Rozhodnutí Tribunálu (EU) 2016/2387 ze dne 14. září 2016 o bezpečnostních pravidlech týkajících se údajů či podkladů předložených na základě čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2387 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 355/18
            
   
   ROZHODNUTÍ TRIBUNÁLU (EU) 2016/2387
   ze dne 14. září 2016
   o bezpečnostních pravidlech týkajících se údajů či podkladů předložených na základě čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu
   TRIBUNÁL
   s ohledem na jednací řád, a zejména jeho čl. 105 odst. 11,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 105 odst. 1 a 2 jednacího řádu může hlavní účastník řízení z vlastního podnětu nebo v návaznosti na dokazování nařízené Tribunálem předložit údaje či podklady týkající se bezpečnosti nebo zahraniční politiky Evropské unie nebo jednoho či více jejích členských států. Odstavce 3 až 10 uvedeného článku obsahují procesní úpravu použitelnou na takové údaje či podklady.
            
   
               (2)
            
               S ohledem na citlivou a důvěrnou povahu dotyčných údajů či podkladů je k uplatnění režimu zakotveného v článku 105 jednacího řádu nezbytné zavést vhodný bezpečnostní rámec, který zaručí vysokou úroveň ochrany těchto údajů či podkladů.
            
   
               (3)
            
               Za tím účelem se musí bezpečnostní rámec vztahovat na všechny údaje či podklady předložené na základě čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu, které jsou utajovanými informacemi Evropské unie nebo o nichž hlavní účastník řízení, který je předkládá, sdělí, že by jejich poskytnutí druhému hlavnímu účastníkovi řízení narušilo bezpečnost nebo zahraniční politiku Unie nebo jejích členských států, včetně případu, kdy uvedené údaje či podklady nejsou utajovanými informacemi Evropské unie.
            
   
               (4)
            
               V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany těchto údajů či podkladů vycházejí základní zásady a minimální bezpečnostní standardy pro jejich ochranu ze základních zásad a minimálních bezpečnostních standardů platných pro ochranu informací se stupněm utajení SECRET UE/EU SECRET podle pravidel unijních orgánů pro oblast ochrany utajovaných informací Evropské unie (utajované informace EU), zejména pravidel přijatých Radou Evropské unie, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
            
   
               (5)
            
               Údaje či podklady předložené na základě čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu obdrží specifické označení Soudního dvora Evropské unie „FIDUCIA“, které určuje bezpečnostní režim, jímž se budou řídit během celého řízení před Tribunálem a v případě kasačního opravného prostředku před Soudním dvorem. Připojení a odstranění označení FIDUCIA nemá žádný vliv na stupeň utajení informací poskytnutých Tribunálu.
            
   
               (6)
            
               Přístup k informacím označeným FIDUCIA je zajištěn v souladu se zásadou, podle níž je získání informací podmíněno potřebou tyto informace znát,
            
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Definice
   Pro účely tohoto rozhodnutí:
   
               a)
            
               se „bezpečnostním orgánem“ rozumí Soudním dvorem Evropské unie jmenovaný orgán odpovědný za jeho bezpečnost, který může výkon úkolů upravených tímto rozhodnutím zčásti nebo v plném rozsahu delegovat;
            
   
               b)
            
               se „oddělením FIDUCIA“ rozumí oddělení Soudního dvora Evropské unie zajišťující správu informací FIDUCIA;
            
   
               c)
            
               se „držitelem“ rozumí řádně oprávněná osoba, která informaci FIDUCIA získala na základě prokázané potřeby ji znát, a je tedy odpovědná za její ochranu;
            
   
               d)
            
               se „dokumentem“ rozumí jakákoli informace bez ohledu na její podobu či fyzické znaky;
            
   
               e)
            
               se „informací“ rozumí jakákoli písemná či ústní informace bez ohledu na druh nosiče a jejího původce.
            
   
               f)
            
               se „utajovanými informacemi Evropské unie“ (utajovanými informacemi EU) rozumí jakékoli informace nebo materiály označené stupněm utajení Evropské unie podle pravidel platných pro danou oblast v rámci unijních orgánů, které jsou utajovány jedním z následujících stupňů utajení:
               
                           —
                        
                           TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
                        
               
                           —
                        
                           SECRET UE/EU SECRET;
                        
               
                           —
                        
                           CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
                        
               
                           —
                        
                           RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
                        
            
   
               g)
            
               se „informací FIDUCIA“ rozumí jakákoli informace nesoucí označení FIDUCIA;
            
   
               h)
            
               se „nakládáním“ s informací FIDUCIA rozumí veškeré úkony týkající se informací FIDUCIA prováděné během celého řízení před Tribunálem a až do uplynutí lhůty uvedené v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie. Tím se rozumí jejich zaznamenávání, prohlížení, vytváření, kopírování, uchovávání, vracení a ničení.
            
   Článek 2
   Předmět a oblast působnosti
   1.   Toto rozhodnutí stanoví základní zásady a minimální bezpečnostní standardy pro ochranu informací FIDUCIA v rámci řízení před Tribunálem a až do uplynutí lhůty uvedené v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie.
   2.   Tyto základní zásady a minimální bezpečnostní standardy se vztahují na všechny informace FIDUCIA a na veškeré jejich písemné či ústní použití i jejich případné kopie pořízené v souladu s bezpečnostními pravidly stanovenými tímto rozhodnutím.
   Článek 3
   Pravidla ukládání a vracení
   Pro účely použití úpravy stanovené tímto rozhodnutím:
   
               —
            
               sdělí hlavní účastník řízení soudní kanceláři Tribunálu den uložení údajů či podkladů podle čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu;
            
   
               —
            
               je hlavní účastník řízení povinen uložit údaje či podklady podle čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu v doprovodu zástupce soudní kanceláře v oddělení FIDUCIA v úředních hodinách soudní kanceláře pro veřejnost;
            
   
               —
            
               nedá-li hlavní účastník řízení, který předkládá údaje či podklady podle čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu, svolení s jejich poskytnutím podle 105 odst. 4 jednacího řádu, je povinen je převzít zpět v oddělení FIDUCIA za přítomnosti zástupce soudní kanceláře, jakmile byly staženy podle čl. 105 odst. 7 jednacího řádu nebo jakmile uplynula lhůta uvedená v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie, ledaže byl v této lhůtě podán kasační opravný prostředek;
            
   
               —
            
               je-li ve lhůtě uvedené v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie podán proti rozhodnutí Tribunálu kasační opravný prostředek, údaje či podklady předložené v rámci této věci podle čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu se poskytnou Soudnímu dvoru. Jakmile je vedoucí soudní kanceláře Tribunálu o tomto kasačním opravném prostředku informován, zašle za tím účelem vedoucímu soudní kanceláře Soudního dvora zprávu o poskytnutí těchto údajů či podkladů Soudnímu dvoru. Vedoucí soudní kanceláře Tribunálu současně oznámí bezpečnostnímu orgánu, že předmětné údaje či podklady musí být poskytnuty Soudnímu dvoru bez jejich fyzického přemístění. Oddělení FIDUCIA učiní o tomto oznámení záznam. Hlavní účastník řízení, který tyto údaje či podklady předložil, je povinen je převzít zpět v oddělení FIDUCIA za přítomnosti zástupce soudní kanceláře Soudního dvora, jakmile bylo doručeno rozhodnutí, kterým se končí řízení o kasačním opravném prostředku, vyjma případu vrácení věci Tribunálu k rozhodnutí;
            
   
               —
            
               v případě vrácení věci Tribunálu poskytne Soudní dvůr předmětné údaje či podklady Tribunálu, jakmile je doručeno rozhodnutí, kterým se končí řízení o kasačním opravném prostředku. Vedoucí soudní kanceláře Soudního dvora za tím účelem zašle vedoucímu soudní kanceláře Tribunálu zprávu o poskytnutí těchto údajů či podkladů Tribunálu. Vedoucí soudní kanceláře Soudního dvora současně oznámí bezpečnostnímu orgánu, že předmětné údaje či podklady musí být poskytnuty Tribunálu bez jejich fyzického přemístění. Oddělení FIDUCIA učiní o tomto oznámení záznam. Hlavní účastník řízení, který tyto údaje či podklady předložil, je povinen je převzít zpět v oddělení FIDUCIA za přítomnosti zástupce soudní kanceláře Tribunálu, jakmile uplynula lhůta uvedená v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie, ledaže byl v této lhůtě podán kasační opravný prostředek.
            
   Článek 4
   Označení FIDUCIA
   1.   Oddělení FIDUCIA přidělí označení FIDUCIA všem údajům či podkladům předloženým podle čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu.
   2.   Oddělení FIDUCIA přidělí označení FIDUCIA rovněž všem informacím, v nichž je zcela nebo zčásti převzat obsah údajů či podkladů předložených podle čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu, a všem kopiím takových údajů či podkladů.
   3.   Oddělení FIDUCIA přidělí označení FIDUCIA rovněž dokumentům a evidencím vyhotoveným oddělením FIDUCIA na základě tohoto rozhodnutí, jejichž vyzrazení by mohlo narušit bezpečnost nebo zahraniční politiku Unie nebo jednoho či více jejích členských států.
   4.   Označení FIDUCIA se připojí viditelně na všechny strany a nosiče informací FIDUCIA.
   5.   Připojení a odstranění označení FIDUCIA za podmínek uvedených v příloze III nemá žádný vliv na stupeň utajení informací poskytnutých Tribunálu.
   Článek 5
   Ochrana informací FIDUCIA
   1.   Ochrana informací FIDUCIA je rovnocenná ochraně poskytované utajovaným informacím EU stupně utajení SECRET UE/EU SECRET v souladu s pravidly platnými v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU.
   2.   Držitel jakékoli informace FIDUCIA je odpovědný za její ochranu v souladu s tímto rozhodnutím.
   Článek 6
   Řízení bezpečnostních rizik
   1.   Řízení rizik v souvislosti s informacemi FIDUCIA je prováděno v rámci procesu analýzy rizik, který je zaměřen na určení známých bezpečnostních rizik, na stanovení bezpečnostních opatření ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň v souladu se základními zásadami a minimálními standardy stanovenými tímto rozhodnutím a na uplatňování těchto opatření. Účinnost těchto opatření průběžně vyhodnocuje bezpečnostní orgán.
   2.   Bezpečnostní opatření na ochranu informací FIDUCIA během celého řízení před Tribunálem a až do uplynutí lhůty uvedené v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie musí být přiměřená zejména podobě a objemu daných informací nebo materiálů, okolnímu prostředí a uspořádání prostor oddělení FIDUCIA a na místě vyhodnocené hrozbě škodlivé nebo trestné činnosti, včetně vyzvědačství, sabotáže a terorismu.
   3.   V interním pohotovostním plánu Soudního dvora Evropské unie se zohlední potřeba chránit informace FIDUCIA v naléhavých případech s cílem předejít neoprávněnému přístupu, vyzrazení nebo ztrátě integrity či dostupnosti.
   4.   Interní pohotovostní plán Soudního dvora Evropské unie stanoví preventivní a nápravná opatření, která minimalizují dopad vážných selhání nebo incidentů na nakládání s utajovanými informacemi EU a na jejich uchovávání.
   Článek 7
   Bezpečnostní opatření týkající se osob
   1.   Přístup k informacím FIDUCIA smí být udělen pouze osobám, které:
   
               —
            
               mají potřebu je znát,
            
   
               —
            
               byly oprávněny k přístupu k informacím FIDUCIA, čímž není dotčen odstavec 2 tohoto článku, a
            
   
               —
            
               byly poučeny o svých povinnostech.
            
   2.   Soudci Tribunálu jsou z titulu své funkce považováni za oprávněné k přístupu k informacím FIDUCIA.
   3.   Postup, kterým se určuje, zda může být úředník nebo jiný zaměstnanec Soudního dvora Evropské unie s přihlédnutím ke své loajalitě, důvěryhodnosti a spolehlivosti oprávněn k přístupu k informacím FIDUCIA, je podrobně upraven v příloze I.
   4.   Všechny dotyčné osoby musí být před udělením přístupu k informacím FIDUCIA a poté v pravidelných intervalech poučovány o svých povinnostech v souvislosti s ochranou informací FIDUCIA v souladu s tímto rozhodnutím a tyto své povinnosti stvrdí písemně.
   Článek 8
   Fyzická bezpečnost
   1.   „Fyzickou bezpečností“ se rozumí uplatňování fyzických a technických ochranných opatření s cílem předejít neoprávněnému přístupu k informacím FIDUCIA.
   2.   Opatření fyzické bezpečnosti mají znemožnit skryté nebo násilné vniknutí do prostor oddělení FIDUCIA, odradit od neoprávněné činnosti, takové činnosti zabránit a odhalit ji a umožnit rozlišování mezi osobami oprávněnými k přístupu k informacím FIDUCIA a osobami neoprávněnými v souladu se zásadou, podle níž je získání informací podmíněno potřebou tyto informace znát. Tato opatření se stanoví na základě procesu řízení rizik.
   3.   Opatření fyzické bezpečnosti se zavedou pro všechny prostory oddělení FIDUCIA, v nichž se nakládá s informacemi FIDUCIA a v nichž jsou tyto informace uchovávány. Tato opatření jsou určena k zajištění ochrany, která je rovnocenná ochraně poskytované utajovaným informacím EU stupně utajení SECRET UE/EU SECRET v souladu s pravidly platnými v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU. Žádná informace FIDUCIA nesmí být uchovávána ani prohlížena mimo prostory oddělení FIDUCIA zřízené za tím účelem v rámci zóny, která je rovněž zabezpečená.
   4.   K ochraně informací FIDUCIA se použijí pouze zařízení nebo prostředky, které jsou v souladu s pravidly platnými v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU.
   5.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze II.
   Článek 9
   Správa informací FIDUCIA
   1.   „Správou informací FIDUCIA“ se rozumí uplatňování administrativních opatření k ochraně a kontrole informací FIDUCIA během celého řízení před Tribunálem a až do uplynutí lhůty uvedené v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie s cílem přispět k předcházení úmyslné či neúmyslné kompromitaci nebo ztrátě takových informací a k jejich odhalování.
   2.   Opatření v oblasti správy informací FIDUCIA se týkají zejména zaznamenávání, prohlížení, vytváření, kopírování, uchovávání, vracení a ničení informací FIDUCIA.
   3.   Oddělení FIDUCIA při převzetí informací FIDUCIA a před tím, než s nimi začne nakládat, tyto informace zaznamená.
   4.   Bezpečnostní orgán provádí pravidelné kontroly prostor oddělení FIDUCIA.
   5.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze III.
   Článek 10
   Ochrana informací FIDUCIA, s nimiž je nakládáno elektronicky
   1.   Informační a komunikační systémy (počítače a periferní zařízení) používané k nakládání s informacemi FIDUCIA jsou umístěny v prostorách oddělení FIDUCIA. Tyto systémy nejsou napojeny na žádnou informační síť.
   2.   Informační zařízení používaná k nakládání s informacemi FIDUCIA jsou chráněna bezpečnostními opatřeními proti kompromitaci těchto informací neúmyslně kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním (bezpečnostní opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným v případě utajovaných informací EU stupně utajení SECRET UE/EU SECRET v souladu s pravidly platnými v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU).
   3.   Informační a komunikační systémy podléhají akreditaci udělované bezpečnostním orgánem, který ověřuje, zda odpovídají pravidlům platným v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU.
   4.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze IV.
   Článek 11
   Bezpečnost v případě zákroku zvenčí
   1.   „Bezpečností v případě zákroku zvenčí“ se rozumí provádění opatření k zajištění ochrany informací FIDUCIA ze strany dodavatelů, kteří zakročují v rámci údržby informačních a komunikačních systémů nenapojených na informační síť, nebo při zákroku vyžadujícím naléhavé přemístění informací FIDUCIA na bezpečné místo.
   2.   Bezpečnostní orgán může dodavatele registrované v členském státě pověřit plněním úkolů, které na základě jejich smlouvy zahrnují nebo vyžadují přístup k informacím FIDUCIA.
   3.   Bezpečnostní orgán zajistí, aby byly při zadávání zakázek dodržovány minimální bezpečnostní standardy, které jsou stanoveny tímto rozhodnutím a uvedeny v příslušné smlouvě.
   4.   Pracovníci dodavatele mají přístup k informacím FIDUCIA až poté, co k tomu byli oprávněni bezpečnostním orgánem na základě bezpečnostní prověrky personálu vydané Vnitrostátním bezpečnostním orgánem nebo jiným příslušným bezpečnostním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
   5.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze V.
   Článek 12
   Zákaz digitálního šíření informací FIDUCIA, jejich sdělování a výměny
   1.   Informace FIDUCIA nesmí být v žádném případě šířeny digitálně.
   2.   Tribunál nesmí předat informace FIDUCIA orgánům, institucím, jiným subjektům či agenturám Unie, členským státům, ostatním účastníkům sporu ani žádné třetí osobě.
   Článek 13
   Narušení bezpečnosti a kompromitace informací FIDUCIA
   1.   Narušení bezpečnosti je jednání nebo opomenutí určité osoby v rozporu s bezpečnostními pravidly stanovenými tímto rozhodnutím.
   2.   Ke kompromitaci informací FIDUCIA dojde, jsou-li tyto informace v důsledku narušení bezpečnosti zcela nebo zčásti zpřístupněny neoprávněným osobám nebo osobám, které nejsou považovány za oprávněné.
   3.   Jakékoli narušení bezpečnosti nebo podezření na ně se neprodleně oznámí bezpečnostnímu orgánu.
   4.   Je-li známo nebo je-li důvodné se domnívat, že došlo ke kompromitaci či ztrátě informací FIDUCIA, přijme bezpečnostní orgán v těsné součinnosti s předsedou a s vedoucím soudní kanceláře Tribunálu veškerá vhodná opatření podle příslušných ustanovení s cílem:
   
               a)
            
               informovat o nich hlavního účastníka řízení, který dotyčné údaje či podklady předložil;
            
   
               b)
            
               požádat příslušný orgán o zahájení správního šetření;
            
   
               c)
            
               posoudit možnou újmu z hlediska bezpečnosti nebo zahraniční politiky Unie nebo jednoho či více jejích členských států;
            
   
               d)
            
               přijmout vhodná opatření, která zabrání opakování události, a
            
   
               e)
            
               oznámit přijatá opatření příslušným orgánům.
            
   5.   Vůči kterékoli osobě, která je odpovědná za porušení bezpečnostních pravidel stanovených tímto rozhodnutím, mohou být přijata disciplinární opatření v souladu s příslušnými předpisy. Vůči kterékoli osobě, která je odpovědná za kompromitaci či ztrátu informací FIDUCIA, mohou být přijata disciplinární opatření nebo podniknuty právní kroky v souladu s příslušnými předpisy.
   Článek 14
   Organizace bezpečnosti v rámci Tribunálu
   1.   Oddělení FIDUCIA zajišťuje ochranu informací FIDUCIA na základě tohoto rozhodnutí.
   2.   Bezpečnostní orgán je odpovědný za řádné uplatňování tohoto rozhodnutí. Bezpečnostní orgán z tohoto titulu:
   
               a)
            
               provádí bezpečnostní politiku Soudního dvora Evropské unie a pravidelně ji přehodnocuje;
            
   
               b)
            
               kontroluje uplatňování tohoto rozhodnutí oddělením FIDUCIA;
            
   
               c)
            
               podle potřeby nařizuje vyšetřování jakékoli kompromitace či ztráty informací FIDUCIA nebo podezření na ně za podmínek stanovených v článku 13;
            
   
               d)
            
               provádí pravidelné kontroly bezpečnostních opatření na ochranu informací FIDUCIA v prostorách oddělení FIDUCIA.
            
   Článek 15
   Prováděcí postupy
   Prováděcí postupy k tomuto rozhodnutí přijímá bezpečnostní orgán v dohodě s vedoucím soudní kanceláře Tribunálu.
   Článek 16
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 14. září 2016.
      
         
            Vedoucí soudní kanceláře
         
         E. COULON
      
      
         
            Předseda
         
         M. JAEGER
      
   
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB
      
      
                  1.
               
                  Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 7 rozhodnutí.
               
      
                  2.
               
                  Vedoucí soudní kanceláře Tribunálu určí pro oblast své působnosti a pouze v nezbytně nutném rozsahu pracovní místa vyžadující přístup k informacím FIDUCIA, a tudíž i oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA pro úředníky a jiné zaměstnance, kteří tato pracovní místa v rámci Tribunálu zastávají.
               
      
                  3.
               
                  Pro účely udělení oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA předá oddělení FIDUCIA bezpečnostní dotazník vyplněný příslušným úředníkem nebo jiným zaměstnancem Vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu členského státu, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem, nebo jakémukoli jinému příslušnému vnitrostátnímu orgánu určenému v pravidlech platných v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU (dále jen „příslušný VBO“) a požádá o provedení bezpečnostního šetření pro stupeň utajení SECRET UE/EU SECRET.
               
      
                  4.
               
                  Po skončení bezpečnostního šetření provedeného v souladu s právními předpisy platnými v dotyčném členském státě je oddělení FIDUCIA informováno příslušným VBO o výsledku šetření.
               
      
                  5.
               
                  Nabude-li příslušný VBO po skončení bezpečnostního šetření přesvědčení, že nejsou známy žádné negativní skutečnosti, které by mohly zpochybnit loajalitu, důvěryhodnost a spolehlivost dotyčné osoby, může příslušný orgán oprávněný ke jmenování (OOJ) vydat této osobě oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA.
               
      
                  6.
               
                  Nenabude-li příslušný VBO po skončení bezpečnostního šetření přesvědčení podle odstavce 5, uvědomí o tom OOJ dotyčnou osobu. V takovém případě může oddělení FIDUCIA na pokyn OOJ požádat příslušný VBO o jakékoli doplňující informace v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy. Potvrdí-li se výsledek bezpečnostního šetření, oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA se neudělí.
               
      
                  7.
               
                  Oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA platí na dobu pěti let. Toto oprávnění se odejme, jestliže dotyčná osoba opustí pracovní místo vyžadující přístup k informacím FIDUCIA nebo jestliže OOJ dojde k závěru, že jsou dány důvody pro odnětí oprávnění.
               
      
                  8.
               
                  Oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA může být uděleno opakovaně postupem podle odstavců 3 až 5.
               
      
                  9.
               
                  Oddělení FIDUCIA vede evidenci oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA.
               
      
                  10.
               
                  Obdrží-li oddělení FIDUCIA informace o tom, že osoba, která je držitelem oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA, představuje bezpečnostní riziko, oznámí tuto skutečnost příslušnému VBO a OOJ může přístup k informacím FIDUCIA pozastavit nebo oprávnění k přístupu k těmto informacím odejmout.
               
      
                  11.
               
                  Z naléhavých důvodů může OOJ po konzultaci s příslušným VBO, s výhradou výsledků předběžného šetření, jehož cílem je přesvědčit se o neexistenci negativních skutečností, udělit dotyčným úředníkům a ostatním zaměstnancům dočasné oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA. Toto dočasné oprávnění je platné až do skončení postupu uvedeného v odstavcích 3 až 5, nesmí však přesáhnout dobu šesti měsíců ode dne podání žádosti o bezpečnostní šetření u příslušného VBO.
               
      
                  12.
               
                  Před udělením přístupu k informacím FIDUCIA absolvují k tomu oprávněné osoby školení, jehož účelem je zajistit, aby byly schopny plnit své povinnosti při nakládání s informacemi FIDUCIA. Oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA je účinné až po absolvování tohoto školení a po písemném stvrzení těchto povinností.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         FYZICKÁ BEZPEČNOST
      
      I.   ÚVOD
      
                  1.
               
                  Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 8 rozhodnutí. Upravuje minimální požadavky na fyzickou ochranu prostor oddělení FIDUCIA, v nichž je nakládáno s informacemi FIDUCIA a v nichž jsou tyto informace uchovávány.
               
      
                  2.
               
                  Opatření fyzické bezpečnosti mají předejít neoprávněnému přístupu k informacím FIDUCIA tím, že:
                  
                              a)
                           
                              zajišťují řádné nakládání s informacemi FIDUCIA a jejich řádné uchovávání;
                           
                  
                              b)
                           
                              umožňují rozlišovat mezi osobami oprávněnými k přístupu k informacím FIDUCIA a osobami neoprávněnými v souladu se zásadou, podle níž je získání informací podmíněno potřebou tyto informace znát;
                           
                  
                              c)
                           
                              odrazují od neoprávněné činnosti, takové činnosti zabraňují a odhalují ji a
                           
                  
                              d)
                           
                              znemožňují nebo zpomalují skryté či násilné vniknutí do prostor oddělení FIDUCIA.
                           
               
      
                  3.
               
                  Výběr opatření fyzické bezpečnosti se provede na základě hodnocení rizika pro informace FIDUCIA. Tato opatření berou ohled na okolní prostředí a uspořádání prostor oddělení FIDUCIA. Bezpečnostní orgán určí, jakého bezpečnostního stupně je třeba dosáhnout u každého z následujících fyzických opatření:
                  
                              a)
                           
                              obvodová bariéra, která chrání hranici zóny vyžadující ochranu;
                           
                  
                              b)
                           
                              systém detekce narušení napojený na velicí bezpečnostní stanoviště Soudního dvora Evropské unie;
                           
                  
                              c)
                           
                              systém kontroly vstupu prováděné elektronickými či elektromechanickými prostředky a pracovníky bezpečnosti;
                           
                  
                              d)
                           
                              vyškolení pracovníci bezpečnosti pracující pod dohledem a mající oprávnění k přístupu k informacím FIDUCIA;
                           
                  
                              e)
                           
                              kamerový systém s uzavřeným okruhem obsluhovaný pracovníky bezpečnosti a napojený na systém detekce narušení a na systém kontroly vstupu;
                           
                  
                              f)
                           
                              bezpečnostní osvětlení zajišťující účinnou ostrahu přímo nebo prostřednictvím kamerového systému;
                           
                  
                              g)
                           
                              jakákoli jiná vhodná fyzická opatření, která mají odradit od neoprávněného přístupu nebo takový přístup odhalit nebo předejít prohlížení, ztrátě či poškození informace FIDUCIA.
                           
               
      II.   PROSTORY PRO UCHOVÁVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ INFORMACÍ FIDUCIA
      
         Zřízení fyzicky chráněných prostor pro uchovávání a prohlížení
      
      
                  4.
               
                  Zřídí se zabezpečené prostory pro uchovávání a prohlížení informací FIDUCIA. Informace FIDUCIA smí být uchovávány a prohlíženy pouze v prostorách oddělení FIDUCIA, které ve všech ohledech splňují pravidla platná v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU.
               
      
                  5.
               
                  V těchto prostorách se informace FIDUCIA uchovávají v bezpečnostních úschovných skříních, které také ve všech ohledech splňují pravidla platná v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU.
               
      
                  6.
               
                  Do prostor oddělení FIDUCA nesmí být vnesen žádný komunikační systém (telefon či jiné elektronické zařízení).
               
      
                  7.
               
                  Zasedací místnost oddělení FIDUCIA je chráněna před odposlechy. Pravidelně jsou v ní prováděny kontroly elektronické bezpečnosti.
               
      
         Vstup do prostor pro uchovávání a prohlížení
      
      
                  8.
               
                  Vstup do prostor oddělení FIDUCIA je kontrolován prostřednictvím kamerově hlídané vstupní identifikační zóny.
               
      
                  9.
               
                  Osoby, které byly oprávněny k přístupu k informacím FIDUCIA, a osoby, které jsou považovány za oprávněné, mohou vstupovat do prostor oddělení FIDUCIA k prohlížení informací FIDUCIA za podmínek uvedených v čl. 7 odst. 1 a 2 tohoto rozhodnutí.
               
      
                  10.
               
                  Bezpečnostní orgán může výjimečně udělit oprávnění ke vstupu neoprávněným osobám, jejichž zákrok v prostorách oddělení FIDUCIA je nezbytný, za podmínky, že vstup do těchto prostor nebude znamenat přístup k informacím FIDUCIA, které zůstanou chráněny před nepovolanými zraky v bezpečnostních úschovných skříních. Vstup těchto osob je možný pouze v doprovodu a pod stálým dohledem osoby z oddělení FIDUCIA oprávněné k přístupu k informacím FIDUCIA.
               
      
                  11.
               
                  O každém vstupu do prostor oddělení FIDUCIA se učiní záznam v evidenci vstupů. Tato evidence je vedena na počítačovém pracovišti nacházejícím se v těchto prostorách. Informací a komunikační systém používaný za tím účelem musí být v souladu bezpečnostními požadavky stanovenými v článku 10 rozhodnutí a v příloze IV.
               
      
                  12.
               
                  Ochranná opatření, jimiž se řídí písemné užití informací FIDUCIA, se použijí i v případě ústního užití těchto informací.
               
      III.   KONTROLA KLÍČŮ A KÓDŮ POUŽÍVANÝCH PRO OCHRANU INFORMACÍ FIDUCIA
      
                  13.
               
                  Bezpečnostní orgán stanoví postupy pro správu klíčů a nastavení kódů pro prostory oddělení FIDUCIA a pro bezpečnostní úschovné skříně. Tyto postupy chrání před neoprávněným vstupem.
               
      
                  14.
               
                  S nastavením kódů musí být obeznámen co nejmenší možný počet osob, které je potřebují znát. Nastavení kódů pro bezpečnostní úschovné skříně, v nichž se uchovávají informace FIDUCIA, musí být změněno:
                  
                              a)
                           
                              při přijetí nové úschovné skříně;
                           
                  
                              b)
                           
                              při změně v okruhu pracovníků, kteří kód znají;
                           
                  
                              c)
                           
                              v případě kompromitace informací nebo podezření na ni;
                           
                  
                              d)
                           
                              v případě údržby či opravy zámku;
                           
                  
                              e)
                           
                              nejméně každých 12 měsíců.
                           
               
      
                  15.
               
                  Technické vybavení určené k fyzické ochraně informací FIDUCIA musí splňovat pravidla platná v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU. Bezpečnostní orgán je odpovědný za dodržování těchto pravidel.
               
      
                  16.
               
                  Technické vybavení je pravidelně kontrolováno a v pravidelných intervalech se na něm provádí údržba. Při údržbě se zohlední výsledek kontrol, aby se i nadále zajistilo optimální fungování tohoto vybavení.
               
      
                  17.
               
                  Při každé kontrole se opakovaně hodnotí účinnost jednotlivých bezpečnostních opatření i celého bezpečnostního systému.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         SPRÁVA INFORMACÍ FIDUCIA
      
      I.   ÚVOD
      
                  1.
               
                  Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 9 rozhodnutí. Upravuje administrativní opatření k ochraně a kontrole informací FIDUCIA během celého řízení před Tribunálem a až do uplynutí lhůty uvedené v čl. 56 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie s cílem přispět k předcházení úmyslné či neúmyslné kompromitaci nebo ztrátě takových informací a k jejich odhalování.
               
      II.   EVIDENCE INFORMACÍ FIDUCIA
      
                  2.
               
                  Zřizuje se evidence informací FIDUCIA. Tato evidence je vedena oddělením FIDUCIA na počítačovém pracovišti nacházejícím se v prostorách oddělení FIDUCIA. Informační a komunikační systém používaný za účelem vedení této evidence musí být v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v článku 10 rozhodnutí a v příloze IV.
               
      III.   ZAZNAMENÁVÁNÍ INFORMACÍ FIDUCIA
      
                  3.
               
                  Pro účely tohoto rozhodnutí se zaznamenáváním z bezpečnostních důvodů (dále jen „zaznamenávání“) rozumí uplatňování postupů umožňujících zachovat záznam o životním cyklu informací FIDUCIA, včetně jejich zničení.
               
      
                  4.
               
                  Zaznamenávání informací FIDUCIA zajišťuje oddělení FIDUCIA.
               
      
                  5.
               
                  Údajům či podkladům předloženým na základě čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu přidělí oddělení FIDUCIA automaticky označení FIDUCIA. Oddělení FIDUCIA zaznamená informaci FIDUCIA v evidenci informací FIDUCIA.
               
      
                  6.
               
                  Oddělení FIDUCIA vyhotoví zprávu, která se přiloží k evidenci informací FIDUCIA, s upřesněním podmínek, za nichž byla informace převzata. S touto informací je následně nakládáno postupem stanoveným v předchozím odstavci.
               
      
                  7.
               
                  Zaznamenáním informace FIDUCIA v souladu s odstavci 5 a 6 v evidenci informací FIDUCIA není dotčena procesní registrace prováděná osobami v rámci soudní kanceláře, jež byly oprávněny k přístupu k informacím FIDUCIA.
               
      IV.   SPRÁVA INFORMACÍ FIDUCIA
      
         Označení
      
      
                  8.
               
                  Je-li v rámci čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu předložena utajovaná informace EU nebo jiná informace, v jejímž případě je upozorňováno na to, že by její poskytnutí narušilo bezpečnost nebo zahraniční politiku Unie nebo jednoho či více jejích členských států, přidělí jí oddělení FIDUCIA označení FIDUCIA.
               
      
                  9.
               
                  Označení FIDUCIA musí být jasně a řádně uvedeno na každé části dokumentu bez ohledu na podobu informace: listinná podoba nebo zvukový, elektronický či jiný formát.
               
      
         Vytvoření informace FIDUCIA
      
      
                  10.
               
                  Vytvořit informaci FIDUCIA uvedenou v čl. 4 odst. 2 a 3 tohoto rozhodnutí smí pouze osoba oprávněná k přístupu k informacím FIDUCIA nebo osoba, která je za oprávněnou považována.
               
      
                  11.
               
                  Každá vytvořená informace FIDUCIA je zaznamenána oddělením FIDUCIA v evidenci informací FIDUCIA.
               
      
                  12.
               
                  Každá vytvořená informace FIDUCIA podléhá všem pravidlům týkajícím se nakládání s informacemi FIDUCIA stanoveným v tomto rozhodnutí a jeho přílohách.
               
      
         Odstranění označení FIDUCIA
      
      
                  13.
               
                  Informace FIDUCIA pozbývají svého označení ve dvou případech:
                  
                              a)
                           
                              Jakmile dá hlavní účastník řízení, který informaci FIDUCIA předložil, souhlas k jejímu předání druhému účastníkovi řízení, původně předaná informace i veškeré informace vytvořené na jejím základě pozbývají svého označení FIDUCIA;
                           
                  
                              b)
                           
                              Jakmile je informace FIDUCIA vydána zpět hlavnímu účastníkovi řízení, který ji předložil.
                           
               
      
                  14.
               
                  Oddělení FIDUCIA odstraní označení FIDUCIA a o jeho odstranění učiní záznam v evidenci informací FIDUCIA.
               
      
                  15.
               
                  Odstraněním označení FIDUCIA se neruší utajení utajovaných informací EU.
               
      V.   KOPÍROVÁNÍ INFORMACÍ FIDUCIA
      
                  16.
               
                  Informace FIDUCIA nelze kopírovat, ledaže jsou jejich kopie nezbytné. V posledně uvedeném případě pořizuje kopie oddělení FIDUCIA, které je očísluje a zaznamená.
               
      
                  17.
               
                  Kopie podléhají všem bezpečnostním pravidlům stanoveným v tomto rozhodnutí a jeho přílohách.
               
      VI.   NIČENÍ INFORMACÍ FIDUCIA
      
                  18.
               
                  Jakmile jsou údaje či podklady předložené v souladu s čl. 105 odst. 1 nebo 2 jednacího řádu vydány zpět hlavnímu účastníkovi řízení, který je předložil, zničí se všechny informace, v nichž je zcela či zčásti převzat obsah takových údajů či podkladů, i jejich případně pořízené kopie.
               
      
                  19.
               
                  Zničení informací FIDUCIA podle odstavce 18 provádí oddělení FIDUCIA za použití metod dodržujících pravidla platná v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU, aby nebylo možné je zcela či zčásti opětovně sestavit.
               
      
                  20.
               
                  Ničení informací FIDUCIA podle odstavce 18 se provádí za přítomnosti svědka oprávněného k přístupu k informacím FIDUCIA.
               
      
                  21.
               
                  Oddělení FIDUCIA vyhotoví zápis o zničení.
               
      
                  22.
               
                  Zápis o zničení se přiloží k evidenci informací FIDUCIA. Jeho kopie se předá hlavnímu účastníkovi řízení, který dotyčný dokument předložil.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         OCHRANA INFORMACÍ FIDUCIA, S NIMIŽ JE NAKLÁDÁNO ELEKTRONICKY
      
      
                  1.
               
                  Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 10.
               
      
                  2.
               
                  S informacemi FIDUCIA lze nakládat pouze na elektronických zařízeních (počítačová pracoviště, tiskárny, kopírovací stroje), která nejsou napojena na informační síť a která jsou umístěna v prostorách oddělení FIDUCIA.
               
      
                  3.
               
                  Všechna elektronická zařízení používaná k nakládání s informacemi FIDUCIA musí být v souladu s pravidly platnými v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU. Zabezpečení těchto zařízení je zajišťováno během celého jejich životního cyklu.
               
      
                  4.
               
                  Veškerá možná připojení na Internet a na ostatní nástroje (LAN, WLAN, Bluetooth atd.) jsou trvale deaktivována.
               
      
                  5.
               
                  Počítačová pracoviště jsou vybavena vhodnou antivirovou ochranou. Aktualizace antivirové ochrany se provádí pomocí CD-ROM nebo klíče USB používaných výlučně pro tento účel.
               
      
                  6.
               
                  Paměti tiskáren a kopírovacích strojů se před každou údržbou mažou.
               
      
                  7.
               
                  K vyřizování žádostí o provedení šetření uvedených v příloze I se používají pouze kryptografické prostředky schválené v souladu s pravidly platnými v unijních orgánech pro oblast ochrany utajovaných informací EU.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
         BEZPEČNOST V PŘÍPADĚ ZÁKROKU ZVENČÍ
      
      
                  1.
               
                  Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 11.
               
      
                  2.
               
                  Přístup dodavatelů k informacím FIDUCIA je možný pouze v rámci údržby informačních a komunikačních systémů nenapojených na informační síť nebo při zákroku vyžadujícím naléhavé přemístění informací FIDUCIA na bezpečné místo.
               
      
                  3.
               
                  Bezpečnostní orgán vypracuje pokyny v oblasti zákroků zvenčí upravující zejména osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu dodavatelů a obsah smluv, kterých se tato příloha týká.
               
      
                  4.
               
                  Dokumenty související se zadávacími řízeními a smlouva o údržbě informačních a komunikačních systémů nenapojených na informační síť obdrží označení FIDUCIA, obsahují-li informace, jejichž vyzrazení by mohlo narušit bezpečnost nebo zahraniční politiku Unie nebo jednoho či více jejích členských států. Seznam bezpečnostních požadavků přiložený k této smlouvě musí obsahovat ustanovení ukládající dodavateli povinnost dodržovat minimální standardy stanovené tímto rozhodnutím. Nedodržení těchto minimálních standardů může být dostatečným důvodem k vypovězení smlouvy.
               
      
                  5.
               
                  Smlouva, která zahrnuje zákroky vyžadující naléhavé přemístění informací FIDUCIA na bezpečné místo, uvádí počet pracovníků bezpečnosti, kteří musí mít bezpečnostní prověrku personálu. Nesmí v ní být obsažen podrobný popis prováděných postupů. Tato smlouva nenese označení FIDUCIA.
               
      
                  6.
               
                  Dodavatel nesmí uzavřít subdodavatelskou smlouvu na činnosti stanovené v zadávacím řízení nebo ve smlouvě zahrnující nebo vyžadující přístup k informacím FIDUCIA.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.