Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2382 ze dne 21. prosince 2016, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje rozhodnutí 2013/189/SZBP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2382 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/60
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2382
   ze dne 21. prosince 2016,
   kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje rozhodnutí 2013/189/SZBP
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. července 2005 přijala Rada společnou akci 2005/575/SZBP, kterou se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (dále jen „EBOŠ“) (1). Tuto společnou akci nahradila společná akce Rady 2008/550/SZBP (2). Uvedená společná akce pak byla zrušena rozhodnutím Rady 2013/189/SZBP (3).
            
   
               (2)
            
               V listopadu 2008 přijala Rada evropskou iniciativu pro výměnu mladých důstojníků, vytvořenou po vzoru programu Erasmus (4), a dohodla se, že skupina pověřená prováděním má zasedat v rámci výkonné akademické rady EBOŠ.
            
   
               (3)
            
               Dne 15. července 2016 se řídící výbor EBOŠ dohodl na doporučeních ohledně budoucích perspektiv EBOŠ.
            
   
               (4)
            
               Odborná příprava a vzdělávání v rámci EBOŠ mají probíhat v oblasti SBOP/SZBP, včetně oblastí stabilizace konfliktů, řešení konfliktů a podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj.
            
   
               (5)
            
               Ačkoli by EBOŠ měla využívat především vyslaný personál, může být nezbytné obsadit místa administrativního a finančního asistenta smluvním zaměstnancem.
            
   
               (6)
            
               Podle rozhodnutí Rady 2010/427/EU (5) by ESVČ měla EBOŠ poskytovat podporu, kterou předtím zajišťoval generální sekretariát Rady,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   KAPITOLA I
   
      ZŘÍZENÍ, POSLÁNÍ, CÍLE A ÚKOLY
   
   Článek 1
   Zřízení
   Zřizuje se Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ).
   Článek 2
   Poslání
   EBOŠ poskytuje na evropské úrovni odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) Unie v širším kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) s cílem vytvořit a podporovat mezi civilním a vojenským personálem jednotné chápání SBOP a SZBP a prostřednictvím odborné přípravy a vzdělávání (dále jen „odborná příprava a vzdělávání EBOŠ“) určovat a šířit osvědčené postupy týkající se různých otázek spojených se SBOP a SZBP.
   Článek 3
   Cíle
   Cílem EBOŠ je:
   
               a)
            
               dále posilovat společnou evropskou bezpečnostní a obrannou kulturu v Unii a prosazovat zásady stanovené v čl. 21 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii mimo Unii;
            
   
               b)
            
               podporovat lepší chápání SBOP jako zásadně důležité součásti SZBP;
            
   
               c)
            
               poskytovat subjektům Unie personál s potřebnými znalostmi, který je schopen efektivně pracovat na všech záležitostech v oblasti SBOP a SZBP;
            
   
               d)
            
               poskytovat správním orgánům a zaměstnancům členských států personál s potřebnými znalostmi a obeznámený s politikami, orgány a postupy Unie v oblasti SBOP a SZBP;
            
   
               e)
            
               zajišťovat u personálu misí a operací SBOP jednotné chápání zásad fungování misí a operací SBOP a pocit společné evropské identity;
            
   
               f)
            
               poskytovat odbornou přípravu a vzdělávání v reakci na potřeby odborné přípravy a vzdělávání u misí a operací SBOP;
            
   
               g)
            
               podporovat partnerství Unie v oblasti SBOP a SZBP, zejména partnerství se zeměmi účastnícími se misí SBOP;
            
   
               h)
            
               podporovat civilní řešení krizí, a to i v oblasti předcházení konfliktům, a vytváření nebo zachovávání podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj;
            
   
               i)
            
               propagovat evropskou iniciativu pro výměnu mladých důstojníků;
            
   
               j)
            
               pomáhat v rozvoji profesionálních vztahů a styků mezi účastníky odborné přípravy a vzdělávání.
            
   V případě potřeby je třeba věnovat pozornost zajištění slučitelnosti s ostatními činnostmi Unie.
   Článek 4
   Úkoly EBOŠ
   1.   Hlavním úkolem EBOŠ je v souladu s jejím posláním a cíli organizovat a poskytovat odbornou přípravu a vzdělávání EBOŠ v oblasti SBOP/SZBP.
   2.   Odborná příprava a vzdělávání v rámci EBOŠ zahrnuje:
   
               a)
            
               základní a pokročilé kurzy podporující obecné porozumění SBOP a SZBP;
            
   
               b)
            
               kurzy rozvíjející vůdčí kvality;
            
   
               c)
            
               kurzy přímo podporující mise a operace SBOP, včetně odborné přípravy a vzdělávání před nasazením nebo v průběhu misí a operací;
            
   
               d)
            
               kurzy podporující partnerství EU a země podílející se na misích a operacích;
            
   
               e)
            
               moduly na podporu odborné přípravy a vzdělávání pro civilní a vojenské účely v oblasti SBOP a SZBP;
            
   
               f)
            
               kurzy, semináře, programy a konference SBOP a SZBP pro odborné publikum nebo se speciálním zaměřením;
            
   
               g)
            
               společné moduly organizované v rámci evropské iniciativy pro výměnu mladých důstojníků, inspirované programem Erasmus.
            
   EBOŠ bude rovněž podporovat a propagovat evropské semestry a společné magisterské programy s využitím výše zmíněných společných modulů podle pododstavce 1, i když se formálně nejedná o odbornou přípravu a vzdělávání EBOŠ.
   O další činnosti v oblasti odborné přípravy a vzdělávání rozhoduje řídící výbor uvedený v článku 9 (dále jen „výbor“).
   3.   Kromě činností uvedených v odstavci 2 EBOŠ zejména:
   
               a)
            
               podporuje vztahy, které mají být navázány mezi ústavy uvedenými v čl. 5 odst. 1 a začleněnými do sítě uvedené v témže odstavci (dále jen „síť“);
            
   
               b)
            
               provozuje a dále rozvíjí systém elektronického učení k podpoře odborné přípravy a vzdělávání v oblasti SBOP a SZBP nebo, ve výjimečných případech, k samostatné odborné přípravě a vzdělávání;
            
   
               c)
            
               navrhuje a vytváří materiály pro odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti SBOP a SZBP, přičemž rovněž vychází z již existujících příslušných materiálů;
            
   
               d)
            
               podporuje sdružení absolventů pro bývalé účastníky odborné přípravy;
            
   
               e)
            
               podporuje výměnné programy v oblasti SBOP/SZBP mezi ústavy odborné přípravy a vzdělávání v jednotlivých členských státech;
            
   
               f)
            
               jedná jako administrátor pro oblasti (compartment administrator) v modulu Schoolmaster projektu Goalkeeper a prostřednictvím tohoto modulu poskytuje příspěvky k ročnímu programu odborné přípravy Unie v oblasti SBOP;
            
   
               g)
            
               poskytuje podporu řízení odborné přípravy a vzdělávání v oblasti předcházení konfliktům, civilního řešení krizí, vytváření nebo zachovávání podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj a iniciativ k reformě bezpečnostního sektoru, jakož i zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti a hybridních hrozbách;
            
   
               h)
            
               pořádá a řídí výroční konferenci sítě sdružující civilní i vojenské odborníky na odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti SBOP z ústavů odborné přípravy a vzdělávání a ministerstev členských států a případně též významné vnější subjekty činné v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, a
            
   
               i)
            
               udržuje vztahy s příslušnými aktéry v oblasti svobody, bezpečnosti a práva a v oblasti rozvoje a spolupráce a s příslušnými mezinárodními organizacemi.
            
   KAPITOLA II
   
      ORGANIZACE
   
   Článek 5
   Síť
   1.   EBOŠ je organizována jako síť spojující civilní a vojenské ústavy, vysoké školy, akademie, univerzity, instituce a jiné subjekty zabývající se otázkami bezpečnostní a obranné politiky v rámci Unie, určené členskými státy, jakož i Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS).
   EBOŠ naváže úzké vztahy s orgány Unie a příslušnými subjekty Unie, zejména s:
   
               a)
            
               Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL),
            
   
               b)
            
               Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex),
            
   
               c)
            
               Evropskou obrannou agenturou (EDA),
            
   
               d)
            
               Satelitním střediskem Evropské unie (EU SatCen) a
            
   
               e)
            
               Evropským policejním úřadem (Europol).
            
   2.   Tam, kde je to vhodné, mohou mezinárodní, mezivládní, vládní nebo nevládní organizace získat status „přidruženého partnera sítě“; podrobné podmínky pro toto přidružení dohodne řídící výbor.
   3.   EBOŠ plní své úkoly pod obecným vedením vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).
   Článek 6
   Úloha Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti
   1.   Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS) je součástí sítě EBOŠ a jako takový spolupracuje s EBOŠ tím, že pro účely odborné přípravy EBOŠ v mezích svých možností zpřístupňuje své odborné znalosti a schopnosti v oblasti shromažďování poznatků, mimo jiné prostřednictvím publikací EUISS.
   2.   EUISS konkrétně zajišťuje přednášky analytiků EUISS a přispívá k dalšímu rozvoji obsahu systému elektronického učení EBOŠ.
   3.   EUISS rovněž podporuje sdružení absolventů EBOŠ.
   Článek 7
   Způsobilost k právům a právním úkonům
   1.   EBOŠ má nezbytnou způsobilost k právům a právním úkonům, aby mohla:
   
               a)
            
               plnit
            
   
               b)
            
               uzavírat smlouvy a správní ujednání nezbytné pro své fungování, vysílat pracovníky a nabírat smluvní pracovníky; pořizovat zařízení, zejména pro výuku;
            
   
               c)
            
               být držitelem bankovních účtů a
            
   
               d)
            
               vystupovat před soudem.
            
   2.   Veškeré závazky, které mohou vyplynout ze smluv uzavřených EBOŠ, jsou kryty z finančních prostředků dostupných podle článků 16 a 17.
   Článek 8
   Organizační struktura
   Orgány EBOŠ jsou:
   
               a)
            
               řídící výbor (dále jen „výbor“), který odpovídá za celkovou koordinaci a řízení odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ;
            
   
               b)
            
               výkonná akademická rada (dále jen „rada“), která odpovídá za zajištění kvality a soudržnosti odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ;
            
   
               c)
            
               vedoucí EBOŠ (dále jen „vedoucí“), jediný zákonný zástupce EBOŠ, který odpovídá za finanční a správní řízení EBOŠ a napomáhá výboru a radě, pokud jde o organizaci a řízení aktivit EBOŠ;
            
   
               d)
            
               sekretariát EBOŠ (dále jen „sekretariát“), který je nápomocen vedoucímu při plnění jeho úkolů, a zejména radě pro účely zajištění celkové kvality a soudržnosti odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ.
            
   Článek 9
   Řídící výbor
   1.   Rozhodovacím orgánem EBOŠ je řídící výbor, do kterého každý členský stát jmenuje jednoho zástupce. Každý člen výboru může být zastupován nebo doprovázen náhradníkem.
   2.   Členy řídícího výboru mohou na zasedání výboru doprovázet odborníci.
   3.   Řídícímu výboru předsedá zástupce vysokého představitele s odpovídající zkušeností. Řídícímu výbor zasedá alespoň čtyřikrát ročně.
   4.   Zástupci zemí přistupujících k Unii se mohou zasedání řídícího výboru účastnit jako aktivní pozorovatelé.
   5.   Zasedání řídícího výboru se bez hlasovacího práva účastní vedoucí, další zaměstnanci EBOŠ, předseda rady a případně předsedové jednotlivých složení rady, jakož i zástupce Komise a jiných orgánů EU, včetně ESVČ.
   6.   Řídící výbor má tyto úkoly:
   
               a)
            
               schvalovat a pravidelně přezkoumávat koncepci odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ a zohledňovat přitom dohodnuté požadavky na odbornou přípravu a vzdělávání EBOŠ;
            
   
               b)
            
               schvalovat roční učební plán EBOŠ;
            
   
               c)
            
               vybírat a prioritizovat činnosti odborné přípravy a vzdělávání, které mají probíhat v rámci EBOŠ, s přihlédnutím ke zdrojům, jež má EBOŠ k dispozici, jakož i ke stanoveným požadavkům v oblasti odborné přípravy a vzdělávání;
            
   
               d)
            
               vybírat hostitelský členský stát nebo státy, v nichž se bude odborná příprava a vzdělávání EBOŠ konat, a ústavy, které tuto přípravu povedou;
            
   
               e)
            
               rozhodovat o otevření možnosti, že se v obecném politickém rámci vymezeném Politickým a bezpečnostním výborem zúčastní konkrétních činností odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ třetí země;
            
   
               f)
            
               přijímat učební osnovy pro veškerou odbornou přípravu a vzdělávání EBOŠ;
            
   
               g)
            
               zohledňovat zprávy hodnotící učební kurzy;
            
   
               h)
            
               brát na vědomí obecnou výroční zprávu o odborné přípravě a vzdělávání EBOŠ a přijímat doporučení uvedená ve zprávě, která mají být postoupena příslušným útvarům Rady;
            
   
               i)
            
               poskytovat obecné pokyny k práci rady;
            
   
               j)
            
               jmenovat předsedy výkonné akademické rady a jejích jednotlivých složení;
            
   
               k)
            
               přijímat nezbytná rozhodnutí týkající se fungování EBOŠ, nepříslušejí-li tato rozhodnutí jiným orgánům;
            
   
               l)
            
               na návrh vedoucího schvalovat roční rozpočet a případné opravné rozpočty;
            
   
               m)
            
               schvalovat roční účetní závěrky a udělovat vedoucímu absolutorium;
            
   
               n)
            
               schvalovat další pravidla týkající se výdajů spravovaných EBOŠ;
            
   
               o)
            
               schvalovat případné finanční dohody nebo technická ujednání s Komisí, ESVČ, některou z agentur Unie nebo členskými státy týkající se financování nebo provádění výdajů EBOŠ;
            
   
               p)
            
               přispívat k procesu výběru vedoucího v souladu s čl. 11 odst. 3.
            
   7.   Řídící výbor přijme svůj jednací řád.
   8.   Kromě případu stanoveného v čl. 2 odst. 6 finančních pravidel týkajících se výdajů financovaných EBOŠ a jejího financování rozhoduje řídící výbor kvalifikovanou většinou, jak je stanovena v čl. 16 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.
   Článek 10
   Výkonná akademická rada
   1.   Rada se skládá z vyšších představitelů civilních a vojenských ústavů a jiných subjektů určených členskými státy na podporu provádění odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ a z ředitele EUISS nebo jeho zástupce.
   2.   Předsedu rady jmenuje řídící výbor z řad členů rady.
   3.   K účasti na zasedáních rady jsou zváni zástupci Komise a ESVČ.
   4.   Vyšší představitelé přidružených partnerů sítě jsou zváni k účasti na zasedáních rady jako aktivní pozorovatelé.
   5.   Na zasedání mohou být přizváni akademičtí odborníci a vyšší úředníci z unijních a vnitrostátních orgánů a institucí jako pozorovatelé. Je-li to v jednotlivých případech vhodné, mohou být k účasti na zasedáních rady přizváni akademičtí odborníci a zástupci vyšších úředníků z ústavů, jež nejsou členy sítě.
   6.   Rada má tyto úkoly:
   
               a)
            
               poskytovat řídícímu výboru akademické poradenství a doporučení;
            
   
               b)
            
               prostřednictvím sítě provádět schválený roční učební plán;
            
   
               c)
            
               vykonávat dohled nad systémem elektronického učení;
            
   
               d)
            
               vytvářet učební osnovy pro veškerou odbornou přípravu a vzdělávání EBOŠ;
            
   
               e)
            
               zajišťovat celkovou koordinaci odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ mezi všemi ústavy;
            
   
               f)
            
               hodnotit úroveň odborné přípravy a vzdělávání uskutečněných v předchozím akademickém roce;
            
   
               g)
            
               předkládat řídícímu výboru návrhy na odbornou přípravu a vzdělávání pro následující akademický rok;
            
   
               h)
            
               zajišťovat systematické hodnocení veškeré odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ a schvalovat zprávy hodnotící učební kurzy;
            
   
               i)
            
               podílet se na návrhu výroční zprávy o činnosti EBOŠ;
            
   
               j)
            
               podporovat provádění evropské iniciativy pro výměnu mladých důstojníků, inspirované programem Erasmus.
            
   7.   Za účelem plnění svých úkolů se rada může scházet v různých složeních zaměřených na různé projekty. Řídící výbor se dohodne na těchto složeních a rada vypracuje pravidla a postupy pro vytváření a fungování takových složení. Každé z těchto složení rady podá o svých činnostech alespoň jednou ročně zprávu celé radě a poté může být jeho mandát prodloužen.
   8.   Podporu a pomoc radě a každému z jejích složení poskytuje jeden člen sekretariátu EBOŠ. Účastní zasedání bez hlasovacího práva. Může také současně zasedáním předsedat, pokud nelze určit jiného kandidáta.
   9.   Jednací řád rady a každého z jejích složení přijímá výbor.
   Článek 11
   Vedoucí
   1.   Vedoucí:
   
               a)
            
               odpovídá za činnosti EBOŠ;
            
   
               b)
            
               je jediným statutárním zástupcem EBOŠ;
            
   
               c)
            
               odpovídá za finanční a správní řízení EBOŠ;
            
   
               d)
            
               poskytuje poradenství výboru a radě a podporuje jejich práci; a
            
   
               e)
            
               působí jako zástupce EBOŠ pro odbornou přípravu a vzdělávání v rámci sítě i mimo ni.
            
   2.   Kandidáti na místo vedoucího musí mít uznávanou dlouhodobou odbornost a zkušenost v oblasti odborné přípravy a vzdělávání. Kandidáty na místo vedoucího mohou navrhovat členské státy. O toto místo se mohou v souladu s příslušnými pravidly ucházet zaměstnanci orgánů Unie a ESVČ.
   3.   Za předběžný výběr odpovídá vysoký představitel. Komise pro předběžný výběr kandidátů je tvořena třemi zástupci ESVČ. Předsedá jí předseda výboru. Na základě výsledků předběžného výběru předloží vysoký představitel výboru doporučení s užším seznamem alespoň tří kandidátů, seřazeným podle preferencí komise pro předběžný výběr. Alespoň polovina kandidátů na užším seznamu by měla pocházet z členských států. Kandidáti představí výboru svou vizi pro EBOŠ a členské státy poté budou vyzvány, aby v písemném a tajném hlasování sestavily pořadí kandidátů. Vedoucí bude jmenován vysokou představitelkou jako zaměstnanec ESVČ.
   4.   Vedoucí má zejména tyto úkoly:
   
               a)
            
               činí veškeré nezbytné kroky, včetně přijímání interních správních pokynů a zveřejňování oznámení, aby zajistil účinné fungování činností EBOŠ;
            
   
               b)
            
               vypracovává předběžný návrh výroční zprávy EBOŠ a na základě návrhů rady i předběžný návrh pracovního programu EBOŠ určený k předložení řídícímu výboru;
            
   
               c)
            
               koordinuje provádění pracovního programu EBOŠ;
            
   
               d)
            
               udržuje kontakty s příslušnými orgány v členských státech;
            
   
               e)
            
               udržuje kontakty s příslušnými externími subjekty odborné přípravy v oblasti SBOP a SZBP;
            
   
               f)
            
               v případě potřeby uzavírá technická ujednání o odborné přípravě a vzdělávání EBOŠ s příslušnými orgány a subjekty odborné přípravy a vzdělávání v oblasti SBOP/SZBP;
            
   
               g)
            
               plní jakékoliv další úkoly svěřené mu řídícím výborem.
            
   5.   Vedoucí odpovídá za její finanční a správní řízení, a zejména:
   
               a)
            
               sestavuje a předkládá řídícímu výboru veškeré návrhy rozpočtu;
            
   
               b)
            
               přijímá rozpočty po jejich schválení řídícím výborem;
            
   
               c)
            
               je schvalující osobou pro rozpočet EBOŠ;
            
   
               d)
            
               jménem EBOŠ zakládá bankovní účet nebo účty;
            
   
               e)
            
               sjednává a předkládá řídícímu výboru a uzavírá veškeré finanční dohody nebo technická ujednání s Komisí, ESVČ nebo členskými státy týkající se financování nebo provádění výdajů EBOŠ;
            
   
               f)
            
               za pomoci výběrové komise vybírá personál sekretariátu;
            
   
               g)
            
               jménem EBOŠ sjednává a podepisuje všechny výměny dopisů týkající se vysílání personálu sekretariátu k EBOŠ;
            
   
               h)
            
               jménem EBOŠ sjednává a podepisuje všechny pracovní smlouvy personálu placeného z rozpočtu EBOŠ;
            
   
               i)
            
               vystupuje zpravidla jako zástupce EBOŠ pro účely veškerých právních aktů s finančními dopady;
            
   
               j)
            
               předkládá řídícímu výboru roční účetní závěrku EBOŠ.
            
   6.   Vedoucí odpovídá za svou činnost výboru.
   Článek 12
   Sekretariát EBOŠ
   1.   Sekretariát je nápomocen vedoucímu při plnění jeho úkolů;
   2.   Sekretariát poskytuje řídícímu výboru, radě ve všech jejích složeních a ústavům podporu při řízení, koordinaci a organizaci odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ.
   3.   Sekretariát poskytuje radě podporu a pomoc při zajišťování celkové kvality a soudržnosti odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ a toho, aby průběžně odpovídaly rozvoji politiky Unie. Zejména přispívá k zajištění toho, aby všechny fáze poskytování odborné přípravy a vzdělávání, od vypracování učebních osnov a obsahu po metodický přístup, odrážely co nejvyšší standardy;
   4.   Každý ústav, který tvoří síť EBOŠ, určí kontaktní místo pro styk se sekretariátem, které se zabývá organizačními a správními otázkami spojenými s organizací odborné přípravy a vzdělávání v rámci EBOŠ;
   5.   Sekretariát úzce spolupracuje s Komisí a ESVČ.
   Článek 13
   Personál EBOŠ
   1.   Personál EBOŠ tvoří:
   
               a)
            
               zaměstnanci vyslaní k EBOŠ orgány Unie, ESVČ a subjekty EU;
            
   
               b)
            
               národní odborníci vyslaní k EBOŠ členskými státy;
            
   
               c)
            
               smluvní zaměstnanci, pokud na místo administrativního a finančního asistenta nebyl určen žádný národní odborník, a po schválení řídícím výborem.
            
   2.   EBOŠ může přijímat stážisty a hostující vědecké pracovníky.
   3.   Řídící výbor rozhoduje spolu s rozpočtem i o počtu zaměstnanců EBOŠ, který musí být přímo navázán na počet činností v oblasti odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ a další úkoly vymezené v článku 4.
   4.   Na národní odborníky vyslané k EBOŠ členskými státy se s nezbytnými obměnami použije rozhodnutí vysoké představitelky, kterým se stanoví pravidla pro národní odborníky vyslané k ESVČ (6). Na personál vyslaný k EBOŠ orgány Evropské unie, včetně smluvních zaměstnanců placených z rozpočtu EBOŠ, se vztahuje služební řád úředníků Unie.
   5.   Na návrh vysokého představitele vymezí řídící výbor v případě potřeby podmínky pro stážisty a hostující vědecké pracovníky.
   6.   Zaměstnanci EBOŠ bez předchozího písemného souhlasu vedoucího nemohou jménem EBOŠ uzavírat smlouvy ani přijímat jakékoli finanční závazky.
   KAPITOLA III
   
      FINANCOVÁNÍ
   
   Článek 14
   Věcné příspěvky k odborné přípravě a vzdělávání
   1.   Každý členský stát, orgán Unie, subjekt Unie, ústav nebo ESVČ nese všechny náklady spojené s účastí na činnostech EBOŠ, včetně platů, denních diet, náhrad cestovních výdajů, nákladů na pobyt a nákladů spojených s organizační a administrativní podporou odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ.
   2.   Každý účastník odborné přípravy a vzdělávání v rámci EBOŠ nese náklady spojené s jeho účastí.
   Článek 15
   Podpora ze strany ESVČ
   1.   ESVČ nese náklady vyplývající z umístění pracoviště vedoucího a sekretariátu EBOŠ ve svých prostorách, včetně nákladů na informační technologie, vyslání vedoucího a vyslání jednoho asistenta do sekretariátu EBOŠ.
   2.   ESVČ poskytuje EBOŠ správní podporu nezbytnou pro nábor a řízení jejích zaměstnanců a pro plnění jejího rozpočtu.
   Článek 16
   Příspěvek z rozpočtu Unie
   1.   EBOŠ obdrží každoroční nebo víceletý příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Tento příspěvek může krýt zejména náklady na podporu odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ, na národní odborníky vysílané k EBOŠ členskými státy a na jednoho smluvního zaměstnance.
   2.   Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů týkajících se EBOŠ na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 je 700 000 EUR. O finanční referenční částce na další období rozhoduje Rada na doporučení řídícího výboru.
   3.   V návaznosti na rozhodnutí Rady uvedené v odstavci 2 sjedná vedoucí finanční dohodu s Komisí.
   Článek 17
   Dobrovolné příspěvky
   1.   Pro účely financování konkrétních činností může EBOŠ přijímat a spravovat dobrovolné příspěvky členských států a ústavů nebo jiných dárců. Tyto příspěvky musí EBOŠ konkrétně určit.
   2.   Technická ujednání týkající se příspěvků uvedených v odstavci 1 sjedná vedoucí.
   Článek 18
   Provádění projektů
   1.   EBOŠ se může ucházet o výzkumné a jiné projekty v oblasti SZBP. Může zastávat pozici koordinátora nebo člena projektu. Vedoucí může být přidružen k „poradní radě“ takovéhoto projektu. Může tuto úlohu svěřit jednomu z předsedů jednotlivých složení výkonné akademické rady nebo některému z členů sekretariátu EBOŠ.
   2.   Příspěvek pocházející z těchto projektů musí být vyznačen v (opravném) rozpočtu EBOŠ, určen a využit podle úkolů a cílů EBOŠ.
   Článek 19
   Finanční pravidla
   Na výdaje financované EBOŠ a na financování těchto výdajů se vztahují finanční pravidla uvedená v příloze.
   KAPITOLA IV
   
      RŮZNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 20
   Účast na odborné přípravě a vzdělávání EBOŠ
   1.   Odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ se mohou v plném rozsahu účastnit státní příslušníci všech členských států a přistupujících států. Ústavy organizující a provádějící odbornou přípravu zajistí, že tato zásada bude uplatňována bez výjimky.
   2.   Odborné přípravy a vzdělávání EBOŠ, zejména činností uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. d), se v zásadě mohou rovněž účastnit státní příslušníci zemí, které jsou kandidáty na přistoupení k Unii, a případně jiných třetích zemí nebo organizací.
   3.   Odborné přípravy a vzdělávání se účastní civilní, diplomatický, policejní a vojenský personál zabývající se aspekty SBOP a SZBP a odborníci, jež mají být nasazeni v misích nebo operacích SBOP.
   K účasti na odborné přípravě a vzdělávání v rámci EBOŠ mohou být přizváni mimo jiné zástupci mezinárodních organizací, nevládních organizací, akademických institucí a sdělovacích prostředků i členové podnikatelské sféry.
   4.   Po ukončení kurzu EBOŠ obdrží účastníci osvědčení podepsané vysokou představitelkou. Podrobnosti týkající se osvědčení přezkoumává řídící výbor. Členské státy a orgány Unie toto osvědčení uznávají.
   Článek 21
   Spolupráce
   EBOŠ spolupracuje s mezinárodními organizacemi a jinými významnými činiteli, například národními ústavy odborné přípravy a vzdělávání ze třetích zemí, zejména s těmi, jež jsou uvedeny v čl. 5 odst. 2, a využívá jejich odborných znalostí.
   Článek 22
   Bezpečnostní předpisy
   Na EBOŠ se vztahuje rozhodnutí Rady 2013/488/EU (7).
   KAPITOLA V
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 23
   Návaznost
   Pravidla a předpisy přijaté k provedení rozhodnutí 2013/189/SZBP zůstávají v platnosti pro účel provádění tohoto rozhodnutí, pokud jsou slučitelné s ustanoveními tohoto rozhodnutí a dokud nebudou změněny nebo zrušeny.
   Článek 24
   Zrušení
   Rozhodnutí 2013/189/SZBP se zrušuje.
   Článek 25
   Vstup v platnost a konec platnosti
   1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 2017. Bude přezkoumáno podle potřeby a v každém případě nejpozději šest měsíců před koncem platnosti.
   2.   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti 2. ledna 2021.
   
      V Bruselu dne 21. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Společná akce Rada 2005/575/SZBP ze dne 18. července 2005, kterou se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 15).
   
      (2)  Společná akce Rady 2008/550/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) (Úř. věst. L 176, 4.7.2008, s. 20).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2013/189/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2008/550/SZBP (Úř. věst. L 112, 24.4.2013, s. 22).
   
      (4)  Závěry Rady o EBOP, 2903. zasedání Rady pro vnější vztahy.
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).
   
      (6)  Rozhodnutí vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 23. března 2011, kterým se stanoví pravidla pro národní odborníky vyslané k Evropské službě pro vnější činnost (Úř. věst. C 12, 14.1.2012, s. 8).
   
      (7)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Finanční pravidla týkající se výdajů financovaných EBOŠ a financování výdajů EBOŠ
      
      Článek 1
      Rozpočtové zásady
      1.   Rozpočet EBOŠ, sestavený v eurech, je aktem, kterým se pro každý rozpočtový rok stanoví a schvalují veškeré příjmy EBOŠ a výdaje financované EBOŠ.
      2.   Rozpočtové příjmy a výdaje musí být vyrovnané.
      3.   Všechny příjmy a výdaje financované EBOŠ musí být provedeny přiřazením k určitému rozpočtovému okruhu.
      Článek 2
      Přijetí rozpočtů
      1.   Vedoucí sestavuje každý rok návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku. Návrh rozpočtu obsahuje prostředky považované za nezbytné ke krytí výdajů, jež má EBOŠ během uvedené doby financovat, a odhad příjmů, jež by tyto výdaje měly pokrýt.
      2.   Prostředky se podle potřeby člení do kapitol a článků podle typu nebo účelu. Návrh rozpočtu obsahuje podrobný komentář k jednotlivým článkům.
      3.   Příjmy se skládají z dobrovolných příspěvků členských států nebo jiných dárců, jakož i z každoročního příspěvku z rozpočtu Evropské unie.
      4.   Vedoucí předloží do 31. března podrobnou zprávu o předchozím rozpočtovém roce. Do 31. července předloží řídícímu výboru návrh rozpočtu pro následující rozpočtový rok.
      5.   Řídící výbor schválí návrh rozpočtu do 31. října.
      6.   Pokud EBOŠ obdrží ze souhrnného rozpočtu Unie víceletý příspěvek, schválí řídící výbor roční rozpočet na základě konsensu.
      Článek 3
      Převody prostředků
      Vedoucí může v případě nevyhnutelných okolností rozhodnout o převodu prostředků mezi rozpočtovými položkami nebo okruhy příspěvku uvedeného v článku 16, přičemž tyto převody nesmí přesáhnout 25 % těchto rozpočtových linií nebo okruhů, a o těchto převodech informuje řídící výbor. Převody prostředků mezi rozpočtovými položkami nebo okruhy, které přesáhnou 25 % z daných rozpočtových linií nebo okruhů, se předloží řídícímu výboru ke schválení v pozměněném rozpočtu.
      Článek 4
      Přenesení prostředků
      1.   Prostředky nezbytné k úhradě právních závazků přijatých do 31. prosince rozpočtového roku se přenesou do následujícího rozpočtového roku.
      2.   Prostředky pocházející z dobrovolných příspěvků se přenesou do následujícího rozpočtového roku.
      3.   Prostředky pocházející z projektů se přenesou do následujícího rozpočtového roku.
      4.   Vedoucí může po schválení řídícím výborem přenést do následujícího rozpočtového roku i jiné prostředky rozpočtu.
      5.   Jiné prostředky se na konci rozpočtového roku zruší.
      Článek 5
      Plnění rozpočtu a řízení personálu
      Pro účely plnění rozpočtu a řízení personálu využívá EBOŠ v co nejvyšší míře stávajících správních struktur Unie, zejména ESVČ.
      Článek 6
      Bankovní účty
      1.   Veškeré bankovní účty EBOŠ musí být vedeny u prvotřídního finančního ústavu se sídlem v některém členském státě a jedná se o běžné nebo krátkodobé účty v eurech.
      2.   Žádný bankovní účet nesmí být přečerpán.
      Článek 7
      Platby
      Každou platbu z bankovního účtu EBOŠ musí podepsat společně vedoucí EBOŠ a další zaměstnanec EBOŠ.
      Článek 8
      Účetnictví
      1.   Vedoucí zajistí, aby účetní záznamy o příjmech a výdajích EBOŠ a inventární soupis jejího majetku byly vedeny v souladu s mezinárodně uznávanými účetními standardy platnými pro veřejný sektor.
      2.   Vedoucí předloží řídícímu výboru roční účetní závěrku za daný rozpočtový rok nejpozději do 31. března roku následujícího spolu s podrobnou zprávou uvedenou v čl. 2 odst. 4.
      3.   Nezbytné účetní služby se zadávají externím subjektům.
      Článek 9
      Audit
      1.   Audit účetnictví EBOŠ se provádí každoročně.
      2.   Nezbytné auditorské služby mohou být zadány externím subjektům.
      3.   Auditorské zprávy spolu s podrobnou zprávou uvedenou v čl. 2 odst. 4 se zpřístupní řídícímu výboru.
      Článek 10
      Absolutorium
      1.   Řídící výbor na základě podrobné zprávy, roční účetní závěrky a roční auditorské zprávy rozhodne, zda vedoucímu udělí v souvislosti s plněním rozpočtu EBOŠ absolutorium.
      2.   Vedoucí učiní veškeré nezbytné kroky, aby ubezpečil řídící výbor o tom, že absolutorium lze udělit, a aby reagoval na případné připomínky uvedené v rozhodnutích o udělení absolutoria.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.