Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2334 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8191)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2334 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 353/324
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2334
   ze dne 9. prosince 2016,
   kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti
   (oznámeno pod číslem C(2016) 8191)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Kontinentální biogeografická oblast uvedená v čl. 1 písm. c) bodě iii) směrnice 92/43/EHS zahrnuje území Unie v Lucembursku a části území Unie v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Německu, Francii, Itálii, Rakousku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku a Švédsku v souladu s biogeografickou mapou schválenou dne 20. dubna 2005 výborem zřízeným podle článku 20 uvedené směrnice (dále jen „Výbor pro stanoviště“).
            
   
               (2)
            
               Prvotní seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti ve smyslu směrnice 92/43/EHS byl přijat rozhodnutím Komise 2004/798/ES (2). Tento seznam byl naposledy aktualizován prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2369 (3).
            
   
               (3)
            
               Místa zařazená do seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti jsou součástí sítě Natura 2000, která je zásadním prvkem ochrany biologické rozmanitosti v Unii. S cílem dosáhnout dalšího pokroku v realizaci sítě Natura 2000 a v rámci dynamické úpravy této sítě jsou seznamy lokalit významných pro Společenství pravidelně přezkoumávány.
            
   
               (4)
            
               Od 16. ledna 2015 do 31. ledna 2016 členské státy navrhly další lokality významné pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS. Členské státy rovněž navrhly změny informací o jednotlivých lokalitách na seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti.
            
   
               (5)
            
               Na základě návrhu seznamu, který vypracovala Komise po dohodě s každým z příslušných členských států a který rovněž označuje lokality s prioritními typy přírodních stanovišť nebo prioritními druhy, by měl být přijat aktualizovaný seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti. Na nově zahrnuté lokality se vztahuje čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 92/43/EHS.
            
   
               (6)
            
               Poznatky o existenci a rozšíření typů přírodních stanovišť a druhů se v důsledku sledování podle článku 11 směrnice 92/43/EHS stále vyvíjejí. Lokality na úrovni Unie byly proto vyhodnoceny a vybrány podle nejlepších informací, jež byly v té době k dispozici.
            
   
               (7)
            
               Některé členské státy nenavrhly dostatečný počet lokalit, které splňují požadavky směrnice 92/43/EHS pro některé typy stanovišť a druhů. Navíc jsou poznatky o existenci a rozšíření některých typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a některých druhů uvedených v příloze II směrnice 92/43/EHS dosud neúplné. U těchto typů stanovišť a druhů proto nelze vyvodit závěr, že je síť Natura 2000 úplná.
            
   
               (8)
            
               V zájmu jasnosti a transparentnosti by prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2369 mělo být zrušeno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro stanoviště,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přijímá se desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti uvedená v příloze.
   Článek 2
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2369 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2004/798/ES ze dne 7. prosince 2004, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Úř. věst. L 382, 28.12.2004, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2369 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (Úř. věst. L 338, 23.12.2015, s. 34).
   
   
      PŘÍLOHA
      Desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti
      Každá lokalita významná pro Společenství (SCI) je určena na základě informací poskytnutých v úpravě používané pro síť Natura 2000, včetně odpovídající mapy. Tyto informace dodaly příslušné vnitrostátní orgány v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 92/43/EHS.
      Níže uvedená tabulka obsahuje tyto informace:
      
                  A
               
                  :
               
                  devítimístný kód SCI, jehož první dva znaky představují kód členského státu podle ISO;
               
                  B
               
                  :
               
                  název SCI;
               
                  C
               
                  :
               
                  * = přítomnost alespoň jednoho prioritního typu přírodních stanovišť a/nebo prioritního druhu v dané SCI ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS;
               
                  D
               
                  :
               
                  rozloha SCI v hektarech nebo délka SCI v kilometrech;
               
                  E
               
                  :
               
                  zeměpisné souřadnice SCI (zeměpisná šířka a délka) v desetinných stupních.
               
      Veškeré informace uvedené v následujícím seznamu Unie vycházejí z informací, které navrhly, předaly a potvrdily Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko.
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  Kód SCI
               
                  Název SCI
               
                  *
               
                  Rozloha SCI
                  (ha)
               
                  Délka SCI
                  (km)
               
                  Zeměpisné souřadnice SCI
               
                  Zeměpisná délka
               
                  Zeměpisná šířka
               
                  AT1101112
               
                  Nickelsdorfer Haidel
               
                  *
               
                  12,1
               
                   
               
                  17,0508
               
                  47,9556
               
                  AT1102112
               
                  Zurndorfer Eichenwald und Hutweide
               
                  *
               
                  153,4
               
                   
               
                  17,0039
               
                  47,96
               
                  AT1103112
               
                  Parndorfer Heide
               
                  *
               
                  7,38
               
                   
               
                  16,8694
               
                  47,9969
               
                  AT1104212
               
                  Fronwiesen und Johannesbach
               
                  *
               
                  47,88
               
                   
               
                  16,5158
               
                  47,9331
               
                  AT1106218
               
                  Siegendorfer Pußta und Heide
               
                  *
               
                  27,86
               
                   
               
                  16,5833
               
                  47,7806
               
                  AT1108813
               
                  Bernstein — Lockenhaus — Rechnitz
               
                  *
               
                  24 586,2097
               
                   
               
                  16,3556
               
                  47,3792
               
                  AT1110137
               
                  Neusiedler See — Nordöstliches Leithagebirge
               
                  *
               
                  57 124,56
               
                   
               
                  16,7725
               
                  47,8433
               
                  AT1114813
               
                  Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland
               
                  *
               
                  13 999,1
               
                   
               
                  16,4206
               
                  47,0678
               
                  AT1115415
               
                  Naturwaldreservat Lange Leitn, Neckenmarkt
               
                   
               
                  28,95
               
                   
               
                  16,5294
               
                  47,6392
               
                  AT1122916
               
                  Lafnitztal
               
                  *
               
                  590,57
               
                   
               
                  16,1053
               
                  47,0664
               
                  AT1123323
               
                  Mattersburger Hügelland
               
                  *
               
                  3 074,44
               
                   
               
                  16,4
               
                  47,7
               
                  AT1201A00
               
                  Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft
               
                  *
               
                  13 724,62
               
                   
               
                  15,1389
               
                  48,7986
               
                  AT1202000
               
                  March-Thaya-Auen
               
                  *
               
                  8 879,95
               
                   
               
                  16,9458
               
                  48,5417
               
                  AT1204000
               
                  Donau-Auen östlich von Wien
               
                  *
               
                  9 516,26
               
                   
               
                  16,7667
               
                  48,1306
               
                  AT1205A00
               
                  Wachau
               
                  *
               
                  18 063,42
               
                   
               
                  15,4069
               
                  48,3583
               
                  AT1206A00
               
                  Weinviertler Klippenzone
               
                  *
               
                  3 378,18
               
                   
               
                  16,3861
               
                  48,5722
               
                  AT1207A00
               
                  Kamp- und Kremstal
               
                  *
               
                  14 495,27
               
                   
               
                  15,675
               
                  48,5306
               
                  AT1208A00
               
                  Thayatal bei Hardegg
               
                  *
               
                  4 428,6
               
                   
               
                  15,8389
               
                  48,8417
               
                  AT1209A00
               
                  Westliches Weinviertel
               
                  *
               
                  2 994,41
               
                   
               
                  15,825
               
                  48,7153
               
                  AT1210A00
               
                  Steinfeld
               
                  *
               
                  3 018,33
               
                   
               
                  16,2972
               
                  47,9
               
                  AT1213000
               
                  Pannonische Sanddünen
               
                  *
               
                  2 523,63
               
                   
               
                  16,7458
               
                  48,2972
               
                  AT1214000
               
                  Hundsheimer Berge
               
                  *
               
                  2 135,1
               
                   
               
                  16,9778
               
                  48,1236
               
                  AT1215000
               
                  Bisamberg
               
                  *
               
                  360,5
               
                   
               
                  16,375
               
                  48,3208
               
                  AT1216000
               
                  Tullnerfelder Donau-Auen
               
                  *
               
                  17 533,32
               
                   
               
                  15,9556
               
                  48,3528
               
                  AT1217A00
               
                  Strudengau — Nibelungengau
               
                  *
               
                  4 821,74
               
                   
               
                  15,0417
               
                  48,2167
               
                  AT1218000
               
                  Machland Süd
               
                  *
               
                  1 670,15
               
                   
               
                  14,7819
               
                  48,1694
               
                  AT1219000
               
                  Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse
               
                  *
               
                  7 024,54
               
                   
               
                  15,2694
               
                  48,1833
               
                  AT1220000
               
                  Feuchte Ebene — Leithaauen
               
                  *
               
                  5 086,32
               
                   
               
                  16,4611
               
                  48,0083
               
                  AT1301000
               
                  Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)
               
                  *
               
                  2 258
               
                   
               
                  16,5317
               
                  48,1728
               
                  AT1302000
               
                  Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten
               
                  *
               
                  2 259
               
                   
               
                  16,2258
               
                  48,1767
               
                  AT1303000
               
                  Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C)
               
                  *
               
                  639
               
                   
               
                  16,2383
               
                  48,1469
               
                  AT1304000
               
                  Bisamberg (Wiener Teil)
               
                  *
               
                  340
               
                   
               
                  16,4039
               
                  48,3164
               
                  AT1305000
               
                  Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) am Leopoldsberg
               
                   
               
                  5,8
               
                   
               
                  16,3414
               
                  48,2801
               
                  AT2208000
               
                  Lafnitztal — Neudauer Teiche
               
                  *
               
                  1 162,64
               
                   
               
                  16,088056
               
                  47,17
               
                  AT2211000
               
                  Hartberger-Gmoos
               
                   
               
                  61,04
               
                   
               
                  15,976111
               
                  47,27306
               
                  AT2213000
               
                  Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach
               
                  *
               
                  2 159,02
               
                   
               
                  16,025
               
                  46,66806
               
                  AT2214000
               
                  Deutschlandsberger Klause
               
                  *
               
                  22,71
               
                   
               
                  15,196944
               
                  46,81889
               
                  AT2218000
               
                  Feistritzklamm/Herberstein
               
                  *
               
                  124,89
               
                   
               
                  15,803889
               
                  47,21806
               
                  AT2225000
               
                  Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach
               
                  *
               
                  2 092,63
               
                   
               
                  15,4653
               
                  46,7759
               
                  AT2229001
               
                  Oberlauf der Pinka
               
                  *
               
                  37,25
               
                   
               
                  16,055
               
                  47,46806
               
                  AT2230000
               
                  Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche
               
                  *
               
                  15 653,17
               
                   
               
                  15,9069
               
                  46,8469
               
                  AT2242000
               
                  Schwarze und Weiße Sulm
               
                  *
               
                  220,22
               
                   
               
                  15,12
               
                  46,78611
               
                  AT2245000
               
                  Schloss Eggenberg
               
                   
               
                  17,9
               
                   
               
                  15,2357
               
                  47,0441
               
                  AT2246000
               
                  Wildoner Buchkogel
               
                  *
               
                  329,81
               
                   
               
                  15,3027
               
                  46,5217
               
                  AT2247000
               
                  Wundschuh-Neuteich
               
                   
               
                  3,1
               
                   
               
                  15,4281
               
                  46,9275
               
                  AT2248000
               
                  Südsteirische Teichlandschaft
               
                   
               
                  4,561
               
                   
               
                  15,7055
               
                  46,7473
               
                  AT2250000
               
                  Koralpe
               
                  *
               
                  749,15
               
                   
               
                  15,012048
               
                  46,7923
               
                  AT3105000
               
                  Unterer Inn
               
                  *
               
                  864
               
                   
               
                  13,25
               
                  48,2917
               
                  AT3106000
               
                  Reinthaler Moos
               
                  *
               
                  16
               
                   
               
                  13,5264
               
                  47,9167
               
                  AT3107000
               
                  Tanner Moor
               
                  *
               
                  120
               
                   
               
                  14,8653
               
                  48,5069
               
                  AT3108000
               
                  Tal der Kleinen Gusen
               
                  *
               
                  346
               
                   
               
                  14,475
               
                  48,3972
               
                  AT3109000
               
                  Unteres Trauntal
               
                  *
               
                  213
               
                   
               
                  14,1417
               
                  48,1806
               
                  AT3110000
               
                  Ettenau
               
                  *
               
                  625
               
                   
               
                  12,7917
               
                  48,0569
               
                  AT3114000
               
                  Traun-Donau-Auen
               
                  *
               
                  664
               
                   
               
                  14,35
               
                  48,2653
               
                  AT3115000
               
                  Maltsch
               
                  *
               
                  353
               
                   
               
                  14,5833
               
                  48,6167
               
                  AT3118000
               
                  Salzachauen
               
                  *
               
                  337
               
                   
               
                  12,8442
               
                  48,0242
               
                  AT3119000
               
                  Auwälder am Unteren Inn
               
                  *
               
                  550
               
                   
               
                  13,2411
               
                  48,2864
               
                  AT3120000
               
                  Waldaist und Naarn
               
                  *
               
                  3 838
               
                   
               
                  14,6667
               
                  48,4167
               
                  AT3121000
               
                  Böhmerwald und Mühltäler
               
                  *
               
                  9 351
               
                   
               
                  13,9333
               
                  48,6667
               
                  AT3122000
               
                  Oberes Donau- und Aschachtal
               
                  *
               
                  7 119
               
                   
               
                  13,7667
               
                  48,4833
               
                  AT3123000
               
                  Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland
               
                  *
               
                  1 263
               
                   
               
                  13,1833
               
                  48,0333
               
                  AT3125000
               
                  Rannatal
               
                  *
               
                  226
               
                   
               
                  13,775
               
                  48,5028
               
                  AT3127000
               
                  Eferdinger Becken
               
                  *
               
                  1 355,9
               
                   
               
                  14,0752
               
                  48,3171
               
                  AT3129000
               
                  Wiesengebiete im Mühlviertel
               
                  *
               
                  574,4
               
                   
               
                  14,7384
               
                  48,538
               
                  AT3131000
               
                  Leitenbach
               
                  *
               
                  110,69
               
                   
               
                  13,8272
               
                  48,3624
               
                  AT3132000
               
                  Machland Nord
               
                  *
               
                  1 124,74
               
                   
               
                  14,7703
               
                  48,1877
               
                  AT3137000
               
                  Unteres Steyr- und Ennstal
               
                  *
               
                  358,1
               
                   
               
                  14,36282
               
                  48,04701
               
                  AT3139000
               
                  Unteres Trauntal — Erweiterung
               
                  *
               
                  1 160,64
               
                   
               
                  13,912103
               
                  48,08185
               
                  AT3140000
               
                  Gerlhamer Moor
               
                   
               
                  11,81
               
                   
               
                  13,5583
               
                  47,9517
               
                  AT3141000
               
                  Mooswiesen am Irrsee
               
                  *
               
                  31,9
               
                   
               
                  13,3072
               
                  47,8906
               
                  AT3201014
               
                  Wallersee-Wengermoor
               
                  *
               
                  298,47
               
                   
               
                  13,1817
               
                  47,9267
               
                  AT3223000
               
                  Salzachauen, Salzburg
               
                  *
               
                  741,38
               
                   
               
                  12,96
               
                  47,9
               
                  AT3228000
               
                  Bürmooser Moor
               
                   
               
                  55,82
               
                   
               
                  12,9239
               
                  47,9989
               
                  AT3229000
               
                  Nordmoor am Mattsee
               
                   
               
                  3,7
               
                   
               
                  13,15
               
                  47,99
               
                  AT3233000
               
                  Pfarrkirche St. Georgen bei Salzburg
               
                   
               
                  0,066
               
                   
               
                  12,88
               
                  47,99
               
                  BE2200039
               
                  Voerstreek
               
                  *
               
                  1 592
               
                   
               
                  5,8333
               
                  50,7333
               
                  BE32021C0
               
                  Haute-Sambre en aval de Thuin
               
                  *
               
                  718,8658
               
                   
               
                  4,301736
               
                  50,35723
               
                  BE32022B0
               
                  Trou des Sarrazins à Loverval
               
                   
               
                  0,0812
               
                  0,12
               
                  4,45987
               
                  50,3624
               
                  BE32023C0
               
                  Vallée du Ruisseau d'Acoz
               
                  *
               
                  19,136
               
                   
               
                  4,5256
               
                  50,3807
               
                  BE32024C0
               
                  Basse-Sambre
               
                  *
               
                  89,9055
               
                   
               
                  4,5928
               
                  50,4174
               
                  BE32026C0
               
                  Haute-Sambre en amont de Thuin
               
                  *
               
                  394,539
               
                   
               
                  4,2404
               
                  50,3236
               
                  BE32027C0
               
                  Vallée de la Biesmelle
               
                  *
               
                  267,3095
               
                   
               
                  4,2918
               
                  50,3268
               
                  BE32029C0
               
                  Haute vallée de la Thure
               
                  *
               
                  505,5622
               
                   
               
                  4,2001
               
                  50,1863
               
                  BE32030C0
               
                  Vallée de la Hante
               
                  *
               
                  460,0578
               
                   
               
                  4,2947
               
                  50,1791
               
                  BE32031C0
               
                  Bois de Vieux Sart et de Montbliart
               
                  *
               
                  947,7187
               
                   
               
                  4,176538
               
                  50,14024
               
                  BE32032C0
               
                  Forêts de Rance
               
                  *
               
                  988,738
               
                   
               
                  4,2623
               
                  50,1638
               
                  BE32033C0
               
                  Sources de la Hante
               
                  *
               
                  569,6576
               
                   
               
                  4,364062
               
                  50,14161
               
                  BE32034C0
               
                  Bois Massart et forêts de Sivry-Rance
               
                  *
               
                  689,2095
               
                   
               
                  4,2644
               
                  50,1255
               
                  BE32035C0
               
                  La Fagne entre Bailièvre et Robechies
               
                  *
               
                  323,0846
               
                   
               
                  4,2533
               
                  50,0757
               
                  BE32036C0
               
                  Vallée de l'Eau Blanche à Virelles
               
                  *
               
                  1 430,1197
               
                   
               
                  4,342538
               
                  50,07742
               
                  BE32037C0
               
                  Massifs forestiers entre Momignies et Chimay
               
                  *
               
                  1 872,0469
               
                   
               
                  4,215483
               
                  50,02191
               
                  BE32038C0
               
                  Bois de Bourlers et de Baileux
               
                  *
               
                  1 392,5751
               
                   
               
                  4,375247
               
                  50,01396
               
                  BE32039C0
               
                  Vallées de l'Oise et de la Wartoise
               
                  *
               
                  805,0369
               
                   
               
                  4,3045
               
                  49,9734
               
                  BE32040C0
               
                  Haute vallée de l'Eau Noire
               
                  *
               
                  952,8125
               
                   
               
                  4,4153
               
                  49,9668
               
                  BE32041B0
               
                  Trou aux Feuilles
               
                   
               
                  0,0308
               
                  0,03
               
                  4,1506
               
                  50,2652
               
                  BE32042B0
               
                  Vallée du Ruisseau d'Erpion
               
                   
               
                  6,281
               
                   
               
                  4,3741
               
                  50,2203
               
                  BE32047C0
               
                  Vallée de la Thure
               
                  *
               
                  16,4563
               
                   
               
                  4,1554
               
                  50,2953
               
                  BE33002B0
               
                  Basse vallée du Geer
               
                  *
               
                  577,2337
               
                   
               
                  5,6464
               
                  50,774
               
                  BE33003C0
               
                  Montagne Saint-Pierre
               
                  *
               
                  242,2533
               
                   
               
                  5,6776
               
                  50,782
               
                  BE33004C0
               
                  Basse Meuse et Meuse mitoyenne
               
                  *
               
                  222,8068
               
                   
               
                  5,6897
               
                  50,6959
               
                  BE33005C0
               
                  Vallée du Ruisseau de Bolland
               
                  *
               
                  50,0807
               
                   
               
                  5,7664
               
                  50,6634
               
                  BE33006C0
               
                  Vallée de la Gueule en aval de Kelmis
               
                  *
               
                  570,5949
               
                   
               
                  5,9271
               
                  50,7024
               
                  BE33007C0
               
                  Vallée de la Gueule en amont de Kelmis
               
                  *
               
                  465,7896
               
                   
               
                  6,0073
               
                  50,7013
               
                  BE33010C0
               
                  Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières
               
                  *
               
                  491,7402
               
                   
               
                  5,192
               
                  50,5062
               
                  BE33011C0
               
                  Vallées du Hoyoux et du Triffoy
               
                  *
               
                  1 308,0595
               
                   
               
                  5,2865
               
                  50,4348
               
                  BE33012C0
               
                  Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle
               
                  *
               
                  532,3503
               
                   
               
                  5,4169
               
                  50,5655
               
                  BE33013C0
               
                  Bois de la Neuville et de la Vecquée
               
                  *
               
                  381,4561
               
                   
               
                  5,5018
               
                  50,5609
               
                  BE33014C0
               
                  Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur
               
                  *
               
                  704,4757
               
                   
               
                  5,5553
               
                  50,5449
               
                  BE33015C0
               
                  Bois d'Anthisnes et d'Esneux
               
                  *
               
                  884,6198
               
                   
               
                  5,5209
               
                  50,5166
               
                  BE33016C0
               
                  Basse vallée de la Vesdre
               
                  *
               
                  337,606
               
                   
               
                  5,692
               
                  50,588
               
                  BE33017C0
               
                  Basse vallée de l'Amblève
               
                  *
               
                  342,8834
               
                   
               
                  5,6228
               
                  50,48
               
                  BE33018C0
               
                  Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux
               
                  *
               
                  69,5807
               
                   
               
                  5,8041
               
                  50,5305
               
                  BE33019C0
               
                  Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers
               
                  *
               
                  553,532
               
                   
               
                  6,0131
               
                  50,6046
               
                  BE33020C0
               
                  Affluents du lac d'Eupen
               
                  *
               
                  507,8631
               
                   
               
                  6,1215
               
                  50,6119
               
                  BE33021C0
               
                  Osthertogenwald autour de Raeren
               
                  *
               
                  404,0479
               
                   
               
                  6,1083
               
                  50,6486
               
                  BE33022C0
               
                  La Gileppe
               
                  *
               
                  1 173,7307
               
                   
               
                  6,0019
               
                  50,5736
               
                  BE33023C0
               
                  Vallée de la Soor
               
                  *
               
                  451,1659
               
                   
               
                  6,0559
               
                  50,5821
               
                  BE33024C0
               
                  Vallée de la Helle
               
                  *
               
                  761,9617
               
                   
               
                  6,1153
               
                  50,5741
               
                  BE33025C0
               
                  Fagnes du Nord-Est
               
                  *
               
                  2 363,1508
               
                   
               
                  6,1836
               
                  50,5968
               
                  BE33026C0
               
                  Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont
               
                  *
               
                  585,951
               
                   
               
                  5,5649
               
                  50,4437
               
                  BE33027C0
               
                  Vallée de la Lembrée et affluents
               
                  *
               
                  752,6648
               
                   
               
                  5,6441
               
                  50,4078
               
                  BE33028C0
               
                  Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps
               
                  *
               
                  1 798,1548
               
                   
               
                  5,7432
               
                  50,4379
               
                  BE33029C0
               
                  Basse vallée de la Lienne
               
                  *
               
                  389,7972
               
                   
               
                  5,747463
               
                  50,39973
               
                  BE33030C0
               
                  Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon
               
                  *
               
                  239,477
               
                   
               
                  5,7961
               
                  50,4046
               
                  BE33031C0
               
                  Bois de la Géronstère
               
                  *
               
                  457,8375
               
                   
               
                  5,8824
               
                  50,4749
               
                  BE33032C0
               
                  Fagnes de Malchamps et de Stoumont
               
                  *
               
                  963,9378
               
                   
               
                  5,8283
               
                  50,4379
               
                  BE33033C0
               
                  Vallée du Wayai et affluents
               
                  *
               
                  87,3197
               
                   
               
                  5,9371
               
                  50,4928
               
                  BE33034C0
               
                  Vallée de la Hoëgne
               
                  *
               
                  612,9349
               
                   
               
                  5,955
               
                  50,5331
               
                  BE33035C0
               
                  Plateau des Hautes-Fagnes
               
                  *
               
                  4 003,9463
               
                   
               
                  6,1055
               
                  50,5271
               
                  BE33036C0
               
                  Fagnes de la Roer
               
                  *
               
                  1 296,8203
               
                   
               
                  6,1588
               
                  50,4971
               
                  BE33037C0
               
                  Camp militaire d'Elsenborn
               
                  *
               
                  2 572,2792
               
                   
               
                  6,2318
               
                  50,4739
               
                  BE33038C0
               
                  Vallée de la Schwalm
               
                  *
               
                  647,6988
               
                   
               
                  6,287
               
                  50,4872
               
                  BE33039C0
               
                  Vallée de l'Olefbach
               
                  *
               
                  725,6846
               
                   
               
                  6,337
               
                  50,4608
               
                  BE33040C0
               
                  Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge
               
                  *
               
                  1 256,3755
               
                   
               
                  6,0167
               
                  50,4859
               
                  BE33041C0
               
                  Fagnes de la Polleur et de Malmedy
               
                  *
               
                  1 096,4779
               
                   
               
                  6,0434
               
                  50,478
               
                  BE33042C0
               
                  Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville
               
                  *
               
                  458,4566
               
                   
               
                  6,0811
               
                  50,4554
               
                  BE33043C0
               
                  Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville
               
                  *
               
                  237,4652
               
                   
               
                  6,1902
               
                  50,4379
               
                  BE33044C0
               
                  Sources de l'Amblève
               
                  *
               
                  53,1019
               
                   
               
                  6,1839
               
                  50,4062
               
                  BE33045C0
               
                  Sources de la Warchenne
               
                   
               
                  17,2282
               
                   
               
                  6,1669
               
                  50,4053
               
                  BE33046C0
               
                  Vallée de la Warche en amont de Butgenbach
               
                  *
               
                  309,1051
               
                   
               
                  6,3108
               
                  50,3806
               
                  BE33047C0
               
                  Vallée de la Holzwarche
               
                  *
               
                  338,8525
               
                   
               
                  6,3348
               
                  50,407
               
                  BE33048C0
               
                  Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont
               
                  *
               
                  228,4133
               
                   
               
                  5,7722
               
                  50,3558
               
                  BE33049C0
               
                  Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse
               
                  *
               
                  219,1367
               
                   
               
                  5,8499
               
                  50,3356
               
                  BE33050C0
               
                  Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne
               
                  *
               
                  177,8536
               
                   
               
                  5,7163
               
                  50,3283
               
                  BE33051C0
               
                  Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo
               
                  *
               
                  221,7763
               
                   
               
                  5,9193
               
                  50,3681
               
                  BE33052C0
               
                  Ma Campagne au sud de Malmedy
               
                  *
               
                  49,0942
               
                   
               
                  6,0253
               
                  50,4086
               
                  BE33053C0
               
                  Noir Ru et Vallée du Rechterbach
               
                  *
               
                  688,252
               
                   
               
                  6,0024
               
                  50,3266
               
                  BE33054C0
               
                  Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné
               
                  *
               
                  234,9554
               
                   
               
                  6,0841
               
                  50,3856
               
                  BE33055C0
               
                  Vallée de l'Emmels
               
                  *
               
                  309,497
               
                   
               
                  6,1094
               
                  50,3473
               
                  BE33056C0
               
                  Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau
               
                  *
               
                  387,4674
               
                   
               
                  6,2451
               
                  50,3571
               
                  BE33057C0
               
                  Vallée du Kolvenderbach
               
                  *
               
                  192,1322
               
                   
               
                  6,2699
               
                  50,3358
               
                  BE33058C0
               
                  Vallée du Medemberbach
               
                  *
               
                  252,578
               
                   
               
                  6,3041
               
                  50,3487
               
                  BE33059C0
               
                  Sources de l'Our et de l'Ensebach
               
                  *
               
                  297,4751
               
                   
               
                  6,3564
               
                  50,359
               
                  BE33060C0
               
                  Haute vallée de la Lienne
               
                  *
               
                  387,6665
               
                   
               
                  5,7878
               
                  50,3099
               
                  BE33061C0
               
                  Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg
               
                  *
               
                  241,1718
               
                   
               
                  6,1821
               
                  50,2999
               
                  BE33062C0
               
                  Vallée supérieure de l'Our et ses affluents
               
                  *
               
                  399,9926
               
                   
               
                  6,2403
               
                  50,2783
               
                  BE33063C0
               
                  Vallée et affluents du Braunlauf
               
                  *
               
                  281,9005
               
                   
               
                  6,0749
               
                  50,2487
               
                  BE33064C0
               
                  Vallée de l'Ulf
               
                  *
               
                  283,7303
               
                   
               
                  6,0427
               
                  50,2249
               
                  BE33065C0
               
                  Vallée inférieure de l'Our et ses affluents
               
                  *
               
                  640,0263
               
                   
               
                  6,1434
               
                  50,1803
               
                  BE33066B0
               
                  Grotte Jaminon
               
                   
               
                  0,0812
               
                  0,33
               
                  5,8008
               
                  50,5708
               
                  BE33067C0
               
                  Bois de Staneux
               
                  *
               
                  646,9032
               
                   
               
                  5,8462
               
                  50,5067
               
                  BE34001C0
               
                  Vallée et affluents du Néblon
               
                  *
               
                  135,2028
               
                   
               
                  5,4551
               
                  50,4116
               
                  BE34002C0
               
                  Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir
               
                  *
               
                  614,7155
               
                   
               
                  5,5317
               
                  50,3933
               
                  BE34003C0
               
                  Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe
               
                  *
               
                  1 525,5121
               
                   
               
                  5,3587
               
                  50,3174
               
                  BE34004C0
               
                  Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe
               
                  *
               
                  1 751,9524
               
                   
               
                  5,453767
               
                  50,31585
               
                  BE34005C0
               
                  La Calestienne entre Barvaux et Bomal
               
                  *
               
                  351,2366
               
                   
               
                  5,5147
               
                  50,3583
               
                  BE34006C0
               
                  La Calestienne entre Oppagne et Barvaux
               
                  *
               
                  257,9981
               
                   
               
                  5,4991
               
                  50,3239
               
                  BE34007C0
               
                  Basse vallée de l'Aisne
               
                  *
               
                  1 902,594
               
                   
               
                  5,6357
               
                  50,3338
               
                  BE34008C0
               
                  Camp militaire de Marche-en-Famenne
               
                  *
               
                  2 868,1138
               
                   
               
                  5,3865
               
                  50,271
               
                  BE34009C0
               
                  La Calestienne entre Marenne et Hotton
               
                  *
               
                  294,1025
               
                   
               
                  5,4334
               
                  50,2541
               
                  BE34011C0
               
                  La Calestienne entre Hotton et Oppagne
               
                  *
               
                  108,8841
               
                   
               
                  5,4801
               
                  50,2783
               
                  BE34012C0
               
                  Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton
               
                  *
               
                  605,5895
               
                   
               
                  5,48
               
                  50,2617
               
                  BE34013C0
               
                  Haute vallée de l'Aisne
               
                  *
               
                  1 862,0504
               
                   
               
                  5,6055
               
                  50,2624
               
                  BE34014C0
               
                  Fagne de la Crépale et prairies de Malempré
               
                  *
               
                  180,3078
               
                   
               
                  5,7349
               
                  50,2778
               
                  BE34015C0
               
                  Fanges des sources de l'Aisne
               
                  *
               
                  600,2448
               
                   
               
                  5,6844
               
                  50,2383
               
                  BE34016C0
               
                  Fagnes de Samrée et de Tailles
               
                  *
               
                  856,0445
               
                   
               
                  5,6735
               
                  50,2153
               
                  BE34017C0
               
                  Fagnes de Bihain
               
                  *
               
                  703,9751
               
                   
               
                  5,7767
               
                  50,2425
               
                  BE34018C0
               
                  Sources de la Lienne
               
                  *
               
                  202,4548
               
                   
               
                  5,8081
               
                  50,2628
               
                  BE34019C0
               
                  Ennal et Grand Fond
               
                  *
               
                  177,7103
               
                   
               
                  5,9933
               
                  50,31
               
                  BE34020C0
               
                  Bassin supérieur de la Salm
               
                  *
               
                  773,9369
               
                   
               
                  5,9813
               
                  50,2355
               
                  BE34021B0
               
                  La Calestienne à Marche en Famenne
               
                  *
               
                  38,2733
               
                   
               
                  5,3648
               
                  50,229
               
                  BE34022C0
               
                  Basse vallée de la Wamme
               
                  *
               
                  78,2181
               
                   
               
                  5,3285
               
                  50,1778
               
                  BE34023C0
               
                  Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche
               
                  *
               
                  1 991,9937
               
                   
               
                  5,6346
               
                  50,1727
               
                  BE34024C0
               
                  Bassin inférieur de l'Ourthe orientale
               
                  *
               
                  2 312,3141
               
                   
               
                  5,7312
               
                  50,1878
               
                  BE34025C0
               
                  Haute-Wimbe
               
                  *
               
                  3 095,5074
               
                   
               
                  5,0269
               
                  50,0395
               
                  BE34026C0
               
                  Massif forestier de Daverdisse
               
                  *
               
                  4 503,8937
               
                   
               
                  5,0833
               
                  50,0166
               
                  BE34027C0
               
                  Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont
               
                  *
               
                  3 613,7675
               
                   
               
                  5,2354
               
                  50,0454
               
                  BE34028C0
               
                  Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort
               
                  *
               
                  154,2713
               
                   
               
                  5,2929
               
                  50,1116
               
                  BE34029C0
               
                  Haute-Wamme et Masblette
               
                  *
               
                  7 342,9887
               
                   
               
                  5,3868
               
                  50,0867
               
                  BE34030C0
               
                  Forêt de Freyr
               
                  *
               
                  3 103,1601
               
                   
               
                  5,4451
               
                  50,0549
               
                  BE34031C0
               
                  Bassin moyen de l'Ourthe occidentale
               
                  *
               
                  411,4285
               
                   
               
                  5,5301
               
                  50,043
               
                  BE34032C0
               
                  Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale
               
                  *
               
                  819,0153
               
                   
               
                  5,6329
               
                  50,102
               
                  BE34033C0
               
                  Etangs de Longchamps et de Noville
               
                  *
               
                  385,2833
               
                   
               
                  5,6862
               
                  50,0362
               
                  BE34034C0
               
                  Sources du Ruisseau de Tavigny
               
                  *
               
                  240,71
               
                   
               
                  5,8542
               
                  50,0781
               
                  BE34035C0
               
                  Bassin supérieur de la Wiltz
               
                  *
               
                  281,3722
               
                   
               
                  5,8212
               
                  50,0334
               
                  BE34036C0
               
                  Haute-Lesse
               
                  *
               
                  408,6133
               
                   
               
                  5,1341
               
                  49,9832
               
                  BE34037C0
               
                  Haute-Lomme
               
                  *
               
                  2 055,2076
               
                   
               
                  5,3374
               
                  49,9547
               
                  BE34038C0
               
                  Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale
               
                  *
               
                  1 522,9393
               
                   
               
                  5,45658
               
                  49,95317
               
                  BE34039C0
               
                  Haute-Sûre
               
                  *
               
                  2 900,6568
               
                   
               
                  5,647
               
                  49,8276
               
                  BE34040C0
               
                  Vallée de Villers-la-Bonne-Eau
               
                  *
               
                  173,1769
               
                   
               
                  5,7629
               
                  49,9486
               
                  BE34041C0
               
                  Sûre frontalière
               
                  *
               
                  156,4064
               
                   
               
                  5,755
               
                  49,8683
               
                  BE34042C0
               
                  Bassin de la Semois de Bouillon à Alle
               
                  *
               
                  1 667,7875
               
                   
               
                  5,0312
               
                  49,8192
               
                  BE34043C0
               
                  Bassin de la Semois du Maka à Bouillon
               
                  *
               
                  890,2965
               
                   
               
                  5,1153
               
                  49,7851
               
                  BE34044C0
               
                  Vallée du Ruisseau des Aleines
               
                  *
               
                  751,5597
               
                   
               
                  5,1665
               
                  49,8394
               
                  BE34045C0
               
                  Forêts de Muno
               
                  *
               
                  576,7485
               
                   
               
                  5,1903
               
                  49,7351
               
                  BE34046C0
               
                  Bassin de la Semois de Florenville à Auby
               
                  *
               
                  5 366,5565
               
                   
               
                  5,2663
               
                  49,7654
               
                  BE34047C0
               
                  Haute-Vierre
               
                  *
               
                  743,8379
               
                   
               
                  5,3345
               
                  49,8565
               
                  BE34048C0
               
                  Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny
               
                  *
               
                  2 249,3914
               
                   
               
                  5,3441
               
                  49,733
               
                  BE34049C0
               
                  Basse-Vierre
               
                  *
               
                  2 907,3911
               
                   
               
                  5,4198
               
                  49,7764
               
                  BE34050C0
               
                  Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne
               
                  *
               
                  3 037,3772
               
                   
               
                  5,4716
               
                  49,7339
               
                  BE34051C0
               
                  Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras
               
                  *
               
                  1 558,4571
               
                   
               
                  5,5439
               
                  49,7479
               
                  BE34052C0
               
                  Forêt d'Anlier
               
                  *
               
                  7 561,6575
               
                   
               
                  5,6439
               
                  49,7805
               
                  BE34053C0
               
                  Bassin de l'Attert
               
                  *
               
                  1 333,9223
               
                   
               
                  5,7748
               
                  49,7824
               
                  BE34054C0
               
                  Bassin de la Marche
               
                  *
               
                  2 451,7498
               
                   
               
                  5,3499
               
                  49,6618
               
                  BE34055C0
               
                  Vallée du Ruisseau de Breuvanne
               
                  *
               
                  793,5633
               
                   
               
                  5,4435
               
                  49,6689
               
                  BE34056C0
               
                  Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny
               
                  *
               
                  2 163,5801
               
                   
               
                  5,5692
               
                  49,6974
               
                  BE34057C0
               
                  Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch
               
                  *
               
                  2 017,3633
               
                   
               
                  5,6599
               
                  49,6836
               
                  BE34058C0
               
                  Camp militaire de Lagland
               
                  *
               
                  2 276,1798
               
                   
               
                  5,7195
               
                  49,6599
               
                  BE34059C0
               
                  Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine
               
                  *
               
                  159,9615
               
                   
               
                  5,8651
               
                  49,6711
               
                  BE34060C0
               
                  Bassin supérieur de la Chevratte
               
                  *
               
                  1 356,1239
               
                   
               
                  5,4861
               
                  49,6355
               
                  BE34061C0
               
                  Vallées de Laclaireau et du Rabais
               
                  *
               
                  2 829,7582
               
                   
               
                  5,63
               
                  49,6267
               
                  BE34062C0
               
                  Bassin du Ruisseau du Messancy
               
                  *
               
                  490,0424
               
                   
               
                  5,7505
               
                  49,6311
               
                  BE34063C0
               
                  Vallées de la Chevratte
               
                  *
               
                  442,1551
               
                   
               
                  5,4519
               
                  49,5858
               
                  BE34064C0
               
                  Vallées de la Vire et du Ton
               
                  *
               
                  291,6054
               
                   
               
                  5,5859
               
                  49,5526
               
                  BE34065C0
               
                  Bassin supérieur de la Vire et du Ton
               
                  *
               
                  2 666,1143
               
                   
               
                  5,6842
               
                  49,5897
               
                  BE34066C0
               
                  Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette
               
                  *
               
                  3 058,6706
               
                   
               
                  5,5249
               
                  49,5306
               
                  BE34067C0
               
                  Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus
               
                  *
               
                  846,1166
               
                   
               
                  5,7267
               
                  49,5456
               
                  BE34068C0
               
                  Bois de Famenne à Humain et Aye
               
                  *
               
                  538,4731
               
                   
               
                  5,2595
               
                  50,2227
               
                  BE34069B0
               
                  Mare de Frassem
               
                   
               
                  6,7028
               
                   
               
                  5,8304
               
                  49,6976
               
                  BE35002C0
               
                  Vallée de l'Orneau
               
                  *
               
                  326,2216
               
                   
               
                  4,6831
               
                  50,4782
               
                  BE35003C0
               
                  Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau
               
                  *
               
                  83,0846
               
                   
               
                  4,745
               
                  50,4318
               
                  BE35004C0
               
                  Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames
               
                  *
               
                  492,146
               
                   
               
                  4,9495
               
                  50,4895
               
                  BE35005C0
               
                  Bassin du Samson
               
                  *
               
                  1 235,8208
               
                   
               
                  5,032
               
                  50,4107
               
                  BE35006C0
               
                  Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne
               
                  *
               
                  353,9865
               
                   
               
                  5,0499
               
                  50,5013
               
                  BE35007C0
               
                  Forêts et lac de Bambois
               
                  *
               
                  357,9239
               
                   
               
                  4,6703
               
                  50,3569
               
                  BE35008C0
               
                  Vallée du Burnot
               
                  *
               
                  149,3896
               
                   
               
                  4,8408
               
                  50,3618
               
                  BE35009C0
               
                  Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave
               
                  *
               
                  637,7928
               
                   
               
                  4,9219
               
                  50,3912
               
                  BE35010C0
               
                  Vallée du Bocq
               
                  *
               
                  440,2622
               
                   
               
                  4,9078
               
                  50,3344
               
                  BE35011C0
               
                  Vallée de la Molignée
               
                  *
               
                  881,5096
               
                   
               
                  4,7818
               
                  50,3012
               
                  BE35012C0
               
                  Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir
               
                  *
               
                  727,3765
               
                   
               
                  4,9015
               
                  50,3094
               
                  BE35013C0
               
                  Bois calcaires de Nettinne
               
                  *
               
                  210,922
               
                   
               
                  5,2626
               
                  50,2837
               
                  BE35014C0
               
                  Bois de Famenne à Waillet
               
                  *
               
                  458,7565
               
                   
               
                  5,3273
               
                  50,2557
               
                  BE35015C0
               
                  Vallée du Flavion
               
                  *
               
                  678,0704
               
                   
               
                  4,8006
               
                  50,2525
               
                  BE35016C0
               
                  Vallée de la Chinelle
               
                  *
               
                  918,8739
               
                   
               
                  4,6467
               
                  50,2123
               
                  BE35017C0
               
                  Vallée du Ruisseau de Féron
               
                  *
               
                  211,4047
               
                   
               
                  4,7304
               
                  50,216
               
                  BE35018C0
               
                  Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée
               
                  *
               
                  987,9259
               
                   
               
                  4,7696
               
                  50,2019
               
                  BE35019C0
               
                  Vallée de la Meuse en amont d'Hastière
               
                  *
               
                  1 458,2284
               
                   
               
                  4,7751
               
                  50,1529
               
                  BE35020C0
               
                  Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant
               
                  *
               
                  818,9055
               
                   
               
                  4,8748
               
                  50,2063
               
                  BE35021C0
               
                  Vallée de la Lesse en aval de Houyet
               
                  *
               
                  1 658,6702
               
                   
               
                  4,9546
               
                  50,2038
               
                  BE35022C0
               
                  Bassin de l'Iwène
               
                  *
               
                  921,7318
               
                   
               
                  5,0316
               
                  50,2041
               
                  BE35023C0
               
                  Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet
               
                  *
               
                  562,8975
               
                   
               
                  5,0308
               
                  50,1908
               
                  BE35024C0
               
                  Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau
               
                  *
               
                  2 266,8448
               
                   
               
                  5,1176
               
                  50,1909
               
                  BE35025C0
               
                  La Famenne entre Eprave et Havrenne
               
                  *
               
                  2 524,9222
               
                   
               
                  5,1856
               
                  50,1756
               
                  BE35026C0
               
                  Massif forestier de Cerfontaine
               
                  *
               
                  3 028,5494
               
                   
               
                  4,4015
               
                  50,1134
               
                  BE35027C0
               
                  Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg
               
                  *
               
                  1 367,9446
               
                   
               
                  4,4399
               
                  50,0728
               
                  BE35028C0
               
                  Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg
               
                  *
               
                  1 873,3906
               
                   
               
                  4,5463
               
                  50,1269
               
                  BE35029C0
               
                  Bassin fagnard de l'Hermeton
               
                  *
               
                  3 904,8141
               
                   
               
                  4,6339
               
                  50,1451
               
                  BE35030C0
               
                  La Calestienne entre Frasnes et Doische
               
                  *
               
                  2 873,2554
               
                   
               
                  4,5765
               
                  50,0957
               
                  BE35031C0
               
                  Bassin ardennais de l'Eau Noire
               
                  *
               
                  220,5294
               
                   
               
                  4,5145
               
                  50,0079
               
                  BE35032C0
               
                  Bassin ardennais du Viroin
               
                  *
               
                  573,8656
               
                   
               
                  4,6498
               
                  50,074
               
                  BE35033B0
               
                  Vallée du Ruisseau d'Alisse
               
                  *
               
                  23,7133
               
                   
               
                  4,6439
               
                  49,9906
               
                  BE35034C0
               
                  Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe
               
                  *
               
                  657,3682
               
                   
               
                  4,9167
               
                  50,1279
               
                  BE35035C0
               
                  Vallée de l'Ilèwe
               
                  *
               
                  788,4028
               
                   
               
                  4,9934
               
                  50,1435
               
                  BE35036C0
               
                  Vallée du Biran
               
                  *
               
                  559,1316
               
                   
               
                  5,0319
               
                  50,1143
               
                  BE35037C0
               
                  Vallée de la Wimbe
               
                  *
               
                  2 216,3938
               
                   
               
                  5,082
               
                  50,1036
               
                  BE35038C0
               
                  Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly
               
                  *
               
                  2 582,0579
               
                   
               
                  5,1977
               
                  50,118
               
                  BE35039C0
               
                  Vallée de la Houille en aval de Gedinne
               
                  *
               
                  3 432,0049
               
                   
               
                  4,8845
               
                  50,0471
               
                  BE35040C0
               
                  Vallée de la Hulle
               
                  *
               
                  1 517,4168
               
                   
               
                  4,8128
               
                  49,9739
               
                  BE35041C0
               
                  Bassin de la Houille en amont de Gedinne
               
                  *
               
                  1 439,5758
               
                   
               
                  4,8776
               
                  49,9609
               
                  BE35042C0
               
                  Vallée de l'Almache en amont de Gembes
               
                  *
               
                  1 284,9037
               
                   
               
                  5,0179
               
                  49,9856
               
                  BE35043C0
               
                  Vallée du Ruisseau de Saint-Jean
               
                  *
               
                  451,2983
               
                   
               
                  4,8755
               
                  49,9393
               
                  BE35044C0
               
                  Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin
               
                  *
               
                  510,7517
               
                   
               
                  4,9409
               
                  49,9204
               
                  BE35045C0
               
                  Vallée de la Semois en aval d'Alle
               
                  *
               
                  1 797,1934
               
                   
               
                  4,865
               
                  49,8595
               
                  BE35046C0
               
                  Vallée du Ruisseau de Gros Fays
               
                  *
               
                  88,33
               
                   
               
                  4,9858
               
                  49,8636
               
                  BE35047C0
               
                  Vallée du Ruisseau de Rebais
               
                  *
               
                  518,7935
               
                   
               
                  4,9421
               
                  49,8246
               
                  BE35048C0
               
                  Vallée du Ruisseau de la Goutelle
               
                  *
               
                  99,2527
               
                   
               
                  4,88
               
                  49,8188
               
                  BE35049C0
               
                  Vallée du Ruisseau de Fairoul
               
                   
               
                  55,764
               
                   
               
                  4,5286
               
                  50,2598
               
                  BG0000104
               
                  Provadiysko — Royaksko plato
               
                  *
               
                  50 158,5877
               
                   
               
                  27,233
               
                  43,173
               
                  BG0000106
               
                  Harsovska reka
               
                  *
               
                  36 756,7004
               
                   
               
                  27,321
               
                  43,855
               
                  BG0000107
               
                  Suha reka
               
                  *
               
                  62 528,73
               
                   
               
                  27,659444
               
                  43,74694
               
                  BG0000113
               
                  Vitosha
               
                  *
               
                  27 102,1062
               
                   
               
                  23,254167
               
                  42,54667
               
                  BG0000117
               
                  Kotlenska planina
               
                  *
               
                  69 058,9177
               
                   
               
                  26,428333
               
                  42,88861
               
                  BG0000119
               
                  Trite bratya
               
                  *
               
                  1 021,99
               
                   
               
                  27,288333
               
                  42,71167
               
                  BG0000130
               
                  Kraymorska Dobrudzha
               
                  *
               
                  6 657,4945
               
                   
               
                  28,2845
               
                  43,6587
               
                  BG0000132
               
                  Pobitite kamani
               
                  *
               
                  231,35
               
                   
               
                  27,6971
               
                  43,2506
               
                  BG0000133
               
                  Kamchiyska i Emenska planina
               
                  *
               
                  63 678,468
               
                   
               
                  27,508056
               
                  42,92306
               
                  BG0000134
               
                  Choklyovo blato
               
                  *
               
                  280,86
               
                   
               
                  22,816389
               
                  42,39361
               
                  BG0000136
               
                  Reka Gorna Luda Kamchia
               
                  *
               
                  2 276,93
               
                   
               
                  26,6693
               
                  42,82216
               
                  BG0000137
               
                  Reka Dolna Luda Kamchia
               
                  *
               
                  2 460,6974
               
                   
               
                  27,0786
               
                  42,8413
               
                  BG0000138
               
                  Kamenitsa
               
                  *
               
                  1 455,71
               
                   
               
                  26,993611
               
                  43,39722
               
                  BG0000139
               
                  Luda Kamchia
               
                  *
               
                  6 111,06
               
                   
               
                  26,6025
               
                  42,77
               
                  BG0000141
               
                  Reka Kamchia
               
                   
               
                  158,84
               
                   
               
                  27,480654
               
                  43,0396
               
                  BG0000149
               
                  Rishki prohod
               
                  *
               
                  11 861,5
               
                   
               
                  26,955833
               
                  42,92889
               
                  BG0000151
               
                  Aytoska planina
               
                  *
               
                  29 379,4
               
                   
               
                  27,441389
               
                  42,68917
               
                  BG0000164
               
                  Sinite kamani
               
                  *
               
                  12 288,91
               
                   
               
                  26,374444
               
                  42,7225
               
                  BG0000165
               
                  Lozenska planina
               
                  *
               
                  1 294,42
               
                   
               
                  23,4725
               
                  42,58806
               
                  BG0000166
               
                  Vrachanski Balkan
               
                  *
               
                  35 981,25
               
                   
               
                  23,460833
               
                  43,17083
               
                  BG0000167
               
                  Belasitsa
               
                  *
               
                  11 587,7677
               
                   
               
                  23,113611
               
                  41,34917
               
                  BG0000168
               
                  Ludogorie
               
                  *
               
                  59 447,4621
               
                   
               
                  26,777222
               
                  43,80806
               
                  BG0000169
               
                  Ludogorie — Srebarna
               
                  *
               
                  5 223,8
               
                   
               
                  27,093
               
                  43,976
               
                  BG0000171
               
                  Ludogorie — Boblata
               
                  *
               
                  4 836,45
               
                   
               
                  26,5764
               
                  43,8883
               
                  BG0000173
               
                  Ostrovche
               
                  *
               
                  6 749,1852
               
                   
               
                  26,471389
               
                  43,43
               
                  BG0000178
               
                  Ticha
               
                  *
               
                  2 706,93
               
                   
               
                  26,778889
               
                  43,13528
               
                  BG0000180
               
                  Boblata
               
                  *
               
                  3 216,87
               
                   
               
                  26,590556
               
                  44,00444
               
                  BG0000181
               
                  Reka Vit
               
                  *
               
                  5 717,17
               
                   
               
                  24,6243
               
                  43,52694
               
                  BG0000182
               
                  Orsoya
               
                  *
               
                  2 949,4139
               
                   
               
                  23,050556
               
                  43,785
               
                  BG0000190
               
                  Vitata stena
               
                  *
               
                  2 630,19
               
                   
               
                  25,249444
               
                  42,94083
               
                  BG0000192
               
                  Reka Tundzha 1
               
                  *
               
                  9 502,9987
               
                   
               
                  26,245
               
                  42,617
               
                  BG0000194
               
                  Reka Chaya
               
                   
               
                  650,62
               
                   
               
                  24,856
               
                  42,09
               
                  BG0000195
               
                  Reka Tundzha 2
               
                  *
               
                  5 953,32
               
                   
               
                  26,5372
               
                  42,1473
               
                  BG0000196
               
                  Reka Mochuritsa
               
                  *
               
                  8 702,8302
               
                   
               
                  26,9266
               
                  42,6298
               
                  BG0000198
               
                  Sredetska reka
               
                  *
               
                  707,78
               
                   
               
                  27,047
               
                  42,3156
               
                  BG0000199
               
                  Tsibar
               
                  *
               
                  2 971,73
               
                   
               
                  23,512222
               
                  43,81194
               
                  BG0000203
               
                  Tulovo
               
                   
               
                  161,71
               
                   
               
                  25,555556
               
                  42,56139
               
                  BG0000205
               
                  Straldzha
               
                  *
               
                  882,02
               
                   
               
                  26,780556
               
                  42,61167
               
                  BG0000206
               
                  Sadievo
               
                  *
               
                  516,67
               
                   
               
                  26,018056
               
                  42,55528
               
                  BG0000211
               
                  Tvardishka planina
               
                  *
               
                  38 649,5295
               
                   
               
                  26,06
               
                  42,84028
               
                  BG0000212
               
                  Sakar
               
                  *
               
                  132 117,761
               
                   
               
                  26,304722
               
                  41,95083
               
                  BG0000213
               
                  Tarnovski visochini
               
                  *
               
                  4 434,61
               
                   
               
                  25,623
               
                  43,103
               
                  BG0000214
               
                  Dryanovski manastir
               
                  *
               
                  2 987,89
               
                   
               
                  25,4136
               
                  42,9589
               
                  BG0000216
               
                  Emen
               
                  *
               
                  490,37
               
                   
               
                  25,373056
               
                  43,145
               
                  BG0000217
               
                  Zhdreloto na reka Tundzha
               
                  *
               
                  7 856,99
               
                   
               
                  26,539167
               
                  41,96194
               
                  BG0000218
               
                  Derventski vazvishenia 1
               
                  *
               
                  38 696,5012
               
                   
               
                  26,714167
               
                  42,03722
               
                  BG0000219
               
                  Derventski vazvishenia 2
               
                  *
               
                  55 036,13
               
                   
               
                  27,053611
               
                  42,12972
               
                  BG0000224
               
                  Ograzhden — Maleshevo
               
                  *
               
                  27 373,5031
               
                   
               
                  23,093056
               
                  41,50917
               
                  BG0000230
               
                  Fakiyska reka
               
                  *
               
                  4 104,72
               
                   
               
                  27,2388
               
                  42,2678
               
                  BG0000231
               
                  Belenska gora
               
                  *
               
                  5 041,85
               
                   
               
                  25,773056
               
                  43,38222
               
                  BG0000232
               
                  Batin
               
                  *
               
                  2 691,05
               
                   
               
                  25,706389
               
                  43,68278
               
                  BG0000233
               
                  Studena reka
               
                  *
               
                  5 301,57
               
                   
               
                  25,53
               
                  43,575
               
                  BG0000239
               
                  Obnova — Karaman dol
               
                  *
               
                  10 750,81
               
                   
               
                  25,078
               
                  43,4549
               
                  BG0000240
               
                  Studenets
               
                  *
               
                  27 946,0774
               
                   
               
                  24,498
               
                  43,301
               
                  BG0000241
               
                  Srebarna
               
                  *
               
                  1 448,2177
               
                   
               
                  27,078056
               
                  44,11278
               
                  BG0000247
               
                  Nikopolsko plato
               
                  *
               
                  18 503,18
               
                   
               
                  24,962778
               
                  43,61111
               
                  BG0000254
               
                  Besaparski vazvishenia
               
                  *
               
                  6 743,06
               
                   
               
                  24,405556
               
                  42,09861
               
                  BG0000255
               
                  Gradinska gora
               
                   
               
                  439,9
               
                   
               
                  25,176667
               
                  42,15528
               
                  BG0000261
               
                  Yazovir Koprinka
               
                  *
               
                  876,33
               
                   
               
                  25,2522
               
                  42,6706
               
                  BG0000263
               
                  Skalsko
               
                  *
               
                  2 189,47
               
                   
               
                  25,2741
               
                  42,9704
               
                  BG0000266
               
                  Peshtera Mandrata
               
                   
               
                  1
               
                   
               
                  24,528056
               
                  43,06361
               
                  BG0000269
               
                  Peshtera Lyastovitsata
               
                   
               
                  0,5108
               
                   
               
                  24,1757
               
                  43,0306
               
                  BG0000275
               
                  Yazovir Stamboliyski
               
                  *
               
                  9 355,55
               
                   
               
                  25,106389
               
                  43,09111
               
                  BG0000279
               
                  Stara reka
               
                  *
               
                  146,17
               
                   
               
                  26,0607
               
                  43,0923
               
                  BG0000280
               
                  Zlatarishka reka
               
                  *
               
                  67,69
               
                   
               
                  25,9105
               
                  43,0832
               
                  BG0000281
               
                  Reka Belitsa
               
                  *
               
                  117,26
               
                   
               
                  25,6385
               
                  42,918
               
                  BG0000282
               
                  Dryanovska reka
               
                  *
               
                  183,16
               
                   
               
                  25,5256
               
                  42,9963
               
                  BG0000287
               
                  Merichlerska reka
               
                   
               
                  509,9
               
                   
               
                  25,497
               
                  42,147
               
                  BG0000289
               
                  Trilistnik
               
                   
               
                  616,95
               
                   
               
                  24,871944
               
                  42,22111
               
                  BG0000291
               
                  Gora Shishmantsi
               
                   
               
                  373,99
               
                   
               
                  25,014444
               
                  42,2525
               
                  BG0000294
               
                  Karshalevo
               
                  *
               
                  6 307,08
               
                   
               
                  22,586111
               
                  42,35194
               
                  BG0000295
               
                  Dolni Koriten
               
                  *
               
                  461,69
               
                   
               
                  22,58
               
                  42,465
               
                  BG0000298
               
                  Konyavska planina
               
                  *
               
                  9 671,95
               
                   
               
                  22,881667
               
                  42,36639
               
                  BG0000301
               
                  Cherni rid
               
                  *
               
                  858,45
               
                   
               
                  23,71583
               
                  42,41306
               
                  BG0000304
               
                  Golak
               
                  *
               
                  10 930,5064
               
                   
               
                  23,950278
               
                  42,28667
               
                  BG0000308
               
                  Verila
               
                  *
               
                  6 443,4218
               
                   
               
                  23,291111
               
                  42,38472
               
                  BG0000313
               
                  Ruy
               
                  *
               
                  6 236,2059
               
                   
               
                  22,570833
               
                  42,855
               
                  BG0000314
               
                  Rebro
               
                  *
               
                  213,39
               
                   
               
                  22,766389
               
                  42,745
               
                  BG0000322
               
                  Dragoman
               
                  *
               
                  21 357,18
               
                   
               
                  23,067222
               
                  42,92389
               
                  BG0000334
               
                  Ostrov
               
                  *
               
                  3 918,6003
               
                   
               
                  24,076389
               
                  43,69
               
                  BG0000335
               
                  Karaboaz
               
                  *
               
                  13 659,862
               
                   
               
                  24,596944
               
                  43,70778
               
                  BG0000336
               
                  Zlatia
               
                  *
               
                  3 194,78
               
                   
               
                  23,518889
               
                  43,71722
               
                  BG0000339
               
                  Rabrovo
               
                  *
               
                  910,82
               
                   
               
                  22,623333
               
                  44,02222
               
                  BG0000340
               
                  Tsar Petrovo
               
                  *
               
                  1 908,744
               
                   
               
                  22,6825
               
                  43,96111
               
                  BG0000365
               
                  Ovchi halmove
               
                  *
               
                  1 309,66
               
                   
               
                  24,375556
               
                  42,33028
               
                  BG0000366
               
                  Kresna — Ilindentsi
               
                  *
               
                  48 596,428
               
                   
               
                  23,164722
               
                  41,75528
               
                  BG0000372
               
                  Tsigansko gradishte
               
                  *
               
                  9 555,741
               
                   
               
                  24,875
               
                  41,40083
               
                  BG0000374
               
                  Bebresh
               
                  *
               
                  6 821,91
               
                   
               
                  23,822222
               
                  43,00444
               
                  BG0000377
               
                  Kalimok — Brashlen
               
                  *
               
                  7 550,18
               
                   
               
                  26,434444
               
                  44,02556
               
                  BG0000382
               
                  Shumensko plato
               
                  *
               
                  4 490,62
               
                   
               
                  26,880556
               
                  43,26028
               
                  BG0000393
               
                  Ekokoridor Kamchia — Emine
               
                  *
               
                  28 054,7924
               
                   
               
                  26,8776
               
                  43,045
               
                  BG0000396
               
                  Persina
               
                  *
               
                  25 684,1996
               
                   
               
                  25,095278
               
                  43,66361
               
                  BG0000399
               
                  Bulgarka
               
                  *
               
                  24 009,0341
               
                   
               
                  25,3974
               
                  42,7638
               
                  BG0000401
               
                  Sveti Iliyski vazvishenia
               
                  *
               
                  8 464,27
               
                   
               
                  26,1276
               
                  42,4231
               
                  BG0000402
               
                  Bakadzhitsite
               
                  *
               
                  4 504,87
               
                   
               
                  26,7197
               
                  42,4382
               
                  BG0000418
               
                  Kermenski vazvishenia
               
                  *
               
                  2 107,8131
               
                   
               
                  26,220278
               
                  42,49972
               
                  BG0000420
               
                  Grebenets
               
                  *
               
                  9 884,53
               
                   
               
                  26,553889
               
                  42,68139
               
                  BG0000421
               
                  Preslavska planina
               
                  *
               
                  14 060,01
               
                   
               
                  26,645556
               
                  43,15417
               
                  BG0000424
               
                  Reka Vacha — Trakia
               
                   
               
                  550,32
               
                   
               
                  24,5067
               
                  42,0884
               
                  BG0000425
               
                  Reka Sazliyka
               
                   
               
                  991,77
               
                   
               
                  25,874
               
                  42,295
               
                  BG0000426
               
                  Reka Luda Yana
               
                  *
               
                  474,08
               
                   
               
                  24,3875
               
                  42,277
               
                  BG0000427
               
                  Reka Ovcharitsa
               
                   
               
                  1 163,72
               
                   
               
                  26,0375
               
                  42,22
               
                  BG0000429
               
                  Reka Stryama
               
                  *
               
                  4 078,38
               
                  86
               
                  24,8187
               
                  42,2962
               
                  BG0000432
               
                  Golyama reka
               
                  *
               
                  7 451,74
               
                   
               
                  26,161667
               
                  43,20917
               
                  BG0000434
               
                  Banska reka
               
                   
               
                  77,3
               
                   
               
                  25,5345
               
                  42,0261
               
                  BG0000435
               
                  Reka Kayaliyka
               
                   
               
                  71,4
               
                   
               
                  25,3595
               
                  42,073
               
                  BG0000436
               
                  Reka Mechka
               
                  *
               
                  3 310,7
               
                   
               
                  25,092778
               
                  41,94528
               
                  BG0000437
               
                  Reka Cherkezitsa
               
                   
               
                  144,75
               
                   
               
                  25,0044
               
                  42,0838
               
                  BG0000438
               
                  Reka Chinardere
               
                  *
               
                  1 155,56
               
                   
               
                  25,0459
               
                  41,9539
               
                  BG0000440
               
                  Reka Sokolitsa
               
                   
               
                  141,54
               
                  15
               
                  26,0197
               
                  42,1385
               
                  BG0000441
               
                  Reka Blatnitsa
               
                  *
               
                  1 079,1
               
                  36
               
                  26,1305
               
                  42,4941
               
                  BG0000442
               
                  Reka Martinka
               
                   
               
                  722,68
               
                   
               
                  25,611
               
                  42,1494
               
                  BG0000443
               
                  Reka Omurovska
               
                  *
               
                  532,31
               
                  90
               
                  25,2193
               
                  42,3592
               
                  BG0000444
               
                  Reka Pyasachnik
               
                  *
               
                  1 879,97
               
                   
               
                  24,653333
               
                  42,31556
               
                  BG0000487
               
                  Bozhite mostove
               
                  *
               
                  33,12
               
                   
               
                  23,547778
               
                  43,31389
               
                  BG0000497
               
                  Archar
               
                  *
               
                  808,653
               
                   
               
                  22,952222
               
                  43,79944
               
                  BG0000498
               
                  Vidbol
               
                  *
               
                  1 305,14
               
                   
               
                  22,715
               
                  43,797
               
                  BG0000500
               
                  Voynitsa
               
                  *
               
                  3 107,1381
               
                   
               
                  22,6792
               
                  43,9154
               
                  BG0000501
               
                  Golyama Kamchia
               
                  *
               
                  216,69
               
                   
               
                  27,0348
               
                  43,1075
               
                  BG0000503
               
                  Reka Lom
               
                  *
               
                  1 441,13
               
                   
               
                  23,052222
               
                  43,69556
               
                  BG0000507
               
                  Deleyna
               
                  *
               
                  2 257,54
               
                   
               
                  22,6975
               
                  44,06194
               
                  BG0000508
               
                  Reka Skat
               
                  *
               
                  408,59
               
                   
               
                  23,845
               
                  43,584
               
                  BG0000509
               
                  Tsibritsa
               
                  *
               
                  962,68
               
                   
               
                  23,4196
               
                  43,6519
               
                  BG0000513
               
                  Voynishki Bakadzhik
               
                  *
               
                  1 138,94
               
                   
               
                  26,844444
               
                  42,35889
               
                  BG0000516
               
                  Chernata mogila
               
                  *
               
                  13,07
               
                   
               
                  25,289722
               
                  43,48361
               
                  BG0000517
               
                  Portitovtsi — Vladimirovo
               
                  *
               
                  664,38
               
                   
               
                  23,4247
               
                  43,522
               
                  BG0000518
               
                  Vartopski dol
               
                  *
               
                  987,42
               
                   
               
                  22,805556
               
                  43,79972
               
                  BG0000519
               
                  Mominbrodsko blato
               
                   
               
                  26,61
               
                   
               
                  23,2275
               
                  43,78333
               
                  BG0000521
               
                  Makresh
               
                  *
               
                  2 061,25
               
                   
               
                  22,670278
               
                  43,76278
               
                  BG0000522
               
                  Vidinski park
               
                  *
               
                  1 578,79
               
                   
               
                  22,735
               
                  43,88417
               
                  BG0000523
               
                  Shishentsi
               
                  *
               
                  572,85
               
                   
               
                  22,557778
               
                  43,94056
               
                  BG0000524
               
                  Orizishteto
               
                  *
               
                  475,74
               
                   
               
                  22,850833
               
                  44,01056
               
                  BG0000525
               
                  Timok
               
                  *
               
                  494,97
               
                   
               
                  22,643611
               
                  44,18833
               
                  BG0000526
               
                  Dolno Linevo
               
                  *
               
                  31,62
               
                   
               
                  23,3113
               
                  43,8368
               
                  BG0000527
               
                  Kozloduy
               
                  *
               
                  125,38
               
                   
               
                  23,6097
               
                  43,7849
               
                  BG0000528
               
                  Ostrovska step — Vadin
               
                  *
               
                  301,29
               
                   
               
                  24,1577
               
                  43,674
               
                  BG0000529
               
                  Marten — Ryahovo
               
                  *
               
                  1 172,74
               
                   
               
                  26,135833
               
                  43,96667
               
                  BG0000530
               
                  Pozharevo — Garvan
               
                  *
               
                  6 304,9234
               
                   
               
                  26,7619
               
                  44,0705
               
                  BG0000532
               
                  Ostrov Bliznatsi
               
                  *
               
                  606,245
               
                   
               
                  22,8522
               
                  43,8485
               
                  BG0000533
               
                  Ostrovi Kozloduy
               
                  *
               
                  909,035
               
                   
               
                  23,78
               
                  43,7718
               
                  BG0000534
               
                  Ostrov Chayka
               
                  *
               
                  504,166
               
                   
               
                  27,146389
               
                  44,13
               
                  BG0000539
               
                  Gora Topolyane
               
                   
               
                  67,55
               
                   
               
                  25,854444
               
                  42,30833
               
                  BG0000552
               
                  Ostrov Kutovo
               
                  *
               
                  118,3348
               
                   
               
                  22,9945
               
                  44,0138
               
                  BG0000553
               
                  Gora Topolchane
               
                   
               
                  66,58
               
                   
               
                  26,448889
               
                  42,64528
               
                  BG0000554
               
                  Gora Zhelyu Voyvoda
               
                   
               
                  71,99
               
                   
               
                  26,469167
               
                  42,62472
               
                  BG0000567
               
                  Gora Blatets
               
                   
               
                  47,85
               
                   
               
                  26,506944
               
                  42,62917
               
                  BG0000569
               
                  Kardam
               
                  *
               
                  918,92
               
                   
               
                  28,0898
               
                  43,7595
               
                  BG0000570
               
                  Izvorovo — Kraishte
               
                  *
               
                  1 082,27
               
                   
               
                  27,944444
               
                  43,83861
               
                  BG0000572
               
                  Rositsa — Loznitsa
               
                  *
               
                  1 811,98
               
                   
               
                  27,9001
               
                  43,9514
               
                  BG0000576
               
                  Svishtovska gora
               
                  *
               
                  1 917,2
               
                   
               
                  25,306944
               
                  43,59139
               
                  BG0000578
               
                  Reka Maritsa
               
                  *
               
                  14 693,1
               
                   
               
                  25,7753
               
                  42,0039
               
                  BG0000587
               
                  Varkan
               
                   
               
                  0,6938
               
                   
               
                  22,6769
               
                  43,9878
               
                  BG0000589
               
                  Marina dupka
               
                   
               
                  2,6592
               
                   
               
                  26,4952
               
                  43,1995
               
                  BG0000591
               
                  Sedlarkata
               
                   
               
                  0,8029
               
                   
               
                  24,2972
               
                  43,2897
               
                  BG0000593
               
                  Bilernitsite
               
                  *
               
                  64,51
               
                   
               
                  23,339722
               
                  43,28139
               
                  BG0000594
               
                  Bozhia most — Ponora
               
                  *
               
                  227,9
               
                   
               
                  23,564722
               
                  43,31389
               
                  BG0000601
               
                  Kalenska peshtera
               
                  *
               
                  377,38
               
                   
               
                  23,776111
               
                  43,2425
               
                  BG0000602
               
                  Kabiyuk
               
                  *
               
                  286,87
               
                   
               
                  26,96
               
                  43,34611
               
                  BG0000605
               
                  Bozhkova dupka
               
                   
               
                  1,5988
               
                   
               
                  26,3484
               
                  43,6556
               
                  BG0000607
               
                  Peshtera Mikre
               
                   
               
                  1
               
                   
               
                  24,525
               
                  43,06222
               
                  BG0000608
               
                  Lomovete
               
                  *
               
                  32 488,93
               
                   
               
                  26,141111
               
                  43,63417
               
                  BG0000609
               
                  Reka Rositsa
               
                  *
               
                  1 440,86
               
                   
               
                  25,4125
               
                  43,215
               
                  BG0000610
               
                  Reka Yantra
               
                  *
               
                  13 900,41
               
                   
               
                  25,665
               
                  43,292
               
                  BG0000611
               
                  Yazovir Gorni Dabnik
               
                  *
               
                  2 539,29
               
                   
               
                  24,291944
               
                  43,34722
               
                  BG0000612
               
                  Reka Blyagornitsa
               
                  *
               
                  1 522,94
               
                  16
               
                  25,946111
               
                  42,66806
               
                  BG0000613
               
                  Reka Iskar
               
                  *
               
                  9 458
               
                   
               
                  24,246
               
                  43,4794
               
                  BG0000614
               
                  Reka Ogosta
               
                  *
               
                  1 365,7376
               
                   
               
                  23,8661
               
                  43,7277
               
                  BG0000615
               
                  Devetashko plato
               
                  *
               
                  14 997,07
               
                   
               
                  24,930278
               
                  43,19583
               
                  BG0000616
               
                  Mikre
               
                  *
               
                  15 447,16
               
                   
               
                  24,689722
               
                  43,02056
               
                  BG0000617
               
                  Reka Palakaria
               
                  *
               
                  3 006,7334
               
                   
               
                  23,3881
               
                  42,3767
               
                  BG0000618
               
                  Vidima
               
                  *
               
                  1 823,05
               
                   
               
                  24,9592
               
                  42,9665
               
                  BG0000622
               
                  Varnensko — Beloslavski kompleks
               
                   
               
                  178,1966
               
                   
               
                  27,638889
               
                  43,18194
               
                  BG0000623
               
                  Taushan tepe
               
                  *
               
                  305,2559
               
                   
               
                  27,310833
               
                  43,29139
               
                  BG0000624
               
                  Lyubash
               
                  *
               
                  1 267,0432
               
                   
               
                  22,7269
               
                  42,79434
               
                  BG0000627
               
                  Konunski dol
               
                  *
               
                  779,0628
               
                   
               
                  24,164444
               
                  43,55167
               
                  BG0000628
               
                  Chirpanski vazvishenia
               
                  *
               
                  12 321,417
               
                   
               
                  25,3276
               
                  42,3105
               
                  BG0000631
               
                  Novo selo
               
                   
               
                  815,9082
               
                   
               
                  22,789722
               
                  44,16639
               
                  BG0000635
               
                  Devnenski halmove
               
                  *
               
                  297,108
               
                   
               
                  27,6323
               
                  43,2127
               
                  BG0001011
               
                  Osogovska planina
               
                  *
               
                  34 513,2448
               
                   
               
                  22,648
               
                  42,1592
               
                  BG0001012
               
                  Zemen
               
                  *
               
                  17 758,0428
               
                   
               
                  22,709167
               
                  42,4675
               
                  BG0001013
               
                  Skrino
               
                  *
               
                  12 755,4599
               
                   
               
                  22,935556
               
                  42,14611
               
                  BG0001014
               
                  Karlukovo
               
                  *
               
                  28 841,93
               
                   
               
                  24,036667
               
                  43,22111
               
                  BG0001017
               
                  Karvav kamak
               
                  *
               
                  17 680,3729
               
                   
               
                  22,525
               
                  42,66694
               
                  BG0001022
               
                  Oranovski prolom — Leshko
               
                  *
               
                  13 245,47
               
                   
               
                  22,9961
               
                  41,9135
               
                  BG0001023
               
                  Rupite — Strumeshnitsa
               
                  *
               
                  10 458,7438
               
                   
               
                  23,251944
               
                  41,42722
               
                  BG0001028
               
                  Sreden Pirin — Alibotush
               
                  *
               
                  68 934,385
               
                   
               
                  23,566667
               
                  41,51056
               
                  BG0001030
               
                  Rodopi — Zapadni
               
                  *
               
                  272 851,406
               
                   
               
                  24,229444
               
                  41,75278
               
                  BG0001031
               
                  Rodopi — Sredni
               
                  *
               
                  155 107,6837
               
                   
               
                  25,053056
               
                  41,83
               
                  BG0001032
               
                  Rodopi — Iztochni
               
                  *
               
                  217 446,8895
               
                   
               
                  25,846
               
                  41,505
               
                  BG0001033
               
                  Brestovitsa
               
                  *
               
                  2 670,58
               
                   
               
                  24,628333
               
                  42,05889
               
                  BG0001034
               
                  Ostar kamak
               
                  *
               
                  15 994,31
               
                   
               
                  25,823611
               
                  41,88639
               
                  BG0001036
               
                  Balgarski izvor
               
                  *
               
                  2 618,99
               
                   
               
                  24,3092
               
                  43,0434
               
                  BG0001037
               
                  Pastrina
               
                  *
               
                  3 551,58
               
                   
               
                  23,329444
               
                  43,42611
               
                  BG0001039
               
                  Popintsi
               
                  *
               
                  20 906,7154
               
                   
               
                  24,249722
               
                  42,44556
               
                  BG0001040
               
                  Zapadna Stara planina i Predbalkan
               
                  *
               
                  219 753,2598
               
                   
               
                  22,918333
               
                  43,34111
               
                  BG0001042
               
                  Iskarski prolom — Rzhana
               
                  *
               
                  22 693,26
               
                   
               
                  23,496944
               
                  43,02861
               
                  BG0001043
               
                  Etropole — Baylovo
               
                  *
               
                  27 448,2536
               
                   
               
                  23,88
               
                  42,72278
               
                  BG0001307
               
                  Plana
               
                  *
               
                  2 785,72
               
                   
               
                  23,45
               
                  42,51833
               
                  BG0001375
               
                  Ostritsa
               
                  *
               
                  4 429,5
               
                   
               
                  23,065833
               
                  42,53583
               
                  BG0001386
               
                  Yadenitsa
               
                  *
               
                  17 016,2128
               
                   
               
                  24,006389
               
                  42,105
               
                  BG0001389
               
                  Sredna gora
               
                  *
               
                  110 373,64
               
                   
               
                  24,280833
               
                  42,58639
               
                  BG0001493
               
                  Tsentralen Balkan — bufer
               
                  *
               
                  138 363,8244
               
                   
               
                  24,740556
               
                  42,80083
               
                  BG0002018
               
                  Ostrov Vardim
               
                  *
               
                  1 167,5509
               
                   
               
                  25,480278
               
                  43,62944
               
                  CZ0110040
               
                  Chuchelske haje
               
                  *
               
                  74,8212
               
                   
               
                  14,3861
               
                  50,0197
               
                  CZ0110049
               
                  Havranka a Salabka
               
                   
               
                  2,7348
               
                   
               
                  14,4214
               
                  50,1194
               
                  CZ0110050
               
                  Prokopske udoli
               
                  *
               
                  126,7728
               
                   
               
                  14,3692
               
                  50,0419
               
                  CZ0110142
               
                  Blatov a Xaverovsky haj
               
                   
               
                  213,885
               
                   
               
                  14,6372
               
                  50,0931
               
                  CZ0110154
               
                  Kanon Vltavy u Sedlce
               
                  *
               
                  34,7508
               
                   
               
                  14,3958
               
                  50,1339
               
                  CZ0113001
               
                  Obora Hvezda
               
                   
               
                  1,9125
               
                   
               
                  14,3236
               
                  50,0844
               
                  CZ0113002
               
                  Milicovsky les
               
                   
               
                  11,4163
               
                   
               
                  14,5447
               
                  50,0272
               
                  CZ0113005
               
                  Lochkovsky profil
               
                  *
               
                  34,3074
               
                   
               
                  14,3353
               
                  50,0008
               
                  CZ0113773
               
                  Praha — Petrin
               
                   
               
                  52,5905
               
                   
               
                  14,4017
               
                  50,0811
               
                  CZ0113774
               
                  Praha — Letnany
               
                   
               
                  75,167
               
                   
               
                  14,5250
               
                  50,1319
               
                  CZ0114001
               
                  Radotinske udoli
               
                  *
               
                  109,4444
               
                   
               
                  14,3142
               
                  49,9986
               
                  CZ0210003
               
                  Na pramenech
               
                   
               
                  3,0355
               
                   
               
                  14,9444
               
                  49,6025
               
                  CZ0210008
               
                  Zamecky park Liblice
               
                   
               
                  33,675
               
                   
               
                  14,5831
               
                  50,3089
               
                  CZ0210010
               
                  Housina
               
                  *
               
                  211,509
               
                   
               
                  14,0364
               
                  49,8683
               
                  CZ0210011
               
                  Lounin
               
                   
               
                  18,95
               
                   
               
                  14,0144
               
                  49,9097
               
                  CZ0210022
               
                  Kozi hura
               
                   
               
                  230,5823
               
                   
               
                  15,3136
               
                  50,1217
               
                  CZ0210023
               
                  Pusta sec
               
                   
               
                  6,8873
               
                   
               
                  13,9103
               
                  50,0000
               
                  CZ0210027
               
                  Voderadske buciny
               
                   
               
                  317,4222
               
                   
               
                  14,7992
               
                  49,9578
               
                  CZ0210028
               
                  Posazavske buciny
               
                  *
               
                  154,4442
               
                   
               
                  14,8836
               
                  49,8950
               
                  CZ0210029
               
                  Zadni Hradek
               
                   
               
                  12,835
               
                   
               
                  14,7581
               
                  50,4317
               
                  CZ0210034
               
                  Vsetatska cernava
               
                  *
               
                  10,9578
               
                   
               
                  14,5739
               
                  50,2728
               
                  CZ0210043
               
                  Hradec a Kuchynka
               
                  *
               
                  151,6753
               
                   
               
                  14,1219
               
                  49,8228
               
                  CZ0210044
               
                  Na horach u Kresina
               
                  *
               
                  4,7059
               
                   
               
                  13,9525
               
                  49,8022
               
                  CZ0210047
               
                  Tremsin a Hrebence
               
                  *
               
                  167,9784
               
                   
               
                  13,7797
               
                  49,5767
               
                  CZ0210053
               
                  Stredni Povltavi u Drbakova
               
                  *
               
                  268,8791
               
                   
               
                  14,4058
               
                  49,7425
               
                  CZ0210054
               
                  Tok
               
                  *
               
                  156,6008
               
                   
               
                  13,8869
               
                  49,7006
               
                  CZ0210056
               
                  Trokavecke louky
               
                   
               
                  11,0499
               
                   
               
                  13,7031
               
                  49,6614
               
                  CZ0210058
               
                  Louky u Budenina
               
                  *
               
                  28,6073
               
                   
               
                  14,6789
               
                  49,6447
               
                  CZ0210062
               
                  Tesliny
               
                  *
               
                  41,5688
               
                   
               
                  13,7503
               
                  49,6233
               
                  CZ0210064
               
                  Pisecny presyp u Pist
               
                   
               
                  3,6418
               
                   
               
                  14,9972
               
                  50,1622
               
                  CZ0210066
               
                  Zerka
               
                   
               
                  17,0048
               
                   
               
                  14,5044
               
                  50,4153
               
                  CZ0210100
               
                  Bilichovske udoli
               
                  *
               
                  115,2204
               
                   
               
                  13,8978
               
                  50,2486
               
                  CZ0210101
               
                  Dymokursko
               
                  *
               
                  4 309,2394
               
                   
               
                  15,1953
               
                  50,2886
               
                  CZ0210105
               
                  Kalivodske buciny
               
                  *
               
                  181,9896
               
                   
               
                  13,8336
               
                  50,2119
               
                  CZ0210107
               
                  Krnci a Voleska
               
                  *
               
                  73,329
               
                   
               
                  14,0850
               
                  50,1567
               
                  CZ0210109
               
                  Chlum u Neprevazky
               
                   
               
                  223,3384
               
                   
               
                  14,9233
               
                  50,3853
               
                  CZ0210111
               
                  Paterovske strane
               
                   
               
                  31,3982
               
                   
               
                  14,8353
               
                  50,4947
               
                  CZ0210113
               
                  Louky u rybnika Proudnice
               
                   
               
                  27,6541
               
                   
               
                  15,4014
               
                  50,1186
               
                  CZ0210114
               
                  Radouc
               
                   
               
                  31,3061
               
                   
               
                  14,9019
               
                  50,4333
               
                  CZ0210118
               
                  V jezirkach
               
                   
               
                  2,9351
               
                   
               
                  15,1128
               
                  50,0831
               
                  CZ0210150
               
                  Ctvrte
               
                  *
               
                  112,0008
               
                   
               
                  15,0614
               
                  50,2978
               
                  CZ0210152
               
                  Polabi u Kostelce
               
                  *
               
                  387,8208
               
                   
               
                  14,5642
               
                  50,2372
               
                  CZ0210153
               
                  Zvolska homole
               
                  *
               
                  49,6128
               
                   
               
                  14,3986
               
                  49,9431
               
                  CZ0210172
               
                  Hrabanovska cernava
               
                  *
               
                  54,9573
               
                   
               
                  14,8342
               
                  50,2175
               
                  CZ0210173
               
                  Slana louka u Ujezdce
               
                  *
               
                  1,3434
               
                   
               
                  14,4231
               
                  50,2822
               
                  CZ0210175
               
                  Zlunice — Skochovice
               
                  *
               
                  1 093,7455
               
                   
               
                  15,3714
               
                  50,2444
               
                  CZ0210186
               
                  Upor — Cerninovsko
               
                  *
               
                  873,8382
               
                   
               
                  14,4958
               
                  50,3278
               
                  CZ0210409
               
                  Kuliva hora
               
                  *
               
                  37,7404
               
                   
               
                  14,2850
               
                  49,9650
               
                  CZ0210421
               
                  Mramor
               
                  *
               
                  127,4599
               
                   
               
                  14,1233
               
                  49,8975
               
                  CZ0210704
               
                  Certova skala
               
                  *
               
                  3,8899
               
                   
               
                  13,7922
               
                  49,9978
               
                  CZ0210708
               
                  Stribrny luh
               
                  *
               
                  104,6507
               
                   
               
                  13,8886
               
                  50,0169
               
                  CZ0210713
               
                  Polabske hury
               
                   
               
                  24,8473
               
                   
               
                  14,8378
               
                  50,1619
               
                  CZ0210714
               
                  Lzovicke tune
               
                  *
               
                  69,654
               
                   
               
                  15,3306
               
                  50,0308
               
                  CZ0210719
               
                  Milcice
               
                  *
               
                  3,8604
               
                   
               
                  14,9800
               
                  50,1083
               
                  CZ0210720
               
                  Loucenske rybnicky
               
                   
               
                  4,688
               
                   
               
                  15,0183
               
                  50,2997
               
                  CZ0210721
               
                  Penovce u rybnika Lutovnik
               
                  *
               
                  0,9769
               
                   
               
                  15,0056
               
                  50,2917
               
                  CZ0210726
               
                  Vapnomilny bor u Liskeho
               
                   
               
                  4,0755
               
                   
               
                  13,9364
               
                  50,2581
               
                  CZ0210729
               
                  Vetrusicke rokle
               
                  *
               
                  36,8495
               
                   
               
                  14,3786
               
                  50,1936
               
                  CZ0210730
               
                  Piscina u Bysicek
               
                   
               
                  0,5217
               
                   
               
                  14,7842
               
                  50,1867
               
                  CZ0210731
               
                  Risnice
               
                   
               
                  4,9283
               
                   
               
                  14,8958
               
                  49,5558
               
                  CZ0210732
               
                  Kaliste
               
                  *
               
                  6,0321
               
                   
               
                  14,6919
               
                  49,6650
               
                  CZ0210733
               
                  Pahorek u Ledcic
               
                   
               
                  1,3074
               
                   
               
                  14,3164
               
                  50,3497
               
                  CZ0212001
               
                  Brezinsky rybnik
               
                   
               
                  4,083
               
                   
               
                  13,7811
               
                  49,5258
               
                  CZ0212002
               
                  Cervene doliky
               
                   
               
                  2,1671
               
                   
               
                  13,9533
               
                  50,2117
               
                  CZ0212004
               
                  Malikovicka stran
               
                   
               
                  9,6112
               
                   
               
                  13,9850
               
                  50,2072
               
                  CZ0212006
               
                  Drhleny
               
                   
               
                  17,091
               
                   
               
                  15,0800
               
                  50,4947
               
                  CZ0212008
               
                  Hadce u Hrncir
               
                  *
               
                  2,8299
               
                   
               
                  14,8511
               
                  49,5853
               
                  CZ0212010
               
                  Hvozdanske Haje
               
                   
               
                  3,0712
               
                   
               
                  13,7972
               
                  49,5247
               
                  CZ0212016
               
                  Milska stran
               
                   
               
                  12,2152
               
                   
               
                  13,8756
               
                  50,2356
               
                  CZ0212019
               
                  Smradovna
               
                  *
               
                  159,4868
               
                   
               
                  13,8986
               
                  50,2672
               
                  CZ0212020
               
                  Reckov
               
                   
               
                  29,3347
               
                   
               
                  14,9044
               
                  50,4983
               
                  CZ0212021
               
                  Slatinna louka u Velenky
               
                   
               
                  7,5928
               
                   
               
                  14,9039
               
                  50,1531
               
                  CZ0212022
               
                  Slepec
               
                   
               
                  8,5125
               
                   
               
                  14,7883
               
                  50,2842
               
                  CZ0212023
               
                  Piscina u Tisic
               
                  *
               
                  0,5997
               
                   
               
                  14,5517
               
                  50,2653
               
                  CZ0213001
               
                  Novy rybnik u Kaciny
               
                   
               
                  14,2096
               
                   
               
                  15,3494
               
                  49,9678
               
                  CZ0213004
               
                  Rybnik Stary u Lichov
               
                   
               
                  3,1127
               
                   
               
                  14,3244
               
                  49,6925
               
                  CZ0213005
               
                  Sachovec
               
                   
               
                  2,3818
               
                   
               
                  14,8289
               
                  49,9517
               
                  CZ0213006
               
                  Valcha
               
                   
               
                  2,1997
               
                   
               
                  14,8650
               
                  50,5017
               
                  CZ0213008
               
                  Bezdekovsky lom
               
                   
               
                  1,1419
               
                   
               
                  13,8894
               
                  49,5722
               
                  CZ0213009
               
                  Vlasimska Blanice
               
                  *
               
                  404,2066
               
                   
               
                  14,8406
               
                  49,6281
               
                  CZ0213013
               
                  Breznice — Obloucek
               
                   
               
                  17,0636
               
                   
               
                  13,9658
               
                  49,5422
               
                  CZ0213015
               
                  Dobrissky park
               
                  *
               
                  38,075
               
                   
               
                  14,1800
               
                  49,7767
               
                  CZ0213016
               
                  Zakolansky potok
               
                  *
               
                  10,1023
               
                   
               
                  14,2406
               
                  50,1469
               
                  CZ0213017
               
                  Drazska Koupe
               
                   
               
                  8,3782
               
                   
               
                  13,9131
               
                  49,5158
               
                  CZ0213023
               
                  Hrdlicka — Zdanska hora
               
                  *
               
                  68,0736
               
                   
               
                  14,4089
               
                  49,7919
               
                  CZ0213028
               
                  Kalivody
               
                   
               
                  13,0829
               
                   
               
                  13,8300
               
                  50,2069
               
                  CZ0213029
               
                  Kalspot
               
                   
               
                  4,2386
               
                   
               
                  14,0314
               
                  50,1244
               
                  CZ0213038
               
                  Kysice — Kobyla
               
                   
               
                  20,3731
               
                   
               
                  14,0878
               
                  50,0892
               
                  CZ0213039
               
                  Labe — Libechov
               
                   
               
                  116,9273
               
                   
               
                  14,4511
               
                  50,3764
               
                  CZ0213042
               
                  Losinsky potok
               
                   
               
                  0,6669
               
                   
               
                  15,0181
               
                  49,7908
               
                  CZ0213043
               
                  Trestibok
               
                  *
               
                  29,0339
               
                   
               
                  14,4511
               
                  49,8769
               
                  CZ0213047
               
                  Minartice
               
                   
               
                  2,7497
               
                   
               
                  14,5386
               
                  49,6636
               
                  CZ0213048
               
                  Mydlovarsky luh
               
                   
               
                  3,9515
               
                   
               
                  14,9167
               
                  50,1744
               
                  CZ0213050
               
                  Ohrazenicky potok
               
                   
               
                  1,6229
               
                   
               
                  13,9419
               
                  49,7619
               
                  CZ0213051
               
                  Oskobrh
               
                   
               
                  94,1636
               
                   
               
                  15,2314
               
                  50,1478
               
                  CZ0213058
               
                  Lom na Plachte
               
                   
               
                  0,7687
               
                   
               
                  14,7272
               
                  50,0317
               
                  CZ0213059
               
                  Trebichovicka olsinka
               
                   
               
                  0,4477
               
                   
               
                  14,0789
               
                  50,1858
               
                  CZ0213061
               
                  Tynecke mokriny
               
                   
               
                  77,0749
               
                   
               
                  15,3900
               
                  50,0492
               
                  CZ0213063
               
                  Rakovnik — za koupalistem
               
                   
               
                  9,9976
               
                   
               
                  13,7550
               
                  50,1014
               
                  CZ0213064
               
                  Rozmital pod Tremsinem
               
                   
               
                  56,8823
               
                   
               
                  13,8703
               
                  49,5839
               
                  CZ0213065
               
                  Na Babe
               
                  *
               
                  29,2094
               
                   
               
                  13,8764
               
                  50,0272
               
                  CZ0213066
               
                  Rybnik Vocert a Lazy
               
                   
               
                  22,9898
               
                   
               
                  13,7861
               
                  49,5183
               
                  CZ0213067
               
                  Sazava
               
                   
               
                  72,7629
               
                   
               
                  15,1900
               
                  49,7211
               
                  CZ0213068
               
                  Dolni Sazava
               
                   
               
                  398,0326
               
                   
               
                  14,9211
               
                  49,8636
               
                  CZ0213069
               
                  Sedlecsky potok
               
                   
               
                  2,682
               
                   
               
                  14,8117
               
                  49,6536
               
                  CZ0213070
               
                  Slansko — Bysensky potok
               
                  *
               
                  26,2641
               
                   
               
                  14,0528
               
                  50,2439
               
                  CZ0213071
               
                  Slavkov
               
                   
               
                  4,6722
               
                   
               
                  14,6067
               
                  49,6825
               
                  CZ0213072
               
                  Smecno
               
                  *
               
                  70,1981
               
                   
               
                  14,0228
               
                  50,1911
               
                  CZ0213076
               
                  Stepanovsky potok
               
                   
               
                  16,545
               
                   
               
                  15,0297
               
                  49,7361
               
                  CZ0213077
               
                  Suchdolsky rybnik
               
                   
               
                  10,8745
               
                   
               
                  14,6425
               
                  49,5064
               
                  CZ0213078
               
                  Trhovky
               
                   
               
                  17,7027
               
                   
               
                  14,1744
               
                  49,5831
               
                  CZ0213081
               
                  Vapenicke jezero
               
                   
               
                  8,3853
               
                   
               
                  14,4181
               
                  49,6178
               
                  CZ0213082
               
                  Velky Raputovsky rybnik
               
                   
               
                  10,4754
               
                   
               
                  13,8414
               
                  49,5317
               
                  CZ0213083
               
                  Veltrusy
               
                  *
               
                  297,4323
               
                   
               
                  14,3369
               
                  50,2867
               
                  CZ0213084
               
                  Vlckovice — Dubsky rybnik
               
                   
               
                  7,8193
               
                   
               
                  14,7197
               
                  49,6311
               
                  CZ0213086
               
                  Aglaia
               
                   
               
                  520,822
               
                   
               
                  14,1850
               
                  49,8078
               
                  CZ0213512
               
                  Skocova — piskovna
               
                   
               
                  3,1376
               
                   
               
                  13,8528
               
                  49,9767
               
                  CZ0213600
               
                  Bela pod Bezdezem — zamek
               
                   
               
                  1,226
               
                   
               
                  14,8072
               
                  50,5017
               
                  CZ0213601
               
                  Jungmannova skola v Beroune
               
                   
               
                  0,2147
               
                   
               
                  14,0686
               
                  49,9622
               
                  CZ0213602
               
                  Dobrissky zamek
               
                   
               
                  0,4848
               
                   
               
                  14,1792
               
                  49,7817
               
                  CZ0213610
               
                  Krivoklat — hrad
               
                   
               
                  1,2208
               
                   
               
                  13,8722
               
                  50,0378
               
                  CZ0213611
               
                  Ledce — hajovna
               
                   
               
                  0,0283
               
                   
               
                  15,0783
               
                  50,3547
               
                  CZ0213612
               
                  Loucen — hotel Jivak
               
                   
               
                  0,0325
               
                   
               
                  14,9919
               
                  50,2764
               
                  CZ0213613
               
                  Malesov
               
                   
               
                  0,0398
               
                   
               
                  15,2253
               
                  49,9247
               
                  CZ0213615
               
                  Stola Jarnice
               
                   
               
                  0,0399
               
                   
               
                  14,3375
               
                  49,5861
               
                  CZ0213620
               
                  Stola Moric
               
                   
               
                  0,0398
               
                   
               
                  14,8233
               
                  49,6150
               
                  CZ0213621
               
                  Stoly Velke Ameriky
               
                   
               
                  33,5465
               
                   
               
                  14,1953
               
                  49,9581
               
                  CZ0213626
               
                  Suchomasty — zamecek
               
                   
               
                  0,0471
               
                   
               
                  14,0572
               
                  49,8939
               
                  CZ0213628
               
                  Tocnik — hrad
               
                   
               
                  0,4043
               
                   
               
                  13,8872
               
                  49,8906
               
                  CZ0213629
               
                  Tynecka rotunda
               
                   
               
                  0,0079
               
                   
               
                  14,5928
               
                  49,8306
               
                  CZ0213630
               
                  Vysoky Ujezd — kostel
               
                   
               
                  0,0526
               
                   
               
                  14,4744
               
                  49,8131
               
                  CZ0213631
               
                  Svata Dobrotiva
               
                   
               
                  0,44
               
                   
               
                  13,8414
               
                  49,7650
               
                  CZ0213776
               
                  Bezdecin
               
                   
               
                  81,1779
               
                   
               
                  14,8947
               
                  50,3969
               
                  CZ0213777
               
                  Bohostice
               
                   
               
                  5,5192
               
                   
               
                  14,1311
               
                  49,6036
               
                  CZ0213779
               
                  Brezanske udoli
               
                  *
               
                  496,5257
               
                   
               
                  14,4206
               
                  49,9675
               
                  CZ0213783
               
                  Felbabka
               
                   
               
                  11,3754
               
                   
               
                  13,9347
               
                  49,8075
               
                  CZ0213784
               
                  Horni a Dolni obdenicky rybnik
               
                   
               
                  31,6206
               
                   
               
                  14,3661
               
                  49,5589
               
                  CZ0213785
               
                  Horni solopysky rybnik
               
                   
               
                  20,7986
               
                   
               
                  14,3925
               
                  49,6550
               
                  CZ0213787
               
                  Hrachoviste
               
                   
               
                  62,829
               
                   
               
                  13,9008
               
                  49,7897
               
                  CZ0213789
               
                  Jablonna — mokrad
               
                   
               
                  12,8579
               
                   
               
                  14,1531
               
                  49,6589
               
                  CZ0213790
               
                  Jaburek
               
                   
               
                  16,4961
               
                   
               
                  13,8969
               
                  50,0647
               
                  CZ0213791
               
                  Jezera
               
                   
               
                  4,7252
               
                   
               
                  14,4239
               
                  49,6047
               
                  CZ0213792
               
                  Kacina
               
                  *
               
                  196,7672
               
                   
               
                  15,3358
               
                  49,9825
               
                  CZ0213794
               
                  Kerske rybnicky
               
                   
               
                  9,2342
               
                   
               
                  14,9258
               
                  50,1303
               
                  CZ0213796
               
                  Kolin — letiste
               
                   
               
                  22,3596
               
                   
               
                  15,1733
               
                  50,0022
               
                  CZ0213802
               
                  V hladomori
               
                  *
               
                  146,6388
               
                   
               
                  14,4014
               
                  49,9075
               
                  CZ0213814
               
                  Ledny potok
               
                   
               
                  1,6149
               
                   
               
                  13,7139
               
                  49,7164
               
                  CZ0213817
               
                  Obecnicky potok
               
                   
               
                  1,1052
               
                   
               
                  13,9522
               
                  49,7136
               
                  CZ0213818
               
                  Octarna
               
                   
               
                  15,0656
               
                   
               
                  13,9100
               
                  49,7186
               
                  CZ0213822
               
                  V Hlinistatech
               
                   
               
                  1,288
               
                   
               
                  13,7681
               
                  49,9611
               
                  CZ0214002
               
                  Karlicke udoli
               
                  *
               
                  524,9438
               
                   
               
                  14,2533
               
                  49,9464
               
                  CZ0214003
               
                  Zlaty kun
               
                  *
               
                  105,7205
               
                   
               
                  14,0831
               
                  49,9117
               
                  CZ0214004
               
                  Cerny Orel
               
                   
               
                  226,7132
               
                   
               
                  14,7461
               
                  50,1981
               
                  CZ0214005
               
                  Andelske schody
               
                  *
               
                  186,8343
               
                   
               
                  14,2319
               
                  49,8297
               
                  CZ0214006
               
                  Milovice — Mlada
               
                   
               
                  1 244,11
               
                   
               
                  14,8858
               
                  50,2706
               
                  CZ0214007
               
                  Karany — Hrbackovy tune
               
                  *
               
                  348,0814
               
                   
               
                  14,8106
               
                  50,1669
               
                  CZ0214008
               
                  Lanska obora
               
                  *
               
                  2 999,5048
               
                   
               
                  13,9189
               
                  50,0883
               
                  CZ0214009
               
                  Libicke luhy
               
                  *
               
                  1 478,7352
               
                   
               
                  15,1781
               
                  50,1044
               
                  CZ0214010
               
                  Domanovicky les
               
                   
               
                  354,8923
               
                   
               
                  15,3383
               
                  50,1122
               
                  CZ0214011
               
                  Tyrov — Ouporsky potok
               
                  *
               
                  1 341,2204
               
                   
               
                  13,8111
               
                  49,9694
               
                  CZ0214012
               
                  Prihrazske skaly
               
                   
               
                  519,309
               
                   
               
                  15,0614
               
                  50,5225
               
                  CZ0214013
               
                  Kokorinsko
               
                  *
               
                  9 679,7813
               
                   
               
                  14,5794
               
                  50,4392
               
                  CZ0214014
               
                  Podlesi
               
                   
               
                  8,9029
               
                   
               
                  14,8644
               
                  49,6239
               
                  CZ0214015
               
                  Vuznice
               
                  *
               
                  397,2324
               
                   
               
                  13,9942
               
                  50,0256
               
                  CZ0214016
               
                  Zelivka
               
                  *
               
                  1 329,2088
               
                   
               
                  15,2369
               
                  49,6547
               
                  CZ0214017
               
                  Karlstejn — Koda
               
                  *
               
                  2 658,0247
               
                   
               
                  14,1456
               
                  49,9569
               
                  CZ0214025
               
                  Udoli Plakanek
               
                   
               
                  90,1267
               
                   
               
                  15,1344
               
                  50,4836
               
                  CZ0214037
               
                  Kotyz
               
                  *
               
                  28,8913
               
                   
               
                  14,0519
               
                  49,9156
               
                  CZ0214039
               
                  Stroupinsky potok
               
                  *
               
                  5,9415
               
                   
               
                  13,8650
               
                  49,9033
               
                  CZ0214040
               
                  Louky u Drahlina
               
                   
               
                  12,6201
               
                   
               
                  13,9567
               
                  49,7331
               
                  CZ0214041
               
                  Niva Kotelskeho potoka
               
                  *
               
                  186,8443
               
                   
               
                  13,8475
               
                  49,6194
               
                  CZ0214042
               
                  Padrtsko
               
                  *
               
                  829,9154
               
                   
               
                  13,7742
               
                  49,6683
               
                  CZ0214043
               
                  Niva Bele u Klokocky
               
                   
               
                  11,198
               
                   
               
                  14,8850
               
                  50,4956
               
                  CZ0214044
               
                  Kersko
               
                   
               
                  217,1575
               
                   
               
                  14,9356
               
                  50,1450
               
                  CZ0214045
               
                  Prameny Klicavy
               
                  *
               
                  62,6564
               
                   
               
                  13,8311
               
      &