Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/2380 ze dne 13. prosince 2016 o prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2380 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/57
            
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/2380
   ze dne 13. prosince 2016
   o prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
   (EUMM GEORGIA/1/2016) POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/452/SZBP ze dne 12. srpna 2010 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle rozhodnutí 2010/452/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor zmocněn v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy k přijímání vhodných rozhodnutí týkajících se politické kontroly a strategického řízení Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
   
               (2)
            
               Dne 19. prosince 2014 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí 2014/952/EU (EUMM EORGIA/1/2014) (2), kterým byl pan Kęstutis JANKAUSKAS jmenován vedoucím mise EUMM Georgia na období od 15. prosince 2014 do 14. prosince 2015.
            
   
               (3)
            
               Dne 13. listopadu 2015 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2015/2200 (EUMM GEORGIA/1/2015) (3), kterým prodloužil mandát pan Kęstutise JANKAUSKASE jako vedoucího mise EUMM Georgia na období od 15. prosince 2015 do 14. prosince 2016.
            
   
               (4)
            
               Dne 12. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2238 (4), kterým prodloužila mandát mise EUMM Georgia na období od 15. prosince 2016 do 14. prosince 2018.
            
   
               (5)
            
               Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla, aby byl mandát pana Kęstutise JANKAUSKASE jako vedoucího mise EUMM Georgia prodloužen na období od 15. prosince 2016 do 14. prosince 2017,
            
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mandát pana Kęstutise JANKAUSKASE jako vedoucího mise EUMM Georgia se prodlužuje do 14. prosince 2017.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 13. prosince 2016.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 43.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUMM Georgia/1/2014 ze dne 19. prosince 2014 o jmenování vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 369, 24.12.2014, s. 78).
   
      (3)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/2200 ze dne 13. listopadu 2015 o prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2015) (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 40).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2238 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 337, 13.12.2016, s. 15).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.