Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2367 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8977) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2367 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 350/42
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2367
      ze dne 21. prosince 2016,
      kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 8977)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích v Dánsku, Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
               
      
                  (2)
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v uvedených ochranných pásmech a pásmech dozoru, mají být zachována alespoň do dat stanovených v příloze uvedeného rozhodnutí. Uvedená data zohledňují požadovanou dobu trvání opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
               
      
                  (3)
               
                  V návaznosti na další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v Unii, konkrétně v Německu, Francii, Maďarsku, Nizozemsku a Polsku, byla příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 změněna prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2016/2219 (5) a (EU) 2016/2279 (6), a to za účelem změny oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 tak, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace v Unii a vymezení nových ochranných pásem a pásem dozoru příslušnými orgány těchto členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
               
      
                  (4)
               
                  Od data změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2279 oznámily Německo, Francie, Maďarsko, Nizozemsko a Polsko Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích mimo oblasti v současnosti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek.
               
      
                  (5)
               
                  Rovněž Bulharsko a Spojené království nyní oznámily Komisi ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích na svém území, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a také přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek. Uvedené dva členské státy nejsou v současnosti v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny.
               
      
                  (6)
               
                  Komise opatření, jež Bulharsko, Německo, Francie, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko a Spojené království v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.
               
      
                  (7)
               
                  Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Německem, Francií, Maďarskem, Nizozemskem a Polskem urychleně popsat změny ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace. Oblasti, které jsou pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny v současnosti, by proto měly být změněny.
               
      
                  (8)
               
                  Kromě toho je rovněž nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem a Spojeným královstvím urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být dále změněna tak, aby zahrnovala oblasti vymezené v souladu s uvedenou směrnicí jako ochranná pásma a pásma dozoru v Bulharsku a ve Spojeném království.
               
      
                  (9)
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala změny ochranných pásem a pásem dozoru a doby trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
               
      
                  (10)
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (11)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 21. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 75).
      
         (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2219 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 334, 9.12.2016, s. 52).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2279 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 71).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 před položku pro Dánsko se vkládá nová položka pro Bulharsko, která zní:
                                 
                                    „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             
                                                VIDIN
                                             
                                          
                                             Municipality of Vidin:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vidin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Novoseltzi
                                                      
                                          
                                             7.1.2017
                                          
                                             Municipality of Novo selo:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Novo selo
                                                      
                                          
                                             7.1.2017
                                          
                                             
                                                VRAZA
                                             
                                          
                                             Municipality of Vratza:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dabnika
                                                      
                                          
                                             9.1.2017
                                          
                                             
                                                PLOVDIV
                                             
                                          
                                             Municipality of Maritza:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Manole
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Manoslkoe Konare
                                                      
                                          
                                             9.1.2017“
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 položky pro Německo, Francii, Maďarsko a Nizozemsko se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Německo
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             
                                                SACHSEN-ANHALT
                                             
                                          
                                             
                                                Landkreis Jerichower Land
                                             
                                             In der Gemeinde Burg der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Detershagen
                                                      
                                          
                                             13.1.2017
                                          
                                             
                                                Landkreis Jerichower Land
                                             
                                             In der Gemeinde Möser die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Möser Stadt
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hohenwarthe
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Schermen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Pietzpuhl
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Lostau
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Körbelitz
                                                      
                                          
                                             13.1.2017
                                          
                                             
                                                HESSEN
                                             
                                          
                                             
                                                Hochtaunuskreis
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Die Stadt Königstein
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt
                                                      
                                          
                                             23.12.2016
                                          
                                             
                                                Main-Taunus-Kreis
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus
                                                      
                                          
                                             23.12.2016
                                          
                                             
                                                NIEDERSACHSEN
                                             
                                          
                                             
                                                Landkreis Vechta
                                             
                                             Ausgehend von der Kreisgrenze Osnabrück, entlang des Osterdammer Bergbaches; bis zur Straße Zuschläge; In nördlicher Richtung Moorweg; Vom Moorweg westliche Richtung zur Straße Im Pfeil; Von der Straße Im Pfeil in nördlicher Richtung bis zu der Straße Auf den Kuhlen; Weiter bis zur Teichstraße; In nördlicher Richtung bis zur Dammer Straße; Die Dammer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Stiege; Die Straße Stiege in nördlicher Richtung bis zur Lembrucher Straße; Die Lembrucher Straße in westlicher Richtung bis zur Abfahrt Straße Bokern; Der Straße Bokern entlang in nordöstlicher Richtung bis zur Abfahrt Bergfeine; Der Straße Bergfeine folgend bis zur Straße Klünenberg; Der Straße Klünenberg in östlicher Richtung bis zur ersten Abfahrt rechts; Der Straße Klünenberg in südlicher Richtung bis zum Von-Galen-Weg; Den Von-Galen-Weg in östlicher Richtung bis zur Kirchstraße; Die Kirchstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Wiehenkämpen; Der Straße Wiehenkämpen in östlicher Richtung bis zur Straße Heemke; Der Straße Heemke in östlicher Richtung entlang des Riederwalles bis zum Randkanal; Dem Randkanal folgend in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Diepholz; Der Kreisgrenze (Hunte) in südwestlicher Richtung folgend bis zum Dümmersee; Der Kreisgrenze um dem Dümmersee folgend bis zum Osterdammer Bergbach
                                          
                                             6.1.2017
                                          
                                             
                                                Landkreis Diepholz
                                             
                                             Der im Landkreis Diepholz liegende Teil des Sperrbezirks wird westlich begrenzt durch die Landkreisgrenze des Landkreises Vechta und nördlich, südlich und östlich durch das Ufer des Dümmer Sees
                                          
                                             6.1.2017
                                          
                                             
                                                Landkreis Osnabrück
                                             
                                             Gemeinde Bohmte mit dem nördlichen Teilgebiet, das begrenzt ist durch:
                                             Beginn nördliche Kreisgrenze am Schnittpunkt Randkanal, der Kreisgrenze in südöstlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Fluss Hunte und Randkanal, dem Randkanal in nördlicher Richtung folgend bis zum zweiten Zulauf des Hunter-Randgrabens, dem Hunter-Randgraben in westlicher Richtung folgend bis zur K422 (Fischerstatt), dem Graben in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in den Borringhauser Graben, dem Borringhauser Graben in nördlicher Richtung folgend bis zum Kreisgrenzgraben
                                          
                                             6.1.2017
                                          
                                             
                                                NORDRHEIN-WESTFALEN
                                             
                                          
                                             
                                                Landkreis Soest
                                             
                                             Breienweg (Schmerlecke) in nördlicher Richtung bis Aahweg, Aahweg bis K49, K49 in östlicher Richtung bis Hahnebrink, Hahnebrink bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis B55, B55 in südlicher Richtung bis zur Brücke am Völlinghauser Weg, Völlinghauser Weg in östlicher Richtung bis Bahnhofstraße, Bahnhofstraße in südlicher Richtung bis Höhe A44, den Eisenbahngleisen folgend in südlicher Richtung bis Mellricher Straße (Anröchte), Mellricher Straße in westlicher Richtung bis Anröchter Straße/K23, K23/Anröchter Straße bis Mittelstraße, Mittelstraße bis Schützenstraße, Schützenstraße in westlicher Richtung bis Dorfstraße, Dorfstraße bis Soestweg, Soestweg in westlicher Richtung bis Zum Kirchenholz, Zum Kirchenholz in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße/L747 in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze/Neuengeseker Warte, Gemeindegrenze von Anröchte in nördlicher Richtung bis Gemeindegrenze Erwitte, Gemeindegrenze Erwitte in nord-westlicher Richtung bis Seringhauser Straße, Seringhauser Straße 100 m in östlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis Breienweg (Schmerlecke)
                                          
                                             8.1.2017
                                          
                                 
                                    Členský stát: Francie
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron (foyers ALMAYRAC et LACAPELLE):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         TREVIEN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINT-MARCEL-CAMPES
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         ALMAYRAC
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         COMBEFA
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MOUZIEYS-PANENS
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINT-MARTIN-LAGUEPIE
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CORDES-SUR-CIEL
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         VIRAC
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SALLES
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LACAPELLE-SEGALAR
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CARMAUX
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         BOURNAZEL
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINTE-GEMME
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MONESTIES
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LABASTIDE-GABAUSSE
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LE SEGUR
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LAGUEPIE
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LAPARROUQUIAL
                                                      
                                          
                                             9.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées (foyer IBOS):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         GER
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         IBOS
                                                      
                                          
                                             5.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques (foyer ESPOEY):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LUCGARIER
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         GOMER
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         HOURS
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         ESPOEY
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LIVRON
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         BARZUN
                                                      
                                          
                                             11.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer MONBAHUS):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MONBAHUS
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MONVIEL
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SEGALAS
                                                      
                                          
                                             9.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans le département du Gers (foyer de Mansenpuy):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SEREMPUY
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MANSENPUY
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINT-ANTONIN
                                                      
                                          
                                             9.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans le département du Gers et des Landes:
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LAURAET
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         BEAUMONT
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MOUCHAN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MONLEZUN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINT-JUSTIN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         RICOURT
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         PALLANNE
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         EAUZE
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CRAVENCERES
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         NOGARO
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         AVERON-BERGELLE
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         ESPAS
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SEAILLES
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CAUPENNE-D'ARMAGNAC
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SALLES-D'ARMAGNAC
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         EUGENIE-LES-BAINS
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CLASSUN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINT-LOUBOUER
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         BAHUS-SOUBIRAN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         PROJAN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         AURENSAN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LANNUX
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SEGOS
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SARRON
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         SAINT-AGNET
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LATRILLE
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LE VIGNAU
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CAZERES-SUR-L'ARDOUR
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LUSSAGNET
                                                      
                                          
                                             9.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans le département des Landes (foyer Laujuzan):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MORMES
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LAUJUZAN
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MONLEZUN-D'ARMAGNAC
                                                      
                                          
                                             11.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans le département du Gers Landes (foyer MAULEON-D'ARMAGNAC):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         MAULEON D'ARMAGNAC
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         ESTANG
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CASTEX-D'ARMAGNAC
                                                      
                                          
                                             11.1.2017
                                          
                                             Les municipalités suivantes dans le département de l'Aveyron (foyer Tayrac):
                                             
                                                          
                                                      
                                                         CASTELMARY
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         LA SALVETAT-PEYRALES
                                                      
                                             
                                                          
                                                      
                                                         TAYRAC
                                                      
                                          
                                             5.1.2017
                                          
                                 
                                    Členský stát: Maďarsko
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km
                                             Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km
                                             Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km
                                             Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.
                                             Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.
                                             Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km
                                             Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km
                                             Déli irányba haladva a megyehatárig
                                             A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig
                                             A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km
                                             A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km
                                             A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km
                                             Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km
                                             Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig
                                             Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig
                                             Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az
                                             N46,469738 és az E19,8422, és az
                                             N46,474649 és az E19,866126, és az
                                             N46,406722 és az E19,864139, és az
                                             N46,411634 és az E19,883893, és az
                                             N46,630573 és az E19,536706, és az
                                             N46,628228 és az E19,548682, és az
                                             N46,63177 és az E19,603322, és az
                                             N46,626579 és az E19,652752, és az
                                             N46,568135 és az E19,629595, és az
                                             N46,593654 és az E19,64934, és az
                                             N46,567552 és az E19,679839, és az
                                             N46,569787 és az E19,692051, és az
                                             N46,544216 és az E19,717363, és az
                                             N46,516493 és az E19,760571, és az
                                             N46,555731 és az E19,786764, és az
                                             N46,5381 és az E19,8205, és az
                                             N46,5411 és az E19,8313, és az
                                             N 46,584928 és az E19,675551, és az
                                             N46,533851 és az E 19,811515, és az
                                             N46,47774167 és az E19,86573056, és az
                                             N46,484255 és az E19,792816, és az
                                             N46,615774 és az E19,51889, és az
                                             N46,56963889 és az E19,62801111, és az
                                             N46.55130833 és az E19.67718611, és az
                                             N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az
                                             N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167
                                             GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             2.1.2017
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete
                                          
                                             23.12.2016
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete
                                          
                                             5.1.2017
                                          
                                             Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             31.12.2016
                                          
                                             Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             23.12.2016
                                          
                                             Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             24.12.2016
                                          
                                             Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete
                                          
                                             27.12.2016
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             28.12.2016
                                          
                                             Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             27.12.2016
                                          
                                             Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             31.12.2016
                                          
                                             Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete
                                          
                                             2.1.2017
                                          
                                             Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             2.1.2017
                                          
                                             Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             5.1.2017
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásának az N46.931868 és az E19.519266GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                             8.1.2017
                                          
                                             Hajdú-Bihar megye Hajdúböszörményi járásának az N47.754332 és az E21.338786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső része
                                          
                                             13.1.2017
                                          
                                 
                                    Členský stát: Nizozemsko
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             
                                                Biddinghuizen II
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olsterweg.
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Olsterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Olderbroekerweg N709
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Olderbroekerweg N709 volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Strandgaperweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Strandgaperweg volgen in noodwestelijke vervolgens in oostelijke richting en vervolgens weer in noordwestelijke richting tot aan Mosseltocht
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Van Mosseltocht in noordwestelijke richting over betonpad tot aan Mosselweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Mosselweg overstekend via betonpad tot aan Kokkeltocht
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Van Kokkeltocht in noordwestelijke richting via betonpad tot aan Kokkelweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Van Kokkelweg via betonpad in noodwestelijke richting tot aan Hoge vaart (water)
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Swifterweg (N710)
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Biddinghuizen III
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olstertocht
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Olstertocht volgen in noordoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water)
                                                      
                                          
                                             23.12.2016
                                          
                                             
                                                Abbega
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vanaf de kruising van de N359 en de A7, de A7 volgen in oostelijke richting tot aan de Hottingawei
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Hottingawei volgen in noordelijke richting tot aan de Ingenawei
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Ingenawei volgen in oostzuidelijke richting tot aan de Monumentwei
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Monumentwei volgen in zuidelijke richting tot aan de A7
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De A7 volgen in oostzuidelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Alde Himdyk
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Alde Himdyk volgen in westelijke richting overgaand in Skerdyk volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Parallelwei tot aan de De Cingel
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De De Cingel volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuidwesthoekweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Zuidwesthoekweg volgen in westelijke richting overgaand in Nijesyl in zuidelijke richting tot aan de Alde Skatting
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Alde Skatting volgen in zuidelijke richting tot aan de Lytshuzen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Lytshuzen vogen in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in de Rigedyk overgaand in de Hagenadyk tot aan de Breksdyk
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Breksdyk volgen in noordelijke richting overgaand in de Stasjonsleane tot aan de Spoorlijn Sneek-Stavoren
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Spoorlijn Sneek-Stavoren volgen in westelijke richting tot aan de De Ry.
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De De Ryp volgen in noordelijke richting overgaand in de Rijpsterweg overgaand in de Doarpswei tot aan de Mardyk
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Mardyk volgen in westelijke richting tot aan het water Opfeart
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Het water Opfeart volgen in noordelijke richting tot aan de Arkumerlaan
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Arkumerlaan volgen in noordoostelijke richting overgaand in Arkum tot aan de Hemdijk
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Hemdijk volgen in westnoordelijke richting tot aan de Waltaweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Waltaweg volgen in noordelijke richting tot aan de Singel
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Singel volgen in westelijke richting tot aan de N359
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De N359 volgen in noordelijke richting tot aan de A7
                                                      
                                          
                                             4.1.2017
                                          
                                             
                                                Hiaure
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vanaf splitsing Hantumerweg – Seepmaweg de Seepmaweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Langeweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Langeweg volgen tot aan de Nesserweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Nesserweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Dongeraweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Dongeraweg volgen tot aan de Bollingwier
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Bollingwier volgen in zuidelijke richting tot aan de Bartensweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Bartensweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Grytmansweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Grytmansweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Dokkumerweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Dokkumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan de waterloop (Jellegat)
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De waterloop (Jellegat) volgen in zuidelijke richting tot aan de Lauwersseeweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Lauwersseeweg (N361) volgen in zuidwestelijke richting tot aan de Rondweg West
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Rondweg West volgen in noordelijke richting tot aan de Birdaarderstraatweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Birdaarderstraatweg volgen in westelijke richting tot aan de Klaarkampsterweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Klaarkampsterweg volgen in noordelijke richting tot aan de Tange
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Tange volgen in noordoostelijke richting tot aan de Buorren
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Buorren volgen in noordelijke richting tot aan de Van Kleffensweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Van Kleffensweg volgen in westelijke richting tot de watergang (Raardervaart)
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De watergang (Raardervaart) overgaand in Holwertervaart volgen in noordwestelijke richting tot aan de Heilige weg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Heilige weg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Dokkumerweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Dokkumerweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Poeleweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Poeleweg volgen in noordelijke richting overgaand in de Lania
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Lania volgen tot de kruising van de Holleweg – Fetseweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vanaf de kruising van de Holleweg – Fetseweg de watergang volgen in noordoostelijke – noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Ternaarderweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Hantumerweg volgen in noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Seepmaweg
                                                      
                                          
                                             9.1.2017
                                          
                                             
                                                Kamperveen
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Niersallee
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan de N763
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorperstraatweg tot aan de Weeren
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijkerwoldweg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het Drontermeer
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg
                                                      
                                          
                                             8.1.2017“
                                          
                              
                     
                                 c)
                              
                                 položka pro Polsko se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Polsko
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             W mieście Gorzów Wielkopolski poczynając od strony północnej biegnie ulicą Wylotową, od skrzyżowania z ulicą Skrajną, w kierunku południowo – wschodnim, aż do skrzyżowania ulic: Wylotowa, Świetlana i Borkowska. W tym miejscu następuje załamanie granicy w kierunku południowym, wzdłuż ul. Kościelnej do skrzyżowania z ulicą Kwiatową. W tym miejscu następuje zmiana przebiegu granicy na kierunku wschodnim, do skraju lasu. Następnie wzdłuż skraju lasu do ulicy Migdałowej. Z punktu na skraju lasu przy ul. Migdałowej granica, przecinając las, biegnie do skrzyżowania dróg leśnych, przy południowym skraju lasu. Dalej, wzdłuż granicy lasu, w kierunku południowo-wschodnim, do początku ulicy Gajowej, gdzie następuje załamanie w kierunku południowo-zachodnim, do skrzyżowania ulicy Łubinowej z drogą polną. Dalszy przebieg: w kierunku południowym, do ulicy Gorzowskiej, a następnie do skrzyżowania ulicy Gorzowskiej z ulicą Chabrową. Następnie granica wzdłuż ul. Chabrowej biegnie do jej skrzyżowania z ul. Słonecznikową, w pobliżu torów kolejowych. Dalszy przebieg granicy: wzdłuż ściany lasu, w kierunku zachodnim. Na skraju lasu, przy ul. Słonecznikowej granica załamuje się w kierunku południowym, do ul. Tulipanowej. Kolejnym punktem załamania granicy jest narożnik obszaru leśnego, znajdującego się pomiędzy ulicą Tulipanową, a drogą szybkiego ruchu S3. Po przecięciu drogi S3 granica biegnie do ul. Kwiatu paproci, w kierunku południowo-zachodnim. Następnie drogą leśną będącą przedłużeniem ul. Kwiatu paproci granica dochodzi do dojazdu pożarowego nr 11, gdzie skręca w kierunku zachodnim i poprzez ul. Brzozowiecką dochodzi do narożnika obszaru leśnego. Dalszy przebieg granicy jest po skraju lasu, w kierunku zachodnim. Po przecięciu ul. Jeziornej granicy obszaru, cały czas biegnąc wzdłuż ściany lasu, granica przecina kanał – Jezioro Glinik – miejscowość Glinik. Dalszy przebieg granicy w kierunku zachodnim wzdłuż ściany lasu aż do skrzyżowania ul. Lipowej z drogą leśną prowadzącą do jeziora Glinik. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż ul. Lipowej, w kierunku południowozachodnim, aż do przecięcia z duktem leśnym, gdzie skręca w kierunku północnym i najpierw duktem leśnym, a następnie drogą polną, dochodzi do ul. Dziersławickiej. Dalszy przebieg wzdłuż ulicy Dziersławickiej, w kierunku północno-zachodnim, do przecięcia linii wysokiego napięcia, z ulicą Kolonijną w miejscowości Białobłocie. W tym miejscu granica obszaru biegnie wzdłuż linii wysokiego napięcia w kierunku północnowschodnim. Po przecięciu kanału Bema granica obszaru biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy lasu, do skrzyżowania ul. Tajemniczej z ul. Przyjazną. Następnie skręca w kierunku północnym, wzdłuż ul. Przyjaznej do granicy miasta Gorzowa, leżącej na skrzyżowaniu ul. Przyjazna, Bratnia, Dobra, Sulęcińska. Dalszy przebieg granicy obszaru nr 1 jest w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy miasta Gorzowa, a następnie wzdłuż pozostałości linii kolejowej, do przecięcia z drogą szybkiego ruchu S3. Następnie granica obszaru przecina linię kolejową, ul. Poznańską, przy skrzyżowaniu z ulicą ks. Leona Bindera, i zmierza w kierunku północno – wschodnim, do skrzyżowania ul. Ziemiańskiej z Gospodarską. Dalszy przebieg w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Gospodarskiej. Po przecięciu ul. Strażackiej granica obszaru biegnie do skrzyżowania ul. Wylotowej i Skrajnej, w którym to miejscu rozpoczęto opis granicy obszaru zapowietrzonego
                                          
                                             25.12.2016
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznański), obszar biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodnim, i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulicą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z droga idąca w kierunku Orzelca. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim, do granic wschodnich miejscowości Orzelec, przy wschodnich granicach miejscowości Orzelec linia granicy skręca w kierunku popołudniowym w dukt leśny. Duktem leśnym linia granicy idzie w kierunku zachodnim, aż do ul. Księżycowej w miejscowości Dziersławice. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Księżycowej, w kierunku północnym, i pod skosem skręca w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Dziersławice, do drogi krajowej nr 22. Następnie, w miejscowości Dziersławice, linia granicy idzie wzdłuż drogi krajowej nr 22 aż do skraju lasu (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej: ul;. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miejscowości Gorzów i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S 3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa, gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzów, i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodnim, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie)
                                          
                                             5.1.2017
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             Poczynając od miejscowości Maszewo, ul. Prosta, linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Prostej do zbiegu z ul. Kolonijną, będącą przedłużeniem ul. Prostej. U zbiegu tych ulic linia granicy skręca w kierunku południowym przez tereny rolne, do zakrętu drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Zacisze w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, do skraju lasu. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż krawędzi lasu, do miejsca, w którym las przedzielony jest droga utwardzoną, i dalej, w kierunku południowo – wschodnim, przebiega do ul. Południowej, w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy idzie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi gruntowej z duktem leśnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowym w las, do drogi utwardzonej, w północnej części miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi utwardzonej w kierunku północno – wschodnim, do wschodniej strony miejscowości Orzelec, i następnie biegnie lasem, w kierunku południowym, przecinając linię energetyczną. By następnie dalej lasem, skręcić w kierunku południowo-zachodnim, do drogi krajowej nr 22. Następnie linia granicy przecina drogę krajową w kierunku zachodnim, idąc do wschodniej części miejscowości Kiełpin. Następnie linia granicy przebiega w kierunku północnym, przez wschodnią część miejscowości Kiełpin i dalej biegnie, w kierunku północno – zachodnim, do granic powiatów: Gorzowskiego i Sulęcińskiego, do południowo – zachodniej części miejscowości Płonica. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż miejscowości Płonica, drogą, do miejscowości Dzierżów. Następnie, w miejscowości Dzierżów, przy Kościele, skręca w kierunku północno – wschodnim, do ulicy Platynowej, a następnie biegnie wzdłuż drogi, do ulicy Leśnej. Następnie ulica Leśną, linia granicy biegnie w kierunku północnym do skraju lasu, a następnie, w kierunku północno wschodnim, biegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej do drogi krajowej nr 22. Następnie linia skręca w kierunku południowym, wzdłuż drogi krajowej nr 22, do skrzyżowania z ulicą Bratnią, stanowiącą wjazd do miejscowości Łagodzin. Następnie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż ulicy Bratniej, do skraju lasu, i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, idąc skrajem lasu, mijając ul. Pomocną, idzie do ul. Przyjaznej w miejscowości Łagodzin. Następnie, w miejscowości Łagodzin, biegnie ul. Przyjazną w kierunku południowym, w kierunku ul. Tajemniczej. Następnie linia granicy skręca w kierunku wschodnim, i biegnie ulicą Tajemniczą do skrzyżowania ulic Tajemnicza, Spokojna i Zagrodowa. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym ulicą Zagrodową (droga utwardzona), i następnie biegnie w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej do posesji Zagrodowa 6. Następnie, od posesji, linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, aż do ulicy Niebieskiej, przecinając ulicę Letnią. Następnie linia granicy w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowo – wschodnim, do ulicy Granitowej, w miejscowości Maszewo, w połowie odcinka pomiędzy ul. Niebieską a Prostą. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym, do ul. Prostej, skąd zaczęto opis
                                          
                                             9.1.2017
                                          
                                             W województwie podkarpackim:
                                             Obszar obejmujący miejscowości: Wapowce, Łętownia i Bełwin w gminie Przemyśl oraz Tarnawce w gminie Krasiczyn.
                                             Obszar ograniczony:
                                             Od strony północnej wzdłuż granicy północnej miejscowości Bełwin obejmując tę miejscowość, dalej linia obszaru biegnie w kierunku północnym do granicy lasu i 0,5 km w głąb lasu. W tym miejscu zmiana przebiegu granicy w stronę wschodnią i dalej terenem leśnym do miejscowości Łętownia, obejmując tę miejscowość dalej w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą wojewódzką 884 i dalej przez rzekę San, następnie wzdłuż jej zachodniego brzegu do miejscowości Tarnawce obejmując od strony południowej tę miejscowość i dalej linia obszaru przebiega w kierunku zachodnim w stronę rzeki San, przekracza ją poniżej zakola rzeki biegnąc dalej wzdłuż południowego jej brzegu w kierunku północno-zachodnim aż do drogi wojewódzkiej nr 884 omijając od strony północnej miejscowość Korytniki. Dalej w kierunku północno zachodnim zmieniając kierunek na północny litym terenem leśnym w kierunku skraju lasu omijając od zachodniej strony Górę Karczmarową zmieniając kierunek na północno wschodni i biegnie nadal przez obszar leśny do granicy lasu wyznaczonej przez drogę utwardzoną Łętowiankę. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na południe skrajem lasu wzdłuż drogi utwardzonej Łętowianka do miejscowości Bełwin skąd zaczęto opis
                                          
                                             10.1.2017“
                                          
                              
                     
                                 d)
                              
                                 za položku pro Švédsko se vkládá nová položka pro Spojené království, která zní:
                                 
                                    „Členský stát: Spojené království
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             Area comprising: Those parts of Lincolnshire Country (ADNS code 00153) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.4292 and E0.0603
                                          
                                             9.1.2017“
                                          
                              
                  
         
                     2)
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 před položku pro Dánsko se vkládá nová položka pro Bulharsko, která zní:
                                 
                                    „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             
                                                VIDIN
                                             
                                          
                                             Municipality of Vidin:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dunavtzi
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bukovetz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bela Rada
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Ruptzi
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Inovo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Pokrayna
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kutovo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Mayor Uzunovo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dinkovitza
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         General Marinovo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Slana Bara
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kapitanovtzi
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Akatzievo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Antimovo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Tarnyane
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Mayor Uzunovo
                                                      
                                          
                                             16.1.2017
                                          
                                             Municipality of Bergovo:
                                             
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vrav
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kudelim
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Gamzovo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Tiyanovtzi
                                                      
                                          
                                             16.1.2017
                                          
                                             Municipality of Novo selo:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Florentin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Yasen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Negovanovtzi
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vinarovo
                                                      
                                          
                                             16.1.2017
                                          
                                             Municipality of Vidin:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vidin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Novoseltzi
                                                      
                                          
                                             8.1.2017 do 16.1.2017
                                          
                                             Municipality of Novo selo:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Novo selo
                                                      
                                          
                                             8.1.2017 do 16.1.2017
                                          
                                             
                                                VRATZA
                                             
                                          
                                             Municipality of Vratza:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Beli izvor
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Nefela
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vlasatitza
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Lilyatche
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Tchiren
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kostelevo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Veseletz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Zgorigrad
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vratza
                                                      
                                          
                                             18.1.2017
                                          
                                             Municipality of Vratza:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dabnika
                                                      
                                          
                                             10.1.2017 do 18.1.2017
                                          
                                             
                                                PLOVDIV
                                             
                                          
                                             Municipality of Maritza:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Trilistnik
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Rogosh
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Skutare
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Yasno pole
                                                      
                                          
                                             18.1.2017
                                          
                                             Municipality of Sadovo:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Sadovo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Cheshnegirovo
                                                      
                                          
                                             18.1.2017
                                          
                                             Municipality of Rakovski:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Stryama
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Belozem
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Chalakovi
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Shishmantzi
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Rakovski
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Tchekeritza
                                                      
                                          
                                             18.1.2017
                                          
                                             Municipality of Maritza:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Manole
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Manoslkoe Konare
                                                      
                                          
                                             10.1.2017 do 18.1.2017“
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 položky pro Německo, Francii, Maďarsko a Nizozemsko se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Německo
                                 
                                 
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                             
                                                MECKLENBURG-VORPOMMERN
                                             
                                          
                                             
                                                Landkreis Rostock
                                             
                                             Die Gemeinde Kirch Mulsow gesamt
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Rostock
                                             
                                             In der Gemeinde Jürgenshagen die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Klein Sein
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Moltenow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Klein Gnemern
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Ulrikenhof
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Rostock
                                             
                                             In der Gemeinde Bernitt die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Glambeck
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Jabelitz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Göllin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Käterhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Käterhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hermannshagen
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Rostock
                                             
                                             In der Gemeinde Cariner
                                                Land der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Klein Mulsow
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Jesendorf die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Büschow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neperstorf
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Warin die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Allwardtshof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Mankmoos
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Pennewitt
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Pennewitt
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Benz die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Benz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Gamehl
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Goldebee
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kalsow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Warkstorf
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Lübow der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Levetzow
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Hornstorf die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hornstorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kritzow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Rohlstorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Rüggow
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Neuburg die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hagebök
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Ilow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kartlow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Lischow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Madsow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Nantrow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Farpen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Nantrow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neuburg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neuendorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Steinhausen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Tatow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vogelsang
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Zarnekow
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neukloster
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Rügkamp
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Ravensruh
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Sellin
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Lübberstorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Lüdersdorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neumühle
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Glasin die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Babst
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Glasin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Groß Tessin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Poischendorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Strameuß
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Warnkenhagen
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Passe die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Alt Poorstorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Goldberg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Höltingsdorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Poorstorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Passee
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Tüzen
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Züsow die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bäbelin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Teplitz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wakendorf
                                                      
                                          
                                             30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neuhof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Nevern
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)
                                                      
                                          
                                             22.12.2016 do 30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Glasin die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Perniek
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Pinnowhof
                                                      
                                          
                                             22.12.2016 do 30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Nordwestmecklenburg
                                             
                                             In der Gemeinde Züsow die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Züsow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Tollow
                                                      
                                          
                                             22.12.2016 do 30.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Stadt Torgelow der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Torgelow-Holländerei
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hoppenwalde
                                                      
                                             sowie den Wohnsiedlungen
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Eggesiner Teerofen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Karpin
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bellin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Berndshof
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             Gemeinde Mönkebude
                                             
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             Gemeinde Leopoldshagen
                                             
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             Gemeinde Meiersberg
                                             
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Jädkemühl
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Starkenloch
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Luckow die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Luckow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Christiansberg
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             Gemeinde Vogelsang-Warsin
                                             
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Lübs die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Lübs
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Annenhof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Millnitz
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Blumenthal
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Louisenhof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Sprengersfelde
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Voigdehagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Andershof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Devin
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Zitterpenningshagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Teschenhagen
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Stadt Grimmen die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hohenwarth
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Stoltenhagen
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Glashagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kakernehl
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wittenhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Windebrak
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bookhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Elmenhorst
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Elmenhorst
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             Gemeinde Zarrendorf gesamt
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Willershusen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wüst Eldena
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Willerswalde
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bartmannshagen
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             Gemeinde Lietzow gesamt
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             Gemeinde Sagard gesamt
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Glowe die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Polchow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bobbin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Spyker
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Baldereck
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             Gemeinde Seebad
                                                Lohme gesamt
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Glewitz
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Gustow die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Prosnitz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Sissow
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Venzvitz
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Prora
                                                      
                                          
                                             22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Gneven der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Vorbeck
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kritzow
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Barnin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hof Barnin
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bülow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Prestin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Runow
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Augustenhof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Basthorst
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Crivitz, Stadt
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Gädebehn
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kladow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Muchelwitz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bahnstrecke
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wessin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Badegow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Radepohl
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Demen der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Buerbeck
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Zapel
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Zapel-Hof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Zapel-Ausbau
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Goldenbow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Ruthenbeck
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Ruthenbeck und Bahnhof
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kladrum
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Zölkow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Groß Niendorf
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dabel
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Turloff
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dabel-Woland
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dessin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kobrow I
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kobrow II
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Stieten
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wamckow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Seehof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hof Schönfeld
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Obere Seen und Wendfeld
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Peeschen
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Golchen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Alt Necheln
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neu Necheln
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Gustävel
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Holzendorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Müsselmow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Weberin
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wendorf
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Jülchendorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kaarz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Schönlage
                                                      
                                          
                                             26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             Stadt Ueckermünde
                                             
                                          
                                             18.12.2016 do 26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             Gemeinde Grambin
                                             
                                          
                                             18.12.2016 do 26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Liepgarten
                                                      
                                          
                                             18.12.2016 do 26.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Jager
                                                      
                                          
                                             13.12.2016 do 22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Mannhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wilmshagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hildebrandshagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Altenhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Klein Behnkenhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Behnkendorf
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Groß Behnkenhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Engelswacht
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Miltzow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Klein Miltzow
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Reinkenhagen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hankenhagen
                                                      
                                          
                                             11.12.2016 do 22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Sassnitz
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Dargast
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Werder
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Buddenhagen
                                                      
                                          
                                             11.12.2016 do 22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast
                                          
                                             11.12.2016 do 22.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Ludwigslust-Parchim
                                             
                                             In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Demen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Kobande
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Venzkow
                                                      
                                          
                                             18.12.2016 do 26.12.2016
                                          
                                             
                                                SACHSEN-ANHALT
                                             
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             Gemeinde Ditfurt
                                             
                                          
                                             28.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Gersdorfer Burg
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Morgenrot
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Münchenhof
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Quarmbeck
                                                      
                                          
                                             28.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Asmusstedt
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Badeborn
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Opperode
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Radisleben
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Rieder
                                                      
                                          
                                             28.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             In der Stadt Harzgerode die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Hänichen
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Mägdesprung
                                                      
                                          
                                             28.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Timmenrode
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Wienrode
                                                      
                                          
                                             28.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             In der Stadt Thale die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Friedrichsbrunn
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Neinstedt
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Warnstedt
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Weddersleben
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Westerhausen
                                                      
                                          
                                             28.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Quarmbeck
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Bad Suderode
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Gernrode
                                                      
                                          
                                             20.12.2016 do 29.12.2016
                                          
                                             
                                                Landkreis Harz
                                             
                                             In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         Ortsteil Rieder
                                                      
                                          
                                             20.12.2016 do 29.12.2016
               &nbs