Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/2392 ze dne 19. prosince 2016 o jmenování jednoho člena Účetního dvora

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2392 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 358/2
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2016/2392
   ze dne 19. prosince 2016
   o jmenování jednoho člena Účetního dvora
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 286 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,
   s ohledem na návrh Estonské republiky,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Funkční období paní Kersti KALJULAIDOVÉ skončilo dne 6. května 2016.
            
   
               (2)
            
               Je proto třeba přistoupit k novému jmenování,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pan Juhan PARTS je jmenován členem Účetního dvora na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2022.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. SÓLYMOS
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.