Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2360 ze dne 28. listopadu 2016 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o akvizici a vzájemném poskytování služeb

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2360 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 350/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2360
   ze dne 28. listopadu 2016
   o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o akvizici a vzájemném poskytování služeb
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy, ve spojení s čl. 218 odst. 5 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle článku 42 Smlouvy o EU může Unie provádět vojenské operace mimo své území. Za účelem přípravy těchto operací by se mimo území Unie mohla konat rovněž vojenská cvičení.
            
   
               (2)
            
               Tyto operace mohou pro potřeby velitelství a kontingentů členských států nasazených do operací vyžadovat logistickou podporu, dodávky a služby, které nejsou členské státy vždy schopny poskytnout.
            
   
               (3)
            
               Existuje rovněž možnost, že velitelství nebo vnitrostátní kontingenty nasazené do operací mohou být požádány a připraveny poskytnout logistickou podporu, dodávky a služby jednotkám Spojených států amerických nacházejícím se v prostoru operace.
            
   
               (4)
            
               Podle čl. 41 odst. 2 Smlouvy o EU mají operační výdaje vzniklé v souvislosti s vojenskými operacemi hradit členské státy. S ohledem na uvedené ustanovení není Unie oprávněna činit závazky, které by mohly mít finanční důsledky pro členské státy.
            
   
               (5)
            
               V oblasti financování vojenských operací Unie je oprávněn jednat jménem členských států mechanismus Athena zřízený rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/528 (1).
            
   
               (6)
            
               Poté, co Rada dne 17. listopadu 2015 přijala rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku sjednala Dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o akvizici a vzájemném poskytování služeb (dále jen „dohoda“).
            
   
               (7)
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.
            
   
               (8)
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o akvizici a vzájemném poskytování služeb se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Unii.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 ze dne 27. března 2015 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena) a o zrušení rozhodnutí 2011/871/SZBP (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 39).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.