Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2365 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví tiskopisy pro hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje a kontrol souvisejících s tradičními vlastními zdroji podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2365 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 350/24
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2016/2365
   ze dne 19. prosince 2016,
   kterým se stanoví tiskopisy pro hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje a kontrol souvisejících s tradičními vlastními zdroji podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí Komise 97/245/ES, Euratom (2) stanoví postupy, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí 97/245/ES, Euratom má jeden právní základ – nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (3). Poté, co vstoupilo v platnost rozhodnutí Rady 2014/335/EU (4), upravují předávání informací Komisi členskými státy dvě nařízení Rady: nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014 a nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 (5). Proto je pro každé z těchto nařízení vhodné přijmout samostatné prováděcí rozhodnutí Komise. Ustanovení týkající se vzorů účetních výkazů nároků na vlastní zdroje a tiskopisu pro podávání zpráv o nedobytných částkách odpovídajících nárokům na vlastní zdroje obsažená v rozhodnutí 97/245/ES, Euratom byla začleněna do prováděcího rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2366 (6). Ustanovení týkající se tiskopisů a vzoru pro hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje a kontrol souvisejících s tradičními vlastními zdroji obsažená v rozhodnutí 97/245/ES, Euratom by měla být začleněna do tohoto rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Případy podvodů a nesrovnalostí by měly být hlášeny strukturovaným způsobem.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutí 97/245/ES, Euratom požaduje, aby členské státy sdělily Komisi informace týkající se orgánů a agentur odpovědných za hlášení. Je nezbytné stanovit, aby členské státy rovněž informovaly Komisi o jakýchkoli změnách týkajících se těchto informací.
            
   
               (5)
            
               Aby bylo zajištěno, že členské státy budou co nejdříve používat tiskopisy v posledním znění, zejména pokud jde o sazbu nákladů, které si členské státy ponechávají k pokrytí nákladů na výběr, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost a být použitelné od data svého zveřejnění.
            
   
               (6)
            
               Z důvodu zajištění souladu by se toto rozhodnutí a prováděcí rozhodnutí (EU, Euratom) 2016/2366 měla použít od téhož data,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Zprávy o zjištěných podvodech a nesrovnalostech týkajících se nároků přesahujících 10 000 EUR podávají členské státy na tiskopise stanoveném v příloze I tohoto rozhodnutí a podrobné informace o stavu řešení jednotlivých případů zjištěných podvodů nebo nesrovnalostí již dříve Komisi oznámených, u nichž dosud nebyla podána zpráva o vybrání, nevybrání nebo zrušení nároku podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014, podávají členské státy na tiskopise stanoveném v příloze II tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Pro výroční zprávu o kontrolách souvisejících s tradičními vlastními zdroji uvedenou v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014 použijí členské státy tiskopis stanovený v příloze III tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Členské státy sdělí Komisi informace o úřadech nebo subjektech odpovědných za vypracování a zasílání zpráv a podrobných informací uvedených v článku 1 a zpráv uvedených v článku 2. Členské státy rovněž informují Komisi o všech změnách informací týkajících se těchto úřadů nebo subjektů.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 29.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 97/245/ES, Euratom ze dne 20. března 1997 o postupech, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 97, 12.4.1997, s. 12).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 39).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2366 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví vzory účetních výkazů nároků na vlastní zdroje a tiskopis pro podávávání zpráv o nedobytných částkách odpovídajících nárokům na vlastní zdroje podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 (viz strana 30 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.