  *
               
                  1 831
               
                   
               
                  10,5061
               
                  47,4536
               
                  AT3303000
               
                  Valsertal
               
                  *
               
                  3 519,4
               
                   
               
                  11,6122
               
                  47,0361
               
                  AT3304000
               
                  Karwendel
               
                  *
               
                  73 000
               
                   
               
                  11,4997
               
                  47,4011
               
                  AT3305000
               
                  Ötztaler Alpen
               
                  *
               
                  39 470
               
                   
               
                  11,0186
               
                  46,835
               
                  AT3306000
               
                  Afrigal
               
                  *
               
                  71,6
               
                   
               
                  10,8161
               
                  47,3614
               
                  AT3307000
               
                  Egelsee
               
                  *
               
                  3,07
               
                   
               
                  12,1711
               
                  47,6139
               
                  AT3308000
               
                  Schwemm
               
                  *
               
                  65,68
               
                   
               
                  12,2981
               
                  47,6586
               
                  AT3309000
               
                  Tiroler Lech
               
                  *
               
                  4 146,9
               
                   
               
                  10,54
               
                  47,3442
               
                  AT3310000
               
                  Arzler Pitzeklamm
               
                  *
               
                  31,2
               
                   
               
                  10,7758
               
                  47,2108
               
                  AT3311000
               
                  Engelswand
               
                   
               
                  39,8
               
                   
               
                  10,9194
               
                  47,1639
               
                  AT3313000
               
                  Fließer Sonnenhänge
               
                   
               
                  88,84
               
                   
               
                  10,6194
               
                  47,1167
               
                  AT3314000
               
                  Osttiroler Gletscherflüsse Isel, Schwarzach und Kalserbach
               
                   
               
                  306,07
               
                   
               
                  12,5632
               
                  46,9545
               
                  AT3315000
               
                  Sinesbrunn
               
                  *
               
                  51,84
               
                   
               
                  10,8042
               
                  47,2992
               
                  AT3316000
               
                  Tiefer-Wald
               
                   
               
                  1,73
               
                   
               
                  10,4886
               
                  46,8743
               
                  AT3401000
               
                  Naturschutzgebiet Rohrach
               
                  *
               
                  48,19
               
                   
               
                  9,8161
               
                  47,5878
               
                  AT3402000
               
                  Rheindelta
               
                  *
               
                  2 065,65
               
                   
               
                  9,6408
               
                  47,5008
               
                  AT3403000
               
                  Mehrerauer Seeufer — Mündung der Bregenzerach
               
                  *
               
                  118,03
               
                   
               
                  9,7031
               
                  47,5072
               
                  AT3405000
               
                  Bregenzerachschlucht
               
                  *
               
                  434,02
               
                  9,5
               
                  9,8136
               
                  47,4914
               
                  AT3406000
               
                  Witmoos
               
                  *
               
                  18,19
               
                   
               
                  9,8475
               
                  47,5033
               
                  AT3407000
               
                  Fohramoos
               
                  *
               
                  54,3
               
                   
               
                  9,8039
               
                  47,4203
               
                  AT3408000
               
                  Bangs — Matschels
               
                  *
               
                  447,42
               
                   
               
                  9,5389
               
                  47,2722
               
                  AT3409000
               
                  Ludescherberg
               
                  *
               
                  377,35
               
                   
               
                  9,8008
               
                  47,2003
               
                  AT3410000
               
                  Gadental
               
                  *
               
                  1 543,77
               
                   
               
                  9,9964
               
                  47,225
               
                  AT3413000
               
                  Wiegensee
               
                  *
               
                  64,74
               
                   
               
                  10,095
               
                  46,9769
               
                  AT3414000
               
                  Leiblach
               
                  *
               
                  21,45
               
                   
               
                  9,7348
               
                  47,5322
               
                  AT3415000
               
                  Alpenmannstreu Gamperdonatal
               
                  *
               
                  37,61
               
                   
               
                  9,6539
               
                  47,0856
               
                  AT3416000
               
                  Spirkenwälder Saminatal
               
                  *
               
                  477,57
               
                   
               
                  9,6025
               
                  47,1653
               
                  AT3417000
               
                  Spirkenwälder Brandnertal
               
                  *
               
                  104,74
               
                   
               
                  9,7525
               
                  47,125
               
                  AT3418000
               
                  Spirkenwald Oberer Tritt
               
                  *
               
                  12,7
               
                   
               
                  9,7086
               
                  47,1356
               
                  AT3419000
               
                  Spirkenwälder Innergamp
               
                  *
               
                  43,87
               
                   
               
                  9,6475
               
                  47,1594
               
                  AT3420000
               
                  Unter-Überlutt
               
                   
               
                  22,85
               
                   
               
                  9,9717
               
                  47,2522
               
                  AT3421000
               
                  Gsieg — Obere Mähder
               
                   
               
                  73,13
               
                   
               
                  9,6847
               
                  47,3986
               
                  AT3422000
               
                  Schuttfluren Tafamunt
               
                   
               
                  68,43
               
                   
               
                  10,0692
               
                  46,9733
               
                  AT3423000
               
                  Soren, Gleggen-Köblern, Schweizer Ried und Birken-Schwarzes Zeug
               
                   
               
                  317,62
               
                   
               
                  9,6986
               
                  47,4481
               
                  AT3424000
               
                  Üble Schlucht
               
                   
               
                  7,59
               
                   
               
                  9,6936
               
                  47,2623
               
                  AT3425000
               
                  Davenna
               
                  *
               
                  112,46
               
                   
               
                  9,8839
               
                  47,1239
               
                  AT3426000
               
                  Frastanzer Ried
               
                   
               
                  39,21
               
                   
               
                  9,6141
               
                  47,223
               
                  AT3427000
               
                  Übersaxen-Satteins
               
                  *
               
                  60,05
               
                   
               
                  9,6871
               
                  47,2485
               
                  AT3428000
               
                  Unterargenstein
               
                  *
               
                  68,69
               
                   
               
                  9,955
               
                  47,3337
               
                  AT3429000
               
                  Unter Stellerhöhe
               
                  *
               
                  28,93
               
                   
               
                  10,0315
               
                  47,4038
               
                  AT3430000
               
                  Unter der Winterstaude
               
                  *
               
                  25,8
               
                   
               
                  9,9932
               
                  47,4005
               
                  AT3431000
               
                  Gortniel
               
                  *
               
                  12,71
               
                   
               
                  9,9497
               
                  47,0385
               
                  AT3432000
               
                  Roßbündta
               
                  *
               
                  12,62
               
                   
               
                  9,946
               
                  47,0328
               
                  AT3433000
               
                  Spona
               
                   
               
                  25,77
               
                   
               
                  10,0106
               
                  47,007
               
                  AT3434000
               
                  Rifa
               
                   
               
                  12,63
               
                   
               
                  10,0465
               
                  46,9755
               
                  AT3435000
               
                  Torfriedbach
               
                  *
               
                  9,88
               
                   
               
                  9,7135
               
                  47,2047
               
                  AT3436000
               
                  Walsbächle
               
                  *
               
                  16,71
               
                   
               
                  9,6926
               
                  47,2217
               
                  AT3437000
               
                  Widdersteinmähder
               
                  *
               
                  53,02
               
                   
               
                  10,143
               
                  47,2716
               
                  AT3438000
               
                  Ifen
               
                  *
               
                  2 466,72
               
                   
               
                  10,0995
               
                  47,3543
               
                  AT3439000
               
                  Schöneberg
               
                  *
               
                  47,4
               
                   
               
                  10,1516
               
                  47,2329
               
                  BG0000166
               
                  Vrachanski Balkan
               
                  *
               
                  35 981,25
               
                   
               
                  23,460833
               
                  43,17083
               
                  BG0000209
               
                  Pirin
               
                  *
               
                  40 382,3813
               
                   
               
                  23,430278
               
                  41,74194
               
                  BG0000211
               
                  Tvardishka planina
               
                  *
               
                  38 649,5295
               
                   
               
                  26,06
               
                  42,84028
               
                  BG0000220
               
                  Dolna Mesta
               
                  *
               
                  9 514,697
               
                   
               
                  23,929722
               
                  41,48194
               
                  BG0000281
               
                  Reka Belitsa
               
                  *
               
                  117,26
               
                   
               
                  25,6385
               
                  42,918
               
                  BG0000308
               
                  Verila
               
                  *
               
                  6 443,4218
               
                   
               
                  23,291111
               
                  42,38472
               
                  BG0000366
               
                  Kresna — Ilindentsi
               
                  *
               
                  48 596,428
               
                   
               
                  23,164722
               
                  41,75528
               
                  BG0000372
               
                  Tsigansko gradishte
               
                  *
               
                  9 555,741
               
                   
               
                  24,875
               
                  41,40083
               
                  BG0000399
               
                  Bulgarka
               
                  *
               
                  24 009,0341
               
                   
               
                  25,3974
               
                  42,7638
               
                  BG0000494
               
                  Tsentralen Balkan
               
                  *
               
                  72 021,0722
               
                   
               
                  24,731944
               
                  42,73833
               
                  BG0000495
               
                  Rila
               
                  *
               
                  77 927,168
               
                   
               
                  23,5225
               
                  42,14444
               
                  BG0000496
               
                  Rilski manastir
               
                  *
               
                  25 299,8005
               
                   
               
                  23,364722
               
                  42,12417
               
                  BG0000625
               
                  Izvoro
               
                  *
               
                  7,038
               
                   
               
                  23,432222
               
                  41,85806
               
                  BG0000626
               
                  Krushe
               
                  *
               
                  291,873
               
                   
               
                  23,376944
               
                  41,85972
               
                  BG0001021
               
                  Reka Mesta
               
                  *
               
                  19 401,6899
               
                   
               
                  23,662222
               
                  41,71306
               
                  BG0001028
               
                  Sreden Pirin — Alibotush
               
                  *
               
                  68 934,385
               
                   
               
                  23,566667
               
                  41,51056
               
                  BG0001030
               
                  Rodopi — Zapadni
               
                  *
               
                  272 851,406
               
                   
               
                  24,229444
               
                  41,75278
               
                  BG0001031
               
                  Rodopi — Sredni
               
                  *
               
                  155 107,6837
               
                   
               
                  25,053056
               
                  41,83
               
                  BG0001040
               
                  Zapadna Stara planina i Predbalkan
               
                  *
               
                  219 753,2598
               
                   
               
                  22,918333
               
                  43,34111
               
                  BG0001042
               
                  Iskarski prolom — Rzhana
               
                  *
               
                  22 693,26
               
                   
               
                  23,496944
               
                  43,02861
               
                  BG0001043
               
                  Etropole — Baylovo
               
                  *
               
                  27 448,2536
               
                   
               
                  23,88
               
                  42,72278
               
                  BG0001386
               
                  Yadenitsa
               
                  *
               
                  17 016,2128
               
                   
               
                  24,006389
               
                  42,105
               
                  BG0001389
               
                  Sredna gora
               
                  *
               
                  110 373,64
               
                   
               
                  24,280833
               
                  42,58639
               
                  BG0001493
               
                  Tsentralen Balkan — bufer
               
                  *
               
                  138 363,8244
               
                   
               
                  24,740556
               
                  42,80083
               
                  DE8236371
               
                  Flyschberge bei Bad Wiessee
               
                  *
               
                  954,58
               
                   
               
                  11,6775
               
                  47,7125
               
                  DE8238301
               
                  Standortübungsplatz St.Margarethen/Brannenburg
               
                  *
               
                  64
               
                   
               
                  12,0756
               
                  47,7286
               
                  DE8239371
               
                  Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal
               
                  *
               
                  1 826,39
               
                   
               
                  12,265
               
                  47,7431
               
                  DE8239372
               
                  Geigelstein und Achentaldurchbruch
               
                  *
               
                  3 207,18
               
                   
               
                  12,3372
               
                  47,7103
               
                  DE8240371
               
                  Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit Extensivwiesen
               
                  *
               
                  151,09
               
                   
               
                  12,4442
               
                  47,7489
               
                  DE8241371
               
                  Extensivwiesen um Ruhpolding
               
                   
               
                  103,12
               
                   
               
                  12,6272
               
                  47,7581
               
                  DE8241372
               
                  Östliche Chiemgauer Alpen
               
                  *
               
                  12 922,66
               
                   
               
                  12,67
               
                  47,7056
               
                  DE8325301
               
                  Lindenberger Moos
               
                  *
               
                  106
               
                   
               
                  9,8667
               
                  47,6047
               
                  DE8332303
               
                  Bergsturzgebiet „Im Gsott“
               
                  *
               
                  118
               
                   
               
                  11,0953
               
                  47,6497
               
                  DE8332304
               
                  Ammertaler Wiesmahdhänge
               
                  *
               
                  440
               
                   
               
                  11,0561
               
                  47,6156
               
                  DE8332371
               
                  Moore im oberen Ammertal
               
                  *
               
                  629,53
               
                   
               
                  11,0461
               
                  47,6086
               
                  DE8333371
               
                  Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil
               
                  *
               
                  132,37
               
                   
               
                  11,2928
               
                  47,6653
               
                  DE8334302
               
                  Probstalm und Probstenwand
               
                  *
               
                  88
               
                   
               
                  11,4861
               
                  47,6583
               
                  DE8334372
               
                  Kammmolchlebensraum bei Kochel
               
                   
               
                  31,19
               
                   
               
                  11,3864
               
                  47,6631
               
                  DE8334373
               
                  Kesselberggebiet
               
                  *
               
                  647,95
               
                   
               
                  11,3458
               
                  47,6244
               
                  DE8336371
               
                  Mangfallgebirge
               
                  *
               
                  14 871,3
               
                   
               
                  11,8572
               
                  47,6283
               
                  DE8342301
               
                  Nationalpark Berchtesgaden
               
                  *
               
                  21 364
               
                   
               
                  12,925
               
                  47,5528
               
                  DE8342302
               
                  NSG „Aschau“, NSG „Schwarzbach“ und Schwimmendes Moos
               
                  *
               
                  803
               
                   
               
                  12,7803
               
                  47,6519
               
                  DE8343303
               
                  Untersberg
               
                  *
               
                  3 514
               
                   
               
                  12,985
               
                  47,6856
               
                  DE8343371
               
                  Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden
               
                  *
               
                  30,71
               
                   
               
                  12,9639
               
                  47,6308
               
                  DE8343372
               
                  Extensivwiesen in der Ramsau
               
                   
               
                  42,69
               
                   
               
                  12,9389
               
                  47,6119
               
                  DE8424302
               
                  Naturschutzgebiet „Rohrachschlucht“
               
                  *
               
                  174
               
                   
               
                  9,8117
               
                  47,59
               
                  DE8426301
               
                  Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach
               
                  *
               
                  712
               
                   
               
                  10,0533
               
                  47,5192
               
                  DE8426302
               
                  Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg
               
                  *
               
                  1 993
               
                   
               
                  10,1075
               
                  47,5056
               
                  DE8427301
               
                  Grünten
               
                  *
               
                  146
               
                   
               
                  10,3175
               
                  47,5489
               
                  DE8429303
               
                  Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Ach
               
                  *
               
                  624
               
                   
               
                  10,5222
               
                  47,5636
               
                  DE8429304
               
                  Aggenstein
               
                  *
               
                  130
               
                   
               
                  10,5517
               
                  47,5378
               
                  DE8430303
               
                  Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal
               
                  *
               
                  987
               
                   
               
                  10,7133
               
                  47,5536
               
                  DE8431371
               
                  Ammergebirge
               
                  *
               
                  27 581,8
               
                   
               
                  10,9372
               
                  47,55
               
                  DE8432301
               
                  Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe
               
                  *
               
                  692
               
                   
               
                  11,1583
               
                  47,5694
               
                  DE8432302
               
                  Auerberg, Mühlberg
               
                  *
               
                  293
               
                   
               
                  11,1558
               
                  47,5753
               
                  DE8433301
               
                  Karwendel mit Isar
               
                  *
               
                  19 590
               
                   
               
                  11,3433
               
                  47,4906
               
                  DE8433371
               
                  Estergebirge
               
                  *
               
                  6 076,87
               
                   
               
                  11,2003
               
                  47,5428
               
                  DE8434372
               
                  Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck
               
                  *
               
                  1 453,79
               
                   
               
                  11,5019
               
                  47,61
               
                  DE8525301
               
                  Häderichmoore
               
                  *
               
                  89
               
                   
               
                  9,9936
               
                  47,4939
               
                  DE8526301
               
                  Wildflusssystem Bolgenach
               
                  *
               
                  164
               
                   
               
                  10,1344
               
                  47,4444
               
                  DE8526302
               
                  Piesenkopfmoore
               
                  *
               
                  779
               
                   
               
                  10,1389
               
                  47,4167
               
                  DE8527301
               
                  Hörnergruppe
               
                  *
               
                  1 183
               
                   
               
                  10,1692
               
                  47,4656
               
                  DE8527371
               
                  Schönberger Ach
               
                  *
               
                  29,56
               
                   
               
                  10,2164
               
                  47,4364
               
                  DE8528301
               
                  Allgäuer Hochalpen
               
                  *
               
                  21 227
               
                   
               
                  10,3225
               
                  47,3889
               
                  DE8532371
               
                  Wettersteingebirge
               
                  *
               
                  4 256,91
               
                   
               
                  11,09
               
                  47,4169
               
                  DE8533301
               
                  Mittenwalder Buckelwiesen
               
                  *
               
                  1 927
               
                   
               
                  11,2411
               
                  47,4603
               
                  DE8626301
               
                  Hoher Ifen
               
                  *
               
                  2 451
               
                   
               
                  10,1483
               
                  47,3806
               
                  DE8627301
               
                  Engenkopfmoor
               
                  *
               
                  94
               
                   
               
                  10,2094
               
                  47,3967
               
                  DE8627302
               
                  Schlappolt
               
                  *
               
                  195
               
                   
               
                  10,2297
               
                  47,3631
               
                  ES0000016
               
                  Ordesa y Monte Perdido
               
                  *
               
                  15 797,2762
               
                   
               
                  -0,0319
               
                  42,64
               
                  ES0000018
               
                  Prepirineu Central català
               
                  *
               
                  57 074,77
               
                   
               
                  1,6883
               
                  42,255
               
                  ES0000022
               
                  Aigüestortes
               
                  *
               
                  56 120,73
               
                   
               
                  0,9454
               
                  42,5536
               
                  ES0000123
               
                  Larra-Aztaparreta
               
                  *
               
                  3 922,85
               
                   
               
                  -0,7914
               
                  42,9392
               
                  ES0000126
               
                  Roncesvalles-Selva de Irati
               
                  *
               
                  18 077,73
               
                   
               
                  -1,0599
               
                  42,9676
               
                  ES0000129
               
                  Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta
               
                  *
               
                  19 530,14
               
                   
               
                  -1,3317
               
                  42,842
               
                  ES0000130
               
                  Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre
               
                  *
               
                  6 377,99
               
                   
               
                  -0,886
               
                  42,8305
               
                  ES0000149
               
                  Posets — Maladeta
               
                  *
               
                  34 433,5568
               
                   
               
                  0,5308
               
                  42,64
               
                  ES2200009
               
                  Larrondo-Lakartxela
               
                  *
               
                  2 614,1
               
                   
               
                  -0,8859
               
                  42,9381
               
                  ES2200012
               
                  Río Salazar
               
                   
               
                  414,55
               
                   
               
                  -1,2477
               
                  42,6566
               
                  ES2200018
               
                  Belate
               
                  *
               
                  26 067,44
               
                   
               
                  -1,6689
               
                  43,0617
               
                  ES2200019
               
                  Monte Alduide
               
                  *
               
                  9 028,69
               
                   
               
                  -1,4561
               
                  43,0307
               
                  ES2200025
               
                  Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro
               
                  *
               
                  1 101,04
               
                   
               
                  -1,3701
               
                  42,7438
               
                  ES2200027
               
                  Ríos Eska y Biniés
               
                  *
               
                  288,67
               
                   
               
                  -0,8651
               
                  42,9241
               
                  ES2410001
               
                  Los Valles — Sur
               
                  *
               
                  22 913,2699
               
                   
               
                  -0,7686
               
                  42,7439
               
                  ES2410002
               
                  Pico y Turberas del Anayet
               
                   
               
                  408,3368
               
                   
               
                  -0,4394
               
                  42,7844
               
                  ES2410003
               
                  Los Valles
               
                  *
               
                  27 066,1992
               
                   
               
                  -0,68
               
                  42,81
               
                  ES2410005
               
                  Guara Norte
               
                  *
               
                  12 763,0054
               
                   
               
                  -0,23
               
                  42,29
               
                  ES2410006
               
                  Bujaruelo — Garganta de Los Navarros
               
                  *
               
                  9 775,0025
               
                   
               
                  -0,14
               
                  42,71
               
                  ES2410008
               
                  Garganta de Obarra
               
                  *
               
                  735,6757
               
                   
               
                  0,62
               
                  42,41
               
                  ES2410009
               
                  Congosto de Ventamillo
               
                  *
               
                  247,0025
               
                   
               
                  0,46
               
                  42,49
               
                  ES2410010
               
                  Monte Pacino
               
                  *
               
                  509,7923
               
                   
               
                  -0,35
               
                  42,75
               
                  ES2410011
               
                  Cabecera del Río Aguas Limpias
               
                  *
               
                  3 045,6438
               
                   
               
                  -0,29
               
                  42,82
               
                  ES2410013
               
                  Macizo de Cotiella
               
                  *
               
                  8 275,4467
               
                   
               
                  0,32
               
                  42,52
               
                  ES2410014
               
                  Garcipollera — Selva de Villanúa
               
                  *
               
                  3 898,9024
               
                   
               
                  -0,48
               
                  42,64
               
                  ES2410019
               
                  Río Cinca (Valle de Pineta)
               
                   
               
                  117,7611
               
                   
               
                  0,12
               
                  42,65
               
                  ES2410021
               
                  Curso Alto del Río Aragón
               
                   
               
                  145,9823
               
                   
               
                  -0,5467
               
                  42,6642
               
                  ES2410022
               
                  Cuevas de Villanúa
               
                   
               
                  0,1239
               
                   
               
                  -0,5278
               
                  42,6858
               
                  ES2410023
               
                  Collarada y Canal de Ip
               
                  *
               
                  4 027,0928
               
                   
               
                  -0,4908
               
                  42,7294
               
                  ES2410024
               
                  Telera — Acumuer
               
                  *
               
                  5 552,7853
               
                   
               
                  -0,3311
               
                  42,6394
               
                  ES2410025
               
                  Sierra y Cañones de Guara
               
                  *
               
                  34 662,6323
               
                   
               
                  -0,1667
               
                  42,2603
               
                  ES2410027
               
                  Río Aurín
               
                   
               
                  91,0864
               
                   
               
                  -0,425
               
                  40,6422
               
                  ES2410029
               
                  Tendeñera
               
                  *
               
                  12 814,6592
               
                   
               
                  -0,2108
               
                  42,6608
               
                  ES2410031
               
                  Foz Escarrilla — Cucuraza
               
                  *
               
                  1 609,9122
               
                   
               
                  -0,3131
               
                  42,7489
               
                  ES2410040
               
                  Puertos de Panticosa, Bramatuero y Brazatos
               
                  *
               
                  3 021,6263
               
                   
               
                  -0,1914
               
                  42,7822
               
                  ES2410044
               
                  Puerto de Otal — Cotefablo
               
                  *
               
                  1 963,8843
               
                   
               
                  -0,2103
               
                  42,6069
               
                  ES2410045
               
                  Sobrepuerto
               
                  *
               
                  3 468,9089
               
                   
               
                  -0,2356
               
                  42,5678
               
                  ES2410046
               
                  Río Ésera
               
                  *
               
                  1 758,5141
               
                   
               
                  0,4706
               
                  42,5794
               
                  ES2410048
               
                  Río Ara
               
                  *
               
                  2 019,0368
               
                   
               
                  -0,1056
               
                  42,6308
               
                  ES2410049
               
                  Río Isábena
               
                  *
               
                  1 992,6647
               
                   
               
                  0,5742
               
                  42,3236
               
                  ES2410050
               
                  Cuenca del Río Yesa
               
                  *
               
                  5 599,8123
               
                   
               
                  0,0478
               
                  42,5256
               
                  ES2410051
               
                  Cuenca del Río Airés
               
                  *
               
                  3 741,9992
               
                   
               
                  0,1056
               
                  42,5667
               
                  ES2410052
               
                  Alto Valle del Cinca
               
                  *
               
                  14 590,5559
               
                   
               
                  0,1903
               
                  42,68
               
                  ES2410053
               
                  Chistau
               
                  *
               
                  10 678,6848
               
                   
               
                  0,3078
               
                  42,5883
               
                  ES2410054
               
                  Sierra Ferrera
               
                  *
               
                  8 023,2371
               
                   
               
                  0,2669
               
                  42,4808
               
                  ES2410055
               
                  Sierra de Arro
               
                  *
               
                  1 459,8995
               
                   
               
                  0,2303
               
                  42,4219
               
                  ES2410056
               
                  Sierra de Chía — Congosto de Seira
               
                  *
               
                  8 666,8584
               
                   
               
                  0,4161
               
                  42,51
               
                  ES2410059
               
                  El Turbón
               
                  *
               
                  2 822,036
               
                   
               
                  0,5067
               
                  42,4194
               
                  ES2410150
               
                  Cueva de Los Moros
               
                   
               
                  0,0625
               
                   
               
                  -0,5278
               
                  42,6861
               
                  ES2410154
               
                  Turberas del Macizo de Los Infiernos
               
                   
               
                  50,2655
               
                   
               
                  -0,2697
               
                  42,7708
               
                  ES2410155
               
                  Turberas de Acumuer
               
                   
               
                  13,3023
               
                   
               
                  -0,4283
               
                  42,7072
               
                  ES5120002
               
                  Capçaleres del Ter i del Freser
               
                  *
               
                  12 480,32
               
                   
               
                  2,2167
               
                  42,3846
               
                  ES5120003
               
                  Serra Cavallera
               
                  *
               
                  6 381,86
               
                   
               
                  2,2334
               
                  42,2903
               
                  ES5120019
               
                  Riberes de l'Alt Ter
               
                  *
               
                  409,83
               
                  41
               
                  2,294
               
                  42,2324
               
                  ES5120022
               
                  Riu Duran
               
                  *
               
                  102,73
               
                  91
               
                  1,7955
               
                  42,4235
               
                  ES5120024
               
                  Montgrony
               
                  *
               
                  3 803,8
               
                   
               
                  2,0831
               
                  42,2822
               
                  ES5120026
               
                  Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
               
                  *
               
                  13 305,56
               
                   
               
                  1,6695
               
                  42,4497
               
                  ES5120027
               
                  Rasos de Tubau
               
                   
               
                  644,53
               
                   
               
                  2,0472
               
                  42,2239
               
                  ES5120028
               
                  Vall del Rigart
               
                  *
               
                  210,26
               
                   
               
                  2,1203
               
                  42,3133
               
                  ES5130002
               
                  Riu Verneda
               
                  *
               
                  75,47
               
                  97
               
                  1,6711
               
                  42,3908
               
                  ES5130003
               
                  Alt Pallars
               
                  *
               
                  77 183,2
               
                   
               
                  1,034
               
                  42,7159
               
                  ES5130004
               
                  Baish Aran
               
                  *
               
                  12 444,98
               
                   
               
                  0,788
               
                  42,799
               
                  ES5130005
               
                  Era Artiga de Lin — Eth Portilhon
               
                  *
               
                  7 047,87
               
                   
               
                  0,7168
               
                  42,6713
               
                  ES5130006
               
                  Estanho de Vielha
               
                   
               
                  28,88
               
                   
               
                  0,8144
               
                  42,7095
               
                  ES5130007
               
                  Riberes de l'Alt Segre
               
                  *
               
                  216,62
               
                  23
               
                  1,8499
               
                  42,3915
               
                  ES5130010
               
                  Serra de Boumort-Collegats
               
                  *
               
                  18 414,83
               
                   
               
                  1,1003
               
                  42,2367
               
                  ES5130011
               
                  Riu de la Llosa
               
                  *
               
                  84,12
               
                   
               
                  1,6992
               
                  42,45
               
                  ES5130012
               
                  Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs
               
                  *
               
                  12 920,99
               
                   
               
                  0,8124
               
                  42,2305
               
                  ES5130015
               
                  Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
               
                  *
               
                  32 423,71
               
                   
               
                  0,8722
               
                  42,0303
               
                  ES5130019
               
                  Estany de Montcortès
               
                  *
               
                  45,01
               
                   
               
                  0,9947
               
                  42,3319
               
                  ES5130022
               
                  La Torrassa
               
                  *
               
                  59,58
               
                   
               
                  1,1331
               
                  42,6064
               
                  ES5130023
               
                  Beneïdor
               
                  *
               
                  416,33
               
                   
               
                  1,5653
               
                  42,3719
               
                  ES5130024
               
                  La Faiada de Malpàs i Cambatiri
               
                   
               
                  1 280,7
               
                   
               
                  0,7739
               
                  42,3817
               
                  ES5130026
               
                  Serra de Prada-Castellàs
               
                  *
               
                  3 735,9
               
                   
               
                  1,3044
               
                  42,2711
               
                  ES5130029
               
                  Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
               
                  *
               
                  8 682,94
               
                   
               
                  1,67
               
                  42,0592
               
                  ES5130034
               
                  Riu Garona
               
                  *
               
                  212,75
               
                  27
               
                  0,7414
               
                  42,7369
               
                  FI1300101
               
                  Pallas-Ounastunturi
               
                  *
               
                  59 426
               
                   
               
                  23,271111
               
                  68,86417
               
                  FI1300102
               
                  MALLA
               
                  *
               
                  3 089
               
                   
               
                  20,067778
               
                  69,94889
               
                  FI1300103
               
                  PÖYRISJÄRVEN ERÄMAA
               
                  *
               
                  146 834
               
                   
               
                  24,355833
               
                  68,32194
               
                  FI1300105
               
                  KÄSIVARREN ERÄMAA
               
                  *
               
                  264 892
               
                   
               
                  21,169444
               
                  68,7625
               
                  FI1300107
               
                  JIETANASVUOMA
               
                  *
               
                  1 511
               
                   
               
                  22,440556
               
                  68,08472
               
                  FI1300108
               
                  IITON PALSASUOT
               
                  *
               
                  66
               
                   
               
                  21,355833
               
                  68,1525
               
                  FI1300111
               
                  SOTKAVUOMA
               
                  *
               
                  2 602
               
                   
               
                  23,355833
               
                  68,40667
               
                  FI1300112
               
                  SAANAN LUONNONSUOJELUALUE
               
                  *
               
                  240
               
                   
               
                  20,101667
               
                  69,50833
               
                  FI1300118
               
                  TARVANTOVAARA
               
                  *
               
                  66 403
               
                   
               
                  22,61
               
                  68,06778
               
                  FI1300201
               
                  LEMMENJOEN KANSALLISPUISTO
               
                  *
               
                  285 990
               
                   
               
                  25,389722
               
                  68,98278
               
                  FI1300202
               
                  MUOTKATUNTURIN ERÄMAA
               
                  *
               
                  158 208
               
                   
               
                  26,694722
               
                  69,86417
               
                  FI1300204
               
                  Vätsärin erämaa
               
                  *
               
                  157 368
               
                   
               
                  28,084722
               
                  69,66083
               
                  FI1300207
               
                  PIERAN MARIN JÄNKÄ
               
                  *
               
                  2 643
               
                   
               
                  27,745556
               
                  69,25417
               
                  FI1300601
               
                  PULJUN ERÄMAA
               
                  *
               
                  56 351
               
                   
               
                  24,016944
               
                  68,52528
               
                  FI1302001
               
                  Kevo
               
                  *
               
                  71 406
               
                   
               
                  26,999722
               
                  69,99972
               
                  FI1302002
               
                  KALDOAIVIN ERÄMAA
               
                  *
               
                  351 633
               
                   
               
                  27,050833
               
                  69,52528
               
                  FI1302003
               
                  Paistunturin erämaa
               
                  *
               
                  159 770
               
                   
               
                  26,948889
               
                  69,99972
               
                  FI1302004
               
                  PULMANKIJÄRVI
               
                   
               
                  1 623
               
                   
               
                  27,915
               
                  69,94889
               
                  FI1302008
               
                  VETSIJOEN SUISTOLEHTO
               
                   
               
                  14
               
                   
               
                  27,576111
               
                  69,94889
               
                  FI1302009
               
                  Kirkkotupien niitty
               
                  *
               
                  1,1
               
                   
               
                  27,559167
               
                  69,83028
               
                  FI1302010
               
                  Luomusjoen kuolpuna
               
                   
               
                  2
               
                   
               
                  26,169444
               
                  69,71167
               
                  FI1302011
               
                  Välimaan kenttä
               
                  *
               
                  2
               
                   
               
                  27,559167
               
                  70,18639
               
                  FI1302012
               
                  Pappilan niitty
               
                  *
               
                  3,2
               
                   
               
                  27,542222
               
                  69,72861
               
                  FI1302013
               
                  Mieraslompolon kenttä
               
                  *
               
                  2,2
               
                   
               
                  27,355833
               
                  69,59306
               
                  FR7200742
               
                  Massif du Moulle de Jaout
               
                  *
               
                  16 600
               
                   
               
                  -0,40667
               
                  43,03861
               
                  FR7200743
               
                  Massif du Ger et du Lurien
               
                  *
               
                  14 150
               
                   
               
                  -0,36306
               
                  42,83111
               
                  FR7200744
               
                  Massif de Sesques et de l'Ossau
               
                  *
               
                  25 650
               
                   
               
                  -0,50028
               
                  42,9
               
                  FR7200745
               
                  Massif du Montagnon
               
                  *
               
                  8 871
               
                   
               
                  -0,51778
               
                  43,02972
               
                  FR7200746
               
                  Massif de l'Anie et d'Espelunguère
               
                  *
               
                  14 461
               
                   
               
                  -0,6425
               
                  42,89583
               
                  FR7200747
               
                  Massif du Layens
               
                  *
               
                  5 750
               
                   
               
                  -0,64417
               
                  43,0525
               
                  FR7200749
               
                  Montagnes du Barétous
               
                  *
               
                  14 600
               
                   
               
                  -0,77639
               
                  43,04639
               
                  FR7200750
               
                  Montagnes de la Haute Soule
               
                  *
               
                  14 750
               
                   
               
                  -0,89694
               
                  42,99917
               
                  FR7200751
               
                  Montagnes du Pic des Escaliers
               
                  *
               
                  8 600
               
                   
               
                  -0,98556
               
                  43,05611
               
                  FR7200752
               
                  Massif des Arbailles
               
                  *
               
                  13 000
               
                   
               
                  -1,01694
               
                  43,12389
               
                  FR7200753
               
                  Forêt d'Iraty
               
                  *
               
                  2 500
               
                   
               
                  -1,07333
               
                  43,03028
               
                  FR7200754
               
                  Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port
               
                  *
               
                  12 567
               
                   
               
                  -1,19778
               
                  43,07278
               
                  FR7200781
               
                  Gave de Pau
               
                  *
               
                  8 212
               
                   
               
                  -0,65028
               
                  43,40222
               
                  FR7200786
               
                  La Nive
               
                  *
               
                  9 473
               
                   
               
                  -1,37981
               
                  43,26424
               
                  FR7200790
               
                  Le Saison (cours d'eau)
               
                  *
               
                  2 200
               
                   
               
                  -0,87361
               
                  43,2375
               
                  FR7200791
               
                  Le Gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche
               
                  *
               
                  2 450
               
                   
               
                  -0,85556
               
                  43,37472
               
                  FR7200792
               
                  Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau)
               
                  *
               
                  1 600
               
                   
               
                  -0,60806
               
                  43,07444
               
                  FR7200793
               
                  Le Gave d'Ossau
               
                  *
               
                  2 300
               
                   
               
                  -0,41833
               
                  43,07806
               
                  FR7300821
               
                  Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre-Haute et du Crabère
               
                  *
               
                  6 428
               
                   
               
                  0,92056
               
                  42,83333
               
                  FR7300822
               
                  Vallée du Riberot et massif du Mont Valier
               
                  *
               
                  7 745
               
                   
               
                  1,06333
               
                  42,81167
               
                  FR7300825
               
                  Mont Ceint, mont Béas, tourbière de Bernadouze
               
                  *
               
                  2 218
               
                   
               
                  1,41
               
                  42,79694
               
                  FR7300827
               
                  Vallée de l'Aston
               
                  *
               
                  14 962
               
                   
               
                  1,66
               
                  42,69333
               
                  FR7300829
               
                  Quiès calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la Petite Caougno
               
                   
               
                  2 484
               
                   
               
                  1,65056
               
                  42,82194
               
                  FR7300831
               
                  Quérigut, Laurenti, Rabassolles, Balbonne, la Bruyante, haute vallée de l'Oriège
               
                  *
               
                  10 255
               
                   
               
                  2,03417
               
                  42,67472
               
                  FR7300838
               
                  Grotte de Montseron
               
                  *
               
                  1
               
                   
               
                  1,32802
               
                  43,02
               
                  FR7300839
               
                  Grotte du Ker de Massat
               
                  *
               
                  1
               
                   
               
                  1,32459
               
                  42,9
               
                  FR7300841
               
                  Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat
               
                  *
               
                  1 629
               
                   
               
                  1,33556
               
                  43,07972
               
                  FR7300842
               
                  Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Herm
               
                  *
               
                  2 211
               
                   
               
                  1,65944
               
                  42,94694
               
                  FR7300880
               
                  Haute vallée d'Oô
               
                  *
               
                  3 407
               
                   
               
                  0,5025
               
                  42,73056
               
                  FR7300881
               
                  Haute vallée de la Pique
               
                  *
               
                  8 251
               
                   
               
                  0,59333
               
                  42,72417
               
                  FR7300883
               
                  Haute vallée de la Garonne
               
                  *
               
                  11 134
               
                   
               
                  0,78
               
                  42,87778
               
                  FR7300884
               
                  Zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié
               
                  *
               
                  7 680
               
                   
               
                  0,72667
               
                  42,95
               
                  FR7300920
               
                  Granquet-Pibeste et Soum d'Ech
               
                  *
               
                  7 275
               
                   
               
                  -0,15361
               
                  43,05833
               
                  FR7300921
               
                  Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos)
               
                  *
               
                  2 997
               
                   
               
                  -0,27167
               
                  42,92889
               
                  FR7300922
               
                  Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets)
               
                  *
               
                  482
               
                   
               
                  -0,0895
               
                  42,98624
               
                  FR7300923
               
                  Moun Né de Cauterets, pic de Cabaliros
               
                  *
               
                  3 703
               
                   
               
                  -0,14222
               
                  42,92417
               
                  FR7300924
               
                  Péguère, Barbat, Cambalès
               
                  *
               
                  4 651
               
                   
               
                  -0,17694
               
                  42,85194
               
                  FR7300925
               
                  Gaube, Vignemale
               
                  *
               
                  7 395
               
                   
               
                  -0,14306
               
                  42,81028
               
                  FR7300926
               
                  Ossoue, Aspé, Cestrède
               
                  *
               
                  5 226
               
                   
               
                  -0,05417
               
                  42,76167
               
                  FR7300927
               
                  Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude
               
                  *
               
                  9 479
               
                   
               
                  0,055
               
                  42,7325
               
                  FR7300928
               
                  Pic Long Campbielh
               
                  *
               
                  8 174
               
                   
               
                  0,11806
               
                  42,79056
               
                  FR7300929
               
                  Néouvielle
               
                  *
               
                  6 191
               
                   
               
                  0,15056
               
                  42,865
               
                  FR7300930
               
                  Barèges, Ayré, Piquette
               
                  *
               
                  1 451
               
                   
               
                  0,09306
               
                  42,87306
               
                  FR7300931
               
                  Lac Bleu Léviste
               
                  *
               
                  6 942
               
                   
               
                  0,035
               
                  42,92444
               
                  FR7300932
               
                  Liset de Hount Blanque
               
                  *
               
                  4 059
               
                   
               
                  0,16917
               
                  42,95667
               
                  FR7300933
               
                  Hautes-Baronnies, Coume de Pailhas
               
                  *
               
                  300
               
                   
               
                  0,25
               
                  43,00528
               
                  FR7300934
               
                  Rioumajou et Moudang
               
                  *
               
                  9 522
               
                   
               
                  0,28583
               
                  42,74028
               
                  FR7300935
               
                  Haut-Louron: Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges de Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère, montagne de Tramadits
               
                  *
               
                  5 439
               
                   
               
                  0,42222
               
                  42,73306
               
                  FR7301822
               
                  Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste
               
                  *
               
                  9 602
               
                   
               
                  1,83139
               
                  43,08389
               
                  FR8201680
               
                  Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-la-Croix-Haute
               
                  *
               
                  3 639
               
                   
               
                  5,72685
               
                  44,6768
               
                  FR8201681
               
                  Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental
               
                  *
               
                  298
               
                   
               
                  5,1775
               
                  44,82528
               
                  FR8201682
               
                  Rebord méridional du Vercors
               
                  *
               
                  4 724
               
                   
               
                  5,24598
               
                  44,8725
               
                  FR8201692
               
                  Monts du matin, combe Laval et val Sainte-Marie
               
                  *
               
                  2 339
               
                   
               
                  5,18959
               
                  44,9883
               
                  FR8201696
               
                  Tuffières du Vercors
               
                  *
               
                  71
               
                   
               
                  5,58806
               
                  44,83611
               
                  FR8201698
               
                  Contamines Montjoie — Miage — Tré la Tête
               
                  *
               
                  5 547
               
                   
               
                  6,74972
               
                  45,77917
               
                  FR8201699
               
                  Aiguilles Rouges
               
                  *
               
                  9 065
               
                   
               
                  6,85528
               
                  45,98167
               
                  FR8201700
               
                  Haut Giffre
               
                  *
               
                  12 431
               
                   
               
                  6,82417
               
                  46,04028
               
                  FR8201701
               
                  Les Aravis
               
                   
               
                  8 907
               
                   
               
                  6,55111
               
                  45,9675
               
                  FR8201702
               
                  Plateau de Beauregard
               
                  *
               
                  413
               
                   
               
                  6,39028
               
                  45,88417
               
                  FR8201703
               
                  Massif de la Tournette
               
                   
               
                  4 658
               
                   
               
                  6,27667
               
                  45,83361
               
                  FR8201704
               
                  Les Frettes — Massif des Glières
               
                  *
               
                  4 793
               
                   
               
                  6,33639
               
                  45,98556
               
                  FR8201705
               
                  Massif du Bargy
               
                  *
               
                  3 847
               
                   
               
                  6,47125
               
                  45,9985
               
                  FR8201706
               
                  Roc d'Enfer
               
                  *
               
                  4 054
               
                   
               
                  6,59667
               
                  46,18417
               
                  FR8201707
               
                  Plateau de Loëx
               
                  *
               
                  1 233
               
                   
               
                  6,65306
               
                  46,12444
               
                  FR8201708
               
                  Mont de Grange
               
                   
               
                  1 254
               
                   
               
                  6,80439
               
                  46,2611
               
                  FR8201709
               
                  Cornettes de Bise
               
                  *
               
                  1 551
               
                   
               
                  6,78417
               
                  46,32083
               
                  FR8201710
               
                  Massif des Voirons
               
                   
               
                  978
               
                   
               
                  6,35417
               
                  46,20722
               
                  FR8201712
               
                  Le Salève
               
                  *
               
                  4 427
               
                   
               
                  6,16306
               
                  46,10917
               
                  FR8201715
               
                  Vallée de l'Arve
               
                  *
               
                  757
               
                   
               
                  6,34825
               
                  46,1112
               
                  FR8201719
               
                  Delta de la Dranse
               
                  *
               
                  53
               
                   
               
                  6,51583
               
                  46,39861
               
                  FR8201720
               
                  Cluse du Lac d'Annecy
               
                  *
               
                  282
               
                   
               
                  6,22639
               
                  45,79222
               
                  FR8201722
               
                  Zones humides du Bas Chablais
               
                  *
               
                  282
               
                   
               
                  6,435
               
                  46,33556
               
                  FR8201723
               
                  Plateau Gavot
               
                  *
               
                  165
               
                   
               
                  6,65528
               
                  46,37694
               
                  FR8201724
               
                  Marais de Chilly et de Marival
               
                  *
               
                  38
               
                   
               
                  6,3025
               
                  46,29194
               
                  FR8201732
               
                  Tourbières du Luitel et leur bassin versant
               
                  *
               
                  309
               
                   
               
                  5,85694
               
                  45,08944
               
                  FR8201733
               
                  Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon
               
                  *
               
                  2 662
               
                   
               
                  5,92603
               
                  45,1335
               
                  FR8201735
               
                  Landes, tourbières et habitats rocheux du Massif du Taillefer
               
                  *
               
                  3 697
               
                   
               
                  5,91756
               
                  45,0517
               
                  FR8201736
               
                  Marais à Laiche bicolore, prairies de fauche et habitats rocheux du Vallon du Ferrand et du Plateau d'Emparis
               
                  *
               
                  2 412
               
                   
               
                  6,2075
               
                  45,0758
               
                  FR8201738
               
                  Plaine de Bourg d'Oisans et ses versants
               
                  *
               
                  3 473
               
                   
               
                  6,02721
               
                  45,0643
               
                  FR8201740
               
                  Hauts de Chartreuse
               
                  *
               
                  4 423
               
                   
               
                  5,88822
               
                  45,3923
               
                  FR8201741
               
                  Ubacs du Charmant Som et gorges du Guiers Mort
               
                  *
               
                  2 329
               
                   
               
                  5,755
               
                  45,3311
               
                  FR8201743
               
                  La Bourne
               
                  *
               
                  2 805
               
                   
               
                  5,39347
               
                  45,0694
               
                  FR8201744
               
                  Hauts plateaux et contreforts du Vercors oriental
               
                  *
               
                  20 274
               
                   
               
                  5,50882
               
                  44,849
               
                  FR8201745
               
                  Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin
               
                  *
               
                  1 312
               
                   
               
                  5,60879
               
                  45,1998
               
                  FR8201747
               
                  Massif de l'Obiou et gorges de la Souloise
               
                  *
               
                  3 743
               
                   
               
                  5,88806
               
                  44,7775
               
                  FR8201751
               
                  Massif de la Muzelle
               
                  *
               
                  16 896
               
                   
               
                  6,06266
               
                  44,9288
               
                  FR8201753
               
                  Forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col d'Ornon
               
                  *
               
                  4 814
               
                   
               
                  5,96826
               
                  44,9823
               
                  FR8201770
               
                  Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l'avant-pays savoyard
               
                  *
               
                  3 156
               
                   
               
                  5,76333
               
                  45,61333
               
                  FR8201772
               
                  Réseau de zones humides de l'Albanais
               
                  *
               
                  599
               
                   
               
                  5,95438
               
                  45,7667
               
                  FR8201773
               
                  Réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la Basse Vallée de l'Isère
               
                  *
               
                  869
               
                   
               
                  6,22389
               
                  45,58056
               
                  FR8201774
               
                  Tourbière des Creusates
               
                  *
               
                  12
               
                   
               
                  6,02944
               
                  45,68694
               
                  FR8201775
               
                  Rebord méridional du Massif des Bauges
               
                  *
               
                  1 170
               
                   
               
                  6,02417
               
                  45,52472
               
                  FR8201776
               
                  Tourbière et lac des Saisies
               
                  *
               
                  288
               
                   
               
                  6,51889
               
                  45,77083
               
                  FR8201777
               
                  Les Adrets de Tarentaise
               
                   
               
                  467
               
                   
               
                  6,73472
               
                  45,60917
               
                  FR8201778
               
                  Landes, prairies et habitats rocheux du massif du mont Thabor
               
                  *
               
                  4 790
               
                   
               
                  6,56723
               
                  45,1271
               
                  FR8201779
               
                  Formations forestières et herbacées des Alpes internes
               
                   
               
                  1 562
               
                   
               
                  6,87
               
                  45,29389
               
                  FR8201780
               
                  Réseau de vallons d'altitude à Caricion
               
                  *
               
                  9 516
               
                   
               
                  7,00611
               
                  45,48694
               
                  FR8201781
               
                  Réseau de zones humides et alluviales des Hurtières
               
                  *
               
                  508
               
                   
               
                  6,29556
               
                  45,49306
               
                  FR8201782
               
                  Perron des Encombres
               
                  *
               
                  2 034
               
                   
               
                  6,43306
               
                  45,28222
               
                  FR8201783
               
                  Massif de la Vanoise
               
                  *
               
                  54 030
               
                   
               
                  6,88333
               
                  45,39167
               
                  FR8202002
               
                  Partie orientale du Massif des Bauges
               
                  *
               
                  14 513
               
                   
               
                  6,22472
               
                  45,66944
               
                  FR8202003
               
                  Massif de la Lauzière
               
                  *
               
                  9 543
               
                   
               
                  6,37639
               
                  45,48111
               
                  FR8202004
               
                  Mont Colombier
               
                  *
               
                  2 178
               
                   
               
                  6,11911
               
                  45,6449
               
                  FR9101468
               
                  Bassin du Rebenty
               
                  *
               
                  8 587
               
                   
               
                  1,9925
               
                  42,78
               
                  FR9101470
               
                  Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette
               
                  *
               
                  17 055
               
                   
               
                  2,18611
               
                  42,77028
               
                  FR9101471
               
                  Capcir, Carlit et Campcardos
               
                  *
               
                  39 688
               
                   
               
                  1,93222
               
                  42,56889
               
                  FR9101472
               
                  Massif du Puigmal
               
                  *
               
                  8 784
               
                   
               
                  2,12667
               
                  42,43944
               
                  FR9101473
               
                  Massif de Madres-Coronat
               
                  *
               
                  21 363
               
                   
               
                  2,24222
               
                  42,61833
               
                  FR9101475
               
                  Massif du Canigou
               
                  *
               
                  11 746
               
                   
               
                  2,35833
               
                  42,46972
               
                  FR9101476
               
                  Conque de la Preste
               
                  *
               
                  8 436
               
                   
               
                  2,42056
               
                  42,41778
               
                  FR9102010
               
                  Sites à chiroptères des Pyrénées orientales
               
                  *
               
                  2 437
               
                   
               
                  2,29444
               
                  42,50833
               
                  FR9301497
               
                  Plateau d'Emparis — Goleon
               
                  *
               
                  7 439
               
                   
               
                  6,29333
               
                  45,0875
               
                  FR9301498
               
                  Combeynot — Lautaret — Ecrins
               
                  *
               
                  9 924
               
                   
               
                  6,41889
               
                  44,98556
               
                  FR9301499
               
                  Clarée
               
                  *
               
                  25 681
               
                   
               
                  6,61889
               
                  45,01806
               
                  FR9301502
               
                  Steppique Durancien et Queyrassin
               
                  *
               
                  19 658
               
                   
               
                  6,62528
               
                  44,67222
               
                  FR9301503
               
                  Rochebrune — Izoard — Vallée de la Cerveyrette
               
                  *
               
                  26 801
               
                   
               
                  6,6775
               
                  44,79667
               
                  FR9301504
               
                  Haut Guil — Mont Viso — Val Preveyre
               
                  *
               
                  18 833
               
                   
               
                  7,00667
               
                  44,71639
               
                  FR9301505
               
                  Vallon des Bans — Vallée du Fournel
               
                  *
               
                  8 823
               
                   
               
                  6,38833
               
                  44,78056
               
                  FR9301506
               
                  Valgaudemar
               
                  *
               
                  9 946
               
                   
               
                  6,19333
               
                  44,77889
               
                  FR9301509
               
                  Piolit — Pic de Chabrières
               
                  *
               
                  1 596
               
                   
               
                  6,28556
               
                  44,59167
               
                  FR9301511
               
                  Dévoluy — Durbon — Charance — Champsaur
               
                  *
               
                  35 530
               
                   
               
                  5,91417
               
                  44,61444
               
                  FR9301519
               
                  Le Buech
               
                  *
               
                  2 426
               
                   
               
                  5,83389
               
                  44,29667
               
                  FR9301523
               
                  Bois de Morgon — Forêt de Boscodon — Bragousse
               
                  *
               
                  2 517
               
                   
               
                  6,41889
               
                  44,495
               
                  FR9301524
               
                  Haute Ubaye — Massif du Chambeyron
               
                  *
               
                  14 037
               
                   
               
                  6,86083
               
                  44,57639
               
                  FR9301525
               
                  Coste Plane — Champerous
               
                  *
               
                  1 508
               
                   
               
                  6,43667
               
                  44,45444
               
                  FR9301526
               
                  La Tour des Sagnes — Vallon des Terres Pleines — Orrenaye
               
                  *
               
                  5 059
               
                   
               
                  6,7825
               
                  44,35444
               
                  FR9301529
               
                  Dormillouse — Lavercq
               
                  *
               
                  6 383
               
                   
               
                  6,52
               
                  44,33833
               
                  FR9301530
               
                  Cheval Blanc — Montagne de Boules — Barre des Dourbes
               
                  *
               
                  8 258
               
                   
               
                  6,43556
               
                  44,11944
               
                  FR9301533
               
                  L'Asse
               
                  *
               
                  21 844
               
                   
               
                  6,36778
               
                  43,94806
               
                  FR9301535
               
                  Montagne de Val-Haut — Clues de Barles — Clues de Verdaches
               
                  *
               
                  13 197
               
                   
               
                  6,28167
               
                  44,26861
               
                  FR9301546
               
                  Lac Saint-Léger
               
                  *
               
                  5,25
               
                   
               
                  6,33528
               
                  44,42028
               
                  FR9301547
               
                  Grand Coyer
               
                  *
               
                  6 233
               
                   
               
                  6,70833
               
                  44,08611
               
                  FR9301549
               
                  Entraunes
               
                  *
               
                  19 751
               
                   
               
                  6,79917
               
                  44,14389
               
                  FR9301550
               
                  Sites à chauves souris de la Haute Tinée
               
                  *
               
                  1 787
               
                   
               
                  6,92528
               
                  44,25639
               
                  FR9301552
               
                  Adret de Pra Gaze
               
                   
               
                  108
               
                   
               
                  6,85083
               
                  44,28028
               
                  FR9301554
               
                  Sites à chauves souris — Castellet-Les-Sausses et Gorges de Daluis
               
                  *
               
                  3 384
               
                   
               
                  6,80222
               
                  44,01778
               
                  FR9301556
               
                  Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons — Dome de Barrot — Gorges du Cians
               
                  *
               
                  15 071
               
                   
               
                  7,05222
               
                  44,05333
               
                  FR9301559
               
                  Le Mercantour
               
                  *
               
                  67 947
               
                   
               
                  7,18083
               
                  44,14639
               
                  FR9301560
               
                  Mont Chajol
               
                  *
               
                  1 427
               
                   
               
                  7,53389
               
                  44,11889
               
                  FR9301561
               
                  Marguareis — La Brigue — Fontan — Saorge
               
                  *
               
                  6 327
               
                   
               
                  7,69417
               
                  44,08083
               
                  FR9301562
               
                  Sites à Spéléomantes de Roquebillière
               
                  *
               
                  417
               
                   
               
                  7,30028
               
                  44,02583
               
                  FR9301566
               
                  Sites à chauves souris de Breil-sur-Roya
               
                  *
               
                  2 497
               
                   
               
                  7,52972
               
                  43,92861
               
                  FR9302002
               
                  Montagne de Seymuit — Crête de la Scie
               
                  *
               
                  1 401
               
                   
               
                  6,24278
               
                  44,41889
               
                  FR9302005
               
                  La Bendola
               
                  *
               
                  1 063
               
                   
               
                  7,5825
               
                  43,97056
               
                  HR2000004
               
                  Baraćeva špilja donja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,722926
               
                  44,98401
               
                  HR2000011
               
                  Budina špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,361222
               
                  44,71695
               
                  HR2000020
               
                  Područje oko Ćulumove pećine
               
                   
               
                  1 209,6422
               
                   
               
                  16,373253
               
                  43,99004
               
                  HR2000026
               
                  Dumenčića špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,669445
               
                  45,02471
               
                  HR2000066
               
                  Božićeva špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,776756
               
                  45,00003
               
                  HR2000078
               
                  Luška špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,093981
               
                  45,22469
               
                  HR2000093
               
                  Ostrvička špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,459002
               
                  44,55714
               
                  HR2000095
               
                  Pčelina špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,568097
               
                  44,52231
               
                  HR2000098
               
                  Pećina
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,327789
               
                  44,79532
               
                  HR2000106
               
                  Ponor Ponikve II
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,915572
               
                  45,38707
               
                  HR2000110
               
                  Pustinja špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,809117
               
                  45,37217
               
                  HR2000118
               
                  Samogradić špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,265786
               
                  44,7523
               
                  HR2000119
               
                  Siničić špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,178079
               
                  44,99069
               
                  HR2000149
               
                  Špilja kod Stare Sušice
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,997966
               
                  45,39058
               
                  HR2000447
               
                  Nacionalni park Risnjak
               
                  *
               
                  6 345,0353
               
                   
               
                  14,651
               
                  45,431
               
                  HR2000591
               
                  Klek
               
                  *
               
                  864,3873
               
                   
               
                  15,147668
               
                  45,25918
               
                  HR2000592
               
                  Ogulinsko-plaščansko područje
               
                  *
               
                  33 109,3446
               
                   
               
                  15,3
               
                  45,193
               
                  HR2000594
               
                  Povremeno jezero Blata
               
                  *
               
                  807,5053
               
                   
               
                  15,407597
               
                  45,01761
               
                  HR2000605
               
                  Nacionalni park Sjeverni Velebit
               
                  *
               
                  11 157,2919
               
                   
               
                  14,974099
               
                  44,76221
               
                  HR2000609
               
                  Dolina Dretulje
               
                   
               
                  590,7671
               
                   
               
                  15,386866
               
                  45,07745
               
                  HR2000632
               
                  Krbavsko polje
               
                  *
               
                  14 043,5093
               
                   
               
                  15,722785
               
                  44,57239
               
                  HR2000633
               
                  Crnačko polje
               
                  *
               
                  259,7324
               
                   
               
                  15,164258
               
                  45,07055
               
                  HR2000634
               
                  Stajničko polje
               
                  *
               
                  507,2128
               
                   
               
                  15,236159
               
                  45,03771
               
                  HR2000635
               
                  Gacko polje
               
                  *
               
                  6 870,4313
               
                   
               
                  15,299616
               
                  44,85342
               
                  HR2000642
               
                  Kupa
               
                  *
               
                  5 363,0644
               
                   
               
                  15,642
               
                  45,479
               
                  HR2000643
               
                  Obruč
               
                  *
               
                  2 716,9562
               
                   
               
                  14,483933
               
                  45,43622
               
                  HR2000645
               
                  Bjelolasica
               
                  *
               
                  1 671,1913
               
                   
               
                  14,987894
               
                  45,2551
               
                  HR2000646
               
                  Polje Lug
               
                   
               
                  722,8473
               
                   
               
                  15,060449
               
                  45,14106
               
                  HR2000648
               
                  Drežničko polje
               
                  *
               
                  308,4269
               
                   
               
                  15,103979
               
                  45,15713
               
                  HR2000652
               
                  Jasenačko polje
               
                   
               
                  312,6637
               
                   
               
                  15,035634
               
                  45,24597
               
                  HR2000654
               
                  Ličke Jesenice
               
                   
               
                  463,3656
               
                   
               
                  15,44108
               
                  44,98159
               
                  HR2000667
               
                  Medvjeđa špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,758049
               
                  45,36337
               
                  HR2000707
               
                  Gornje Jelenje prema Platku
               
                  *
               
                  261,9713
               
                   
               
                  14,557448
               
                  45,40139
               
                  HR2000755
               
                  Hajdova hiža
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,792314
               
                  45,45687
               
                  HR2000782
               
                  Rečice
               
                   
               
                  7,2064
               
                   
               
                  14,501778
               
                  45,47109
               
                  HR2000854
               
                  Pleteno iznad N. Vinodolskog
               
                  *
               
                  1 182,459
               
                   
               
                  14,857821
               
                  45,18095
               
                  HR2000871
               
                  Nacionalni park Paklenica
               
                  *
               
                  9 507,557
               
                   
               
                  15,4878
               
                  44,3421
               
                  HR2000876
               
                  Crni vrh kod Vrhovina
               
                   
               
                  1 405,8518
               
                   
               
                  15,405417
               
                  44,88255
               
                  HR2000879
               
                  Lapačko polje
               
                  *
               
                  2 227,4419
               
                   
               
                  15,954768
               
                  44,5465
               
                  HR2000917
               
                  Krčić
               
                   
               
                  1 951,6089
               
                   
               
                  16,252323
               
                  44,03043
               
                  HR2000981
               
                  Izvor Jablan
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,898559
               
                  44,27916
               
                  HR2001012
               
                  Ličko polje
               
                  *
               
                  53 512,9531
               
                   
               
                  15,424008
               
                  44,53434
               
                  HR2001025
               
                  Matić poljana
               
                  *
               
                  228,8371
               
                   
               
                  14,899398
               
                  45,28488
               
                  HR2001041
               
                  Gomance
               
                  *
               
                  214,9434
               
                   
               
                  14,427065
               
                  45,50189
               
                  HR2001042
               
                  Lič polje
               
                  *
               
                  732,5718
               
                   
               
                  14,740765
               
                  45,27658
               
                  HR2001049
               
                  Krbavica
               
                  *
               
                  431,8242
               
                   
               
                  15,630861
               
                  44,71262
               
                  HR2001058
               
                  Lička Plješivica
               
                  *
               
                  36 682,7526
               
                   
               
                  15,832635
               
                  44,65935
               
                  HR2001069
               
                  Kanjon Une
               
                   
               
                  830,0974
               
                   
               
                  16,136
               
                  44,428
               
                  HR2001113
               
                  Kukuruzovićeva špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,702719
               
                  44,91481
               
                  HR2001126
               
                  Rokina bezdana
               
                  *
               
                  104,9479
               
                   
               
                  15,191393
               
                  45,06948
               
                  HR2001127
               
                  Markarova špilja
               
                  *
               
                  114,1658
               
                   
               
                  15,258625
               
                  45,0334
               
                  HR2001128
               
                  Antić špilja
               
                  *
               
                  81,1435
               
                   
               
                  15,316937
               
                  44,95685
               
                  HR2001148
               
                  Dazdaland jama
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,520111
               
                  45,56125
               
                  HR2001150
               
                  Izvor Gerovčice
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,676984
               
                  45,52883
               
                  HR2001153
               
                  Stupina jama
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,787679
               
                  45,24218
               
                  HR2001156
               
                  Špilja pod Mačkovom dragom
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,024063
               
                  45,261
               
                  HR2001158
               
                  Izvor Kamačnik
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,059985
               
                  45,34578
               
                  HR2001180
               
                  Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,72372
               
                  45,0158
               
                  HR2001181
               
                  Izvor Bakovac
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,741043
               
                  44,34953
               
                  HR2001227
               
                  Potok Gerovčica
               
                  *
               
                  7,5953
               
                   
               
                  14,644
               
                  45,519
               
                  HR2001253
               
                  Poštak
               
                  *
               
                  2 737,8913
               
                   
               
                  16,13
               
                  44,221
               
                  HR2001254
               
                  Dolac Sekulića
               
                  *
               
                  26,4948
               
                   
               
                  15,753821
               
                  44,37165
               
                  HR2001255
               
                  Bulji
               
                  *
               
                  199,6669
               
                   
               
                  15,910658
               
                  44,41534
               
                  HR2001256
               
                  Međugorje — Stružnica
               
                  *
               
                  420,0814
               
                   
               
                  15,898373
               
                  44,51657
               
                  HR2001257
               
                  Potok Mala Belica
               
                   
               
                  30,6506
               
                   
               
                  14,807
               
                  45,464
               
                  HR2001267
               
                  Ričica
               
                   
               
                  177,2624
               
                   
               
                  15,735
               
                  44,349
               
                  HR2001268
               
                  Otuča
               
                   
               
                  35,1273
               
                   
               
                  15,877
               
                  44,36
               
                  HR2001269
               
                  Obsenica
               
                   
               
                  40,6394
               
                   
               
                  15,658
               
                  44,368
               
                  HR2001272
               
                  Jadova
               
                   
               
                  95,4568
               
                   
               
                  15,512
               
                  44,521
               
                  HR2001282
               
                  Dio Kupe
               
                  *
               
                  455,7122
               
                   
               
                  14,726172
               
                  45,52295
               
                  HR2001294
               
                  Bruvno
               
                  *
               
                  117,6356
               
                   
               
                  15,858947
               
                  44,36429
               
                  HR2001295
               
                  Jezerane
               
                  *
               
                  21,0951
               
                   
               
                  15,19058
               
                  45,05074
               
                  HR2001299
               
                  Bijele i Samarske stijene
               
                   
               
                  1 118,7695
               
                   
               
                  14,950789
               
                  45,22665
               
                  HR2001314
               
                  Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem
               
                   
               
                  1 743,5268
               
                   
               
                  16,422
               
                  43,955
               
                  HR2001317
               
                  Cret kod Klepine dulibe
               
                   
               
                  7,362
               
                   
               
                  15,065214
               
                  44,68027
               
                  HR2001324
               
                  Bjelopolje
               
                   
               
                  953,8453
               
                   
               
                  15,770982
               
                  44,6956
               
                  HR2001332
               
                  Vrhovinsko polje
               
                   
               
                  1 600,9112
               
                   
               
                  15,469849
               
                  44,83693
               
                  HR2001340
               
                  Područje oko Kuštrovke
               
                   
               
                  3 248,668
               
                   
               
                  15,213249
               
                  45,33865
               
                  HR2001344
               
                  Novkovići — Bosnjakuša
               
                  *
               
                  230,4111
               
                   
               
                  16,267688
               
                  44,14068
               
                  HR2001345
               
                  Vražji prolaz i Zeleni vir
               
                  *
               
                  246,1163
               
                   
               
                  14,896127
               
                  45,4284
               
                  HR2001351
               
                  Područje oko Kupice
               
                  *
               
                  2 471,1308
               
                   
               
                  14,859831
               
                  45,4308
               
                  HR2001353
               
                  Lokve-Sunger-Fužine
               
                   
               
                  11 504,0029
               
                   
               
                  14,721546
               
                  45,34735
               
                  HR2001373
               
                  Lisac
               
                  *
               
                  9 201,5753
               
                   
               
                  15,991797
               
                  44,35529
               
                  HR2001377
               
                  Sunđerac
               
                   
               
                  3,0072
               
                   
               
                  15,111115
               
                  44,63204
               
                  HR2001398
               
                  Dabašnica — Srebrenica
               
                  *
               
                  4,7002
               
                   
               
                  16,084
               
                  44,354
               
                  HR2001413
               
                  Šume kod Skrada
               
                   
               
                  1 342,0452
               
                   
               
                  14,91
               
                  45,451
               
                  HR2001417
               
                  Velika Belica
               
                  *
               
                  38,4948
               
                   
               
                  14,784118
               
                  45,47991
               
                  HR2001430
               
                  Golubinjak
               
                   
               
                  51,2823
               
                   
               
                  14,76603
               
                  45,35298
               
                  HR2001431
               
                  Lividraga
               
                   
               
                  25,0735
               
                   
               
                  14,585779
               
                  45,47736
               
                  HR2001432
               
                  Lug — Jasenak
               
                   
               
                  95,2963
               
                   
               
                  15,027727
               
                  45,23444
               
                  HR2001433
               
                  Bjeljevina
               
                   
               
                  146,4741
               
                   
               
                  14,871829
               
                  45,39067
               
                  HR2001438
               
                  Jama kod šumarske kuće
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,926326
               
                  45,33585
               
                  HR2001439
               
                  Jama kod lugarnice
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,092585
               
                  45,32785
               
                  HR2001440
               
                  Špilja pod Zimzelom
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,115478
               
                  45,28195
               
                  HR2001441
               
                  Bezdan pod Vučjakom
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,017152
               
                  45,09145
               
                  HR2001442
               
                  Lasića špilja
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  15,091141
               
                  44,89408
               
                  HR2001504
               
                  Gornji tok Korane
               
                   
               
                  223,4215
               
                   
               
                  15,784
               
                  44,994
               
                  HR2001508
               
                  Prva Brizićeva jama
               
                   
               
                  0,7833
               
                   
               
                  14,489
               
                  45,529
               
                  HR5000019
               
                  Gorski kotar i sjeverna Lika
               
                  *
               
                  217 445,394
               
                   
               
                  14,881605
               
                  45,2838
               
                  HR5000020
               
                  Nacionalni park Plitvička jezera
               
                  *
               
                  29 797,1389
               
                   
               
                  15,584575
               
                  44,85326
               
                  HR5000022
               
                  Park prirode Velebit
               
                  *
               
                  182 852,4014
               
                   
               
                  15,237
               
                  44,483
               
                  HR5000028
               
                  Dinara
               
                  *
               
                  46 254,9252
               
                   
               
                  16,594387
               
                  43,87855
               
                  IT1110006
               
                  Orsiera Rocciavré
               
                  *
               
                  10 956
               
                   
               
                  7,133008
               
                  45,06174
               
                  IT1110007
               
                  Laghi di Avigliana
               
                  *
               
                  414
               
                   
               
                  7,386147
               
                  45,06519
               
                  IT1110008
               
                  Madonna della Neve sul Monte Lera
               
                  *
               
                  62
               
                   
               
                  7,4678
               
                  45,1778
               
                  IT1110010
               
                  Gran Bosco di Salbertrand
               
                  *
               
                  3 712
               
                   
               
                  6,9222
               
                  45,0581
               
                  IT1110013
               
                  Monti Pelati e Torre Cives
               
                   
               
                  145
               
                   
               
                  7,7433
               
                  45,4158
               
                  IT1110021
               
                  Laghi di Ivrea
               
                  *
               
                  1 599
               
                   
               
                  7,893333
               
                  45,48917
               
                  IT1110022
               
                  Stagno di Oulx
               
                  *
               
                  84
               
                   
               
                  6,8172
               
                  45,0361
               
                  IT1110026
               
                  Champlas — Colle Sestriere
               
                  *
               
                  1 050
               
                   
               
                  6,849722
               
                  44,95194
               
                  IT1110027
               
                  Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
               
                  *
               
                  340
               
                   
               
                  6,959167
               
                  45,15889
               
                  IT1110029
               
                  Pian della Mussa (Balme)
               
                  *
               
                  3 554
               
                   
               
                  7,154444
               
                  45,29722
               
                  IT1110030
               
                  Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco
               
                  *
               
                  1 250
               
                   
               
                  7,120833
               
                  45,15139
               
                  IT1110031
               
                  Valle Thuras
               
                  *
               
                  978
               
                   
               
                  6,859444
               
                  44,89361
               
                  IT1110032
               
                  Pra — Barant
               
                  *
               
                  4 120
               
                   
               
                  7,059444
               
                  44,75583
               
                  IT1110033
               
                  Stazioni di Myricaria germanica
               
                   
               
                  63
               
                   
               
                  7,141189
               
                  44,80341
               
                  IT1110038
               
                  Col Basset (Sestriere)
               
                   
               
                  271
               
                   
               
                  6,874444
               
                  44,98222
               
                  IT1110039
               
                  Rocciamelone
               
                  *
               
                  1 966
               
                   
               
                  7,090556
               
                  45,17444
               
                  IT1110040
               
                  Oasi xerotermica di Oulx — Auberge
               
                  *
               
                  1 070
               
                   
               
                  6,832778
               
                  45,05528
               
                  IT1110042
               
                  Oasi xerotermica di Oulx — Amazas
               
                  *
               
                  339
               
                   
               
                  6,822222
               
                  45,01917
               
                  IT1110043
               
                  Pendici del Monte Chaberton
               
                  *
               
                  329
               
                   
               
                  6,7775
               
                  44,95722
               
                  IT1110044
               
                  Bardonecchia — Val Fredda
               
                  *
               
                  1 686
               
                   
               
                  6,804722
               
                  45,09861
               
                  IT1110045
               
                  Bosco di Pian Prà (Rorà)
               
                  *
               
                  93
               
                   
               
                  7,191667
               
                  44,79694
               
                  IT1110048
               
                  Grotta del Pugnetto
               
                  *
               
                  19
               
                  1
               
                  7,4136
               
                  45,2728
               
                  IT1110049
               
                  Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
               
                   
               
                  1 328
               
                   
               
                  6,663611
               
                  45,08167
               
                  IT1110052
               
                  Oasi xerotermica di Puys — Beaulard
               
                   
               
                  468
               
                   
               
                  6,735556
               
                  45,04694
               
                  IT1110053
               
                  Valle della Ripa (Argentera)
               
                   
               
                  327
               
                   
               
                  6,915556
               
                  44,89194
               
                  IT1110055
               
                  Arnodera — Colle Montabone
               
                  *
               
                  112
               
                   
               
                  7,055833
               
                  45,12917
               
                  IT1110057
               
                  Serra di Ivrea
               
                  *
               
                  4 572
               
                   
               
                  7,948889
               
                  45,49
               
                  IT1110058
               
                  Cima Fournier e Lago Nero
               
                   
               
                  640
               
                   
               
                  6,793611
               
                  44,90389
               
                  IT1110080
               
                  Val Troncea
               
                  *
               
                  10 130
               
                   
               
                  6,978889
               
                  44,97583
               
                  IT1110081
               
                  Monte Musiné e Laghi di Caselette
               
                  *
               
                  1 524
               
                   
               
                  7,4678
               
                  45,1208
               
                  IT1120003
               
                  Monte Fenera
               
                  *
               
                  3 348
               
                   
               
                  8,346667
               
                  45,70278
               
                  IT1120006
               
                  Val Mastallone
               
                  *
               
                  1 882
               
                   
               
                  8,159444
               
                  45,91639
               
                  IT1120028
               
                  Alta Val Sesia
               
                  *
               
                  7 545
               
                   
               
                  7,8989
               
                  45,8964
               
                  IT1130002
               
                  Val Sessera
               
                  *
               
                  10 787
               
                   
               
                  8,037778
               
                  45,69694
               
                  IT1140003
               
                  Campello Monti
               
                  *
               
                  548
               
                   
               
                  8,221111
               
                  45,93889
               
                  IT1140004
               
                  Alta Val Formazza
               
                  *
               
                  5 744
               
                   
               
                  8,436389
               
                  46,40361
               
                  IT1140006
               
                  Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola
               
                  *
               
                  746
               
                   
               
                  8,279167
               
                  46,05833
               
                  IT1140007
               
                  Boleto — M.te Avigno
               
                   
               
                  390
               
                   
               
                  8,353056
               
                  45,78389
               
                  IT1140011
               
                  Val Grande
               
                  *
               
                  11 855
               
                   
               
                  8,4575
               
                  46,04083
               
                  IT1140016
               
                  Alpi Veglia e Devero — Monte Giove
               
                  *
               
                  15 119
               
                   
               
                  8,2525
               
                  46,31111
               
                  IT1160016
               
                  Stazione di muschi calcarizzanti — C.ba Seviana e C.ba Barmarossa
               
                  *
               
                  1,61
               
                   
               
                  7,298
               
                  44,419
               
                  IT1160017
               
                  Stazione di Linum narbonense
               
                   
               
                  8,28
               
                   
               
                  7,28
               
                  44,421
               
                  IT1160018
               
                  Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale
               
                  *
               
                  727
               
                   
               
                  6,915833
               
                  44,49639
               
                  IT1160020
               
                  Bosco di Bagnasco
               
                  *
               
                  381
               
                   
               
                  8,077222
               
                  44,27639
               
                  IT1160021
               
                  Gruppo del Tenibres
               
                  *
               
                  5 450
               
                   
               
                  7,022778
               
                  44,30417
               
                  IT1160023
               
                  Vallone di Orgials — Colle della Lombarda
               
                  *
               
                  530
               
                   
               
                  7,141944
               
                  44,21861
               
                  IT1160024
               
                  Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac
               
                  *
               
                  1 834
               
                   
               
                  6,912222
               
                  44,39361
               
                  IT1160026
               
                  Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bos
               
                   
               
                  2 940
               
                   
               
                  7,870278
               
                  44,26528
               
                  IT1160035
               
                  M. Antoroto
               
                  *
               
                  863
               
                   
               
                  7,916667
               
                  44,18833
               
                  IT1160037
               
                  Grotta di Rio Martino
               
                  *
               
                  0,3
               
                  2
               
                  7,146328
               
                  44,69819
               
                  IT1160040
               
                  Stazioni di Euphorbia valliniana
               
                  *
               
                  207
               
                   
               
                  7,176111
               
                  44,51861
               
                  IT1160056
               
                  Alpi Marittime
               
                  *
               
                  33 672
               
                   
               
                  7,3628
               
                  44,2014
               
                  IT1160057
               
                  Alte Valli Pesio e Tanaro
               
                  *
               
                  11 278
               
                   
               
                  7,698333
               
                  44,17556
               
                  IT1160058
               
                  Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
               
                  *
               
                  7 232
               
                   
               
                  7,096667
               
                  44,64556
               
                  IT1201000
               
                  Parco Nazionale del Gran Paradiso
               
                  *
               
                  71 042
               
                   
               
                  7,301667
               
                  45,51889
               
                  IT1201010
               
                  Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes
               
                  *
               
                  1 593
               
                   
               
                  7,074444
               
                  45,50944
               
                  IT1202000
               
                  Parco naturale Mont Avic
               
                  *
               
                  5 750
               
                   
               
                  7,571111
               
                  45,64611
               
                  IT1203010
               
                  Zona umida di Morgex
               
                  *
               
                  30
               
                   
               
                  7,054954
               
                  45,75138
               
                  IT1203020
               
                  Lago di Lolair
               
                  *
               
                  28
               
                   
               
                  7,136111
               
                  45,69472
               
                  IT1203030
               
                  Formazioni Steppiche della Cote de Gargantua
               
                  *
               
                  19
               
                   
               
                  7,294167
               
                  45,71778
               
                  IT1203040
               
                  Stagno di Loson
               
                   
               
                  4,55
               
                   
               
                  7,554722
               
                  45,78056
               
                  IT1203050
               
                  Lago di Villa
               
                  *
               
                  27
               
                   
               
                  7,691389
               
                  45,68667
               
                  IT1203060
               
                  Stagno di Holay
               
                   
               
                  3
               
                   
               
                  7,809461
               
                  45,59744
               
                  IT1203070
               
                  Mont Mars
               
                  *
               
                  380
               
                   
               
                  7,924167
               
                  45,64722
               
                  IT1204010
               
                  Ambienti Glaciali del Monte Bianco
               
                  *
               
                  12 557
               
                   
               
                  6,866111
               
                  45,83361
               
                  IT1204032
               
                  Talweg della Val Ferret
               
                  *
               
                  120
               
                   
               
                  7,018119
               
                  45,84774
         &nbs