Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2357 ze dne 19. prosince 2016 o nedostatečně účinném dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, pokud jde o osvědčení vydaná Řeckou akademií pro letecký výcvik a průkazy způsobilosti vydané na základě těchto osvědčení podle části 66 (oznámeno pod číslem C(2016) 8645)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2357 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 348/72
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2357
   ze dne 19. prosince 2016
   o nedostatečně účinném dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, pokud jde o osvědčení vydaná Řeckou akademií pro letecký výcvik a průkazy způsobilosti vydané na základě těchto osvědčení podle části 66
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8645)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem pro leteckou bezpečnost,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V únoru 2014 provedla Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) standardizační kontrolu letové způsobilosti (AIR.EL.02.2014) na Řeckém úřadu pro civilní letectví (Hellenic Civil Aviation Authority – HCAA). Během této kontroly byl zjištěn nesoulad, který vyvolává obavy ohledně bezpečnosti, pokud není včas napraven (zjištění třídy D), podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 628/2013 (2) o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění standardizačních kontrol a pro sledování uplatňování pravidel nařízení (ES) č. 216/2008.
            
   
               (2)
            
               Nesoulad se týkal údajného podvodu při zkouškách v organizaci pro výcvik v oblasti údržby schválené podle části 147, číslo schválení EL.147.0007, která je součástí Řecké akademie pro letecký výcvik (Hellenic Aviation Training Academy – HATA). Obavy ohledně bezpečnosti vyvstaly z důvodu možnosti, že personál osvědčující údržbu letadel získal průkazy způsobilosti podle části 66 na základě osvědčení o uznání, jež vydala akademie HATA podle přílohy III (část 66) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (3) na základě údajných podvodných činností, a vykonává práva a uvolňuje letadla do provozu po provedené údržbě bez potřebných základních znalostí o letadlech.
            
   
               (3)
            
               Dne 26. února 2014 úřad HCAA zrušil schválení akademie HATA a informoval všechny příslušné orgány členských států o možnosti, že akademie HATA vydala falešná osvědčení o uznání.
            
   
               (4)
            
               Dne 3. července 2014 se agentura a úřad HCAA dohodly na plánu nápravných opatření, jehož cílem bylo mimo jiné prošetřit osvědčení o uznání, jež byla použita k vydání průkazů způsobilosti podle části 66 příslušnými orgány členských států, a osvědčení o uznání, jež dosud k získání průkazů způsobilosti podle části 66 použita nebyla.
            
   
               (5)
            
               Dne 9. prosince 2014 agentura vydala bezpečnostní informační bulletin (SIB č.: 2014–32), v němž informovala o potenciálním bezpečnostním riziku spojeném s údajným podvodem při zkouškách v akademii HATA a příslušným orgánům členských států doporučila konkrétní opatření pro řešení této situace.
            
   
               (6)
            
               V dubnu 2016 agentura provedla další standardizační kontrolu na úřadu HCAA. V průběhu této kontroly agentura přezkoumala dohodnutý plán nápravných opatření a dospěla k závěru, že úřad HCAA nebyl schopen dohodnutá opatření náležitě provést v dohodnutých lhůtách. Agentura proto v květnu 2016 vydala pro úřad HCAA doplňující zprávu v souladu s čl. 22 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 628/2013.
            
   
               (7)
            
               Jelikož úřad HCAA neprovedl v případě akademie HATA dostatečná šetření ke zjištění údajného podvodu, jehož se tato organizace dopustila, a v plné míře neprošetřil průkazy způsobilosti podle části 66 vydané na základě osvědčení o uznání, jež vydala akademie HATA, potenciální bezpečnostní riziko přetrvává. Obavy se týkají osvědčení o uznání vydaných akademií HATA v případě zkoušek základních znalostí o technických modulech (moduly 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
            
   
               (8)
            
               Na základě výše uvedených skutečností požádala agentura Komisi, aby zajistila, že čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 přestane platit pro osvědčení o uznání v případě zkoušek základních znalostí o technických modulech, jež vydala akademie HATA, a pro průkazy způsobilosti podle části 66 vydané příslušnými orgány členských států na základě uvedených osvědčení o uznání. Agentura dále uvedla, že tyto příslušné orgány musí přijmout vhodná nápravná a ochranná opatření s cílem vyřešit bezpečnostní rizika.
            
   
               (9)
            
               V souladu s analýzou, kterou agentura provedla, Komise vyvozuje závěr, že situace vykazuje systémové selhání úřadu HCAA, pokud jde o jeho úkoly a povinnosti související s dohledem nad bezpečností provozu, což znamená nedostatečné záruky spojené s osvědčeními o uznání vydanými akademií HATA. Je proto nezbytné, aby dotčené příslušné orgány přijaly nápravná opatření, která za daných okolností zajistí požadovanou úroveň bezpečnosti,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nedostatečně účinné dodržování předpisů
   S nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly nejsou účinně v souladu tyto doklady:
   
               1.
            
               osvědčení o uznání v případě zkoušek základních znalostí o technických modulech, jež vydala akademie HATA podle bodu 147.A.145 písm. a) podbodu 4 a dodatku 3 přílohy IV (část 147) nařízení (EU) č. 1321/2014, která předkládá žadatel jako podklady pro vydání průkazu způsobilosti podle části 66 příslušnými orgány v souladu s bodem 66.B.100 přílohy III (část 66) uvedeného nařízení;
            
   
               2.
            
               průkazy způsobilosti k údržbě letadel podle části 66 vydané příslušnými orgány v souladu s přílohou III (část 66) nařízení (EU) č. 1321/2014 na základě osvědčení o uznání v případě zkoušek základních znalosti o technických modulech, jež vydala akademie HATA podle bodu 147.A.145 písm. a) podbodu 4 a dodatku 3 přílohy IV (část 147) uvedeného nařízení.
            
   Článek 2
   Nápravná opatření
   1.   Příslušné orgány, které vydaly průkazy způsobilosti podle části 66 na základě osvědčení o uznání v případě zkoušek základních znalosti o technických modulech vydaných akademií HATA, provedou do 3 měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí opětovné posouzení každého dotčeného průkazu způsobilosti podle části 66, přičemž zohlední doporučení uvedená v bezpečnostním informačním bulletinu EASA SIB č. 2014-32, jehož poslední znění vydala agentura dne 9. prosince 2014, aniž by bylo dotčeno toto rozhodnutí.
   2.   Po dokončení tohoto opětovného posouzení příslušné orgány:
   
               a)
            
               v případech odůvodněných s ohledem na článek 1 omezí, pozastaví či zruší platnost průkazu způsobilosti podle části 66 v souladu s bodem 66.B.500 přílohy III (část 66); a
            
   
               b)
            
               v každém případě poskytnou Komisi a agentuře výsledky opětovného posouzení.
            
   Článek 3
   Určení a zveřejnění
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 628/2013 ze dne 28. června 2013 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění standardizačních kontrol a pro sledování uplatňování pravidel nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 736/2006 (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 46).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.