Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/2352 ze dne 7. prosince 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2352 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 348/25
            
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/2352
   ze dne 7. prosince 2016
   o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (1), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 5 odst. 1 rozhodnutí 2013/34/SZBP Rada zmocnila Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 38 Smlouvy o Evropské unii týkajících se výkonu politické kontroly a strategického řízení mise EUTM Mali, včetně rozhodnutí o jmenování následných velitelů mise EU.
            
   
               (2)
            
               Dne 8. června 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/939 (2), kterým jmenoval brigádního generála Erica HARVENTA novým velitelem mise EU pro EUTM Mali.
            
   
               (3)
            
               Belgie doporučila, aby byl novým velitelem mise EU pro EUTM Mali jako nástupce brigádního generála Erica HARVENTA jmenován ode dne 19. prosince 2016 brigádní generál Peter DEVOGELAERE.
            
   
               (4)
            
               Vojenský výbor EU toto doporučení dne 31. října 2016 podpořil.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/939 by proto mělo být zrušeno.
            
   
               (6)
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Brigádní generál Peter DEVOGELAERE je jmenován velitelem mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) s účinkem od 19. prosince 2016.
   Článek 2
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/939 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 19. prosince 2016.
   
      V Bruselu dne 7. prosince 2016.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/939 ze dne 8. června 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/2298 (EUTM Mali/1/2016) (Úř. věst. L 155, 14.6.2016, s. 25).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.