Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2335 ze dne 9. prosince 2016, kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2016) 8193)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2335 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 353/533
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2335
   ze dne 9. prosince 2016,
   kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti
   (oznámeno pod číslem C(2016) 8193)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Atlantská biogeografická oblast uvedená v čl. 1 písm. c) bodě iii) směrnice 92/43/EHS zahrnuje území Unie v Irsku, Nizozemsku a Spojeném království a části území Unie v Belgii, Dánsku, Německu, Španělsku, Francii a Portugalsku v souladu s biogeografickou mapou schválenou dne 20. dubna 2005 výborem zřízeným podle článku 20 uvedené směrnice (dále jen „Výbor pro stanoviště“).
            
   
               (2)
            
               Prvotní seznam lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti ve smyslu směrnice 92/43/EHS byl přijat rozhodnutím Komise 2004/813/ES (2). Tento seznam byl naposledy aktualizován prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2373 (3).
            
   
               (3)
            
               Místa zařazená do seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti jsou součástí sítě Natura 2000, která je zásadním prvkem ochrany biologické rozmanitosti v Unii. S cílem dosáhnout dalšího pokroku v realizaci sítě Natura 2000 a v rámci dynamické úpravy této sítě jsou seznamy lokalit významných pro Společenství pravidelně přezkoumávány.
            
   
               (4)
            
               Od 16. ledna 2015 do 31. ledna 2016 členské státy navrhly další lokality významné pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS. Členské státy rovněž navrhly změny informací o jednotlivých lokalitách na seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti.
            
   
               (5)
            
               Na základě návrhu seznamu, který vypracovala Komise po dohodě s každým z příslušných členských států a který rovněž označuje lokality s prioritními typy přírodních stanovišť nebo prioritními druhy, by měl být přijat aktualizovaný seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti. Na nově zahrnuté lokality se vztahuje čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 92/43/EHS.
            
   
               (6)
            
               Poznatky o existenci a rozšíření typů přírodních stanovišť a druhů se v důsledku sledování podle článku 11 směrnice 92/43/EHS stále vyvíjejí. Lokality na úrovni Unie byly proto vyhodnoceny a vybrány podle nejlepších informací, jež byly v té době k dispozici.
            
   
               (7)
            
               Některé členské státy nenavrhly dostatečný počet lokalit, které splňují požadavky směrnice 92/43/EHS pro některé typy stanovišť a druhů. Navíc jsou poznatky o existenci a rozšíření některých typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a některých druhů uvedených v příloze II směrnice 92/43/EHS dosud neúplné. U těchto typů stanovišť a druhů proto nelze vyvodit závěr, že je síť Natura 2000 úplná.
            
   
               (8)
            
               V zájmu jasnosti a transparentnosti by prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2373 mělo být zrušeno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro stanoviště,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přijímá se desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti uvedená v příloze.
   Článek 2
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2373 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2004/813/ES ze dne 7. prosince 2004, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Úř. věst. L 387, 29.12.2004, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2373 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti (Úř. věst. L 338, 23.12.2015, s. 688).
   
   
      PŘÍLOHA
      Desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti
      Každá lokalita významná pro Společenství (SCI) je určena na základě informací poskytnutých v úpravě používané pro síť Natura 2000, včetně odpovídající mapy. Tyto informace dodaly příslušné vnitrostátní orgány v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 92/43/EHS.
      Níže uvedená tabulka obsahuje tyto informace:
      
                  A
               
                  :
               
                  devítimístný kód SCI, jehož první dva znaky představují kód členského státu podle ISO;
               
                  B
               
                  :
               
                  název SCI;
               
                  C
               
                  :
               
                  * = přítomnost alespoň jednoho prioritního typu přírodních stanovišť a/nebo prioritního druhu v dané SCI ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS;
               
                  D
               
                  :
               
                  rozloha SCI v hektarech nebo délka SCI v kilometrech;
               
                  E
               
                  :
               
                  zeměpisné souřadnice SCI (zeměpisná šířka a délka) v desetinných stupních.
               
      Veškeré informace uvedené v následujícím seznamu Unie vycházejí z informací, které navrhly, předaly a potvrdily Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Portugalsko a Spojené království.
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  D
               
                  E
               
                  Kód SCI
               
                  Název SCI
               
                  *
               
                  Rozloha SCI
                  (ha)
               
                  Délka SCI
                  (km)
               
                  Zeměpisné souřadnice SCI
               
                  Zeměpisná délka
               
                  Zeměpisná šířka
               
                  BE1000001
               
                  La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe. Complexe «Forêt de Soignes — Vallée de la Woluwe»
               
                  *
               
                  2 076
               
                   
               
                  4,4306
               
                  50,7833
               
                  BE1000002
               
                  Zones boisées et ouvertes au sud de la Région bruxelloise. Complexe «Verrewinkel — Kinsendael»
               
                  *
               
                  139,8
               
                   
               
                  4,3549
               
                  50,7879
               
                  BE1000003
               
                  Les zones boisées et les zones humides de la Vallée du Molenbeek au nord-ouest de la Région bruxelloise. Complexe «Laerbeek-Dieleghem-Poelbos — Marais de Jette-Ganshoren»
               
                  *
               
                  117,2
               
                   
               
                  4,305547
               
                  50,88252
               
                  BE2100015
               
                  Kalmthoutse Heide
               
                   
               
                  2 064
               
                   
               
                  4,4167
               
                  51,4
               
                  BE2100016
               
                  Klein en Groot Schietveld
               
                  *
               
                  2 288
               
                   
               
                  4,5833
               
                  51,3667
               
                  BE2100017
               
                  Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen
               
                  *
               
                  5 240
               
                   
               
                  4,7444
               
                  51,2667
               
                  BE2100019
               
                  Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats
               
                  *
               
                  697
               
                   
               
                  4,8
               
                  51,3333
               
                  BE2100020
               
                  Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop
               
                  *
               
                  678
               
                   
               
                  4,7444
               
                  51,3694
               
                  BE2100024
               
                  Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout
               
                  *
               
                  3 627
               
                   
               
                  4,9667
               
                  51,3667
               
                  BE2100026
               
                  Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden
               
                  *
               
                  4 884
               
                   
               
                  5,0833
               
                  51,25
               
                  BE2100040
               
                  Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor.
               
                  *
               
                  4 307
               
                   
               
                  5,1833
               
                  51,1611
               
                  BE2100045
               
                  Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.
               
                  *
               
                  359
               
                   
               
                  4,4833
               
                  51,2167
               
                  BE2200028
               
                  De Maten
               
                  *
               
                  536
               
                   
               
                  5,45
               
                  50,95
               
                  BE2200029
               
                  Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden.
               
                  *
               
                  8 306
               
                   
               
                  5,3333
               
                  51,1167
               
                  BE2200030
               
                  Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode
               
                  *
               
                  3 768
               
                   
               
                  5,4333
               
                  51,05
               
                  BE2200031
               
                  Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden.
               
                  *
               
                  3 627
               
                   
               
                  5,3
               
                  50,9833
               
                  BE2200032
               
                  Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen
               
                  *
               
                  1 980
               
                   
               
                  5,5
               
                  51,2833
               
                  BE2200033
               
                  Abeek met aangrenzende moerasgebieden
               
                  *
               
                  2 523
               
                   
               
                  5,7
               
                  51,175
               
                  BE2200034
               
                  Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven
               
                  *
               
                  1 869
               
                   
               
                  5,7306
               
                  51,1
               
                  BE2200035
               
                  Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek
               
                  *
               
                  3 741
               
                   
               
                  5,6333
               
                  50,95
               
                  BE2200036
               
                  Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.
               
                  *
               
                  132
               
                   
               
                  5,6833
               
                  50,8139
               
                  BE2200037
               
                  Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek
               
                  *
               
                  778
               
                   
               
                  5,7667
               
                  51,0333
               
                  BE2200038
               
                  Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
               
                  *
               
                  2 604
               
                   
               
                  5,2667
               
                  50,8167
               
                  BE2200041
               
                  Jekervallei en bovenloop van de Demervallei
               
                  *
               
                  633
               
                   
               
                  5,5167
               
                  50,85
               
                  BE2200042
               
                  Overgang Kempen-Haspengouw
               
                  *
               
                  689
               
                   
               
                  5,5667
               
                  50,9097
               
                  BE2200043
               
                  Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik
               
                  *
               
                  573
               
                   
               
                  5,6167
               
                  51,0583
               
                  BE2300005
               
                  Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel
               
                  *
               
                  3 377
               
                   
               
                  3,45
               
                  51,15
               
                  BE2300006
               
                  Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent
               
                  *
               
                  8 957
               
                   
               
                  4,1919
               
                  51,1531
               
                  BE2300007
               
                  Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.
               
                  *
               
                  5 548
               
                   
               
                  3,75
               
                  50,7917
               
                  BE2300044
               
                  Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek
               
                  *
               
                  1 793
               
                   
               
                  4,25
               
                  50,9583
               
                  BE2400008
               
                  Zoniënwoud
               
                  *
               
                  2 761
               
                   
               
                  4,4167
               
                  50,75
               
                  BE2400009
               
                  Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden
               
                  *
               
                  1 832
               
                   
               
                  4,2833
               
                  50,7083
               
                  BE2400010
               
                  Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem.
               
                  *
               
                  1 445
               
                   
               
                  4,5833
               
                  50,9167
               
                  BE2400011
               
                  Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden
               
                  *
               
                  4 068
               
                   
               
                  4,6833
               
                  50,8083
               
                  BE2400012
               
                  Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.
               
                  *
               
                  2 244
               
                   
               
                  4,8667
               
                  50,9333
               
                  BE2400014
               
                  Demervallei
               
                  *
               
                  4 910
               
                   
               
                  4,9833
               
                  51,0028
               
                  BE2500001
               
                  Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin.
               
                  *
               
                  3 782
               
                   
               
                  2,8681
               
                  51,195
               
                  BE2500002
               
                  Polders
               
                  *
               
                  1 866
               
                   
               
                  3,1003
               
                  51,2417
               
                  BE2500003
               
                  Westvlaams Heuvelland
               
                  *
               
                  1 878
               
                   
               
                  2,7667
               
                  50,775
               
                  BE2500004
               
                  Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel
               
                  *
               
                  3 064
               
                   
               
                  3,32
               
                  51,1
               
                  BE31001C0
               
                  Affluents brabançons de la Senne
               
                  *
               
                  710,0534
               
                   
               
                  4,2526
               
                  50,6657
               
                  BE31002C0
               
                  Vallées de l'Argentine et de la Lasne
               
                  *
               
                  720,1854
               
                   
               
                  4,4379
               
                  50,7335
               
                  BE31003C0
               
                  Vallée de la Lasne
               
                  *
               
                  432,6567
               
                   
               
                  4,5508
               
                  50,7201
               
                  BE31004C0
               
                  Vallée de la Dyle en aval d'Archennes
               
                  *
               
                  141,4748
               
                   
               
                  4,6444
               
                  50,7711
               
                  BE31005C0
               
                  Vallée de la Nethen
               
                  *
               
                  175,3578
               
                   
               
                  4,679826
               
                  50,78993
               
                  BE31006C0
               
                  Vallée de la Dyle à Ottignies
               
                  *
               
                  304,1458
               
                   
               
                  4,5966
               
                  50,678
               
                  BE31007C0
               
                  Vallée du Train
               
                  *
               
                  475,888
               
                   
               
                  4,706911
               
                  50,70095
               
                  BE31008C0
               
                  Carrière de Dongelberg
               
                   
               
                  9,6443
               
                   
               
                  4,8196
               
                  50,695
               
                  BE31009B0
               
                  Carrières souterraines d'Orp-Jauche
               
                   
               
                  12,3508
               
                  1,6
               
                  4,9427
               
                  50,667
               
                  BE31010C0
               
                  Sources de la Dyle
               
                  *
               
                  655,5896
               
                   
               
                  4,4959
               
                  50,6382
               
                  BE31011C0
               
                  Vallée de la Thyle
               
                  *
               
                  1 113,4828
               
                   
               
                  4,5335
               
                  50,5962
               
                  BE31012C0
               
                  Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes
               
                  *
               
                  85,0401
               
                   
               
                  4,6465
               
                  50,7447
               
                  BE32001C0
               
                  Vallée de la Lys
               
                  *
               
                  408,401
               
                   
               
                  2,8973
               
                  50,7365
               
                  BE32002C0
               
                  Vallée de l'Escaut en aval de Tournai
               
                  *
               
                  366,1984
               
                   
               
                  3,3564
               
                  50,6643
               
                  BE32003C0
               
                  Pays des Collines
               
                  *
               
                  132,9428
               
                   
               
                  3,5096
               
                  50,7585
               
                  BE32004C0
               
                  Vallée de la Rhosnes
               
                  *
               
                  191,7365
               
                   
               
                  3,745547
               
                  50,76969
               
                  BE32005C0
               
                  Vallées de la Dendre et de la Marcq
               
                  *
               
                  534,9537
               
                   
               
                  3,643501
               
                  50,70626
               
                  BE32006C0
               
                  Bois d'Enghien et de Silly
               
                  *
               
                  534,5406
               
                   
               
                  3,9738
               
                  50,6394
               
                  BE32007C0
               
                  Bois de la Houssière
               
                  *
               
                  714,7615
               
                   
               
                  4,187514
               
                  50,61644
               
                  BE32008B0
               
                  Bois d'Arpes et de l'Hôpital
               
                  *
               
                  139,3308
               
                   
               
                  4,27353
               
                  50,59209
               
                  BE32010C0
               
                  Marais de la Verne
               
                  *
               
                  102,0778
               
                   
               
                  3,5694
               
                  50,5227
               
                  BE32011C0
               
                  Forêt de Bon-Secours
               
                  *
               
                  386,7204
               
                   
               
                  3,6277
               
                  50,4918
               
                  BE32012C0
               
                  Bord nord du bassin de la Haine
               
                  *
               
                  2 215,3489
               
                   
               
                  3,7358
               
                  50,509
               
                  BE32014C0
               
                  Vallée de la Haine en amont de Mons
               
                  *
               
                  486,2435
               
                   
               
                  4,0608
               
                  50,4565
               
                  BE32015B0
               
                  Canal souterrain de la Bête Refaite
               
                   
               
                  1,0883
               
                  1,27
               
                  4,290256
               
                  50,50327
               
                  BE32016C0
               
                  Forêt de Mariemont
               
                  *
               
                  153,6496
               
                   
               
                  4,2454
               
                  50,4681
               
                  BE32017C0
               
                  Vallée de la Haine en aval de Mons
               
                  *
               
                  1 789,9777
               
                   
               
                  3,6805
               
                  50,4622
               
                  BE32018C0
               
                  Bois de Colfontaine
               
                  *
               
                  836,674
               
                   
               
                  3,8413
               
                  50,384
               
                  BE32019C0
               
                  Vallée de la Trouille
               
                  *
               
                  1 281,0587
               
                   
               
                  3,9822
               
                  50,4172
               
                  BE32020C0
               
                  Vallée de la Princesse
               
                  *
               
                  132,5409
               
                   
               
                  4,225903
               
                  50,39589
               
                  BE32021C0
               
                  Haute-Sambre en aval de Thuin
               
                  *
               
                  718,8658
               
                   
               
                  4,301736
               
                  50,35723
               
                  BE32025C0
               
                  Haut-Pays des Honnelles
               
                  *
               
                  586,2746
               
                   
               
                  3,7134
               
                  50,3488
               
                  BE32026C0
               
                  Haute-Sambre en amont de Thuin
               
                  *
               
                  394,539
               
                   
               
                  4,2404
               
                  50,3236
               
                  BE32044C0
               
                  Bassin de l'Escaut en amont de Tournai
               
                  *
               
                  193,9278
               
                   
               
                  3,5143
               
                  50,4941
               
                  BE32045C0
               
                  Vallée de l'Aubrecheuil
               
                  *
               
                  36,6316
               
                   
               
                  4,019947
               
                  50,50272
               
                  BE32046C0
               
                  Vallée du Piéton
               
                  *
               
                  55,6067
               
                   
               
                  4,301417
               
                  50,48502
               
                  BE33001B0
               
                  Sources du Geer
               
                  *
               
                  42,3707
               
                   
               
                  5,1459
               
                  50,6626
               
                  BE33002B0
               
                  Basse vallée du Geer
               
                  *
               
                  577,2337
               
                   
               
                  5,6464
               
                  50,774
               
                  BE33003C0
               
                  Montagne Saint-Pierre
               
                  *
               
                  242,2533
               
                   
               
                  5,6776
               
                  50,782
               
                  BE33008C0
               
                  Vallée de la Burdinale
               
                  *
               
                  291,7925
               
                   
               
                  5,1365
               
                  50,5735
               
                  BE33009C0
               
                  Vallée de la Mehaigne
               
                  *
               
                  226,5797
               
                   
               
                  5,1942
               
                  50,5938
               
                  BE33010C0
               
                  Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières
               
                  *
               
                  491,7402
               
                   
               
                  5,192
               
                  50,5062
               
                  BE35002C0
               
                  Vallée de l'Orneau
               
                  *
               
                  326,2216
               
                   
               
                  4,6831
               
                  50,4782
               
                  BE35004C0
               
                  Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames
               
                  *
               
                  492,146
               
                   
               
                  4,9495
               
                  50,4895
               
                  BE35006C0
               
                  Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne
               
                  *
               
                  353,9865
               
                   
               
                  5,0499
               
                  50,5013
               
                  BEMNZ0001
               
                  Vlaamse Banken
               
                   
               
                  109 939,9
               
                   
               
                  2,5489
               
                  51,3339
               
                  BEMNZ0005
               
                  Vlakte van de Raan
               
                   
               
                  1 925
               
                   
               
                  3,2431
               
                  51,4411
               
                  DE0916391
               
                  NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete
               
                  *
               
                  452 101
               
                   
               
                  8,4614
               
                  54,5333
               
                  DE0916392
               
                  Dünen- und Heidelandschaften Nord-Sylt
               
                  *
               
                  1 916
               
                   
               
                  8,3894
               
                  55,0172
               
                  DE1003301
               
                  Doggerbank
               
                   
               
                  169 895
               
                   
               
                  4,1675
               
                  55,5958
               
                  DE1016392
               
                  Dünen- und Heidelandschaften Nord- und Mittel-Sylt
               
                  *
               
                  642
               
                   
               
                  8,3306
               
                  54,955
               
                  DE1115301
               
                  NSG Rantumbecken
               
                   
               
                  567
               
                   
               
                  8,3172
               
                  54,8736
               
                  DE1115391
               
                  Dünenlandschaft Süd-Sylt
               
                  *
               
                  741
               
                   
               
                  8,2911
               
                  54,8061
               
                  DE1116391
               
                  Küstenlandschaft Ost-Sylt
               
                  *
               
                  380
               
                   
               
                  8,4019
               
                  54,8839
               
                  DE1118301
               
                  Ruttebüller See
               
                   
               
                  55
               
                   
               
                  8,7636
               
                  54,8953
               
                  DE1119303
               
                  Süderlügumer Binnendünen
               
                  *
               
                  809
               
                   
               
                  8,9558
               
                  54,8692
               
                  DE1121304
               
                  Eichenwälder der Böxlunder Geest
               
                   
               
                  84
               
                   
               
                  9,2331
               
                  54,7889
               
                  DE1121391
               
                  NSG Fröslev-Jardelunder Moor
               
                   
               
                  224
               
                   
               
                  9,2356
               
                  54,8217
               
                  DE1209301
               
                  Sylter Außenriff
               
                   
               
                  531 429
               
                   
               
                  7,1842
               
                  54,7831
               
                  DE1219301
               
                  Leckfeld
               
                  *
               
                  111
               
                   
               
                  8,9644
               
                  54,7953
               
                  DE1219391
               
                  Gewässer des Bongsieler Kanal-Systems
               
                  *
               
                  585
               
                   
               
                  9,0161
               
                  54,7069
               
                  DE1219392
               
                  Heide- und Magerrasenlandschaft am Ochsenweg und im Soholmfeld
               
                  *
               
                  298
               
                   
               
                  8,9836
               
                  54,7464
               
                  DE1220301
               
                  Wälder an der Lecker Au
               
                  *
               
                  50
               
                   
               
                  9,04
               
                  54,7722
               
                  DE1315391
               
                  Küsten- und Dünenlandschaften Amrums
               
                  *
               
                  2 158
               
                   
               
                  8,3361
               
                  54,6497
               
                  DE1316301
               
                  Godelniederung/Föhr
               
                  *
               
                  149
               
                   
               
                  8,4372
               
                  54,6981
               
                  DE1319301
               
                  NSG Bordelumer Heide und Langenhorner Heide mit Umgebung
               
                  *
               
                  201
               
                   
               
                  8,9547
               
                  54,6556
               
                  DE1320302
               
                  Lütjenholmer und Bargumer Heide
               
                  *
               
                  313
               
                   
               
                  9,0022
               
                  54,6839
               
                  DE1320303
               
                  Schirlbusch
               
                   
               
                  14
               
                   
               
                  9,0961
               
                  54,6222
               
                  DE1320304
               
                  Löwenstedter Sandberge
               
                  *
               
                  21
               
                   
               
                  9,1511
               
                  54,6286
               
                  DE1321302
               
                  Pobüller Bauernwald
               
                  *
               
                  152
               
                   
               
                  9,2531
               
                  54,6086
               
                  DE1321303
               
                  Dünen am Rimmelsberg
               
                  *
               
                  17
               
                   
               
                  9,2725
               
                  54,6233
               
                  DE1322391
               
                  Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au
               
                  *
               
                  2 906
               
                   
               
                  9,4797
               
                  54,7039
               
                  DE1420301
               
                  Standortübungsplatz Husum
               
                  *
               
                  150
               
                   
               
                  9,0675
               
                  54,505
               
                  DE1420302
               
                  Moorweiher im Staatsforst Drelsdorf
               
                   
               
                  6
               
                   
               
                  9,1064
               
                  54,5964
               
                  DE1420391
               
                  Quell- und Niedermoore der Arlauniederung
               
                  *
               
                  56
               
                   
               
                  9,0908
               
                  54,5519
               
                  DE1421301
               
                  Immenstedter Wald
               
                  *
               
                  155
               
                   
               
                  9,1978
               
                  54,5464
               
                  DE1421303
               
                  Wälder im Süderhackstedtfeld
               
                  *
               
                  76
               
                   
               
                  9,2856
               
                  54,5825
               
                  DE1421304
               
                  Ahrenviölfelder Westermoor
               
                   
               
                  69
               
                   
               
                  9,2653
               
                  54,5439
               
                  DE1422301
               
                  Wald Rumbrand
               
                  *
               
                  60
               
                   
               
                  9,3497
               
                  54,5233
               
                  DE1422303
               
                  Gammellunder See
               
                   
               
                  36
               
                   
               
                  9,4494
               
                  54,5642
               
                  DE1423393
               
                  Idstedtweger Geestlandschaft
               
                  *
               
                  98
               
                   
               
                  9,4925
               
                  54,5572
               
                  DE1521391
               
                  Wälder der Ostenfelder Geest
               
                  *
               
                  733
               
                   
               
                  9,3111
               
                  54,4892
               
                  DE1522301
               
                  Kalkquellmoor bei Klein Rheide
               
                   
               
                  19
               
                   
               
                  9,4611
               
                  54,4633
               
                  DE1617301
               
                  Dünen St. Peter
               
                  *
               
                  153
               
                   
               
                  8,6083
               
                  54,3203
               
                  DE1620302
               
                  Lundener Niederung
               
                   
               
                  902
               
                   
               
                  9,0678
               
                  54,2953
               
                  DE1621301
               
                  Wälder bei Bergenhusen
               
                  *
               
                  145
               
                   
               
                  9,3075
               
                  54,3925
               
                  DE1622308
               
                  Gräben der nördlichen Alten Sorge
               
                   
               
                  769
               
                   
               
                  9,3639
               
                  54,3833
               
                  DE1622391
               
                  Moore der Eider-Treene-Sorge-Niederung
               
                  *
               
                  3 499
               
                   
               
                  9,4761
               
                  54,3094
               
                  DE1623303
               
                  Fockbeker Moor
               
                   
               
                  375
               
                   
               
                  9,5908
               
                  54,3294
               
                  DE1623304
               
                  Wald östlich Hohn
               
                   
               
                  11
               
                   
               
                  9,5331
               
                  54,3042
               
                  DE1623306
               
                  Owschlager See
               
                  *
               
                  44
               
                   
               
                  9,6044
               
                  54,3881
               
                  DE1623351
               
                  Übergangsmoor im Kropper Forst
               
                   
               
                  18
               
                   
               
                  9,5106
               
                  54,3989
               
                  DE1623392
               
                  Binnendünen- und Moorlandschaft im Sorgetal
               
                  *
               
                  958
               
                   
               
                  9,5342
               
                  54,3508
               
                  DE1714391
               
                  Steingrund
               
                   
               
                  17 450
               
                   
               
                  8,1117
               
                  54,2361
               
                  DE1719391
               
                  Untereider
               
                   
               
                  3 606
               
                   
               
                  8,8969
               
                  54,2819
               
                  DE1720301
               
                  Weißes Moor
               
                   
               
                  69
               
                   
               
                  9,0322
               
                  54,25
               
                  DE1721301
               
                  Wald bei Welmbüttel
               
                  *
               
                  105
               
                   
               
                  9,2361
               
                  54,205
               
                  DE1721302
               
                  Wald bei Hollingstedt
               
                  *
               
                  30
               
                   
               
                  9,2086
               
                  54,2925
               
                  DE1721309
               
                  Kleiner Geestrücken südlich Dörpling
               
                   
               
                  42
               
                   
               
                  9,3131
               
                  54,2422
               
                  DE1722301
               
                  Wald westlich Wrohm
               
                  *
               
                  26
               
                   
               
                  9,3567
               
                  54,2161
               
                  DE1723301
               
                  Gehege Osterhamm-Elsdorf
               
                  *
               
                  646
               
                   
               
                  9,5575
               
                  54,2731
               
                  DE1723302
               
                  Dachsberg bei Wittenmoor
               
                   
               
                  48
               
                   
               
                  9,5469
               
                  54,2883
               
                  DE1724334
               
                  Dünen bei Kattbek
               
                  *
               
                  152
               
                   
               
                  9,75
               
                  54,2169
               
                  DE1813391
               
                  Helgoland mit Helgoländer Felssockel
               
                  *
               
                  5 509
               
                   
               
                  7,8972
               
                  54,2086
               
                  DE1820302
               
                  NSG Fieler Moor
               
                   
               
                  258
               
                   
               
                  9,1414
               
                  54,1592
               
                  DE1820303
               
                  Ehemaliger Fuhlensee
               
                   
               
                  86
               
                   
               
                  9,135
               
                  54,1203
               
                  DE1821304
               
                  Gieselautal
               
                  *
               
                  94
               
                   
               
                  9,3031
               
                  54,1358
               
                  DE1821391
               
                  Riesewohld und angrenzende Flächen
               
                  *
               
                  435
               
                   
               
                  9,2183
               
                  54,1367
               
                  DE1823301
               
                  Wälder der nördlichen Itzehoer Geest
               
                  *
               
                  711
               
                   
               
                  9,6889
               
                  54,1528
               
                  DE1823304
               
                  Haaler Au
               
                  *
               
                  432
               
                   
               
                  9,5447
               
                  54,1522
               
                  DE1920301
               
                  Windberger Niederung
               
                  *
               
                  363
               
                   
               
                  9,1467
               
                  54,0547
               
                  DE1922301
               
                  Wälder östlich Mehlbek
               
                  *
               
                  60
               
                   
               
                  9,4622
               
                  54,0108
               
                  DE1922391
               
                  Iselbek mit Lindhorster Teich
               
                  *
               
                  117
               
                   
               
                  9,355
               
                  54,0711
               
                  DE1923301
               
                  Schierenwald
               
                  *
               
                  588
               
                   
               
                  9,6661
               
                  54,0175
               
                  DE1923302
               
                  Reher Kratt
               
                   
               
                  92
               
                   
               
                  9,5983
               
                  54,0558
               
                  DE1923304
               
                  Moore bei Christinenthal
               
                   
               
                  37
               
                   
               
                  9,5656
               
                  54,0361
               
                  DE1923305
               
                  Quellhangmoor Lohfiert
               
                   
               
                  8,6
               
                   
               
                  9,5589
               
                  54,0125
               
                  DE1924391
               
                  Wälder im Aukrug
               
                  *
               
                  879
               
                   
               
                  9,7892
               
                  54,0481
               
                  DE1927301
               
                  Kiebitzholmer Moor und Trentmoor
               
                  *
               
                  535
               
                   
               
                  10,2189
               
                  54,0044
               
                  DE1927352
               
                  Tarbeker Moor
               
                  *
               
                  131
               
                   
               
                  10,3058
               
                  54,0275
               
                  DE2016301
               
                  Hamburgisches Wattenmeer
               
                  *
               
                  13 750
               
                   
               
                  8,2833
               
                  53,8833
               
                  DE2018331
               
                  Unterelbe
               
                  *
               
                  18 789,7
               
                   
               
                  9,4297
               
                  53,7269
               
                  DE2020301
               
                  Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn
               
                  *
               
                  222
               
                   
               
                  9,1375
               
                  53,9772
               
                  DE2021301
               
                  Kudensee
               
                   
               
                  104
               
                   
               
                  9,2064
               
                  53,9553
               
                  DE2022302
               
                  Vaaler Moor und Herrenmoor
               
                   
               
                  964
               
                   
               
                  9,3617
               
                  53,9764
               
                  DE2023303
               
                  Rantzau-Tal
               
                  *
               
                  215
               
                   
               
                  9,5919
               
                  53,9544
               
                  DE2024301
               
                  Heiden und Dünen bei Störkathen
               
                  *
               
                  59
               
                   
               
                  9,7483
               
                  53,9725
               
                  DE2024308
               
                  Mühlenbarbeker Au und angrenzendes Quellhangmoor
               
                  *
               
                  58
               
                   
               
                  9,6842
               
                  53,9825
               
                  DE2024391
               
                  Mittlere Stör, Bramau und Bünzau
               
                  *
               
                  211
               
                   
               
                  9,7722
               
                  53,9883
               
                  DE2024392
               
                  Moore der Breitenburger Niederung
               
                   
               
                  514
               
                   
               
                  9,68
               
                  53,905
               
                  DE2025303
               
                  Hasenmoor
               
                   
               
                  275
               
                   
               
                  10,0081
               
                  53,9292
               
                  DE2026303
               
                  Osterautal
               
                  *
               
                  320
               
                   
               
                  10,0219
               
                  53,95
               
                  DE2026304
               
                  Barker Heide
               
                  *
               
                  186
               
                   
               
                  10,1531
               
                  53,9158
               
                  DE2026305
               
                  Altwaldbestände im Segeberger Forst
               
                   
               
                  154
               
                   
               
                  10,1394
               
                  53,9617
               
                  DE2026307
               
                  Moorweiher im Segeberger Forst
               
                   
               
                  42
               
                   
               
                  10,1486
               
                  53,9375
               
                  DE2104301
               
                  Borkum-Riffgrund
               
                   
               
                  62 548
               
                   
               
                  6,4139
               
                  53,8706
               
                  DE2117331
               
                  Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven
               
                  *
               
                  953,51
               
                   
               
                  8,6161
               
                  53,8361
               
                  DE2123301
               
                  Binnendünen Nordoe
               
                  *
               
                  390
               
                   
               
                  9,5022
               
                  53,8897
               
                  DE2124301
               
                  Klein Offenseth-Bokelsesser Moor
               
                  *
               
                  473
               
                   
               
                  9,6814
               
                  53,8289
               
                  DE2125334
               
                  Kaltenkirchener Heide
               
                  *
               
                  510,59
               
                   
               
                  9,8972
               
                  53,8297
               
                  DE2126303
               
                  Pfeifengraswiese nördlich Seth
               
                   
               
                  8
               
                   
               
                  10,165
               
                  53,8706
               
                  DE2126391
               
                  Wälder im Kisdorfer Wohld und angrenzende Flächen
               
                  *
               
                  472
               
                   
               
                  10,0708
               
                  53,8056
               
                  DE2127302
               
                  Birkenmoor bei Groß Niendorf
               
                  *
               
                  32
               
                   
               
                  10,2286
               
                  53,8414
               
                  DE2218301
               
                  Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa
               
                  *
               
                  2 877
               
                   
               
                  8,7647
               
                  53,6775
               
                  DE2218302
               
                  Aßbütteler und Herrschaftliches Moor
               
                  *
               
                  288
               
                   
               
                  8,7564
               
                  53,7611
               
                  DE2220301
               
                  Balksee und Randmoore, Nordahner Holz
               
                  *
               
                  1 513
               
                   
               
                  9,0219
               
                  53,6831
               
                  DE2221301
               
                  Oederquarter Moor
               
                  *
               
                  84
               
                   
               
                  9,2536
               
                  53,7692
               
                  DE2222321
               
                  Wetternsystem in der Kollmarer Marsch
               
                   
               
                  26
               
                   
               
                  9,4914
               
                  53,7547
               
                  DE2224305
               
                  Staatsforst Rantzau östlich Tornesch
               
                   
               
                  113
               
                   
               
                  9,7653
               
                  53,7053
               
                  DE2224306
               
                  Obere Krückau
               
                   
               
                  73,8
               
                   
               
                  9,7122
               
                  53,7681
               
                  DE2224391
               
                  Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende Flächen
               
                  *
               
                  766
               
                   
               
                  9,8328
               
                  53,7336
               
                  DE2225303
               
                  Pinnau/Gronau
               
                   
               
                  56,6
               
                   
               
                  9,8644
               
                  53,7142
               
                  DE2226302
               
                  Wohldorfer Wald
               
                  *
               
                  134
               
                   
               
                  10,1483
               
                  53,705
               
                  DE2226303
               
                  Duvenstedter Brook
               
                  *
               
                  785
               
                   
               
                  10,1678
               
                  53,725
               
                  DE2226306
               
                  Glasmoor
               
                   
               
                  140
               
                   
               
                  10,0447
               
                  53,7144
               
                  DE2226307
               
                  Wittmoor
               
                  *
               
                  51
               
                   
               
                  10,0769
               
                  53,7064
               
                  DE2226391
               
                  Alstersystem bis Itzstedter See und Nienwohlder Moor
               
                  *
               
                  1 165
               
                   
               
                  10,1031
               
                  53,7728
               
                  DE2227303
               
                  Hansdorfer Brook mit Ammersbek
               
                  *
               
                  292
               
                   
               
                  10,1919
               
                  53,7136
               
                  DE2227304
               
                  Neuenteich und Binnenhorster Teiche
               
                   
               
                  36
               
                   
               
                  10,24
               
                  53,7667
               
                  DE2227351
               
                  Nördlich Tiergarten
               
                   
               
                  51
               
                   
               
                  10,3039
               
                  53,6992
               
                  DE2306301
               
                  Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
               
                  *
               
                  276 956,22
               
                   
               
                  6,9203
               
                  53,6036
               
                  DE2311331
               
                  Ochsenweide, Schafhauser Wald und Feuchtwiesen bei Esens
               
                  *
               
                  214,12
               
                   
               
                  7,6081
               
                  53,6236
               
                  DE2312331
               
                  Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelmshaven
               
                   
               
                  308,74
               
                   
               
                  7,9897
               
                  53,4692
               
                  DE2316331
               
                  Unterweser
               
                  *
               
                  3 512,14
               
                   
               
                  8,4978
               
                  53,4244
               
                  DE2317302
               
                  Dorumer Moor
               
                  *
               
                  211
               
                   
               
                  8,6406
               
                  53,6619
               
                  DE2317331
               
                  Extensivweiden nördlich Langen
               
                  *
               
                  4,27
               
                   
               
                  8,6144
               
                  53,6303
               
                  DE2320331
               
                  Westerberge bei Rahden
               
                  *
               
                  186,67
               
                   
               
                  9,0947
               
                  53,6681
               
                  DE2320332
               
                  Osteschleifen zwischen Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen
               
                   
               
                  49,55
               
                   
               
                  9,1631
               
                  53,5592
               
                  DE2322301
               
                  Schwingetal
               
                  *
               
                  1 961
               
                   
               
                  9,4275
               
                  53,5531
               
                  DE2322331
               
                  Wasserkruger Moor und Willes Heide
               
                  *
               
                  56,73
               
                   
               
                  9,3553
               
                  53,6656
               
                  DE2323392
               
                  Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen
               
                  *
               
                  19 279,7
               
                   
               
                  8,8681
               
                  53,8769
               
                  DE2324302
               
                  Schnaakenmoor
               
                   
               
                  60
               
                   
               
                  9,7611
               
                  53,6033
               
                  DE2324303
               
                  Holmer Sandberge und Buttermoor
               
                  *
               
                  231
               
                   
               
                  9,6986
               
                  53,6181
               
                  DE2324304
               
                  NSG Tävsmoor/Haselauer Moor
               
                  *
               
                  154,65
               
                   
               
                  9,7131
               
                  53,6453
               
                  DE2325301
               
                  Ohmoor
               
                   
               
                  51
               
                   
               
                  9,9689
               
                  53,6539
               
                  DE2326301
               
                  Wittmoor
               
                   
               
                  139
               
                   
               
                  10,0683
               
                  53,6972
               
                  DE2327301
               
                  Kammolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor
               
                   
               
                  605
               
                   
               
                  10,2228
               
                  53,6542
               
                  DE2327302
               
                  Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum
               
                  *
               
                  480
               
                   
               
                  10,205
               
                  53,6256
               
                  DE2408331
               
                  Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich
               
                   
               
                  57,95
               
                   
               
                  7,5514
               
                  53,545
               
                  DE2410301
               
                  Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich
               
                  *
               
                  1 138
               
                   
               
                  7,4383
               
                  53,5383
               
                  DE2413331
               
                  Upjever und Sumpfmoor Dose
               
                  *
               
                  118,81
               
                   
               
                  7,8897
               
                  53,5258
               
                  DE2417370
               
                  Weser bei Bremerhaven
               
                   
               
                  1 682
               
                   
               
                  8,5583
               
                  53,5833
               
                  DE2418301
               
                  Sellstedter See und Ochsentriftmoor
               
                  *
               
                  527
               
                   
               
                  8,7031
               
                  53,5344
               
                  DE2418331
               
                  Niederung von Geeste und Grove
               
                  *
               
                  495,18
               
                   
               
                  8,8875
               
                  53,5197
               
                  DE2421331
               
                  Hohes Moor
               
                  *
               
                  853,96
               
                   
               
                  9,2514
               
                  53,5528
               
                  DE2423301
               
                  Feerner Moor
               
                  *
               
                  179
               
                   
               
                  9,5069
               
                  53,5381
               
                  DE2424302
               
                  Mühlenberger Loch/Neßsand
               
                  *
               
                  804
               
                   
               
                  9,7825
               
                  53,5444
               
                  DE2424303
               
                  Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe
               
                   
               
                  340
               
                   
               
                  9,7919
               
                  53,5567
               
                  DE2426301
               
                  Boberger Düne und Hangterrassen
               
                  *
               
                  50
               
                   
               
                  10,1514
               
                  53,5103
               
                  DE2427302
               
                  Talwald Hahnenkoppel
               
                  *
               
                  33
               
                   
               
                  10,3031
               
                  53,5725
               
                  DE2427391
               
                  Bille
               
                  *
               
                  217
               
                   
               
                  10,3606
               
                  53,5725
               
                  DE2428393
               
                  Wälder im Sachsenwald und Schwarze Au
               
                  *
               
                  1 534
               
                   
               
                  10,4394
               
                  53,5411
               
                  DE2429301
               
                  Birkenbruch südlich Groß Pampau
               
                  *
               
                  11
               
                   
               
                  10,5569
               
                  53,5142
               
                  DE2507301
               
                  Hund und Paapsand
               
                   
               
                  2 557
               
                   
               
                  6,9392
               
                  53,3819
               
                  DE2507331
               
                  Unterems und Außenems
               
                   
               
                  7 376,81
               
                   
               
                  7,1739
               
                  53,3281
               
                  DE2509331
               
                  Großes Meer, Loppersumer Meer
               
                   
               
                  891,07
               
                   
               
                  7,2925
               
                  53,4264
               
                  DE2510331
               
                  Ihlower Forst
               
                  *
               
                  327,48
               
                   
               
                  7,4492
               
                  53,405
               
                  DE2511331
               
                  Fehntjer Tief und Umgebung
               
                  *
               
                  2 496,99
               
                   
               
                  7,4625
               
                  53,3728
               
                  DE2511332
               
                  Kollrunger Moor und Klinge
               
                  *
               
                  479,85
               
                   
               
                  7,7017
               
                  53,4383
               
                  DE2513301
               
                  Schwarzes Meer
               
                  *
               
                  16
               
                   
               
                  7,8869
               
                  53,4139
               
                  DE2513331
               
                  Neuenburger Holz
               
                  *
               
                  664,39
               
                   
               
                  7,9833
               
                  53,3853
               
                  DE2516331
               
                  Nebenarme der Weser mit Strohauser Plate und Juliusplate
               
                  *
               
                  1 637,34
               
                   
               
                  8,4797
               
                  53,3942
               
                  DE2517301
               
                  Placken-, Königs- und Stoteler Moor
               
                  *
               
                  481
               
                   
               
                  8,6022
               
                  53,4214
               
                  DE2517331
               
                  Teichfledermaus-Gewässer im Raum Bremerhaven/Bremen
               
                  *
               
                  448,63
               
                   
               
                  8,5764
               
                  53,4531
               
                  DE2518301
               
                  Silbersee, Laaschmoor, Bülter See, Bülter Moor
               
                  *
               
                  406
               
                   
               
                  8,7792
               
                  53,4811
               
                  DE2518331
               
                  Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach
               
                  *
               
                  400,19
               
                   
               
                  8,7933
               
                  53,3822
               
                  DE2519301
               
                  Wollingster See mit Randmoor
               
                  *
               
                  133
               
                   
               
                  8,8711
               
                  53,4558
               
                  DE2519331
               
                  Malse
               
                  *
               
                  80,2
               
                   
               
                  8,965
               
                  53,4697
               
                  DE2519332
               
                  Franzhorn
               
                  *
               
                  143,55
               
                   
               
                  9,0056
               
                  53,4236
               
                  DE2520331
               
                  Oste mit Nebenbächen
               
                  *
               
                  3 720,15
               
                   
               
                  9,1433
               
                  53,3689
               
                  DE2520332
               
                  Spreckenser Moor
               
                   
               
                  63,35
               
                   
               
                  9,0986
               
                  53,4589
               
                  DE2522301
               
                  Auetal und Nebentäler
               
                  *
               
                  753
               
                   
               
                  9,5381
               
                  53,4692
               
                  DE2522302
               
                  Braken
               
                  *
               
                  639
               
                   
               
                  9,4956
               
                  53,4233
               
                  DE2522331
               
                  Hahnenhorst
               
                  *
               
                  65,24
               
                   
               
                  9,3653
               
                  53,4139
               
                  DE2523331
               
                  Neuklosterholz
               
                  *
               
                  240,64
               
                   
               
                  9,6411
               
                  53,4747
               
                  DE2524331
               
                  Este, Bötersheimer Heide, Glüsinger Bruch und Osterbruch
               
                  *
               
                  1 127,75
               
                   
               
                  9,7239
               
                  53,3456
               
                  DE2524332
               
                  Este-Unterlauf
               
                   
               
                  7,03
               
                   
               
                  9,7136
               
                  53,4911
               
                  DE2525301
               
                  Fischbeker Heide
               
                  *
               
                  763
               
                   
               
                  9,8519
               
                  53,4506
               
                  DE2525302
               
                  Buchenwälder in Rosengarten
               
                   
               
                  257
               
                   
               
                  9,8497
               
                  53,4106
               
                  DE2526302
               
                  Heuckenlock/Schweenssand
               
                  *
               
                  129
               
                   
               
                  10,0469
               
                  53,4719
               
                  DE2526303
               
                  Die Reit
               
                   
               
                  63
               
                   
               
                  10,1108
               
                  53,4764
               
                  DE2526304
               
                  Kirchwerder Wiesen
               
                   
               
                  858
               
                   
               
                  10,1636
               
                  53,4342
               
                  DE2526305
               
                  Hamburger Unterelbe
               
                  *
               
                  739
               
                   
               
                  10,0994
               
                  53,4533
               
                  DE2526331
               
                  Seeve
               
                  *
               
                  884,11
               
                   
               
                  9,9867
               
                  53,33
               
                  DE2526332
               
                  Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg
               
                  *
               
                  573,41
               
                   
               
                  10,1053
               
                  53,4289
               
                  DE2527302
               
                  NSG Dalbekschlucht
               
                  *
               
                  74
               
                   
               
                  10,2969
               
                  53,4731
               
                  DE2527303
               
                  Borghorster Elblandschaft
               
                  *
               
                  230
               
                   
               
                  10,2939
               
                  53,435
               
                  DE2527391
               
                  Besenhorster Sandberge und Elbinsel
               
                  *
               
                  250
               
                   
               
                  10,3286
               
                  53,4436
               
                  DE2528301
               
                  GKSS-Forschungszentrum Geesthacht
               
                   
               
                  0,2
               
                   
               
                  10,4272
               
                  53,4103
               
                  DE2529306
               
                  Gülzower Holz
               
                   
               
                  448
               
                   
               
                  10,5028
               
                  53,4819
               
                  DE2611331
               
                  Heseler Wald
               
                   
               
                  26,81
               
                   
               
                  7,6211
               
                  53,3019
               
                  DE2613301
               
                  Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor
               
                  *
               
                  1 560
               
                   
               
                  7,8706
               
                  53,3481
               
                  DE2616331
               
                  Dornebbe, Braker Sieltief und Colmarer Tief
               
                   
               
                  13,35
               
                   
               
                  8,3997
               
                  53,3417
               
                  DE2617331
               
                  Kuhlmoor, Tiefenmoor
               
                  *
               
                  40,75
               
                   
               
                  8,615
               
                  53,3019
               
                  DE2619302
               
                  Springmoor, Heilsmoor
               
                  *
               
                  244
               
                   
               
                  8,8494
               
                  53,3347
               
                  DE2620301
               
                  Huvenhoopssee, Huvenhoopsmoor
               
                  *
               
                  139
               
                   
               
                  9,1047
               
                  53,3739
               
                  DE2626331
               
                  Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze
               
                  *
               
                  2 479,4
               
                   
               
                  10,1953
               
                  53,2478
               
                  DE2627301
               
                  Zollenspieker/Kiebitzbrack
               
                  *
               
                  109
               
                   
               
                  10,1989
               
                  53,4008
               
                  DE2627331
               
                  Birken-Eichenwald bei Sangenstedt
               
                   
               
                  36,07
               
                   
               
                  10,2633
               
                  53,3478
               
                  DE2628331
               
                  Ilmenau mit Nebenbächen
               
                  *
               
                  5 381,85
               
                   
               
                  10,5714
               
                  53,0925
               
                  DE2710331
               
                  Wolfmeer
               
                  *
               
                  33,2
               
                   
               
                  7,5056
               
                  53,2886
               
                  DE2711331
               
                  Magerwiese bei Potshausen
               
                  *
               
                  3,26
               
                   
               
                  7,6192
               
                  53,2019
               
                  DE2712331
               
                  Holtgast
               
                   
               
                  35,55
               
                   
               
                  7,7111
               
                  53,2203
               
                  DE2713331
               
                  Wittenheim und Silstro
               
                  *
               
                  94,22
               
                   
               
                  7,9517
               
                  53,2933
               
                  DE2713332
               
                  Garnholt
               
                  *
               
                  31,58
               
                   
               
                  8,0044
               
                  53,2458
               
                  DE2714331
               
                  Mansholter Holz, Schippstroht
               
                  *
               
                  289,63
               
                   
               
                  8,1264
               
                  53,2239
               
                  DE2714332
               
                  Elmendorfer Holz
               
                  *
               
                  28,18
               
                   
               
                  8,03
               
                  53,2183
               
                  DE2715301
               
                  Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte
               
                  *
               
                  316
               
                   
               
                  8,3336
               
                  53,2169
               
                  DE2715331
               
                  Eichenbruch, Ellernbusch
               
                  *
               
                  131,44
               
                   
               
                  8,2408
               
                  53,2428
               
                  DE2715332
               
                  Funchsbüsche, Ipweger Büsche
               
                  *
               
                  93,8
               
                   
               
                  8,2703
               
                  53,2244
               
                  DE2716331
               
                  Mittlere und Untere Hunte (mit Barneführer Holz und Schreensmoor)
               
                   
               
                  573,99
               
                   
               
                  8,2011
               
                  53,1156
               
                  DE2717301
               
                  Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest
               
                   
               
                  23
               
                   
               
                  8,55
               
                  53,2042
               
                  DE2717331
               
                  Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche
               
                  *
               
                  307,78
               
                   
               
                  8,6664
               
                  53,2717
               
                  DE2717332
               
                  Brundorfer Moor
               
                  *
               
                  11,26
               
                   
               
                  8,6678
               
                  53,2439
               
                  DE2718301
               
                  Reithbruch
               
                  *
               
                  73
               
                   
               
                  8,7658
               
                  53,2203
               
                  DE2718331
               
                  Schönebecker Aue
               
                  *
               
                  97,14
               
                   
               
                  8,7053
               
                  53,22
               
                  DE2718332
               
                  Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor
               
                  *
               
                  4 153,32
               
                   
               
                  8,8456
               
                  53,2367
               
                  DE2720331
               
                  Hepstedter Büsche
               
                   
               
                  109,26
               
                   
               
                  9,0847
               
                  53,2769
               
                  DE2721301
               
                  Bullensee, Hemelsmoor
               
                  *
               
                  292
               
                   
               
                  9,2256
               
                  53,2417
               
                  DE2721331
               
                  Borstgrasrasen bei Badenstedt
               
                  *
               
                  6,93
               
                   
               
                  9,1875
               
                  53,2717
               
                  DE2722331
               
                  Sotheler Moor
               
                  *
               
                  66,99
               
                   
               
                  9,4389
               
                  53,2175
               
                  DE2723301
               
                  Großes Moor bei Wistedt
               
                  *
               
                  157
               
                   
               
                  9,6439
               
                  53,2836
               
                  DE2723331
               
                  Wümmeniederung
               
                  *
               
                  8 578,95
               
                   
               
                  9,4653
               
                  53,1639
               
                  DE2724331
               
                  Kauers Wittmoor
               
                  *
               
                  33,36
               
                   
               
                  9,6733
               
                  53,2625
               
                  DE2725301
               
                  Lüneburger Heide
               
                  *
               
                  23 286
               
                   
               
                  9,9347
               
                  53,15
               
                  DE2726331
               
                  Garlstorfer und Toppenstedter Wald
               
                  *
               
                  416,04
               
                   
               
                  10,0628
               
                  53,2261
               
                  DE2727331
               
                  Laubwälder am Einemhof und Kranichmoor
               
                   
               
                  94,05
               
                   
               
                  10,265
               
                  53,2767
               
                  DE2809331
               
                  Ems
               
                  *
               
                  8 216,66
               
                   
               
                  7,2822
               
                  52,7056
               
                  DE2811331
               
                  Barger Meer
               
                   
               
                  7
               
                   
               
                  7,6675
               
                  53,1903
               
                  DE2812331
               
                  Godensholter Tief
               
                   
               
                  85,26
               
                   
               
                  7,8289
               
                  53,1694
               
                  DE2812332
               
                  Glittenberger Moor
               
                  *
               
                  28,61
               
                   
               
                  7,8194
               
                  53,1108
               
                  DE2813331
               
                  Fintlandsmoor und Dänikhorster Moor
               
                  *
               
                  240,05
               
                   
               
                  7,8981
               
                  53,1717
               
                  DE2814331
               
                  Haaren und Wold bei Wechloy
               
                  *
               
                  200,47
               
                   
               
                  8,1294
               
                  53,1608
               
                  DE2814332
               
                  Everstenmoor
               
                  *
               
                  112,4
               
                   
               
                  8,14
               
                  53,1156
               
                  DE2815331
               
                  Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe
               
                  *
               
                  868,95
               
                   
               
                  8,1236
               
                  52,9494
               
                  DE2817301
               
                  Werderland
               
                   
               
                  393
               
                   
               
                  8,65
               
                  53,1417
               
                  DE2817331
               
                  Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke
               
                   
               
                  82,42
               
                   
               
                  8,6619
               
                  53,1033
               
                  DE2817370
               
                  Weser zwischen Ochtummündung und Rekum
               
                   
               
                  447
               
                   
               
                  8,5917
               
                  53,1744
               
                  DE2818301
               
                  Grambker Feldmarksee
               
                   
               
                  22,6
               
                   
               
                  8,7289
               
                  53,1556
               
                  DE2818302
               
                  Zentrales Blockland
               
                   
               
                  1 080
               
                   
               
                  8,8042
               
                  53,1375
               
                  DE2818304
               
                  Lesum
               
                   
               
                  108
               
                   
               
                  8,6917
               
                  53,1653
               
                  DE2819301
               
                  Untere Wümme
               
                   
               
                  445
               
                   
               
                  8,8667
               
                  53,1333
               
                  DE2819302
               
                  Kuhgrabensee
               
                   
               
                  32,3
               
                   
               
                  8,8458
               
                  53,1194
               
                  DE2819370
               
                  Hollerland
               
                  *
               
                  290,9
               
                   
               
                  8,8708
               
                  53,1222
               
                  DE2820301
               
                  Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor
               
                  *
               
                  837
               
                   
               
                  9,2433
               
                  53,1481
               
                  DE2822331
               
                  Stellmoor und Weichel
               
                  *
               
                  219,8
               
                   
               
                  9,3908
               
                  53,1408
               
                  DE2824331
               
                  Schwarzes Moor und Seemoor
               
                  *
               
                  82,52
               
                   
               
                  9,7342
               
                  53,1217
               
                  DE2830331
               
                  Buchen- und Eichenwälder in der Göhrde (mit Breeser Grund)
               
                  *
               
                  805,08
               
                   
               
                  10,8297
               
                  53,1222
               
                  DE2830332
               
                  Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf
               
                   
               
                  202,6
               
                   
               
                  10,7036
               
                  53,0975
               
                  DE2910301
               
                  Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor
               
                  *
               
                  784
               
                   
               
                  7,4394
               
                  53,0239
               
                  DE2911301
               
                  Leegmoor
               
                   
               
                  461
               
                   
               
                  7,5553
               
                  52,9992
               
                  DE2911302
               
                  Esterweger Dose
               
                  *
               
                  1 236
               
                   
               
                  7,6175
               
                  53,0778
               
                  DE2912331
               
                  Lahe
               
                   
               
                  34,34
               
                   
               
                  7,9619
               
                  53,0417
               
                  DE2912332
               
                  Ohe
               
                   
               
                  22,68
               
                   
               
                  7,6581
               
                  52,9825
               
                  DE2913331
               
                  Sandgrube Pirgo
               
                   
               
                  1,73
               
                   
               
                  7,9022
               
                  53,0486
               
                  DE2915331
               
                  Tannersand und Gierenberg
               
                  *
               
                  29,65
               
                   
               
                  8,2953
               
                  53,02
               
                  DE2916301
               
                  Hasbruch
               
                  *
               
                  627,9
               
                   
               
                  8,4917
               
                  53,0719
               
                  DE2916331
               
                  Stühe
               
                  *
               
                  209,18
               
                   
               
                  8,4783
               
                  53,0067
               
                  DE2917331
               
                  Delmetal zwischen Harpstedt und Delmenhorst
               
                  *
               
                  476,06
               
                   
               
                  8,5592
               
                  52,9783
               
                  DE2917332
               
                  Stenumer Holz
               
                   
               
                  93,89
               
                   
               
                  8,5656
               
                  53,0831
               
                  DE2918302
               
                  Binnensalzstelle Rethriehen
               
                  *
               
                  9
               
                   
               
                  8,7569
               
                  53,0458
               
                  DE2918331
               
                  Steller Heide
               
                   
               
                  76,25
               
                   
               
                  8,6831
               
                  53,0158
               
                  DE2918370
               
                  Niedervieland-Stromer Feldmark
               
                   
               
                  432
               
                   
               
                  8,6833
               
                  53,0958
               
                  DE2918371
               
                  Bremische Ochtum
               
                   
               
                  50
               
                   
               
                  8,7583
               
                  53,0542
               
                  DE2919331
               
                  Sandtrockenrasen Achim
               
                   
               
                  57,23
               
                   
               
                  8,9944
               
                  53,0206
               
                  DE2919370
               
                  Krietes Wald (Im Holze)
               
                  *
               
                  6
               
                   
               
                  8,9611
               
                  53,0611
               
                  DE2919371
               
                  Parks in Oberneuland
               
                  *
               
                  27
               
                   
               
                  8,9389
               
                  53,0972
               
                  DE2921331
               
                  Wolfsgrund
               
                  *
               
                  43,36
               
                   
               
                  9,3236
               
                  53,0242
               
                  DE2921332
               
                  Wedeholz
               
                   
               
                  182,52
               
                   
               
                  9,3356
               
                  53,01
               
                  DE2922301
               
                  Großes und Weißes Moor
               
                  *
               
                  435
               
                   
               
                  9,3975
               
                  53,0572
               
                  DE2923331
               
                  Moor am Schweinekobenbach
               
                  *
               
                  63,78
               
                   
               
                  9,5572
               
                  53,0433
               
                  DE2924301
               
                  Böhme
               
                  *
               
                  1 711,71
               
                   
               
                  9,7528
               
                  52,8869
               
                  DE2924331
               
                  Riensheide
               
                  *
               
                  140,83
               
                   
               
                  9,7458
               
                  53,0106
               
                  DE2928331
               
                  Bobenwald
               
                   
               
                  212,58
               
                   
               
                  10,4628
               
                  53,0183
               
                  DE2929301
               
                  Lohn
               
                   
               
                  175
               
                   
               
                  10,5619
               
                  53,0586
               
                  DE2929331
               
                  Kammmolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf
               
                   
               
                  108,07
               
                   
               
                  10,6419
               
                  53,0344
               
                  DE2932301
               
                  Maujahn
               
                  *
               
                  37
               
                   
               
                  11,0431
               
                  53,0947
               
                  DE3010331
               
                  Stillgewässer bei Kluse
               
                   
               
                  52,11
               
                   
               
                  7,3642
               
                  52,9181
               
                  DE3011331
               
                  Windelberg
               
                   
               
                  15,14
               
                   
               
                  7,5114
               
                  52,9292
               
                  DE3012301
               
                  Markatal mit Bockholter Dose
               
                  *
               
                  268
               
                   
               
                  7,8258
               
                  52,9289
               
                  DE3012331
               
                  Langelt
               
                   
               
                  50,1
               
                   
               
                  7,7839
               
                  52,9289
               
                  DE3013301
               
                  Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld
               
                  *
               
                  434
               
                   
               
                  7,9403
               
                  52,9136
               
                  DE3014302
               
                  NSG Baumweg
               
                   
               
                  57
               
                   
               
                  8,1422
               
                  52,8969
               
                  DE3015331
               
                  Döhler Wehe
               
                   
               
                  68,22
               
                   
               
                  8,2558
               
                  52,9817
               
                  DE3016301
               
                  Poggenpohlsmoor
               
                  *
               
                  114
               
                   
               
                  8,3467
               
                  52,9583
               
                  DE3018331
               
                  Hachetal
               
                  *
               
                  248,33
               
                   
               
                  8,8331
               
                  52,865
               
                  DE3018332
               
                  Kammmolch-Biotop bei Syke
               
                   
               
                  159,97
               
                   
               
                  8,7664
               
                  52,9206
               
                  DE3019301
               
                  Amphibienbiotop Friedeholzer Schlatt
               
                   
               
                  17
               
                   
               
                  8,8492
               
                  52,9278
               
                  DE3019331
               
                  Okeler Sandgrube
               
                   
               
                  3,53
               
                   
               
                  8,8864
               
                  52,9472
               
                  DE3021331
               
                  Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker
               
                  *
               
                  18 030,69
               
                   
               
                  10,0964
               
                  52,6258
               
                  DE3021332
               
                  Sandgrube bei Walle
               
                   
               
                  5,31
               
                   
               
                  9,2747
               
                  52,9839
               
                  DE3021333
               
                  Dünengebiet bei Neumühlen
               
                  *
               
                  54,3
               
                   
               
                  9,2467
               
                  52,9408
               
                  DE3021334
               
                  Poggenmoor
               
                  *
               
                  14,48
               
                   
               
                  9,2839
               
                  52,9781
               
                  DE3021335
               
                  Mausohr-Habitate nördlich Nienburg
               
                   
               
                  175,1
               
                   
               
                  9,2789
               
                  52,77
               
                  DE3021336
               
                  Mausohr-Jagdgebiet Lindhoop
               
                   
               
                  31,76
               
                   
               
                  9,3036
               
                  52,9381
               
                  DE3022331
               
                  Lehrde und Eich
               
                  *
               
                  762,76
               
                   
               
                  9,4522
               
                  52,9139
               
                  DE3023301
               
                  Grundloses Moor
               
                  *
               
                  290
               
                   
               
                  9,5456
               
                  52,9006
               
                  DE3026301
               
                  Örtze mit Nebenbächen
               
                  *
               
                  1 772
               
                   
               
                  10,0933
               
                  52,8289
               
                  DE3026302
               
                  Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd
               
                  *
               
                  2 932
               
                   
               
                  10,0592
               
                  52,9531
               
                  DE3031331
               
                  Konau bei Braudel
               
                   
               
                  46,73
               
                   
               
                  10,8928
               
                  52,9942
               
                  DE3110301
               
                  Tinner Dose, Sprakeler Heide
               
                  *
               
                  3 955
               
                   
               
                  7,3836
               
                  52,7972
               
                  DE3115301
               
                  Bäken der Endeler und Holzhauser Heide
               
                  *
               
                  508
               
                   
               
                  8,3319
               
                  52,885
               
                  DE3116301
               
                  Herrenholz
               
                  *
               
                  281
               
                   
               
                  8,3686
               
                  52,7922
               
                  DE3116302
               
                  Pestruper Gräberfeld
               
                   
               
                  34
               
                   
               
                  8,45
               
                  52,8775
               
                  DE3117331
               
                  Bassumer Friedeholz
               
                  *
               
                  56,72
               
                   
               
                  8,6361
               
                  52,8672
               
                  DE3118331
               
                  Geestmoor und Klosterbachtal
               
                  *
               
                  376,86
               
                   
               
                  8,7397
               
                  52,7839
               
                  DE3118332
               
                  Kammmolch-Biotop bei Bassum
               
                   
               
                  4,54
               
                   
               
                  8,6908
               
                  52,8556
               
                  DE3120331
               
                  Burckhardtshöhe
               
                   
               
                  104,95
               
                   
               
                  9,0617
               
                  52,8153
               
                  DE3120332
               
                  Hägerdorn
               
                   
               
                  57,12
               
                   
               
                  9,1164
               
                  52,8267
               
                  DE3122301
               
                  Vehmsmoor
               
                  *
               
                  256
               
                   
               
                  9,4978
               
                  52,8631
               
                  DE3124301
               
                  Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Bergen-Hohne
               
                  *
               
                  7 101
               
                   
               
                  9,8047
               
                  52,8017
               
                  DE3125301
               
                  Großes Moor bei Becklingen
               
                   
               
                  783
               
                   
               
                  9,9539
               
                  52,8747
               
                  DE3126331
               
                  Heiden und Magerrasen in der Südheide
               
                  *
               
                  630,59
               
                   
               
                  10,1703
               
                  52,8114
               
                  DE3127331
               
                  Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)
               
                  *
               
                  5 113,62
               
                   
               
                  10,3492
               
                  52,7153
               
                  DE3127332
               
                  Lünsholz
               
                   
               
                  171,77
               
                   
               
                  10,3311
               
                  52,8367
               
                  DE3129301
               
                  Bullenkuhle
               
                  *
               
                  2,55
               
                   
               
                  10,5181
               
                  52,8144
               
                  DE3130331
               
                  Kammmolch-Biotop nordöstlich Langenbrügge
               
                  *
               
                  72,16
               
                   
               
                  10,7331
               
                  52,8056
               
                  DE3210301
               
                  Stadtveen, Kesselmoor, Süd-Tannenmoor
               
                  *
               
                  30
               
                   
               
                  7,4561
               
                  52,7528
               
                  DE3210302
               
                  Untere Haseniederung
               
                  *
               
                  2 119
               
                   
               
                  7,4178
               
                  52,6786
               
                  DE3216301
               
                  Goldenstedter Moor
               
                  *
               
                  638
               
                   
               
                  8,4086
               
                  52,7311
               
                  DE3217331
               
                  Wietingsmoor
               
                  *
               
                  2 815,59
               
                   
               
                  8,6475
               
                  52,7092
               
                  DE3218331
               
                  Rathloser Gehäge
               
                   
               
                  116,27
               
                   
               
                  8,7436
               
                  52,7036
               
                  DE3218332
               
                  Pastorendiek und Amphibiengewässer nördlich Schwaförden
               
                  *
               
                  44,06
               
                   
               
                  8,8192
               
                  52,7531
               
                  DE3221331
               
                  Lichtenmoor
               
                  *
               
                  359,01
               
                   
               
                  9,3439
               
                  52,7225
               
                  DE3224331
               
                  Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor
               
                  *
               
                  3 299,16
               
                   
               
                  9,7731
               
                  52,7294
               
                  DE3226301
               
                  Bornriethmoor
               
                  *
               
                  113
               
                   
               
                  10,1022
               
                  52,7753
               
                  DE3226331
               
                  Entenfang Boye und Bruchbach
               
                  *
               
                  297,41
               
                   
               
                  10,0131
               
                  52,6917
               
                  DE3227301
               
                  Breites Moor
               
                  *
               
                  121
               
                   
               
                  10,1786
               
                  52,7019
               
                  DE3227331
               
                  Kleingewässer bei Dalle
               
                   
               
                  5,21
               
                   
               
                  10,3128
               
                  52,7858
               
                  DE3229331
               
                  Ise mit Nebenbächen
               
                   
               
                  272,34
               
                   
               
                  10,5992
               
                  52,6367
               
                  DE3230331
               
                  Ohreaue
               
                  *
               
                  199,55
               
                   
               
                  10,8547
               
                  52,6814
               
                  DE3231301
               
                  Diesdorfer Wohld
               
                  *
               
                  136
               
                   
               
                  10,8903
               
                  52,7728
               
                  DE3309331
               
                  Esterfelder Moor bei Meppen
               
                  *
               
                  1,31
               
                   
               
                  7,2569
               
                  52,6989
               
                  DE3311301
               
                  Hahnenmoor, Hahlener Moor, Suddenmoor
               
                  *
               
                  1 205
               
                   
               
                  7,6603
               
                  52,6533
               
                  DE3312331
               
                  Bäche im Artland
               
                  *
               
                  1 481,21
               
                   
               
                  7,8228
               
                  52,5967
               
                  DE3312332
               
                  Börsteler Wald und Teichhausen
               
                  *
               
                  140,61
               
                   
               
                  7,7169
               
                  52,6497
               
                  DE3314331
               
                  Wald bei Burg Dinklage
               
                  *
               
                  118,31
               
                   
               
                  8,1497
               
                  52,6572
               
                  DE3315331
               
                  Diepholzer Moor
               
                  *
               
                  459,24
               
                   
               
                  8,3194
               
                  52,6
               
                  DE3317301
               
                  Neustädter Moor
               
                  *
               
                  1 989
               
                   
               
                  8,6622
               
                  52,5883
               
                  DE3318331
               
                  Swinelake bei Barenburg
               
                   
               
                  19,8
               
                   
               
                  8,8369
               
                  52,6156
               
                  DE3319331
               
                  Hohes Moor bei Kirchdorf
               
                  *
               
                  630
               
                   
               
                  8,8869
               
                  52,5894
               
                  DE3319332
               
                  Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg
               
                  *
               
                  687,09
               
                   
               
                  9,0992
               
                  52,5172
               
                  DE3320331
               
                  Marklohe
               
                   
               
                  7,03
               
                   
               
                  9,1497
               
                  52,6711
               
                  DE3321331
               
                  Nienburger Bruch
               
                  *
               
                  112,48
               
                   
               
                  9,2022
               
                  52,6022
               
                  DE3322331
               
                  Fledermauslebensraum bei Rodewald
               
                   
               
                  393,62
               
                   
               
                  9,4567
               
                  52,6672
               
                  DE3324331
               
                  Hellern bei Wietze
               
                  *
               
                  65,83
               
                   
               
                  9,8142
               
                  52,6106
               
                  DE3326331
               
                  Henneckenmoor bei Scheuen
               
                  *
               
                  36
               
                   
               
                  10,1256
               
                  52,6867
               
                  DE3329301
               
                  Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain
               
                  *
               
                  418
               
                   
               
                  10,5711
               
                  52,6542
               
                  DE3329331
               
                  Teichgut in der Oerreler Heide
               
                   
               
                  52,23
               
                   
               
                  10,5256
               
                  52,6289
               
                  DE3329332
               
                  Großes Moor bei Gifhorn
               
                  *
               
                  2 630,34
               
                   
               
                  10,6469
               
                  52,5719
               
                  DE3406301
               
                  Itterbecker Heide
               
                   
               
                  109
               
                   
               
                  6,7892
               
                  52,5167
               
                  DE3409331
               
                  Moorschlatts und Heiden in Wachendorf
               
                   
               
                  109,9
               
                   
               
                  7,2167
               
                  52,5506
               
                  DE3410331
               
                  Lingener Mühlenbach und Nebenbach
               
                   
               
                  19,18
               
                   
               
                  7,3647
               
                  52,5458
               
                  DE3411331
               
                  Pottebruch und Umgebung
               
                  *
               
                  158,81
               
                   
               
                  7,6528
               
                  52,5058
               
                  DE3411332
               
                  Swatte Poele
               
                   
               
                  4,09
               
                   
               
                  7,6428
               
                  52,55
               
                  DE3414331
               
                  Dammer Berge
               
                  *
               
                  772,24
               
                   
               
                  8,1636
               
                  52,5408
               
                  DE3415301
               
                  Dümmer
               
                  *
               
                  2 965
               
                   
               
                  8,335
               
                  52,4992
               
                  DE3416301
               
                  Rehdener Geestmoor
               
                  *
               
                  1 737
               
                   
               
                  8,5025
               
                  52,5747
               
                  DE3416302
               
                  Oppenweher Moor
               
                  *
               
                  394
               
                   
               
                  8,5069
               
                  52,5175
               
                  DE3417301
               
                  Oppenweher Moor
               
                   
               
                  471,51
               
                   
               
                  8,5247
               
                  52,5022
               
                  DE3418301
               
                  Renzeler Moor
               
                  *
               
                  467
               
                   
               
                  8,7475
               
                  52,5778
               
                  DE3420331
               
                  Steinhuder Meer (mit Randbereichen)
               
                  *
               
                  5 371,31
               
                   
               
                  9,3706
               
                  52,4844
               
                  DE3421301
               
                  Rehburger Moor
               
                  *
               
                  1 188
               
                   
               
                  9,235
               
                  52,5225
               
                  DE3421331
               
                  Häfern
               
                   
               
                  50,42
               
                   
               
                  9,2969
               
                  52,5281
               
                  DE3423331
               
                  Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor
               
                  *
               
                  1 663,61
               
                   
               
                  9,6067
               
                  52,5253
               
                  DE3424301
               
                  Bissendorfer Moor
               
                  *
               
                  583
               
                   
               
                  9,6872
               
                  52,5072
               
                  DE3424331
               
                  Quellwald bei Bennemühlen
               
                  *
               
                  15,5
               
                   
               
                  9,7206
               
                  52,5717
               
                  DE3425301
               
                  Trunnenmoor
               
                  *
               
                  171
               
                   
               
                  9,8806
               
                  52,5347
               
                  DE3426301
               
                  Brand
               
                  *
               
                  464
               
                   
               
                  10,1
               
                  52,5236
               
                  DE3427301
               
                  Bohlenbruch
               
                   
               
                  171
               
                   
               
                  10,2339
               
                  52,5319
               
                  DE3427331
               
                  Erse
               
                  *
               
                  75,68
               
                   
               
                  10,2372
               
                  52,4689
               
                  DE3430301
               
                  Vogelmoor
               
                  *
               
                  273
               
                   
               
                  10,7697
               
                  52,5486
               
                  DE3431302
               
                  Obere Ohre
               
                  *
               
                  7
               
                   
               
                  10,9822
               
                  52,5594
               
                  DE3431331
               
                  Drömling
               
                  *
               
                  4 224,26
               
                   
               
                  10,9183
               
                  52,4886
               
                  DE3433301
               
                  Jeggauer Moor
               
                  *
               
                  54
               
                   
               
                  11,1717
               
                  52,5436
               
                  DE3507301
               
                  Hügelgräberheide Halle-Hesingen
               
                   
               
                  20
               
                   
               
                  6,8789
               
                  52,4517
               
                  DE3508301
               
                  Heseper Moor, Engdener Wüste
               
                   
               
                  795
               
                   
               
                  7,1931
               
                  52,4356
               
                  DE3508331
               
                  Tillenberge
               
                   
               
                  94,03
               
                   
               
                  7,1264
               
                  52,4022
               
                  DE3511301
               
                  Koffituten
               
                  *
               
                  20,27
               
                   
               
                  7,6683
               
                  52,4406
               
                  DE3512301
               
                  Finkenfeld und Wiechholz
               
                  *
               
                  269,68
               
                   
               
                  7,6786
               
                  52,4489
               
                  DE3513331
               
                  Darnsee
               
                  *
               
                  15,8
               
                   
               
                  8,0003
               
                  52,4219
               
                  DE3514331
               
                  Gehölze bei Epe
               
                   
               
                  7,18
               
                   
               
                  8,0314
               
                  52,4372
               
                  DE3515331
               
                  Grenzkanal
               
                   
               
                  0,35
               
                   
               
                  8,3156
               
                  52,4067
               
                  DE3516301
               
                  Stemweder Berg
               
                   
               
                  268,08
               
                   
               
                  8,46
               
                  52,4589
               
                  DE3516302
               
                  Grabensystem Tiefenriede
               
                   
               
                  15,4
               
                   
               
                  8,3147
               
                  52,4083
               
                  DE3517301
               
                  Schnakenpohl
               
                   
               
                  6,61
               
                   
               
                  8,5511
               
                  52,4175
               
                  DE3517302
               
                  Große Aue
               
                  *
               
                  231,16
               
                   
               
                  8,6419
               
                  52,4931
               
                  DE3517303
               
                  Kirche in Rahden mit Wochenstube des Großen Mausohr
               
                   
               
                  0,06
               
                   
               
                  8,6147
               
                  52,4347
               
                  DE3518301
               
                  Weißes Moor
               
                  *
               
                  45,56
               
                   
               
                  8,6942
               
                  52,4314
               
                  DE3518302
               
                  Osterwald
               
                   
               
                  112,63
               
                   
               
                  8,7003
               
                  52,3936
               
                  DE3518331
               
                  Feuchtwiese bei Diepenau
               
                  *
               
                  0,53
               
                   
               
                  8,7708
               
                  52,3997
               
                  DE3520331
               
                  Sündern bei Loccum
               
                  *
               
                  306,34
               
                   
               
                  9,1564
               
                  52,4419
               
                  DE3520332
               
                  Schaumburger Wald
               
                   
               
                  1 496,92
               
                   
               
                  9,1636
               
                  52,3897
               
                  DE3522331
               
                  Feuchtgebiet „Am Weißen Damm“
               
                  *
               
                  20,4
               
                   
               
                  9,4511
               
                  52,4017
               
                  DE3525331
               
                  Altwarmbüchener Moor
               
                  *
               
                  1 221,67
               
                   
               
                  9,9183
               
                  52,4222
               
                  DE3526331
               
                  Fuhse-Auwald bei Uetze (Herrschaft)
               
                  *
               
                  149,99
               
                   
               
                  10,1822
               
                  52,4867
               
                  DE3527332
               
                  Kammmolch-Biotop Plockhorst
               
                   
               
                  40,29
               
                   
               
                  10,2886
               
                  52,4461
               
                  DE3528301
               
                  Fahle Heide, Gifhorner Heide
               
                  *
               
                  355,5
               
                   
               
                  10,4894
               
                  52,4731
               
                  DE3528331
               
                  Maaßel
               
                   
               
                  188,56
               
                   
               
                  10,4931
               
                  52,4003
               
                  DE3531301
               
                  Stauberg nördlich Oebisfelde
               
                   
               
                  12
               
                   
               
                  10,9947
               
                  52,4675
               
                  DE3532301
               
                  Grabensystem Drömling
               
                   
               
                  779
               
                   
               
                  11,1275
               
                  52,4675
               
                  DE3533301
               
                  Drömling
               
                  *
               
                  4 328
               
                   
               
                  11,0108
               
                  52,5125
               
                  DE3608301
               
                  Syen-Venn
               
                  *
               
                  201
               
                   
               
                  7,1122
               
                  52,3636
               
                  DE3608302
               
                  Bentheimer Wald
               
                  *
               
                  780
               
                   
               
                  7,1675
               
                  52,3231
               
                  DE3608331
               
                  Weiher am Syenvenn
               
                   
               
                  9,52
               
                   
               
                  7,1139
               
                  52,3533
               
                  DE3609301
               
                  Berger Keienvenn
               
                   
               
                  5,7
               
                   
               
                  7,2672
               
                  52,3717
               
                  DE3609302
               
                  Ahlder Pool
               
                  *
               
                  37
               
                   
               
                  7,2692
               
                  52,345
               
                  DE3609303
               
                  Samerrott
               
                   
               
                  313
               
                   
               
                  7,2775
               
                  52,3075
               
                  DE3610301
               
                  Gutswald Stovern
               
                   
               
                  114
               
                   
               
                  7,3422
               
                  52,3108
               
                  DE3611301
               
                  Heiliges Meer — Heupen
               
                   
               
                  230,57
               
                   
               
                  7,6572
               
                  52,3569
               
                  DE3612301
               
                  Mettinger und Recker Moor
               
                  *
               
                  426,26
               
                   
               
                  7,75
               
                  52,385
               
                  DE3614331
               
                  Mausohr-Wochenstubengebiet Osnabrücker Raum
               
                   
               
                  0,1
               
                   
               
                  8,0628
               
                  52,3881
               
                  DE3615331
               
                  Hunte bei Bohmte
               
                   
               
                  8,87
               
                   
               
                  8,3256
               
                  52,3547
               
                  DE3618302
               
                  Mindenerwald
               
                   
               
                  519,68
               
                   
               
                  8,8092
               
                  52,3892
               
                  DE3619301
               
                  Heisterholz
               
                   
               
                  467,85
               
                   
               
                  8,9411
               
                  52,3508
               
                  DE3622331
               
                  Mausohr-Wochenstube bei Barsinghausen
               
                   
               
                  0,06
               
                   
               
                  9,4761
               
                  52,3661
               
                  DE3623331
               
                  Binnensalzstelle am Kaliwerk Ronnenberg
               
                  *
               
                  1,74
               
                   
               
                  9,6503
               
                  52,3133
               
                  DE3623332
               
                  Laubwälder südlich Seelze
               
                  *
               
                  473,56
               
                   
               
                  9,58
               
                  52,3578
               
                  DE3624331
               
                  Leineaue zwischen Hannover und Ruthe
               
                  *
               
                  967,84
               
                   
               
                  9,8014
               
                  52,2858
               
                  DE3625331
               
                  Bockmerholz, Gaim
               
                  *
               
                  1 094,92
               
                   
               
                  9,8842
               
                  52,325
               
                  DE3625332
               
                  Mergelgrube bei Hannover
               
                   
               
                  18,05
               
                   
               
                  9,8703
               
                  52,3828
               
                  DE3626301
               
                  Hahnenkamp
               
                   
               
                  45
               
                   
               
                  10,0175
               
                  52,3453
               
                  DE3626331
               
                  Hämeler Wald
               
                   
               
                  1 019,67
               
                   
               
                  10,0836
               
                  52,3481
               
                  DE3627331
               
                  Binnensalzstelle Klein Oedesse
               
                  *
               
                  6,74
               
                   
               
                  10,2233
               
                  52,3842
               
                  DE3627332
               
                  Meerdorfer Holz
               
                   
               
                  363,01
               
                   
               
                  10,3247
               
                  52,3694
               
                  DE3629301
               
                  Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg
               
                  *
               
                  1 324
               
                   
               
                  10,6472
               
                  52,3597
               
                  DE3630301
               
                  Beienroder Holz
               
                  *
               
                  547
               
                   
               
                  10,7133
               
                  52,3317
               
                  DE3630331
               
                  Rieseberger Moor
               
                  *
               
                  159,75
               
                   
               
                  10,8083
               
                  52,2931
               
                  DE3630332
               
                  Sundern bei Boimstorf
               
                   
               
                  176,73
               
                   
               
                  10,7853
               
                  52,3069
               
                  DE3631331
               
                  Pfeifengras-Wiesen und Binnensalzstelle bei Grasleben
               
                  *
               
                  100,94
               
                   
               
                  10,9858
               
                  52,3097
               
                  DE3633301
               
                  Speetze und Krummbek im Ohre-Aller-Hügelland
               
                   
               
                  23
               
                   
               
                  11,1783
               
                  52,3742
               
                  DE3633302
               
                  Silberkuhle bei Bodendorf
               
                   
               
                  0,01
               
                   
               
                  11,2886
               
                  52,3033
               
                  DE3634301
               
                  Klüdener Pax-Wanneweh östlich Calvörde
               
                  *
               
                  1 162
               
                   
               
                  11,3392
               
                  52,3939
               
                  DE3634302
               
                  Kirche in Bülstringen
               
                   
               
                  0,01
               
                   
               
                  11,345
               
                  52,3197
               
                  DE3708302
               
                  Gildehauser Venn
               
                  *
               
                  645
               
                   
               
                  7,0975
               
                  52,2581
               
                  DE3708303
               
                  Rüenberger Venn
               
                  *
               
                  25,43
               
                   
               
                  7,0744
               
                  52,2422
               
                  DE3708331
               
                  Kleingewässer Achterberg
               
                   
               
                  2,77
               
                   
               
                  7,07
               
                  52,2819
               
                  DE3709301
               
                  Harskamp
               
                   
               
                  73,63
               
                   
               
                  7,2161
               
                  52,2514
               
                  DE3709302
               
                  Salzbrunnen am Rothenberg
               
                  *
               
                  0,48
               
                   
               
                  7,2689
               
                  52,2339
               
                  DE3709303
               
                  Schnippenpohl
               
                   
               
                  5,48
               
                   
               
                  7,2414
               
                  52,2356
               
                  DE3709304
               
                  Feuchtwiese Ochtrup
               
                  *
               
                  11,71
               
                   
               
                  7,18
               
                  52,2522
               
                  DE3709305
               
                  Stollen im Rothenberg bei Wettringen
               
                   
               
                  0,33
               
                   
               
                  7,2664
               
                  52,2206
               
                  DE3710301
               
                  Zachhorn
               
                   
               
                  21,49
               
                   
               
                  7,5008
               
                  52,2742
               
                  DE3711301
               
                  Emsaue <MS, ST>
               
                  *
               
                  2 721,33
               
                   
               
                  7,4872
               
                  52,2494
               
                  DE3724331
               
                  Hallerburger Holz
               
                  *
               
                  171,29
               
                   
               
                  9,7058
               
                  52,1919
               
                  DE3724332
               
                  Linderter und Stamstorfer Holz
               
                   
               
                  105,06
               
                   
               
                  9,6828
               
                  52,27
               
                  DE3727331
               
                  Klein Lafferder Holz
               
                   
               
                  89,34
               
                   
               
                  10,2869
               
                  52,2331
               
                  DE3729301
               
                  Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst
               
                   
               
                  89
               
                   
               
                  10,6267
               
                  52,2886
               
                  DE3729331
               
                  Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen
               
                  *
               
                  659,32
               
                   
               
                  10,6339
               
                  52,24
               
                  DE3729332
               
                  Riddagshäuser Teiche
               
                  *
               
                  496,2
               
                   
               
                  10,5919
               
                  52,2736
               
                  DE3730301
               
                  Rieseberg
               
                  *
               
                  177
               
                   
               
                  10,7683
               
                  52,2875
               
                  DE3730303
               
                  Nordwestlicher Elm
               
                  *
               
                  1 460
               
                   
               
                  10,7728
               
                  52,2139
               
                  DE3730331
               
                  Pfeifengraswiese Wohld
               
                   
               
                  85,22
               
                   
               
                  10,6867
               
                  52,2917
               
                  DE3730332
               
                  Roter Berg (mit Lenebruch, Heiligenholz und Fünfgemeindeholz)
               
                  *
               
                  134,46
               
                   
               
                  10,7306
               
                  52,2697
               
                  DE3730333
               
                  Lutterlandbruch
               
                   
               
                  83,73
               
                   
               
                  10,8389
               
                  52,2856
               
                  DE3731331
               
                  Dorm
               
                  *
               
                  677,2
               
                   
               
                  10,8811
               
                  52,2753
               
                  DE3732301
               
                  Lappwald südwestlich Walbeck
               
                  *
               
                  512
               
                   
               
                  11,0525
               
                  52,2622
               
                  DE3732302
               
                  Bartenslebener Forst im Aller-Hügelland
               
                   
               
                  204
               
                   
               
                  11,1219
               
                  52,2644
               
                  DE3732303
               
                  Wälder und Pfeifengras-Wiesen im südl. Lappwald
               
                  *
               
                  728
               
                   
               
                  11,0519
               
                  52,2469
               
                  DE3732304
               
                  Zisterne Weferlingen
               
                   
               
                  0,01
               
                   
               
                  11,0297
               
                  52,295
               
                  DE3732305
               
                  Marienborn
               
                   
               
                  81
               
                   
               
                  11,1039
               
                  52,2033
               
                  DE3733301
               
                  Wälder am Flechtinger Höhenzug
               
                   
               
                  1 031
               
                   
               
                  11,1947
               
                  52,2839
               
                  DE3806301
               
                  Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn
               
                  *
               
                  287,58
               
                   
               
                  6,7839
               
                  52,1169
               
                  DE3807301
               
                  Amtsvenn u. Hündfelder Moor
               
                  *
               
                  894,38
               
                   
               
                  6,9622
               
                  52,1639
               
                  DE3807302
               
                  Witte Venn, Krosewicker Grenzwald
               
                  *
               
                  28,73
               
                   
               
                  6,7231
               
                  52,0747
               
                  DE3807303
               
                  Graeser Venn — Gut Moorhof
               
                  *
               
                  79,08
               
                   
               
                  6,9908
               
                  52,1542
               
                  DE3808301
               
                  Eper-Graeser Venn/Lasterfeld
               
                   
               
                  210,57
               
                   
               
                  7,0219
               
                  52,1489
               
                  DE3809301
               
                  Alter Bierkeller bei Ochtrup
               
                   
               
                  0,15
               
                   
               
                  7,1794
               
                  52,1925
               
                  DE3809302
               
                  Vechte
               
                  *
               
                  139,38
               
                   
               
                  7,2231
               
                  52,0825
               
                  DE3810301
               
                  Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal
               
                  *
               
                  478,72
               
                   
               
                  7,4714
               
                  52,17
               
                  DE3810302
               
                  Bagno mit Steinfurter Aa
               
                   
               
                  466,38
               
                   
               
                  7,3572
               
                  52,1158
               
                  DE3811301
               
                  Eltingmühlenbach
               
                  *
               
                  309,06
               
                   
               
                  7,6642
               
                  52,1314
               
                  DE3811302
               
                  Wentruper Berge
               
                   
               
                  61,71
               
                   
               
                  7,5986
               
                  52,1125
               
                  DE3811303
               
                  Hanfteich
               
                   
               
                  4,42
               
                   
               
                  7,6525
               
                  52,1692
               
                  DE3823331
               
                  Hallerbruch
               
                  *
               
                  212,44
               
                   
               
                  9,5936
               
                  52,1864
               
                  DE3824331
               
                  Limberg bei Elze
               
                  *
               
                  169,5
               
                   
               
                  9,69
               
                  52,1311
               
                  DE3824332
               
                  Leineaue unter dem Rammelsberg
               
                  *
               
                  189,14
               
                   
               
                  9,7653
               
                  52,1158
               
                  DE3824333
               
                  Saale mit Nebengewässern
               
                  *
               
                  39,83
               
                   
               
                  9,5906
               
                  52,0608
               
                  DE3825332
               
                  Mausohr-Wochenstubengebiet Hildesheimer Bergland
               
                   
               
                  0,24
               
                   
               
                  9,7772
               
                  52,0856
               
                  DE3827331
               
                  Berelries
               
                   
               
                  124,24
               
                   
               
                  10,2153
               
                  52,1756
               
                  DE3829301
               
                  Asse
               
                  *
               
                  648
               
                   
               
                  10,6647
               
                  52,1403
               
                  DE3830301
               
                  Heeseberg-Gebiet
               
                  *
               
                  277
               
                   
               
                  10,8497
               
                  52,0889
               
                  DE3833301
               
                  Salzstelle Wormsdorf
               
                  *
               
                  3
               
                   
               
                  11,1914
               
                  52,14
               
                  DE3906301
               
                  Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld
               
                   
               
                  245,84
               
                   
               
                  6,7047
               
                  52,0461
               
                  DE3907301
               
                  Schwattet Gatt
               
                   
               
                  61,33
               
                   
               
                  6,8656
               
                  52,0847
               
                  DE3907303
               
                  Wacholderheide Hörsteloe
               
                   
               
                  8,67
               
                   
               
                  6,9103
               
                  52,0983
               
                  DE3908301
               
                  Liesner Wald
               
                   
               
                  205,07
               
                   
               
                  7,0119
               
                  52,0139
               
                  DE3909301
               
                  Herrenholz und Schöppinger Berg
               
                   
               
                  193,34
               
                   
               
                  7,2733
               
                  52,1086
               
                  DE3909302
               
                  Wald bei Haus Burlo
               
                   
               
                  132,07
               
                   
               
                  7,2594
               
                  52,0422
               
                  DE3910301
               
                  Steinfurter Aa
               
                   
               
                  31,23
               
                   
               
                  7,3953
               
                  52,0644
               
                  DE3911302
               
                  Hanseller Floth
               
                   
               
                  16,22
               
                   
               
                  7,5717
               
                  52,0572
               
                  DE3912301
               
                  Große Bree
               
                  *
               
                  63,01
               
                   
               
                  7,7103
               
                  52,0314
               
                  DE3915301
               
                  Ruthebach, Laibach, Loddenbach, Nordbruch
               
                  *
               
                  473,89
               
                   
               
                  8,2806
               
                  52,0328
               
                  DE3915302
               
                  Barrelpäule
               
                   
               
                  6,53
               
                   
               
                  8,2528
               
                  52,0142
               
                  DE3915303
               
                  Tatenhauser Wald bei Halle
               
                  *
               
                  176,99
               
                   
               
                  8,3286
               
                  52,0469
               
                  DE3929331
               
                  Harly, Ecker und Okertal nördlich Vienenburg
               
                  *
               
                  681,91
               
                   
               
                  10,5172
               
                  51,9733
               
                  DE3930301
               
                  Fallsteingebiet nördlich Osterwieck
               
                   
               
                  1 390
               
                   
               
                  10,7194
               
                  52,0094
               
                  DE3930331
               
                  Grabensystem Großes Bruch
               
                   
               
                  76,31
               
                   
               
                  10,9392
               
                  52,0606
               
                  DE3932301
               
                  Großes Bruch bei Wulferstedt
               
                   
               
                  86
               
                   
               
                  11,1481
               
                  52,0286
               
                  DE3933301
               
                  Hohes Holz bei Eggenstedt
               
                  *
               
                  825
               
                   
               
                  11,2242
               
                  52,0869
               
                  DE4006301
               
                  Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt
               
                  *
               
                  100,22
               
                   
               
                  6,7475
               
                  51,905
               
                  DE4008301
               
                  Berkel
               
                  *
               
                  728,13
               
                   
               
                  7,1922
               
                  51,9764
               
                  DE4008302
               
                  Fürstenkuhle im Weissen Venn
               
                   
               
                  87,98
               
                   
               
                  7,0511
               
                  51,9086
               
                  DE4008304
               
                  Felsbachaue
               
                  *
               
                  13,29
               
                   
               
                  7,1297
               
                  51,9725
               
                  DE4009301
               
                  Roruper Holz mit Kestenbusch
               
                  *
               
                  255,2
               
                   
               
                  7,2456
               
                  51,9189
               
                  DE4009303
               
                  Sundern
               
                  *
               
                  11,57
               
                   
               
                  7,22
               
                  51,9917
               
                  DE4010301
               
                  Bombecker Aa
               
                  *
               
                  149,02
               
                   
               
                  7,3469
               
                  51,9906
               
                  DE4010302
               
                  Baumberge
               
                   
               
                  396,47
               
                   
               
                  7,3994
               
                  51,9558
               
                  DE4010303
               
                  Brunnen Meyer
               
                   
               
                  2,11
               
                   
               
                  7,3769
               
                  51,9667
               
                  DE4012301
               
                  Wolbecker Tiergarten
               
                   
               
                  287,67
               
                   
               
                  7,7456
               
                  51,9103
               
                  DE4012302
               
                  Heidbusch
               
                   
               
                  106,99
               
                   
               
                  7,8403
               
                  51,9481
               
                  DE4013301
               
                  Emsaue, Kreise Warendorf und Gütersloh
               
                  *
               
                  1 307,95
               
                   
               
                  7,7883
               
                  51,9861
               
                  DE4013303
               
                  Wartenhorster Sundern südöstlich von Everswinkel
               
                   
               
                  76,26
               
                   
               
                  7,8808
               
                  51,9125
               
                  DE4014301
               
                  Tiergarten, Erweiterung Schachblumenwiese
               
                  *
               
                  90,71
               
                   
               
                  8,0597
               
                  51,9911
               
                  DE4014302
               
                  Wald östlich Freckenhorst
               
                   
               
                  50,66
               
                   
               
                  8,0122
               
                  51,9292
               
                  DE4029301
               
                  Ecker- und Okertal
               
                  *
               
                  267
               
                   
               
                  10,6511
               
                  51,8914
               
                  DE4029302
               
                  Stimmecke bei Suderode
               
                  *
               
                  5,7
               
                   
               
                  10,6217
               
                  51,9808
               
                  DE4029331
               
                  Stimmecke bei Suderode (niedersächsischer Teil)
               
                   
               
                  0,4
               
                   
               
                  10,6281
               
                  51,9569
               
                  DE4031301
               
                  Huy nördlich Halberstadt
               
                  *
               
                  2 005
               
                   
               
                  10,9814
               
                  51,9572
               
                  DE4101301
               
                  Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)
               
                  *
               
                  25,54
               
                   
               
                  5,9567
               
                  51,8197
               
                  DE4102302
               
                  NSG Salmorth, nur Teilfläche
               
                  *
               
                  932,07
               
                   
               
                  6,1231
               
                  51,8403
               
                  DE4103301
               
                  Dornicksche Ward
               
                  *
               
                  143,36
               
                   
               
                  6,2803
               
                  51,82
               
                  DE4103302
               
                  NSG Emmericher Ward
               
                  *
               
                  248,29
               
                   
               
                  6,1972
               
                  51,8386
               
                  DE4103303
               
                  NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung
               
                  *
               
                  19,49
               
                   
               
                  6,1789
               
                  51,8033
               
                  DE4103304
               
                  „Brutbaeume“ des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich
               
                   
               
                  0,01
               
                   
               
                  6,2097
               
                  51,8597
               
                  DE4104301
               
                  NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung
               
                   
               
                  660,77
               
                   
               
                  6,345
               
                  51,8469
               
                  DE4104302
               
                  NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M.
               
                  *
               
                  648,65
               
                   
               
                  6,3492
               
                  51,8142
               
                  DE4104304
               
                  Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach
               
                   
               
                  3,82
               
                   
               
                  6,4094
               
                  51,8558
               
                  DE4108301
               
                  Schwarzes Venn
               
                  *
               
                  39,54
               
                   
               
                  7,0153
               
                  51,8661
               
                  DE4108303
               
                  Weißes Venn/Geisheide
               
                  *
               
                  1 298,02
               
                   
               
                  7,1767
               
                  51,8175
               
                  DE4109301
               
                  Teiche in der Heubachniederung
               
                   
               
                  331,92
               
                   
               
                  7,2219
               
                  51,8117
               
                  DE4111301
               
                  Venner Moor
               
                  *
               
                  147,43
               
                   
               
                  7,5419
               
                  51,8597
               
                  DE4111302
               
                  Davert
               
                  *
               
                  2 226,29
               
                   
               
                  7,6264
               
                  51,855
               
                  DE4112301
               
                  Waldgebiet Brock
               
                   
               
                  76,24
               
                   
               
                  7,7222
               
                  51,8364
               
                  DE4113301
               
                  Bröckerholz
               
                   
               
                  36,45
               
                   
               
                  7,9497
               
                  51,82
               
                  DE4113302
               
                  Waldgebiet Kettelerhorst
               
                   
               
                  155,7
               
                   
               
                  7,8636
               
                  51,8792
               
                  DE4114301
               
                  Bergeler Wald
               
                  *
               
                  104,65
               
                   
               
                  8,1631
               
                  51,8097
               
                  DE4114302
               
                  Vellerner Brook und Hoher Hagen
               
                   
               
                  145,87
               
                   
               
                  8,0703
               
                  51,8069
               
                  DE4114303
               
                  Geisterholz
               
                   
               
                  299,06
               
                   
               
                  8,1119
               
                  51,835
               
                  DE4115302
               
                  Stadtholz in Rheda
               
                   
               
                  52,5
               
                   
               
                  8,2631
               
                  51,8467
               
                  DE4117301
               
                  Sennebäche
               
                  *
               
                  95,69
               
                   
               
                  8,5961
               
                  51,8842
               
                  DE4117302
               
                  Holter Wald
               
                  *
               
                  313,76
               
                   
               
                  8,5764
               
                  51,8975
               
                  DE4118301
               
                  Senne mit Stapelager Senne
               
                  *
               
                  11 735,02
               
                   
               
                  8,6914
               
                  51,8064
               
                  DE4118303
               
                  Strotheniederung
               
                   
               
                  93,87
               
                   
               
                  8,8422
               
                  51,8197
               
                  DE4129301
               
                  Rohnberg, Westerberg und Köhlerholz bei Ilsenburg
               
                  *
               
                  448
               
                   
               
                  10,6658
               
                  51,8656
               
                  DE4131301
               
                  Ziegenberg, Augstberg und Horstberg bei Benzingerode
               
                  *
               
                  146
               
                   
               
                  10,8939
               
                  51,8275
               
                  DE4131302
               
                  Heers bei Blankenburg
               
                   
               
                  109
               
                   
               
                  10,9628
               
                  51,8178
               
                  DE4132301
               
                  Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg
               
                  *
               
                  261
               
                   
               
                  11,0903
               
                  51,8272
               
                  DE4132302
               
                  Hoppelberg bei Langenstein
               
                   
               
                  55
               
                   
               
                  11,0056
               
                  51,8392
               
                  DE4132303
               
                  Sand-Silberscharten-Standorte bei Quedlinburg
               
                  *
               
                  12,88
               
                   
               
                  11,11
               
                  51,8058
               
                  DE4202301
               
                  NSG Kranenburger Bruch
               
                   
               
                  118,47
               
                   
               
                  6,0381
               
                  51,7878
               
                  DE4202302
               
                  Reichswald
               
                   
               
                  582,74
               
                   
               
                  6,0556
               
                  51,7492
               
                  DE4203301
               
                  Wisseler Dünen
               
                   
               
                  70,97
               
                   
               
                  6,3025
               
                  51,7706
               
                  DE4203302
               
                  Kalflack
               
                  *
               
                  61,96
               
                   
               
                  6,2425
               
                  51,7914
               
                  DE4203303
               
                  NSG Grietherorter Altrhein
               
                  *
               
                  472,28
               
                   
               
                  6,3303
               
                  51,7975
               
                  DE4204301
               
                  NSG Reeser Schanz
               
                  *
               
                  71,13
               
                   
               
                  6,4117
               
                  51,7439
               
                  DE4204302
               
                  NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.
               
                  *
               
                  121,44
               
                   
               
                  6,4161
               
                  51,7206
               
                  DE4204303
               
                  NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung
               
                  *
               
                  45,35
               
                   
               
                  6,4353
               
                  51,7581
               
                  DE4204305
               
                  NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung
               
                   
               
                  60,97
               
                   
               
                  6,4828
               
                  51,7542
               
                  DE4204306
               
                  NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7  — 833,2  , nur Teilfl.
               
                  *
               
                  115,96
               
                   
               
                  6,4314
               
                  51,7067
               
                  DE4205301
               
                  Grosses Veen
               
                   
               
                  90,28
               
                   
               
                  6,5575
               
                  51,7153
               
                  DE4205302
               
                  Diersfordter Wald/Schnepfenberg
               
                  *
               
                  579,75
               
                   
               
                  6,5433
               
                  51,7092
               
                  DE4206301
               
                  Dämmer Wald
               
                   
               
                  209,82
               
                   
               
                  6,8028
               
                  51,7186
               
                  DE4207301
               
                  Lichtenhagen
               
                  *
               
                  99,9
               
                   
               
                  6,8408
               
                  51,7108
               
                  DE4207302
               
                  Üfter Mark
               
                   
               
                  33,9
               
                   
               
                  6,9003
               
                  51,7406
               
                  DE4207303
               
                  Kranenmeer
               
                   
               
                  9,79
               
                   
               
                  6,95
               
                  51,7858
               
                  DE4207304
               
                  Wienbecker Mühle
               
                   
               
                  1,62
               
                   
               
                  6,9961
               
                  51,7244
               
                  DE4208301
               
                  Bachsystem des Wienbaches
               
                   
               
                  40,5
               
                   
               
                  6,9558
               
                  51,7264
               
                  DE4208302
               
                  Holtwicker Wacholderheide
               
                   
               
                  5,66
               
                   
               
                  7,1275
               
                  51,7514
               
                  DE4209301
               
                  Gagelbruch Borkenberge
               
                  *
               
                  88,3
               
                   
               
                  7,2717
               
                  51,7767
               
                  DE4209302
               
                  Lippeaue
               
                  *
               
                  2 415,85
               
                   
               
                  7,0544
               
                  51,6878
               
                  DE4209303
               
                  Westruper Heide
               
                   
               
                  77,96
               
                   
               
                  7,2369
               
                  51,7375
               
                  DE4209304
               
                  Truppenübungsplatz Borkenberge
               
                  *
               
                  1 715,69
               
                   
               
                  7,2828
               
                  51,7683
               
                  DE4210302
               
                  Stever
               
                   
               
                  14,78
               
                   
               
                  7,4044
               
                  51,7108
               
                  DE4211301
               
                  Wälder Nordkirchen
               
                  *
               
                  325,63
               
            &n