Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2369 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2369 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 356/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2369
   ze dne 11. listopadu 2016
   o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91, čl. 100 odst. 2 a čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 19. ledna 2009 zmocnila Rada Komisi ke sjednání vícestranné obchodní dohody jménem Unie a jejích členských států s členskými zeměmi Andského společenství, které sdílejí cíl dosáhnout ambiciózní, ucelené a vyvážené obchodní dohody.
            
   
               (2)
            
               Dne 26. června 2012 Unie podepsala Obchodní dohodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“). Dohoda se prozatímně provádí od 1. března 2013 ve vztahu k Peru a od 1. srpna 2013 ve vztahu ke Kolumbii.
            
   
               (3)
            
               Článek 329 dohody obsahuje ustanovení o přistoupení dalších členských zemí Andského společenství k dohodě.
            
   
               (4)
            
               V roce 2014 se uskutečnila jednání mezi Unií a Ekvádorem o protokolu o přistoupení k dohodě. Tato jednání byla dokončena dne 17. července 2014.
            
   
               (5)
            
               V souladu s čl. 329 odst. 4 dohody bylo znění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (dále jen „protokol“) schváleno Výborem pro obchod zřízeným na základě dohody na jeho zasedání dne 8. února 2016.
            
   
               (6)
            
               Protokol by měl být podepsán jménem Unie a prozatímně prováděn až do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření. Prozatímní provádění protokolu upravuje jeho čl. 27 odst. 4. V důsledku prozatímního provádění protokolu se má prozatímně provádět i dohoda samotná.
            
   
               (7)
            
               Prozatímním prováděním stanoveným tímto rozhodnutím není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy podle Smluv.
            
   
               (8)
            
               Protokol by neměl být vykládán tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, jichž je možné se přímo dovolávat u soudů Unie nebo členských států,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Podpis Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie se schvaluje s výhradou jeho uzavření.
   2.   Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Unie provádí protokol prozatímně mezi sebou a Ekvádorem na základě jeho čl. 27 odst. 4 (2) až do dokončení postupů nezbytných pro uzavření protokolu. V důsledku toho Unie provádí prozatímně ustanovení dohody, s výjimkou jejího článku 2, čl. 202 odst. 1 a článků 291 a 292, v souladu s čl. 330 odst. 3 dohody až do dokončení postupů nezbytných pro uzavření uvedeného protokolu.
   Článek 4
   Protokol nesmí být vykládán tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, jichž je možné se přímo dovolávat u soudů Unie nebo členských států.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 11. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3.
   
      (2)  Datum, od kterého bude protokol prozatímně prováděn, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.