Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2366 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví vzory účetních výkazů nároků na vlastní zdroje a tiskopis pro podávávání zpráv o nedobytných částkách odpovídajících nárokům na vlastní zdroje podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2366 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 350/30
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2016/2366
   ze dne 19. prosince 2016,
   kterým se stanoví vzory účetních výkazů nároků na vlastní zdroje a tiskopis pro podávávání zpráv o nedobytných částkách odpovídajících nárokům na vlastní zdroje podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (1), a zejména na čl. 6 odst. 4 a čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí Komise 97/245/ES, Euratom (2) stanoví postupy, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí 97/245/ES, Euratom má jeden právní základ – nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (3). Poté, co vstoupilo v platnost rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (4), upravují předávání informací Komisi členskými státy dvě nařízení Rady: nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014 (5) a nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014. Proto je pro každé z těchto nařízení vhodné přijmout samostatné prováděcí rozhodnutí Komise. Ustanovení týkající se tiskopisů a vzoru pro hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje a kontrol souvisejících s tradičními vlastními zdroji obsažená v rozhodnutí 97/245/ES, Euratom byla začleněna do prováděcího rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2365 (6). Ustanovení týkající se vzorů účetních výkazů nároků na vlastní zdroje a tiskopisu pro podávání zpráv o nedobytných částkách odpovídajících nárokům na vlastní zdroje obsažená v rozhodnutí 97/245/ES, Euratom by měla být začleněna do tohoto rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Aby mohly být měsíční výkazy z účtů A a B hlášeny strukturovaným způsobem, měly by být stanoveny vzory pro jejich předávání.
            
   
               (4)
            
               Vzory účetních výkazů nároků na vlastní zdroje by měly odrážet úpravu sazby nákladů na výběr, které si mají členské státy ponechat při výběru tradičních vlastních zdrojů, jak stanoví rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutí 97/245/ES, Euratom požaduje, aby členské státy sdělily Komisi informace týkající se orgánů a agentur odpovědných za hlášení. Je nezbytné stanovit, aby členské státy rovněž informovaly Komisi o jakýchkoli změnách týkajících se těchto informací.
            
   
               (6)
            
               Z důvodu jasnosti a právní jistoty by rozhodnutí 97/245/ES, Euratom mělo být zrušeno.
            
   
               (7)
            
               Aby bylo zajištěno, že členské státy budou co nejdříve používat tiskopisy v posledním znění, zejména pokud jde o sazbu nákladů, které si členské státy ponechávají k pokrytí nákladů na výběr, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost a být použitelné od data svého zveřejnění.
            
   
               (8)
            
               Z důvodu zajištění souladu by se toto rozhodnutí a prováděcí rozhodnutí (EU, Euratom) 2016/2365 měla použít od téhož data,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účetní výkazy nároků na vlastní zdroje uvedené v čl. 6 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 použijí členské státy vzory stanovené v přílohách I, II, III a IV tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Pro zprávy o částkách, které nelze vybrat a které odpovídají nárokům na vlastní zdroje, uvedené v čl. 13 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 použijí členské státy tiskopis stanovený v příloze V tohoto rozhodnutí. Uvedené zprávy předávají pomocí elektronického správního a informačního systému.
   Článek 3
   Členské státy sdělí Komisi informace o úřadech nebo subjektech odpovědných za vypracování a zasílání výkazů uvedených v článku 1 a zpráv uvedených v článku 2. Členské státy rovněž informují Komisi o všech změnách informací týkajících se těchto úřadů nebo subjektů.
   Článek 4
   Rozhodnutí 97/245/ES, Euratom se zrušuje.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 39.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 97/245/ES, Euratom ze dne 20. března 1997 o postupech, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 97, 12.4.1997, s. 12).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 29).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2365 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví tiskopisy pro hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje a kontrol souvisejících s tradičními vlastními zdroji podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 (viz strana 24 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
      
      
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.