Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2393 ze dne 4. července 2016 o státní podpoře SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) provedené Španělskem ve prospěch fotbalového klubu Real Madrid CF (oznámeno pod číslem C(2016) 4080) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2393 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 358/3
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2393
   ze dne 4. července 2016
   o státní podpoře SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) provedené Španělskem ve prospěch fotbalového klubu Real Madrid CF
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 4080)
      
   
   (Pouze španělské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na Dohodu o evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
   poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s čl. 108 odst. 2 Smlouvy (1), a s ohledem na tyto připomínky,
   vhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   
               (1)
            
               V říjnu a listopadu 2011 upozornily Komisi tiskové zprávy a informace zaslané občany na údajnou státní podporu ve prospěch fotbalového klubu Real Madrid Club de Fútbol (dále jen „Real Madrid“) poskytnutou v podobě výhodného majetkového převodu. Dne 20. prosince 2011 bylo Španělsko požádáno, aby se k těmto informacím vyjádřilo, což učinilo dne 23. prosince 2011 a dne 20. února 2012. Na základě další žádosti Komise o informace ze dne 2. dubna 2012 předalo Španělsko dodatečné informace dne 18. června 2012.
            
   
               (2)
            
               Dopisem ze dne 18. prosince 2013 Komise informovala Španělsko, že se v souvislosti s podporou rozhodla zahájit řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy. Španělsko podalo k tomuto rozhodnutí připomínky dopisem ze dne 16. ledna 2014.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutí Komise o zahájení řízení (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení“) bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby k tomuto opatření předložily své připomínky.
            
   
               (4)
            
               Komise obdržela připomínky od zúčastněných stran. Postoupila je Španělsku, aby na ně mohlo reagovat. Připomínky Španělska Komise obdržela dopisem ze dne 17. listopadu 2014. Dne 4. listopadu 2015 a dne 14. března 2016 se Komise setkala se zástupci klubu Real Madrid. Dne 6. listopadu 2015 Komise uspořádala telefonní konferenci se zástupci města Madridu. Dne 9. března 2016 Španělsko zaslalo další informace.
            
   
               (5)
            
               Dne 22. dubna 2015 Komise zaslala Španělsku studii ocenění pozemku, jejíž vypracování zadala nezávislé kanceláři zabývající se oceňováním pozemků CEIAM Cabré Alegret (dále jen „CEIAM“), aby připravilo případné připomínky. Španělsko zaslalo své vyjádření k uvedené studii dopisem ze dne 15. června 2015. Real Madrid zaslal své vyjádření k uvedené studii dopisem ze dne 9. července 2015.
            
   2.   PODROBNÝ POPIS SPORNÉHO OPATŘENÍ
   
   
               (6)
            
               Magistrát města Madridu (Ayuntamiento de Madrid) a klub Real Madrid podepsaly dne 29. července 2011 dohodu o narovnání jejich vzájemného právního sporu týkajícího se dohody z roku 1991 a výměny nemovitostí, jež byla předmětem následných dohod, které tyto subjekty uzavřely v letech 1996 a 1998 (dále jen „dohoda o narovnání z roku 2011“ nebo „posuzované opatření“).
            
   
               (7)
            
               Dne 20. prosince 1991 magistrát města Madridu, jeho odbor územního rozvoje města (Gerencia Municipal de Urbanismo) a klub Real Madrid uzavřely dohodu týkající se přestavby stadionu klubu Real Madrid, Santiago Bernabéu (dále jen „dohoda z roku 1991“). Touto dohodou se klub Real Madrid zavázal vybudovat podzemní parkoviště. Uvedený závazek Real Madrid nesplnil.
            
   
               (8)
            
               Dne 29. listopadu 1996 klub Real Madrid a Madridské společenství (Comunidad de Madrid) uzavřely dohodu o výměně pozemků (convenio de permuta de suelo) (dále jen „dohoda o výměně pozemků z roku 1996“). Touto dohodou Real Madrid souhlasil s převodem pozemku o výměře 30 000 m2 nacházejícího se ve čtvrti Ciudad Deportiva na Madridské společenství a magistrát města Madridu. Výměnou za to se magistrát města Madridu zavázal, že na klub Real Madrid převede několik veřejných pozemků, jakož i práva k jiným veřejným pozemkům. Pozemky a práva, které měl magistrát města Madridu převést, měly být určeny později. Strany stanovily hodnotu výměnné transakce na částku 27 milionů EUR.
            
   
               (9)
            
               Dne 29. května 1998 uzavřely Real Madrid a magistrát města Madridu novou dohodu, jejímž cílem bylo provést výměnu, kterou předpokládala dohoda o výměně pozemků z roku 1996 (dále jen „dohoda o provedení výměny z roku 1998“). Tato dohoda stanovila, že polovinu pozemku ve čtvrti Ciudad Deportiva (15 000 m2) převezme Madridské společenství a dalších 15 000 m2 magistrát města Madridu. Real Madrid tedy převedl uvedené pozemky ve čtvrti Ciudad Deportiva. Výměnou za to se magistrát města Madridu zavázal, že klubu Real Madrid poskytne pozemky v rozsahu svých závazků vůči klubu, konkrétně se jednalo o převod pozemků v hodnotě přibližně 13 500 000 EUR. Za tímto účelem měly být na klub Real Madrid převedeny pozemky nacházející se ve čtvrti Julián Camarillo Sur (pozemky 33 a 34) a pozemek B-32 ve čtvrti Las Tablas (pozemek B-32). Pozemek B-32 má rozlohu 70 815 m2.
            
   
               (10)
            
               Pro účely uvedené výměny odhadly technické služby magistrátu města Madridu hodnotu pozemku B-32 v roce 1998 na částku 595 194 EUR. Toto ocenění bylo provedeno na základě právních předpisů, které stanoví metodiku pro určení hodnoty městského nemovitého majetku (Real Decreto 1020/1993
                   (3)). Podle názoru španělských orgánů technické služby magistrátu města Madridu přihlédly při oceňování pozemku B-32 v roce 1998 k úrovni a potenciálu rozvoje dané oblasti. Zohlednily zejména skutečnost, že pro danou oblast byl zpracován pouze územní plán, ale nikoli plán územního rozvoje, a skutečnost, že dosud nezačala žádná stavební činnost.
            
   
               (11)
            
               Později, v roce 1998, převedl magistrát města Madridu pozemky 33 a 34 na klub. Pozemek B-32 zatím převeden nebyl, protože v roce 1998 magistrát města Madridu ještě nebyl zákonným vlastníkem uvedeného pozemku. V tomto ohledu dohoda o provedení výměny z roku 1998 stanovila, že převod by měl být uskutečněn sedm dní po zápisu magistrátu města Madridu jako vlastníka pozemku B-32 do španělského rejstříku nemovitostí (Registro de la Propiedad). Dne 28. července 2000 se magistrát města Madridu stal zákonným vlastníkem pozemku B-32. Pozemek B-32 však byl zapsán do rejstříku nemovitostí jako vlastnictví magistrátu města Madridu až dne 11. února 2003.
            
   
               (12)
            
               Převod pozemku B-32 se nakonec neuskutečnil. V rámci územního plánování byl pozemek B-32 klasifikován jako pozemek k základnímu sportovnímu využití (equipamiento deportivo básico). Tato klasifikace byla původně obsažena v částečném plánu (plan parcial) území „UZI 0.08 Las Tablas“ ze dne 28. července 1995. Následně byla zahrnuta do územního plánu pro Madrid (Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, dále jen „územní plán“), který byl schválen magistrátem města Madridu a Madridským společenstvím dne 17. dubna 1997.
            
   
               (13)
            
               Strany dohody o provedení výměny z roku 1998 si byly klasifikace pozemku B-32 jako pozemku k základnímu sportovnímu využití vědomy, ale podle názoru španělských orgánů se domnívaly, že jeho převod do soukromého vlastnictví není uvedenou klasifikací pro sportovní využití vyloučen, a jelikož Real Madrid měl v úmyslu vybudovat na této ploše sportovní infrastrukturu, magistrát města Madridu předpokládal, že pozemek B-32 může být převeden, pokud Real Madrid zajistí a bude respektovat klasifikaci uvedeného pozemku pro sportovní využití.
            
   
               (14)
            
               Článek 64 zákona č. 9/2001 ze dne 17. července 2001 o pozemcích Madridského společenství (Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, dále jen „zákon č. 9/2001“) však stanovil, že všechny pozemky, zařízení, konstrukce a stavby musí být používány v souladu s jejich kvalifikací, klasifikací nebo územním právním statusem. Ustanovení článku 7.7.2 územního plánu popisuje pozemky určené ke sportovnímu využití jako pozemky ve veřejném vlastnictví. V okamžiku, kdy byl magistrát města Madridu v roce 2003 zapsán jako vlastník pozemku B-32 a byl povinen převést pozemek na klub Real Madrid, byl již zákon č. 9/2001 v účinnosti. Zákon č. 9/2001 vyžadoval, aby pozemek určený k základnímu sportovnímu využití byl ve veřejném vlastnictví. Jakýkoli převod takovéhoto pozemku na soukromý subjekt by tedy byl vyloučen, neboť veřejná povaha pozemku (bien de naturaleza demanial) by tento pozemek činila nezcizitelným. Magistrát města Madridu tedy měl za to, že převod pozemku B-32 na klub Real Madrid není podle zákona možný. Z tohoto důvodu pozemek v roce 2003 nepřevedl, jak vyžadovala dohoda o provedení výměny z roku 1998.
            
   
               (15)
            
               V roce 2004 navíc Tribunal Superior de Justicia de Madrid rozhodl, že klasifikace provedená v územních plánech, například v dotčeném územním plánu, brání jakémukoli soukromému subjektu, aby se stal zákonným vlastníkem území klasifikovaného jako pozemek B-32 (4). Uvedený rozsudek objasnil právní výklad zásad územního plánování. V důsledku toho nebyl pozemek B-32 na klub Real Madrid převeden.
            
   
               (16)
            
               Než byla podepsána dohoda o narovnání z roku 2011, magistrát města Madridu a Real Madrid uznaly, že převod pozemku B-32 na klub Real Madrid není podle zákona možný („Existe, aunque no una imposibilidad fisica, sí una imposibilidad jurídica de entregar la parcela“). Na základě toho magistrát města Madridu souhlasil s odškodněním klubu Real Madrid za neuskutečnění převodu pozemku B-32 podle dohody z roku 1998 částkou, která představovala hodnotu pozemku B-32 v roce 2011. Technické služby magistrátu města Madridu pověřené oceněním pozemků stanovily hodnotu pozemku B-32 v roce 2011 ve své zprávě o ocenění ze dne 27. července 2011 ve výši 22 693 054,44 EUR. Při oceňování pozemku B-32 byla použita tatáž obecná kritéria pro určení hodnoty obecního majetku jako v roce 1998 s přihlédnutím k téže klasifikaci pozemku a za předpokladu převoditelnosti pozemku.
            
   
               (17)
            
               Strany souhlasily, že jako odškodnění bude převod pozemku B-32 nahrazen převodem několika jiných pozemků magistrátem města Madridu na klub Real Madrid. Jednalo se o pozemek nacházející se mezi ulicemi Rafael Salgado, Paseo de la Castellana a Concha Espina o rozloze 3 600 m2, několik pozemků na území Mercedes Arteaga/Jacinto Verdaguer ve čtvrti Carabanchel o celkové rozloze 7 966 m2 a pozemek o rozloze 3 035 m2 ve čtvrti Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas. Technické služby magistrátu města Madridu pověřené oceněním pozemků stanovily celkovou hodnotu uvedených pozemků ve výši 19 972 348,96 EUR.
            
   
               (18)
            
               Strany rovněž souhlasily, že Real Madrid dluží magistrátu města Madridu částku ve výši 2 812 735,03 EUR jako odškodnění za nesplnění svého smluvního závazku podle dohody z roku 1991 týkajícího se výstavby podzemního parkoviště.
            
   
               (19)
            
               Podle dohody o narovnání z roku 2011 se klub Real Madrid a magistrát města Madridu dohodly na započtení svých vzájemných závazků. Nejdříve byly daně z nemovitostí ve výši 92 037,59 EUR, které Real Madrid platil od roku 2002 za pozemek B-32, přičteny k pohledávce klubu Real Madrid ve výši 22 693 054,44 EUR za pozemek B-32. Poté byly zbývající závazky podle dohody z roku 1991 ve výši 2 812 735,03 EUR odečteny od pohledávky klubu Real Madrid, což vedlo k pohledávce klubu Real Madrid za magistrátem města Madridu ve výši 19 972 357,00 EUR. Pohledávka byla započtena oproti hodnotě pozemků ve výši 19 972 348,96 EUR, kterými byl klub Real Madrid odškodněn za nemožnost převést pozemek B-32. Výsledkem byla zbývající čistá pohledávka klubu Real Madrid za magistrátem města Madridu ve výši 8,04 EUR.
            
   
               (20)
            
               Na základě následné dohody uzavřené v září 2011 mezi magistrátem města Madridu a klubem Real Madrid (dále jen „dohoda o územním rozvoji z roku 2011“) se Real Madrid zavázal převést nemovitosti na území Mercedes Arteaga/Jacinto Verdaguer, které byly součástí nemovitostí převedených na klub Real Madrid před uzavřením dohody o narovnání z roku 2011, zpět na magistrát města Madridu, převést komplex nákupního centra, které vlastní, na magistrát města Madridu a jednorázově uhradit částku ve výši 6,6 milionu EUR ve prospěch magistrátu města Madridu. Výměnou za to se magistrát města Madridu zavázal převést na Real Madrid pozemek o rozloze 5 216 m2, který vlastnil před stadionem Bernabéu klubu Real Madrid, na němž Real Madrid zamýšlel postavit nákupní centrum a hotel. V souvislosti s tímto druhým převodem magistrát města Madridu a Madridské společenství pozměnily územní plán a překlasifikovaly pozemek před stadionem tak, aby umožňoval větší hustotu zástavby a její komerční využití. Nedávný rozsudek soudu Tribunal Superior de Justicia de Madrid ze dne 2. února 2015 (5) však uvedenou změnu územního plánu zrušil.
            
   3.   DŮVODY PRO ZAHÁJENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ
   
   
               (21)
            
               V rozhodnutí o zahájení řízení Komise dospěla k předběžnému závěru, že odškodnění klubu Real Madrid magistrátem města Madridu podle dohody o narovnání z roku 2011 představuje státní podporu ve prospěch klubu Real Madrid ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy.
            
   
               (22)
            
               V podáních Komisi před zahájením formálního vyšetřovacího řízení Španělsko argumentovalo, že zákonné omezení, které mu neumožnilo splnit závazky přijaté v dohodě o provedení výměny z roku 1998 ve věci převodu pozemku B-32 na klub Real Madrid, vytvořilo pro magistrát města Madridu zákonnou povinnost odškodnit Real Madrid hodnotou daného pozemku v roce 2011. Komise si tedy položila otázku, zda skutečně nebylo možné převést pozemek na klub Real Madrid a jaké důsledky by španělské občanské právo mohlo mít na nemožnost jedné strany smlouvy splnit své smluvní závazky.
            
   
               (23)
            
               V rozhodnutí o zahájení řízení měla Komise za to, že ustanovení o neplatnosti smluv ve španělském občanském zákoníku nezbytně nezakládají povinnost strany, která není schopna splnit své závazky, platit odškodnění.
            
   
               (24)
            
               Komise dále pochybovala o tom, že hodnota pozemku B-32 předpokládaná v dohodě o narovnání z roku 2011 odrážela tržní cenu. Ačkoli španělské orgány předložily zprávy o ocenění prokazující vysokou hodnotu údajně srovnatelných pozemků, určených např. k různému využití, které však neměly veřejnou povahu, nelze oblasti uváděné Španělskem srovnávat, neboť byly převoditelné na soukromé subjekty, a tedy prodejné.
            
   
               (25)
            
               V rozhodnutí o zahájení řízení Komise vyjádřila pochybnosti, pokud jde o značné zvýšení údajné hodnoty pozemku B-32 mezi lety 1998 a 2011. Hodnota uvedeného pozemku, která v okamžiku jeho pořízení činila 595 194 EUR, se údajně zvýšila na více než 22 milionů EUR, což představuje třicetisedminásobný nárůst. Komise se dotázala španělských orgánů, proč se magistrát města Madridu nepokusil vyhnout pohledávce ve výši více než 22 milionů EUR.
            
   
               (26)
            
               Komise rovněž vyjádřila pochybnosti ohledně toho, zda hodnota majetku, který byl převeden na klub Real Madrid v rámci další výměny pozemků v blízkosti jeho stadionu Bernabéu podle dohody o územním rozvoji z roku 2011, odpovídala jeho tržní hodnotě. Komise tedy měla za to, že uvedené transakce mohly rovněž zahrnovat podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy.
            
   
               (27)
            
               Komise také vyjádřila pochybnosti týkající se slučitelnosti jakékoli možné podpory s vnitřním trhem. Nejsou-li k dispozici konkrétní pokyny k používání pravidel pro státní podporu na komerční sportovní činnosti, muselo by jakékoli posuzování vycházet přímo z čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy. Podle uvedeného ustanovení může být podpora považována za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud ve společném zájmu usnadňuje rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí. Komise pochybovala, zda v tomto případě existoval cíl společného zájmu, který by mohl odůvodnit selektivní podporu jednotlivým, velice silným subjektům ve vysoce konkurenčním hospodářském odvětví.
            
   
               (28)
            
               Komise proto vyzvala Španělsko a zúčastněné strany, aby poskytly příslušné informace o tom, zda magistrát města Madridu podle zákona skutečně nemohl převod pozemku B-32 na klub Real Madrid na základě dohody o provedení výměny z roku 1998 uskutečnit, a o možných důsledcích podle španělských právních předpisů. Komise rovněž vyzvala k podání připomínek k hodnotě pozemků dotčených dohodou o narovnání z roku 2011 a dohodou o územním rozvoji z roku 2011.
            
   4.   PŘIPOMÍNKY ŠPANĚLSKA
   
   4.1.   Připomínky týkající se nemožnosti převést pozemek B-32
   
   
               (29)
            
               Španělsko potvrdilo, že převod pozemku B-32 byl a je podle zákona nemožný. Španělsko tvrdí, že právní situace týkající se převoditelnosti pozemku byla v okamžiku uzavření dohody z roku 1998 přinejmenším nejasná. Zákonné omezení nakonec v roce 2004 vyjasnil rozsudek č. 77/2015, který vynesl Tribunal Superior de Justicia de Madrid, zmíněný v 19. bodě odůvodnění. Španělsko je toho názoru, že uvedený rozsudek se týkal právních předpisů již platných v roce 1998, kdy byla uzavřena dohoda o provedení výměny z roku 1998 mezi magistrátem města Madridu a klubem Real Madrid. Španělsko tedy souhlasí s tím, že převod pozemku B-32 byl od počátku nemožný. Podle Španělska je v souladu s článkem 1303 občanského zákoníku důsledkem uvedeného zákonného omezení to, že smluvní strany vrátí, co vzájemně obdržely. Občanský zákoník v článku 1307 stanoví, že pokud věc, která je předmětem absolutně neplatné smlouvy, nemůže být vrácena z důvodu její ztráty, musí strana vrátit hodnotu, kterou věc měla v okamžiku ztráty. Cílem je obnovit situaci, jako by smlouva nikdy neexistovala.
            
   
               (30)
            
               Španělsko argumentuje, že smlouva zahrnující několik předmětů a závazků by měla být považována za absolutně neplatnou v celém svém rozsahu, pokud nelze předpokládat, že je vůlí stran zbytek smlouvy zachovat. To závisí na hypotetické vůli stran. Podle názoru Španělska se nezdá, že by cokoli odůvodňovalo předpoklad, že magistrát města Madridu a Real Madrid by zachovaly zbývající část dohody o provedení výměny z roku 1998, kdyby věděly o zákonném omezení týkajícím se převodu pozemku B-32 podle uvedené smlouvy.
            
   
               (31)
            
               V této souvislosti Španělsko předpokládá, že dohoda z roku 1998 je od samého počátku v plném rozsahu neplatná, a dospělo k závěru, že Real Madrid a magistrát města Madridu by také musely vrátit ostatní pozemky, na které se vztahovala dohoda o výměně pozemků z roku 1996 a dohoda o provedení výměny z roku 1998. Jelikož však tyto pozemky byly mezitím prodány, a nelze je tedy vrátit, magistrát města Madridu by musel vrátit hodnotu, kterou tyto pozemky měly v okamžiku prodeje. Jinými slovy je magistrát města Madridu povinen uhradit klubu Real Madrid hodnotu, kterou měl pozemek o rozloze 15 000 m2 ve čtvrti Ciudad Deportiva v okamžiku prodeje, což podle Španělska činilo 53 578 623 EUR. Takovýto výsledek by byl mnohem přínosnější pro klub Real Madrid a mnohem obtížnější pro magistrát města Madridu než to, s čím strany souhlasily v dohodě o narovnání z roku 2011.
            
   
               (32)
            
               Španělsko dále odkazuje na judikaturu, která podporuje jeho názor, že magistrát města Madridu by musel odškodnit klub Real Madrid za neplnění svých závazků podle dohody o provedení výměny z roku 1998. Odvolává se na rozsudky týkající se nemožnosti ex post způsobené záměrně nebo nedbalostí jednou ze stran. Podle Španělska uvedená judikatura vychází z trvalé platnosti smlouvy a jejího neplnění jednou ze stran; strana, která své závazky plní, má právo na současnou hodnotu toho, co nezískala, protože za normálních okolností by tím měla disponovat. Uvedená pohledávka by existovala nezávisle na úmyslu nebo zavinění věřitele. Španělsko se odvolává na článek 1124 občanského zákoníku, podle kterého může strana požadovat odškodnění od druhé strany v případě neplnění platné dvoustranné smlouvy, pokud konkrétní plnění již není možné. Dohodou o narovnání z roku 2011 magistrát města Madridu tedy vyrovnal své stávající právní závazky vůči klubu Real Madrid podle dohody o provedení výměny z roku 1998.
            
   
               (33)
            
               Pokud jde o možnou změnu účelu pozemku B-32 určeného v územním plánu, Španělsko potvrzuje, že je v zásadě v pravomoci magistrátu města Madridu navrhnout Madridskému společenství změnu územního plánu. Španělsko však tvrdí, že takovéto změny musí sloužit obecnému zájmu. Odvolává se na právní zásadu zachování pozemků určených k veřejnému využití, která zakazuje prodej pozemku ve veřejném vlastnictví bez nabytí nového pozemku obdobných vlastností. Cíl zamezení vysoké pohledávce z titulu odškodnění by v tomto případě neodůvodnil změnu územního plánu, neboť taková změna by byla svévolná. Ustanovení čl. 67 odst. 2 zákona č. 9/2001 neumožňují změnu využití pozemku určeného pro veřejné účely bez kompenzačních opatření v téže oblasti.
            
   
               (34)
            
               V neposlední řadě Španělsko poznamenalo, že pokud by Real Madrid získal vlastnictví k pozemku v roce 2011, neexistovala by žádná státní podpora, takže odškodnění, které získává podle dohody o narovnání z roku 2011 od magistrátu města Madridu za nepřevedení tohoto pozemku, nemůže představovat státní podporu, neboť uvedené odškodnění odpovídá hodnotě pozemku v roce 2011.
            
   4.2.   Připomínky týkající se ocenění pozemku B-32
   
   
               (35)
            
               Pokud jde o ocenění pozemku, Španělsko vysvětluje, že ocenění provedly technické služby magistrátu města Madridu na základě stanovených kritérií používaných pro všechny pozemky ve vlastnictví města. Odborníci zaměstnaní těmito službami jsou vázáni zásadami objektivity, profesionality a nestrannosti. Orgány veřejné správy podle zákona musí stanovit hodnotu pozemku v prvé řadě svými vlastními úředníky a službami.
            
   
               (36)
            
               Na základě modelu výpočtu (Módulo básico de repercusión de suelo, dále jen „model výpočtu“) je pro Madrid stanovena cena za metr čtvereční. Hodnota pozemku B-32 v roce 2011 byla stanovena takto:
               
                           a)
                        
                           plocha: 70 815 m2, z čehož 35 407 m2 může být použito pro výstavbu;
                        
               
                           b)
                        
                           model výpočtu podle nařízení Ministerstva hospodářství a průmyslu EHA/1213/2005: 588 EUR/m2;
                        
               
                           c)
                        
                           koeficient indexace: 1,09. Vynásobíme-li 35 407 × 588 × 1,09, je výsledkem částka 22 693 054,44 EUR.
                        
            
   
               (37)
            
               Španělsko se také odvolává na zprávu Ministerstva financí z roku 2011, v níž je hodnota pozemku B-32 odhadována na částku 25 776 296 EUR. Španělsko zdůrazňuje, že je ze zákona povinno pro svou evidenci ocenit všechny pozemky, které vlastní, bez ohledu na jejich veřejnoprávní nebo soukromoprávní povahu.
            
   
               (38)
            
               Pokud jde o studii, kterou pro Komisi zpracovala společnost CEIAM, Španělsko kritizuje, že jeden z jejích scénářů ocenění vychází z využití pozemku pro sociální bydlení. Toto použití by nebylo v souladu s předpokladem nejvyššího a nejlepšího využití pozemku. Studie proto dospěla k hodnotě, která byla o 50 % nižší než hodnota využití pro veřejné služby (uso lucrativo de interés general, equipamiento singular: vzdělávání, kulturní služby a instituce, nemocnice, kostely), což představuje nejvyšší a nejlepší využití pozemku určeného pro veřejné účely. Hodnota podle scénáře využití pro soukromé účely, jako jsou bydlení nebo kanceláře, by byla o dalších 30 % vyšší.
            
   
               (39)
            
               Na základě využití pozemku pro veřejné služby Španělsko navrhuje výpočet hodnoty pozemku metodou jednoduché kapitalizace. Tato metoda vychází z očekávané prodejní ceny na metr čtvereční zastavěné plochy, která je založena na srovnatelných projektech v roce 2011 v dané části Madridu. Po odečtení stavebních nákladů, určených podle standardního modelu používaného městem Madrid, Španělsko dospělo k hodnotě 22 708 633,52 EUR. Toto ocenění však vychází z předpokladu, že klasifikací pozemku je „veřejné využití různého druhu“, a Španělsko připouští, že stávající klasifikací pozemku není „využití pro veřejné služby různého druhu“, nýbrž „veřejné sportovní využití“, a že využití pro jiné činnosti než sport by vyžadovalo změnu městského plánu klasifikace pozemků formální změnou tohoto plánu.
            
   
               (40)
            
               Španělsko také navrhuje srovnání s jiným pozemkem, který je klasifikován pro nemocniční účely. Nezávislé ocenění určilo hodnotu ve výši 900 EUR na metr čtvereční zastavitelné plochy pro daný pozemek.
            
   
               (41)
            
               Pokud jde o rozdíl mezi oceněním pozemku v roce 1998 a v roce 2011, Španělsko vysvětluje, že podstatný rozdíl lze vysvětlit základním stavem územního rozvoje pozemku, který byl v roce 1998 v začátcích. V daném okamžiku bylo dokončeno pouze plánování. Magistrát města Madridu musel pozemek teprve koupit a zajistit jeho rozvoj. Uplynulo by tedy několik let, než by bylo možné na pozemku něco postavit. Tato situace se zcela změnila v roce 2011. V obou případech se ocenění řídilo obvyklými normami uplatňovanými magistrátem města Madridu pro oceňování pozemků.
            
   4.3.   Připomínky týkající se hodnoty pozemku v blízkosti stadionu Bernabéu
   
   
               (42)
            
               Pokud jde o zamýšlené uspořádání nemovitostí podle dohody o územním rozvoji z roku 2011, Španělsko mělo v roce 2011 za to, že rozsudek č. 77/2015 ze dne 2. února 2015, který vynesl Tribunal Superior de Justicia de Madrid, zrušil změnu územního plánu, pokud jde o pozemek v blízkosti stadionu Bernabéu, a brání vstupu dohody o územním rozvoji z roku 2011 v platnost.
            
   5.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
   
   
               (43)
            
               Po zveřejnění rozhodnutí o zahájení řízení Komise obdržela připomínky od klubu Real Madrid, sdružení Ecologistas en Acción, Asociación para la Defensa del Estado de Derecho a od občanů, kteří informovali Komisi o posuzované transakci s nemovitostmi.
            
   5.1.   Připomínky klubu Real Madrid
   
   5.1.1.   Připomínky týkající se důsledků nepřevedení pozemku B-32 magistrátem města Madridu
   
   
               (44)
            
               Pokud jde o pozadí dohody o provedení výměny z roku 1998, Real Madrid vysvětluje, že magistrát města Madridu měl o čtvrť Ciudad Deportiva zájem, neboť zamýšlel rozvoj této centrálně položené oblasti, a Real Madrid se potřeboval zbavit dlouhodobých aktiv, aby mohl splatit dluhy.
            
   
               (45)
            
               Real Madrid uvádí, že opakovaně požadoval, aby magistrát města Madridu pozemek B-32 převedl. Real Madrid souhlasí, že klasifikace pozemku pro „základní sportovní využití“ (deportivo de carácter básico) představuje právní překážku pro jeho prodej soukromým subjektům. Má však za to, že převod pozemku byl možný. Klasifikace v územním plánu nebyla ani nezměnitelná, ani mimo kontrolu magistrátu města Madridu. Magistrát města Madridu měl možnost stávající klasifikaci pozemku zrušit (desafectación) a přiřadit mu odlišnou klasifikaci. Takovým krokem by se pozemek přesunul z „veřejné sféry“ do „soukromé sféry“, aby bylo možné splnit smluvní závazek převést pozemek na klub Real Madrid.
            
   
               (46)
            
               V roce 1998 mohla být takováto změna stávající klasifikace provedena bez nutnosti čelit jakýmkoli zvláštním zákonným překážkám. V roce 2001 se však situace změnila v důsledku vstupu zákona č. 9/2001 v platnost. Podle ustanovení čl. 67 odst. 2 zákona č. 9/2001 rozhodnutí překlasifikovat pozemek určený k veřejnému využití (desafecte el suelo de un destino público) musí být doprovázeno kompenzačními opatřeními s cílem zachovat kvalitu a množství takovýchto veřejných zdrojů v dotčené oblasti (6). Když tedy v roce 2003 nastala povinnost převést pozemek B-32, magistrát města Madridu nemohl uvedený pozemek překlasifikovat, aniž by přijal opatření, která by zajistila, že kvalita a množství základních sportovních zařízení ve čtvrti Las Tablas nebudou dotčeny.
            
   
               (47)
            
               Magistrát města Madridu by proto musel získat pozemek ve čtvrti Las Tablas o obdobné rozloze jako pozemek B-32 a klasifikovat jej jako pozemek k „základnímu sportovnímu využití“. Tento krok by býval byl velmi nákladný, neboť veškeré dostupné pozemky v uvedené oblasti byly v roce 2011 klasifikovány jako „rezidenční“ nebo „komerční“. Pozemek s touto klasifikací měl mnohem vyšší tržní cenu než pozemek klasifikovaný k „základnímu sportovnímu využití“. Ve skutečnosti studie předložená klubem Real Madrid odhaduje náklady magistrátu města Madridu na uvedená kompenzační opatření v rozmezí od 58 milionů EUR do 240 milionů EUR, což je mnohem více než odškodnění ve výši 22 693 054,44 EUR sjednané v dohodě o narovnání z roku 2011 (7).
            
   
               (48)
            
               Z právního hlediska tedy magistrát města Madridu mohl překonat překážky plnění smlouvy, pokud by býval chtěl. V tomto ohledu Real Madrid argumentuje, že aby smluvní závazek byl podle doktríny španělského soukromého práva v oblasti počáteční nemožnosti absolutně neplatný, musí překážky plnění existovat od samého počátku, musí být absolutní, trvalé a mimo kontrolu stran.
            
   
               (49)
            
               Z téhož důvodu se magistrát města Madridu nemohl vyhnout svému smluvnímu závazku vůči klubu spočívajícímu v převodu pozemku B-32 odvoláním se na doktrínu španělského práva týkající se následné nemožnosti (imposibilidad sobrevendia). Magistrát města Madridu se mohl vyhnout odpovědnosti pouze v případě, že by překážky plnění byly nepřekonatelné a zcela mimo jeho kontrolu.
            
   
               (50)
            
               Pokud by magistrát města Madridu v roce 2011 splnil svůj smluvní závazek převést pozemek B-32 na klub Real Madrid, znamenalo by to, že Real Madrid by získal pozemek s tržní hodnotou ve výši 22 693 054,44 EUR. Ekonomická hodnota práva klubu Real Madrid vyžadovat naplnění smlouvy byla stejná jako tržní hodnota pozemku B-32 v roce 2011.
            
   
               (51)
            
               Real Madrid naznačuje, že by nemělo žádný smysl, aby souhlasil s narovnáním, které by jeho smluvnímu právu k pozemku B-32 přiřadilo hodnotu nižší, než byla stávající tržní hodnota pozemku. Real Madrid by nebyl ochoten akceptovat narovnání, které by ocenilo jeho právo k pozemku B-32 v tržní hodnotě tohoto pozemku v roce 1998 nebo v roce 2003. Real Madrid by zahájil soudní řízení na ochranu plné hodnoty svého práva požadovat naplnění dohody o provedení výměny z roku 1998.
            
   
               (52)
            
               Alternativou dohody o narovnání z roku 2011 by bylo trvání klubu Real Madrid na svých smluvních právech. Tím by mohlo být odškodnění za porušení smlouvy, pokud je porušení způsobeno úmyslně nebo nedbalostí na základě článku 1101 občanského zákoníku. To by vedlo k nároku na odškodnění v hodnotě, kterou pozemek měl v okamžiku vynesení rozsudku, což by byla hodnota předpokládaná v dohodě o narovnání z roku 2011. Real Madrid také mohl smlouvu ukončit podle článku 1124 občanského zákoníku, což by ve svém důsledku znamenalo právo na navrácení toho, co již bylo splněno, podle článku 1123 občanského zákoníku a nárok na odškodnění.
            
   
               (53)
            
               Real Madrid zdůrazňuje, že dohoda o narovnání z roku 2011 je pro magistrát města Madridu výhodnější než úplné navrácení. Navrácení by mělo za následek obnovení situace, která existovala před dohodou o provedení výměny z roku 1998. V zásadě by magistrát města Madridu byl nucen vrátit klubu Real Madrid 15 000 m2, které získal ve čtvrti Ciudad Deportiva, a Real Madrid by musel magistrátu města Madridu vrátit pozemky 33 a 34. Navrácení pozemků jako takových by však nebylo proveditelné. Strany pozemek prodaly před mnoha lety třetím stranám, které pozemek odkoupily v dobré víře. V takovýchto případech musí podle španělského práva strany namísto toho druhé straně vrátit současnou hodnotu pozemku, který je předmětem navrácení, v okamžiku vynesení rozsudku.
            
   
               (54)
            
               Na základě právní konzultace a zprávy o ocenění pozemku vypracované společností Aguirre Newman zabývající se realitním poradenstvím (dále jen „zpráva společnosti Aguirre Newman“), kterou klub obdržel v dubnu 2014, Real Madrid vysvětluje, jak by navrácení smluvních plnění v roce 2011 bylo řešeno podle španělského soukromého práva a jaké finanční důsledky by navrácení mělo. Podle klubu Real Madrid by navrácení zapříčinilo tyto platby mezi magistrátem města Madridu a klubem Real Madrid: magistrát města Madridu by musel klubu Real Madrid uhradit současnou hodnotu (v roce 2011) 15 000 m2 ve čtvrti Ciudad Deportiva, kterou společnost Aguirre Newman odhadla na částku 65,346 milionu EUR (8); Real Madrid by musel magistrátu města Madridu uhradit hodnotu pozemků 33 a 34 v roce 2011 odhadovanou společností Aguirre Newman na částku 32,246 milionu EUR (9). Čistým dopadem navrácení by tedy byla úhrada částky 33,1 milionu EUR magistrátem města Madridu ve prospěch klubu Real Madrid, což je o 10,407 milionu EUR více, než kolik klub obdržel podle dohody o narovnání z roku 2011. To znamená, že Real Madrid se v zásadě vzdal dalšího nároku ve výši 10,407 milionu EUR vůči magistrátu města Madridu tím, že souhlasil s dohodou o narovnání z roku 2011.
            
   
               (55)
            
               Real Madrid proto argumentuje, že ukončení dohody o provedení výměny z roku 1998 a úplné navrácení podle uvedené dohody a dohody o výměně pozemků z roku 1996 by pro magistrát města Madridu v roce 2011 bylo skutečným a hmatatelným rizikem. Uzavřením dohody o narovnání z roku 2011 byl magistrát města Madridu schopen zabránit uvedenému riziku za cenu, která byla o 10,407 milionu EUR nižší než částka, kterou si mohl klub Real Madrid nárokovat, pokud by ukončil dohodu o provedení výměny z roku 1998 a požadoval navrácení.
            
   
               (56)
            
               V neposlední řadě Real Madrid argumentuje, že mohl žádat o náhradu jakékoli škody způsobené v důsledku porušení smlouvy magistrátem města Madridu. Podle ustanovení článku 1124 občanského zákoníku a ustálené judikatury jsou ukončení smlouvy a smluvní odškodnění vzájemně slučitelnými nápravami. Účelem takovéhoto odškodnění je uvést věřitele do stejného postavení, jako by dlužník splnil své závazky podle smlouvy.
            
   
               (57)
            
               Pokud bychom připustili absolutní neplatnost dohody o provedení výměny z roku 1998, Real Madrid argumentuje, že právním důsledkem neplatnosti smlouvy by podle článku 1303 občanského zákoníku bylo navrácení plnění stran podle absolutně neplatné smlouvy. Článek 1307 občanského zákoníku stanoví, že věc, kterou nelze vrátit, protože byla ztracena, by měla být nahrazena ve výši své hodnoty v okamžiku ztráty plus úroky. Prodej třetí straně v dobré víře je postaven na roveň ztrátě (10), což znamená, že pozemkům prodaným od uzavření dohody o provedení výměny z roku 1998 by v zásadě neměla být přiřazena jejich současná hodnota, ale hodnota v okamžiku prodeje třetím stranám.
            
   
               (58)
            
               Uvedený přístup by vedl k těmto platbám mezi magistrátem města Madridu a klubem Real Madrid: magistrát města Madridu by měl klubu Real Madrid uhradit příjmy z prodeje 15 000 m2 ve čtvrti Ciudad Deportiva uskutečněného v roce 2003 ve výši 53 milionů EUR plus úroky od daného data. Real Madrid by měl magistrátu města Madridu uhradit příjmy z prodeje pozemků 33 a 34 uskutečněného v roce 1999 ve výši přibližně 12,9 milionu EUR plus úroky. Čistý dopad takovéhoto navrácení v roce 2011 bez úroků by tedy znamenal, že by magistrát města Madridu měl klubu Real Madrid uhradit částku ve výši 40,1 milionu EUR. Tato částka je přibližně o 17,407 milionu EUR vyšší než odškodnění vyplacené klubu podle dohody o narovnání z roku 2011 a přibližně o 7 milionů EUR vyšší, než kolik by magistrát města Madridu musel vrátit klubu, pokud by dohoda o provedení výměny z roku 1998 byla ukončena v důsledku porušení smlouvy magistrátem města Madridu.
            
   5.1.2.   Připomínky týkající se hodnoty pozemku B-32
   
   
               (59)
            
               Hodnoty pozemku předpokládané v roce 1998 byly určeny zkušenými, odbornými pracovníky odboru rozvoje města magistrátu města Madridu (Gerencia Municipal de Urbanismo) za pomoci metodiky oceňování stanovené španělskými právními předpisy. Podle těchto ocenění měly pozemky převáděné na klub stejnou celkovou hodnotu jako 15 000 m2 převáděných na magistrát města Madridu.
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Ocenění v dohodě o provedení výměny z roku 1998
               
               
                           Magistrát města Madridu
                        
                           Real Madrid
                        
                           Pozemek převáděný na Real Madrid
                        
                           Hodnota
                           (EUR)
                        
                           Pozemek převáděný na magistrát města Madridu
                        
                           Hodnota
                           (EUR)
                        
                           Pozemek B-32
                        
                           595 194
                        
                           15 000  m2 ve čtvrti Ciudad Deportiva
                        
                           13 522 772
                        
                           Pozemky B-33 a B-34
                        
                           12 927 578
                        
                            
                        
                           
                              Celkem
                           
                        
                           
                              13 522 772
                           
                        
                           
                              Celkem
                           
                        
                           
                              13 522 772
                           
                        
            
   
               (60)
            
               Ocenění použitá magistrátem města Madridu v roce 1998 jako základ pro převod pozemků B-32, 33 a 34 tedy nenaznačovala, že by Real Madrid získal příliš vysoké odškodnění.
            
   
               (61)
            
               Real Madrid odmítá názor, že ocenění provedená technickými odborníky odboru rozvoje města v souladu s vnitrostátními právními předpisy nejsou „nezávislá“. Odvolává se na sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (11) (dále jen „sdělení o prodeji pozemků“), které uznává, že státní úřady, které provádějí ocenění, a státní úředníci nebo zaměstnanci mají být považováni za nezávislé za předpokladu, že je účinně vyloučen nepřípustný vliv na jejich závěry.
            
   
               (62)
            
               Metodiku oceňování použitou k posouzení hodnoty pozemků v dohodě z roku 1998 uplatňují orgány veřejné moci v celém Španělsku k objektivnímu určení hodnoty pozemků (12). Úředníci, kteří vypracovávají zprávy o ocenění, jsou odborníci v dané oblasti a nesou osobní odpovědnost za to, že budou jednat v souladu s použitelnými právními předpisy a postupy a dodržovat zásady objektivity, neutrality a nestrannosti. Ocenění, která vypracovávají, se považují za spravedlivá a přesná, včetně případů, kdy jsou použita v soudním řízení před španělským soudem. Úmyslná úprava ocenění (nahoru nebo dolů) ve prospěch soukromého subjektu na úkor státní správy by byla podle španělských právních předpisů protiprávní.
            
   
               (63)
            
               Z těchto důvodů se Real Madrid domnívá, že ocenění provedená v roce 1998 pro účely dohody o provedení výměny z roku 1998 byla oceněními nezávislých odborníků ve smyslu sdělení o prodeji pozemků.
            
   
               (64)
            
               Kromě toho zpráva společnosti Aguirre Newman obsahuje odhad tržní hodnoty pozemku B-32 a 15 000 m2 ve čtvrti Ciudad Deportiva v roce 1998. Výsledky zprávy společnosti Aguirre Newman se poněkud liší od ocenění sjednaných v dohodě o provedení výměny z roku 1998. Výsledky však podporují názor, že Real Madrid v roce 1998 nezískal nadměrné odškodnění. Ve skutečnosti zpráva uvádí, že pokud jde o hodnotu v roce 1998, dohoda o provedení výměny z roku 1998 podhodnotila 15 000 m2 ve čtvrti Ciudad Deportiva a nadhodnotila pozemek B-32 a rovněž pozemky 33 a 34.
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Ocenění v dohodě o provedení výměny z roku 1998 v porovnání s oceněním ve zprávě společnosti Aguirre Newman
               
               
                           Magistrát města Madridu
                        
                           Real Madrid
                        
                           Pozemek převáděný na Real Madrid
                        
                           Hodnota (Aguirre Newman)
                           (EUR)
                        
                           Hodnota (dohoda z roku 1998)
                           (EUR)
                        
                           Odchylka
                           (Δ%)
                        
                           Pozemek převáděný na magistrát města Madridu
                        
                           Hodnota (Aguirre Newman)
                           (EUR)
                        
                           Hodnota (dohoda z roku 1998)
                           (EUR)
                        
                           Odchylka
                           (Δ%)
                        
                           Pozemek B-32
                        
                           574 000
                        
                           595 194
                        
                           + 3,69
                        
                           15 000  m2 ve čtvrti Ciudad Deportiva
                        
                           13 850 000
                        
                           13 522 772
                        
                           – 2,04
                        
                           Pozemky B-33 a B-34
                        
                           12 869 000
                        
                           12 927 578
                        
                           + 0,46
                        
                            
                        
                           
                              Celkem
                           
                        
                           
                              13 443 000
                           
                        
                           
                              13 522 772
                           
                        
                           
                              + 0,59
                           
                        
                           
                              Celkem
                           
                        
                           
                              13 850 000
                           
                        
                           
                              13 522 772
                           
                        
                           
                              – 2,04
                           
                        
            
   
               (65)
            
               Tyto aspekty by dosvědčovaly názor, že magistrát města Madridu jednal při uzavírání dohody o výměně pozemků z roku 1996 a dohody o provedení výměny z roku 1998 jako soukromý kupující a klub Real Madrid převodem nezískal žádný prospěch. Následný prodej pozemku ve čtvrti Ciudad Deportiva za 53 milionů EUR by potvrzoval, že Real Madrid při prodeji pozemku ve čtvrti Ciudad Deportiva zjevně nezískal nadměrné odškodnění. Kromě toho prodej pozemku ve čtvrti Julián Camarillo Sur klubem Real Madrid třetím subjektům v roce 1999 za cenu, která byla téměř totožná s hodnotou přiřazenou pro účely dohody o provedení výměny z roku 1998, potvrzuje přesnost ocenění magistrátu města Madridu.
            
   
               (66)
            
               Pokud jde o ocenění pozemku B-32 v roce 2011, Real Madrid má za to, že ocenění provedené technickými službami odboru rozvoje města magistrátu města Madridu rovněž představuje nezávislé ocenění. Real Madrid požádal společnost Aguirre Newman rovněž o odhad ceny pozemku B-32 v roce 2011. Ocenění provedené společností za pomoci zavedených mezinárodních zásad oceňování ukazuje, že tržní hodnota pozemku B-32 v roce 2011 činila 22 690 000 EUR, tj. téměř přesně stejnou hodnotu jako v ocenění provedeném v rámci dohody o narovnání z roku 2011.
            
   
               (67)
            
               Real Madrid rovněž upozorňuje na skutečnost, že hodnota přiřazená pozemku B-32 katastrem nemovitostí (Catastro inmobiliario) v roce 2011 byla dokonce vyšší a dosahovala částky 25 776 296 EUR. Katastr nemovitostí je státním subjektem působícím při Ministerstvu financí a veřejné správy. Není závislý na magistrátu města Madridu ani na jiném městském orgánu nebo subjektu v Madridu. Real Madrid považuje dokonce za přiměřené se domnívat, že zaměstnanci katastru nevěděli o jednáních mezi klubem Real Madrid a magistrátem města Madridu, která vedla k dohodě o narovnání v roce 2011. Podle právních předpisů nesmí katastrální hodnota přesahovat tržní hodnotu dotčeného pozemku a vychází např. z informací týkajících se skutečných tržních transakcí. Z tohoto důvodu tržní hodnota pozemku B-32 v roce 2011 neměla být nižší než 25 776 296 EUR.
            
   
               (68)
            
               Pokud jde o zvýšení hodnoty od roku 1998, Real Madrid vysvětluje, že v roce 1998 bylo území, na kterém se nachází pozemek B-32, neproduktivním kusem země nacházejícím se ve zcela nerozvinuté oblasti. Ačkoli plán územního rozvoje byl schválen magistrátem města Madridu v roce 1997, toto schválení není zárukou skutečného rozvoje pozemků, který vyžaduje významné investice soukromých investorů ochotných podstoupit riziko. První stavební povolení v Las Tablas byla vydána až v roce 2001.
            
   
               (69)
            
               Od tohoto okamžiku začala významná výstavba a začínalo být jasné, že čtvrť Las Tablas pravděpodobně bude z hlediska rozvoje úspěchem. Přemístění celosvětového ústředí společnosti Telefónica do Las Tablas následovaly další velké společnosti. V roce 2011 bylo toto území plně rozvinuté a stalo se velmi oblíbenou rezidenční i komerční čtvrtí. Tato dramatická přeměna čtvrti Las Tablas do plně rozvinuté a zastavěné čtvrti obklopené nákladnými bytovými domy a sídly nadnárodních společností mělo velký dopad na hodnotu pozemku B-32.
            
   
               (70)
            
               Pokud jde o ocenění pozemku v rámci studie předložené Komisi společností CEIAM, Real Madrid uvádí, že výsledkem uvedené studie není skutečná tržní hodnota, kterou by zájemce ochotný koupit byl připraven zaplatit. Namísto toho studie společnosti CEIAM pouze stanoví investiční hodnotu, která podle klubu Real Madrid představuje hodnotu aktiva pro vlastníka nebo potenciálního vlastníka pro účely jednotlivé investice a operativních cílů, a aby se dospělo k této investiční hodnotě, oceňovací metoda použitá společností CEIAM (dále jen „nařízení ECO 805/2003“) vede ke stanovení „zástavní hodnoty nemovitosti“. Základní zásadou zástavní hodnoty nemovitosti je „zásada obezřetnosti“. Odráží skutečnost, že se jedná o zvláště opatrný odhad trvalé, dlouhodobé hodnoty, zatímco koncept „tržní hodnoty“ se vztahuje k hodnotě v rámci transakce za obvyklých podmínek mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím. Koncept tržní hodnoty odhaduje cenu majetku, které by mohlo být dosaženo ke dni ocenění.
            
   
               (71)
            
               Naopak zamýšleným účelem zástavní hodnoty nemovitosti by bylo poskytnout dlouhodobou, udržitelnou hodnotu jako stabilní základ pro posouzení vhodnosti majetku jako hypotečního zajištění, která obstojí i při potenciálních výkyvech trhu. Podle klubu Real Madrid bude výsledná hodnota pravděpodobně nižší než hodnota tržní. Real Madrid považuje za vhodné použít statickou oceňovací metodu zůstatkové hodnoty, která vychází z odhadů nákladů na infrastrukturu a výstavbu a z očekávané prodejní ceny jednotek, které mají být postaveny.
            
   
               (72)
            
               Real Madrid odkazuje na různé scénáře použité ve zprávě společnosti CEIAM, a zejména na jeden z nich, který předpokládá sportovní využití. Real Madrid je toho názoru, že zpráva je plná chyb. Podle názoru klubu Real Madrid mezi základní chyby zprávy společnosti CEIAM při oceňování pozemku B-32 jako sportovního zařízení patří:
               
                           a)
                        
                           neprovedení optimalizace využití pozemku a zařízení: společnost CEIAM nezohledňuje např. příjmy z 25 % pozemku, které by vlastník podle stávajících předpisů mohl využít pro obchody a parkovací plochy;
                        
               
                           b)
                        
                           podhodnocení poptávky uživatelů po stávající sportovní infrastruktuře: v roce 2011 byla čtvrť Las Tablas již atraktivní a bohatou oblastí, kde mělo nebo bude mít sídlo mnoho velkých společností;
                        
               
                           c)
                        
                           výpočet společnosti CEIAM vychází z menší podlahové plochy vybudované na pozemku, než umožňovala jeho klasifikace (zastavitelná plocha);
                        
               
                           d)
                        
                           společnost CEIAM stanoví hodnotu podle scénáře, který předpokládá pouze právo stavby (derecho de superficie), zatímco stanovení skutečné tržní hodnoty by mělo vycházet z převodu úplné držby a vlastnického práva k pozemku.
                        
            
   5.1.3.   Připomínky týkající se pozemku v blízkosti stadionu Bernabéu
   
   
               (73)
            
               Real Madrid vysvětluje, že pokud jde o změnu územního plánu týkající se oblasti v blízkosti stadionu Bernabéu a čtvrti Carabanchel, jak bylo sjednáno v dohodě o územním rozvoji z roku 2011, zamýšlená změna územního plánu stanovila zvětšení zastavitelné plochy (edificabilidad), aby mohl být stadion rozšířen a zastřešen. Jako kompenzaci tohoto rozvoje španělské právní předpisy stanoví, že vlastník převede 10 % hodnoty navýšení zastavitelné plochy (aprovechamiento) na orgán veřejné moci. V uvedeném případě tato kompenzace podle plánu spočívala v tom, že na magistrát města Madridu budou převedeny pozemky na území Mercedes Arteaga/Jacinto Verdague, které budou překlasifikovány z „rezidenčních“ (residencial) na „zeleň“ a „veřejná zařízení“ (equipamiento público).
            
   
               (74)
            
               Nedávný rozsudek č. 77/2015 ze dne 2. února 2015, který vynesl Tribunal Superior de Justicia de Madrid, však uvedenou změnu územního plánu z roku 2011 zrušil. Rozsudek se stal závazným a brání vstupu dohody o územním rozvoji z roku 2011 v platnost. Real Madrid zdůrazňuje, že uvedená dohoda nemá naprosto žádnou souvislost s dohodou o narovnání z roku 2011. Doposud nebyl mezi magistrátem města Madridu a klubem Real Madrid podle dohody o územním rozvoji z roku 2011 převeden žádný pozemek. Příslušné plány stran byly ve skutečnosti zrušeny.
            
   5.2.   Připomínky ostatních zúčastněných stran
   
   
               (75)
            
               Organizace Eccologistas en acción tvrdí, že ani v roce 1998 pozemky, které byly klasifikovány jako pozemky pro veřejné služby, například k veřejnému sportovnímu využití, nemohly být převedeny na soukromé subjekty. Tento zákaz by se vztahoval rovněž na pozemek, který město zatím nekoupilo, ale který byl s touto klasifikací zahrnut v územních plánech. Jako takový zákon č. 9/2001 nezavedl žádné změny.
            
   
               (76)
            
               Stejně jako Real Madrid upozornila organizace Ecologistas en acción Komisi na rozsudek soudu Tribunal Superior de Justicia de Madrid č. 77/2015 ze dne 2. února 2015, kterým byla zrušena změna územního plánu, pokud jde o pozemek v blízkosti stadionu Bernabéu. Tribunal Superior konstatoval, že neexistuje žádný obecný zájem, který by odůvodňoval změny v územním plánu spojené s pozemkem v okolí stadionu, jak je zmíněno v 18. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení. Soud shledal, že transakce mezi klubem Real Madrid a magistrátem města Madridu nezohledňuje úvahy týkající se obecných veřejných zájmů města, ale je diktována pouze potřebami klubu, pokud jde o jeho projekt modernizace stadionu.
            
   
               (77)
            
               Tribunal Superior de Justicia de Madrid zdůraznil, že rozhodnutí odpovědných orgánů o územním plánu musí objektivně sloužit veřejnému zájmu, a nikoli zájmům jednoho nebo více vlastníků pozemků, a dokonce ani zájmům samotného města.
            
   
               (78)
            
               Ostatní zúčastněné strany nepředložily žádné další skutkové nebo právní okolnosti.
            
   6.   POSOUZENÍ PODPORY
   
   6.1.   Předběžné připomínky k dohodě o územním rozvoji z roku 2011
   
   
               (79)
            
               Podle informací poskytnutých Španělskem a klubem Real Madrid byla rozsudkem soudu Tribunal Superior de Justicia de Madrid č. 77/2015 ze dne 2. února 2015 zrušena změna územního plánu, pokud jde o pozemek v blízkosti stadionu Bernabéu klubu Real Madrid. V důsledku uvedeného rozsudku strany zrušily dohodu o územním rozvoji z roku 2011. Z tohoto důvodu nebude dohoda provedena, a posouzení dohody o územním rozvoji z roku 2011 ze strany Komise se tak stalo bezpředmětným.
            
   
               (80)
            
               Toto rozhodnutí proto pouze zkoumá dohodu o narovnání z roku 2011 podle pravidel pro státní podporu.
            
   6.2.   Existence podpory
   
   
               (81)
            
               Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy jsou podpory poskytované v jakékoli formě členským státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem.
            
   6.2.1.   Podmínky, na jejichž základě lze konstatovat přítomnost státní podpory
   
   
               (82)
            
               Aby opatření mohlo být kvalifikováno jako podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy, musí být podle ustálené judikatury splněny všechny podmínky stanovené v uvedeném ustanovení (13). Aby vnitrostátní opatření mohlo být kvalifikováno jako státní podpora ve smyslu uvedeného ustanovení, musí se tak zaprvé jednat o státní zásah nebo zásah ze státních prostředků, zadruhé tento zásah musí být způsobilý ovlivnit obchod mezi členskými státy, zatřetí musí podniku poskytovat selektivní výhodu a začtvrté musí nebo může narušovat hospodářskou soutěž (14).
            
   
               (83)
            
               Aby se však v tomto případě použila pravidla pro státní podporu, příjemce údajné podpory musí být „podnikem“ ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy. Podle ustálené judikatury je podnikem subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho právní postavení a způsob, jakým je financován (15). S ohledem na cíle Evropské unie spadá sportovní činnost do působnosti předpisů Evropské unie o hospodářské soutěži tehdy, pokud představuje hospodářskou činnost (16). V tomto případě Real Madrid provozuje profesionální fotbalový klub za účelem zisku, který získává z příjmů z prodeje vstupenek, marketingových činností, vysílacích práv, reklamního prodeje, sponzorství atd. Real Madrid by tedy měl být považován za podnik pro účely čl. 107 odst. 1 Smlouvy.
            
   
               (84)
            
               Pokud jde o další podmínky, na jejichž základě lze konstatovat přítomnost státní podpory, dohoda o narovnání z roku 2011 byla uzavřena magistrátem města Madridu, který je orgánem veřejné moci, a vede k odškodnění klubu Real Madrid magistrátem města Madridu za to, že nesplnil svůj smluvní závazek převést pozemek, převodem jiných pozemků v hodnotě 19 972 348,96 EUR. První podmínka, na jejímž základě lze konstatovat přítomnost podpory, je tedy splněna, neboť dohodu o narovnání z roku 2011 lze přičíst magistrátu města Madridu a vede k převodu státních prostředků v podobě převodu pozemků ve vlastnictví magistrátu města Madridu na klub Real Madrid.
            
   
               (85)
            
               Pokud jde o druhou podmínku, na jejímž základě lze konstatovat přítomnost státní podpory, jakákoli podpora poskytnutá klubu Real Madrid je způsobilá ovlivnit obchod uvnitř Unie, neboť Real Madrid získává příjmy z prodeje vstupenek, marketingových činností, reklamního prodeje, vysílacích práv a sponzorství nejen v rámci Španělska, ale také ze zdrojů z celé Unie. Kromě toho hospodářsky soutěží s profesionálními fotbalovými kluby v celé Unii a ve Španělsku o výše uvedené příjmy a při získávání fotbalových hráčů, a proto jakákoli podpora poskytnutá klubu je způsobilá ovlivnit obchod uvnitř EU a narušit hospodářskou soutěž, neboť finanční postavení klubu Real Madrid bude v důsledku uvedené podpory posíleno v porovnání s jeho konkurenty na trhu profesionálního fotbalu (17). Čtvrtá podmínka, na jejímž základě lze konstatovat přítomnost státní podpory, je tedy v tomto případě rovněž splněna.
            
   
               (86)
            
               Pokud jde o třetí a poslední podmínku, na jejímž základě lze konstatovat přítomnost státní podpory, dohoda o narovnání z roku 2011 je selektivní, neboť byla uzavřena pouze s klubem Real Madrid. Zůstává tedy pouze otázka, zda dohoda poskytuje hospodářskou výhodu klubu Real Madrid, což Komise podrobněji posoudí níže.
            
   6.2.2.   Zásada subjektu v tržním hospodářství
   
   
               (87)
            
               Výhodou pro účely čl. 107 odst. 1 Smlouvy je jakákoli hospodářská výhoda, kterou by podnik nebyl schopen získat za běžných tržních podmínek, tj. bez zásahu státu (18).
            
   
               (88)
            
               Aby bylo možné stanovit, zda Real Madrid získal hospodářskou výhodu jako výsledek dohody o narovnání z roku 2011, je nezbytné přezkoumat, zda Real Madrid mohl na trhu získat stejnou výhodu, která mu byla poskytnuta ze státních prostředků. Podle judikatury hospodářské transakce provedené veřejným subjektem nebo veřejným podnikem neposkytují výhodu protistraně, a proto nepředstavují podporu, pokud se provádějí v souladu s běžnými tržními podmínkami (19). Aby bylo možné stanovit, zda konkrétní transakce provedená orgánem veřejné moci byla provedena v souladu s běžnými tržními podmínkami, je nezbytné srovnat chování uvedeného orgánu veřejné moci s chováním hypotetického „subjektu v tržním hospodářství“ v podobné situaci působícího v běžných tržních podmínkách. Pokud by „subjekt v tržním hospodářství“ uzavřel danou transakci za obdobných podmínek, pak lze přítomnost výhody vyloučit, pokud jde o uvedenou transakci (20).
            
   
               (89)
            
               Aby se použila tato zásada subjektu v tržním hospodářství, orgán veřejné moci musí prokázat, že se choval tak, jako by se za obdobných okolností choval obezřetný subjekt v tržním hospodářství. Jakýkoli obezřetný subjekt v tržním hospodářství by obvykle provedl své vlastní hodnocení ex ante, pokud jde o hospodářskou účelnost uzavření konkrétní dohody (21). Pokud tedy jeden členský stát argumentuje, že konkrétní transakce je v souladu se zásadou subjektu v tržním hospodářství, musí v případě pochybností poskytnout důkazy prokazující, že rozhodnutí provést transakci bylo v té době přijato na základě řádných hospodářských hodnocení srovnatelných s těmi, která by za obdobných okolností prováděl pro účely určení budoucí výnosnosti nebo hospodářských výhod uvedené transakce racionální soukromý subjekt (obdobných vlastností jako dotčený veřejný subjekt). Pro tyto účely jsou irelevantní hodnocení provedená po uzavření transakce, na základě zpětného konstatování, že to ve skutečně bylo hospodářsky účelné, nebo na základě odůvodnění následujících po rozhodnutí o zvoleném postupu (22).
            
   
               (90)
            
               Opatřením posuzovaným v tomto případě je dohoda mezi orgánem veřejné moci a hospodářským subjektem o narovnání právního sporu. Na základě uvedené dohody klub Real Madrid souhlasil, že se vzdá svého nároku domáhat se nápravy v souvislosti s neschopností magistrátu města Madridu splnit své závazky podle dohody o provedení výměny z roku 1998 výměnou za to, že magistrát města Madridu vyplatí klubu Real Madrid odškodnění.
            
   
               (91)
            
               Podle Španělska zákonné omezení, které mu neumožnilo splnit závazky přijaté v dohodě o provedení výměny z roku 1998 ve věci převodu pozemku B-32 na klub Real Madrid, vytvořilo pro magistrát města Madridu podle španělského práva povinnost odškodnit Real Madrid za nesplnění této dohody současnou hodnotou daného pozemku. Z tohoto důvodu se magistrát města Madridu rozhodl uzavřít dohodu o narovnání z roku 2011, čímž přijal plnou právní odpovědnost za nesplnění uvedeného závazku, a klubu Real Madrid za to poskytl odškodnění ve výši 22 693 054,44 EUR, tj. v hodnotě pozemku B-32 v roce 2011 podle odhadu technických služeb magistrátu města Madridu pověřených oceněním pozemku.
            
   
               (92)
            
               Z pohledu subjektu v tržním hospodářství závisí to, zda je uzavření takovéto dohody o narovnání v souladu s tržními podmínkami, na dvou faktorech: zaprvé pravděpodobnost, že bude odpovědný za svou neschopnost splnit smluvní závazky (zdroj právního sporu), a zadruhé maximální rozsah finančního rizika, které pro něj vyplývá z takovéhoto určení odpovědnosti. Oba faktory určují, zda je uzavření dohody o narovnání v souladu s tržními podmínkami a za jakých podmínek, konkrétně výše odškodnění nabídnutého za narovnání právního sporu.
            
   
               (93)
            
               Při uplatnění těchto dvou faktorů na tento případ má Komise za to, že subjekt v tržním hospodářství v obdobné situaci jako magistrát města Madridu by dohodu o narovnání z roku 2011 neuzavřel. Zaprvé vzhledem k právním nejistotám v roce 2011 spojeným s otázkou, zda magistrát města Madridu byl odpovědný za odškodnění klubu Real Madrid za to, že nepřevedl pozemek B-32 podle dohody o provedení výměny z roku 1998, subjekt v tržním hospodářství by ve stejné situaci jako magistrát města Madridu požádal o právní poradenství, než by dohodu o narovnání z roku 2011 uzavřel, aby určil pravděpodobnost, že je za nepřevedení pozemku skutečně odpovědný, což magistrát města Madridu neučinil. Zadruhé subjekt v tržním hospodářství by v obdobné situaci jako magistrát města Madridu nesouhlasil s vyplacením odškodnění klubu Real Madrid ve výši 22 693 054,44 EUR podle uvedené dohody, neboť tato částka významně přesahuje maximální rozsah jeho právní odpovědnosti za nepřevedení pozemku B-32.
            
   6.2.2.1.   Odpovědnost magistrátu města Madridu za nesplnění svých smluvních závazků
   
   
               (94)
            
               Pokud jde o pravděpodobnost, že by magistrát města Madridu byl shledán odpovědným v soudním řízení, Komise požádala Španělsko, aby předložilo jakékoli právní stanovisko, které si magistrát města Madridu vyžádal před uzavřením dohody o narovnání z roku 2011, prokazující, že by pravděpodobně byl shledán odpovědným za nepřevedení pozemku B-32 podle dohody o provedení výměny z roku 1998, což Španělsko nebylo schopno doložit (23). Při neexistenci právního stanoviska má Komise za to, že hypotetický subjekt v tržním hospodářství by v obdobné situaci nepřevzal plnou právní odpovědnost za nesplnění smluvního závazku, jak učinil magistrát města Madridu, a to vzhledem k právním nejistotám spojeným s potenciální nemožností uvedený závazek splnit, právním důsledkům uvedené potenciální nemožnosti a schopnosti magistrátu města Madridu zajistit nápravu uvedeného zákonného omezení jinými prostředky.
            
   
               (95)
            
               Zaprvé je nejasné, zda magistrát města Madridu mohl zákonně přijmout závazek převést pozemek B-32 v době, kdy byla dohoda o provedení výměny z roku 1998 uzavřena. Podle Španělska a klubu Real Madrid strany dohody o provedení výměny z roku 1998 věděly, že pozemek byl klasifikovaný k základnímu sportovnímu využití, a v době uzavření dohody předpokládaly, že takto klasifikovaný pozemek může být převeden na soukromý subjekt, pokud jej daná strana zamýšlí využívat pro sportovní účely. Neexistují však žádné náznaky, že tento předpoklad byl v době uzavření dohody o provedení výměny z roku 1998 správný.
            
   
               (96)
            
               S přijetím zákona č. 9/2001 strany jistě měly mít o tomto předpokladu pochybnosti, neboť podle uvedeného zákona musí pozemek určený k veřejnému využití zůstat ve veřejném vlastnictví. Komise v tomto ohledu uvádí, že magistrát města Madridu se stal registrovaným vlastníkem pozemku B-32 až v roce 2003 a podle dohody o provedení výměny z roku 1998 byl magistrát města Madridu povinen uvedený pozemek převést sedm dní poté, co se stane jeho registrovaným vlastníkem.
            
   
               (97)
            
               Poté, co Tribunal Superior de Justicia de Madrid vynesl v roce 2004 rozsudek (24), mělo být navíc oběma stranám jasné, že pozemky jako B-32 nemohou být podle zákona převedeny na soukromou osobu nebo soukromý subjekt. Když tedy magistrát města Madridu v dohodě o narovnání z roku 2011 souhlasil s tím, že převezme plnou právní odpovědnost za nepřevedení pozemku B-32 podle dohody o provedení výměny z roku 1998, muselo být oběma stranám více než jasné, že pozemek B-32 nemohl být zákonně převeden.
            
   
               (98)
            
               Zadruhé důsledky zákonného omezení, které magistrátu města Madridu neumožnilo splnit závazek přijatý v dohodě o provedení výměny z roku 1998 spočívající v převodu pozemku B-32, pokud jde o jakýkoli potenciální nárok na odškodnění pro Real Madrid, byly z právního hlediska v době uzavření dohody o narovnání z roku 2011 rovněž nejasné. Španělsko se domnívá, že podle obecných pravidel španělského občanského práva zákonné omezení znemožňující splnit smlouvu činí danou smlouvu podle soukromého práva absolutně neplatnou. V takovém případě je nejasné, zda by poškozená strana měla nárok na kompenzaci nebo odškodnění, neboť smlouva neexistuje, na rozdíl od nároku na navrácení toho, co již bylo poskytnuto jako protiplnění smlouvy. V tomto ohledu Španělsko a Real Madrid tvrdí, že zákonné omezení znemožňující magistrátu města Madridu převést pozemek B-32 má za následek neplatnost celé dohody o provedení výměny z roku 1998, a tedy navrácení všech pozemků, kterých se uvedená dohoda a dohoda o výměně pozemků z roku 1996 týkaly, nebo pokud takové navrácení není možné, jejich hodnoty v okamžiku ztráty, tj. prodeje.
            
   
               (99)
            
               Je však nejasné, zda skutečnost, že jedna strana dohody nemohla splnit pouze jeden ze závazků přijatých v dohodě o provedení výměny z roku 1998, má podle španělského občanského práva za následek neplatnost celé dohody. Částečná neplatnost je podle španělského občanského práva komplexní záležitostí a magistrát města Madridu před uzavřením dohody o narovnání z roku 2011 nepožádal o žádné právní poradenství.
            
   
               (100)
            
               V tomto ohledu Komise především uvádí, že podle dohody o provedení výměny z roku 1998 měly být magistrátem města Madridu na klub Real Madrid převedeny tři samostatné pozemky v hodnotě 13 522 772 EUR, z nichž pozemek B-32 se nacházel v odlišné oblasti, a nebyl tedy propojen se dvěma dalšími pozemky určenými k převedení (pozemky 33 a 34, které se nacházely ve čtvrti Julian Camarillo Sur). Kromě toho byl pozemek B-32 oceněn na 595 194 EUR, což představuje méně než 5 % hodnoty celé dohody o provedení výměny z roku 1998.
            
   
               (101)
            
               Komise dále uvádí, že magistrát města Madridu uzavřel dohodu o provedení výměny z roku 1998, aby splnil svůj závazek odškodnit klub Real Madrid za převod pozemku ve čtvrti Ciudad Deportiva na magistrát na základě dohody o výměně pozemků z roku 1996. Z dohody o výměně pozemků z roku 1996 je jasné, že magistrát města Madridu měl nesporný zájem získat pozemek ve čtvrti Ciudad Deportiva, jak potvrdil Real Madrid, a že dohoda o provedení výměny z roku 1998 byla uzavřena, aby magistrát města Madridu mohl splnit svůj závazek podle dohody o výměně pozemků z roku 1996 spočívající v převodu pozemků určité hodnoty na klub Real Madrid jako odškodnění za pozemek ve čtvrti Ciudad Deportiva. Real Madrid tedy neměl žádný zvláštní zájem zahrnout pozemek B-32 do dohody o provedení výměny z roku 1998, a pokud by strany v okamžiku uzavření dohody o provedení výměny z roku 1998 věděly o zákonném omezení znemožňujícím převod uvedeného pozemku, byl by tento pozemek pravděpodobně nahrazen jiným pozemkem obdobné hodnoty.
            
   
               (102)
            
               Zatřetí samotná dohoda o narovnání z roku 2011 dokazuje, že strany chtěly řešit zákonné omezení znemožňující převod pozemku B-32 odděleně od provádění celé dohody o provedení výměny z roku 1998 a nezpochybnily otázku platnosti převodu ostatních pozemků, kterých se dohoda týkala. V informacích předložených dne 18. června 2012 během předběžného vyšetřování tohoto případu Španělsko prohlásilo, že strany dohody o narovnání z roku 2011 měly zájem udržet v platnosti části dohody o provedení výměny z roku 1998, které se netýkaly pozemku B-32.
            
   
               (103)
            
               Začtvrté bylo v době uzavření dohody o narovnání z roku 2011 nejasné, zda magistrát města Madridu mohl zjednat nápravu zákonného omezení vyplývajícího z dohody o provedení výměny z roku 1998 změnou klasifikace pozemku podle pravidel územního plánování na pozemek vyhrazený k základnímu sportovnímu využití. Real Madrid argumentoval, že tato změna by možná byla. Magistrát města Madridu změnu územního plánu v souvislosti s dohodou o územním rozvoji z roku 2011 skutečně nabídl.
            
   
               (104)
            
               Španělsko však vysvětlilo, že magistrát města Madridu nemohl tuto změnu provést sám, ale musel by změnu územního plánu navrhnout Madridskému společenství. Takováto změna navíc musí sloužit obecnému zájmu. Tento názor od té doby potvrdil rozsudek z roku 2015, v němž Tribunal Superior de Justicia zrušil změnu územního plánu ve vztahu k pozemku v blízkosti stadionu Bernabéu, který byl předmětem dohody o územním rozvoji z roku 2011. Jelikož však dohoda o územním rozvoji z roku 2011 byla uzavřena krátce po uzavření dohody o narovnání z roku 2011, uvedená právní otázka se v té době nezdála být odpovídajícím způsobem vyřešena, a panovala tedy právní nejistota, zda magistrát města Madridu mohl zajistit nápravu zákonného omezení vyplývajícího z dohody o provedení výměny z roku 1998 změnou klasifikace pozemku B-32.
            
   
               (105)
            
               Na základě výše uvedených skutečností má Komise za to, že pokud by obezřetný subjekt v tržním hospodářství čelil stejným právním nejistotám, před uzavřením dohody o narovnání z roku 2011 a před přijetím plné právní odpovědnosti za nepřevedení pozemku B-32 podle dohody o provedení výměny z roku 1998 by požádal o právní poradenství, což magistrát města Madridu neučinil.
            
   6.2.2.2.   Možná výše odškodnění
   
   
               (106)
            
               Pokud jde o výši odškodnění, s jejímž vyplacením klubu Real Madrid magistrát města Madridu souhlasil, aby vyřešil právní spor vyplývající z dohody o provedení výměny z roku 1998, Komise se domnívá, že hodnota ve výši 22 693 054,44 EUR, kterou magistrát města Madridu souhlasil zaplatit za pozemek B-32 v důsledku dohody o narovnání z roku 2011, značně převyšuje maximální rozsah jeho právní odpovědnosti za nepřevedení uvedeného pozemku klubu Real Madrid.
            
   
               (107)
            
               Hodnota pozemku B-32 v roce 2011 byla stanovena technickými službami města Madridu ve výši 22 693 054,44 EUR na základě stejných obecných kritérií pro určení hodnoty městského majetku, která byla uplatněna již v roce 1998. Španělsko uvádí, že toto ocenění má charakter katastrální hodnoty, která se používá jako referenční základ např. pro zdanění pozemkových převodů nebo pro určení interní hodnoty pro potřeby účetnictví města. Španělsko a Real Madrid se v tomto ohledu odvolávají na zprávu Ministerstva financí z roku 2011, v níž je katastrální hodnota pozemku B-32 odhadována na částku 25 776 296 EUR. Španělsko zdůrazňuje, že je ze zákona povinno pro svou evidenci ocenit všechny pozemky, které vlastní, bez ohledu na jejich veřejnoprávní nebo soukromoprávní povahu. Real Madrid odkazuje na ocenění ve výši 22 690 000 EUR provedené ve zprávě společnosti Aguirre Newman, která byla vypracována po přijetí rozhodnutí o zahájení řízení.
            
   
               (108)
            
               Komise uvádí, že všechna tato hodnocení vycházejí z mylného předpokladu, že pozemek B-32 mohl být v roce 2011 převeden, což, jak je vysvětleno v 97. bodě odůvodnění, zákon zjevně neumožňuje. Za předpokladu, že magistrát města Madridu nemohl být odpovědný za toto zákonné omezení, v jehož souvislosti nikdy nepožádal o právní poradenství, je přinejmenším diskutabilní, zda by tržní hodnota pozemku ve vztahu ke klubu Real Madrid byla nulová, neboť daný pozemek nemůže být převeden.
            
   
               (109)
            
               Komise nicméně akceptuje, že účelem uzavření dohody o narovnání je získat právní jistotu výměnou za odškodnění. Za předpokladu, že by magistrát města Madridu mohl nést plnou odpovědnost za nemožnost převést pozemek B-32 na klub Real Madrid, pak jeho finanční riziko z této odpovědnosti nemůže přesáhnout hodnotu pozemku v okamžiku uzavření dohody o narovnání z roku 2011.
            
   
               (110)
            
               V tomto ohledu Španělsko připouští, že technické služby magistrátu města Madridu nepoužily při přípravě ocenění v roce 2011 správnou klasifikaci pozemku B-32 (veřejné sportovní využití), ale při přípravě uvedeného ocenění předpokládaly, že pozemek spadá do kategorie „využití pro veřejné služby různého druhu“. Kromě toho katastrální hodnota ve výši 25 776 296 EUR uváděná Španělskem a klubem Real Madrid mimo jiné vycházela z informací týkajících se skutečných tržních transakcí v referenční oblasti, zatímco hodnota ve výši 22 690 000 EUR uvedená ve zprávě společnosti Aguirre Newman byla založena na statické metodě zůstatkové hodnoty, která vycházela ze scénáře prodeje různých jednotek krátce po vybudování sportovní infrastruktury na daném pozemku.
            
   
               (111)
            
               Jelikož v roce 2011 byl pozemek B-32 klasifikován jako pozemek ke sportovnímu využití a Real Madrid měl v úmyslu pozemek B-32 využít ke sportovním účelům, Komise má za to, že správným parametrem pro ocenění uvedeného pozemku je dlouhodobé využívání pozemku pro sportovní účely. V tomto ohledu studie společnosti CEIAM zadaná Komisí vychází, pokud jde o plánované sportovní využití pozemku B-32, z předpokladu, že investor získá pozemek, vybuduje infrastrukturu pro různé druhy sportů a bude vytvářet příjmy výběrem uživatelských poplatků. Scénář navržený společností CEIAM se zdá být přiměřený, protože dlouhodobé využívání sportovních infrastruktur na pozemku B-32 jediným provozovatelem je jedinou realistickou možností v rámci klasifikace uvedeného pozemku, která určuje jeho využití a vylučuje jeho další prodej.
            
   
               (112)
            
               Na základě tohoto předpokladu dospěla studie společnosti CEIAM k ocenění pozemku B-32 v roce 2011 ve výši 4 275 000 EUR (25).
            
   
               (113)
            
               Španělsko kritizuje skutečnost, že studie společnosti CEIAM zakládá jeden ze scénářů ocenění na využití pozemku pro sociální bydlení, čímž se hodnota dostala na rozmezí 12 245 500 EUR až 18 000 000 EUR, jelikož tento scénář by nezajistil nejvyšší a nejlepší využití pozemku (26). Podle Španělska studie společnosti CEIAM dospěla k hodnotě, která byla o 50 % nižší než hodnota srovnatelného pozemku určeného k využití pro veřejné služby (uso lucrativo de interés general, equipamiento singular: vzdělávání, kulturní služby a instituce, nemocnice, kostely), což by představovalo nejvyšší a nejlepší využití pozemku určeného pro veřejné účely.
            
   
               (114)
            
               V reakci na to Komise uvádí, že tento alternativní scénář podle studie společnosti CEIAM byl zpracován pro účely srovnání. Vhodným referenčním základem pro konečný výsledek studie je scénář sportovního využití, jelikož magistrát města Madridu nezměnil klasifikaci pozemku B-32 „využití pro veřejné služby“, a podle zákona ani nemohl tuto klasifikaci ke sportovnímu využití změnit z důvodů uvedených ve 104. bodě odůvodnění.
            
   
               (115)
            
               Real Madrid kritizuje studii společnosti CEIAM v několika bodech (27).
            
   
               (116)
            
               Zaprvé kritizuje ocenění alternativních, nesportovních scénářů, neboť vycházejí z příliš mnoha subjektivních prvků přenechaných volnému uvážení, a kromě toho předpokládají využití pozemku B-32, které není v souladu s maximalizací zisku hypotetického vlastníka soukromého majetku.
            
   
               (117)
            
               Zadruhé, pokud jde o ocenění vycházející ze sportovního využití, Real Madrid uvádí, že výsledek studie není skutečnou tržní hodnotou. Společnost CEIAM použila vnitrostátní oceňovací metodu (nařízení ECO 805/2003), která vede pouze ke stanovení „zástavní hodnoty nemovitosti“, což je zvláště opatrný odhad trvalé, dlouhodobé hodnoty a bývá nižší než „tržní hodnota“, která se vztahuje k hodnotě v rámci transakce za obvyklých podmínek mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím. Tato tržní hodnota by měla být určena na základě statické metody zůstatkové hodnoty, jak je popsáno ve 110. bodě odůvodnění.
            
   
               (118)
            
               Zatřetí Real Madrid kritizuje společnost CEIAM z několika dalších důvodů:
               
                           a)
                        
                           neprovedení optimalizace využití pozemku a zařízení. Společnost CEIAM nezohlednila např. příjmy z 25 % pozemku, které vlastník podle stávajících předpisů mohl využít pro obchody a parkovací plochy;
                        
               
                           b)
                        
                           skutečnost, že její předpoklady plně nezohledňují zákonem povolené využití pozemku, pokud jde o plochu, na které lze stavět (zastavitelnost);
                        
               
                           c)
                        
                           podcenění stávající poptávky v atraktivní a bohaté čtvrti. Real Madrid napadá odhad společnosti CEIAM, podle kterého 42,9 % obyvatelstva provozuje sport, a navrhuje 50 % a rovněž odkazuje na možnou poptávku ze strany mnoha zaměstnanců pracujících v této čtvrti;
                        
               
                           d)
                        
                           skutečnost, že hodnota pozemku je stanovena podle scénáře, který předpokládá pouze právo stavby (derecho de superficie), a nikoli úplnou držbu a vlastnické právo k pozemku.
                        
            
   
               (119)
            
               Tato kritika není přesvědčivá.
            
   
               (120)
            
               Zaprvé, pokud jde o scénáře hypotetického alternativní využití, jak je vysvětleno ve 114. bodě odůvodnění, tyto scénáře slouží pouze pro účely srovnání různých hypotetických typů využití pozemku, neboť klasifikace pozemku pro sportovní využití nebyla a nemůže být změněna. Tato analýza ukazuje, že hodnota pozemku B-32 by se mohla alespoň přiblížit hodnotě předpokládané magistrátem města Madridu, pokud by pozemek měl klasifikaci s větším komerčním potenciálem. Jelikož však magistrát města Madridu klasifikaci pozemku B-32 pro sportovní využití nezměnil, a ze zákona ani změnit nemohl, je vhodným referenčním základem pro konečný výsledek studie scénář sportovního využití.
            
   
               (121)
            
               Zadruhé, pokud jde o údajné ocenění pozemku na základě „zástavní hodnoty nemovitosti“ nebo na základě předpokladu pouhého práva stavby, studie společnosti CEIAM tyto předpoklady nepoužívá, jak tvrdí Real Madrid. Naopak, jak je vysvětleno v oddíle 2.5 části studie vztahující se ke scénáři sportovního využití, studie definuje hodnotu na základě investiční hodnoty pozemku, což je jeho hodnota pro stávajícího nebo potenciálního vlastníka. Studie společnosti CEIAM v oddíle 2.3.2. vysvětluje, že použití metody popsané v nařízení ECO/805/2003, kritizované klubem Real Madrid, má za cíl určit tržní hodnotu pozemku (28). Bez ohledu na účely, pro které se nařízení ECO/805/2003 použije, popisuje metodu pro určení hodnoty pozemku, který je schopen vytvářet příjmy spojené s určitou hospodářskou činností a nemá nic společného se zástavní hodnotou. Za tímto účelem používá obecně přijatelné normy, které nejsou závislé na důvodu oceňování. Uvedená metoda je závislá na existenci investičního projektu, neboť hodnota je dána čistou současnou hodnotou dlouhodobých budoucích peněžních toků nejpravděpodobnějšího investičního projektu (v případě pozemku B-32 vybudování a provozování sportovní infrastruktury).
            
   
               (122)
            
               Na rozdíl od statické oceňovací metody zůstatkové hodnoty použité ve zprávě společnosti Aguirre Newman předložené klubem Real Madrid, studie společnosti CEIAM při výpočtu nevychází z ceny, které by investor do sportovní infrastruktury dosáhl v případě krátkodobého prodeje infrastruktury, nýbrž z ceny, které by dosáhl v případě komerčního využívání v následujících desetiletích. Metoda navržená společností CEIAM je pro pozemek B-32 zvláště vhodná, neboť neexistuje možnost pozemek s infrastrukturou prodat, protože typ využití a veřejné vlastnictví tohoto pozemku jsou určeny dlouhodobě. Statická oceňovací metoda zůstatkové hodnoty navržená klubem Real Madrid není vhodná v případě zamýšleného provozování sportovní infrastruktury oproti platbě uživatelských poplatků. Uvedenou metodu lze použít pouze v případě, že pozemek a infrastrukturu na něm lze prodat, a pouze v případě, že tento prodej nastane bezprostředně po vybudování.
            
   
               (123)
            
               Aby mohla být pro účely určení současné hodnoty pozemku stanovena hodnota nároku na odškodnění odvislého od uvedené hodnoty, nezdá se být vhodné předpokládat nebo určit hypotetickou hodnotu vycházející z parametrů, které sice ovlivňují hodnotu pozemku, avšak ve skutečnosti nejsou splněny. V případě vznesení nároku na odškodnění vůči magistrátu města Madridu je relevantní hodnotou pozemku B-32 hodnota, kterou pozemek má pro magistrát města Madridu, jež by nemohl mít prospěch z hypotetické hodnoty pozemku, pokud by byl převoditelný.
            
   
               (124)
            
               Zatřetí studie společnosti CEIAM obsahuje podrobné a pečlivé srovnání s dalšími sportovními zařízeními různého druhu a atraktivity pro odhad nákladů a příjmů.
            
   
               (125)
            
               Pokud jde o údajné nezohlednění příjmů z jiných než sportovních činností a nevyužití možnosti úplné zastavitelnosti pozemku, studie v oddíle 1.6.4 uvádí podrobnou hypotézu způsobu, jakým by pozemek mohl být využíván pro několik kombinací sportovní infrastruktury. Zahrnuje také využívání pro parkování, obchody a restaurace a očekávané příjmy z uživatelských poplatků podrobně rozpracované pro různé infrastruktury.
            
   
               (126)
            
               Společnost CEIAM v oddíle 1.6.5 studie vysvětluje, že si je vědoma toho, že její odhady zcela vyčerpávajícím způsobem nezohledňují zákonem povolené využití pozemku, pokud jde o plochu, na které lze stavět. V rámci územního plánování jsou často nastavena velmi vysoká procenta využití pozemku, aby bylo možné reagovat na měnící se poptávku v průběhu let, dokud se očekávané využití nerealizuje. To by však nebylo neobvyklé v případě pozemku k veřejnému využití, neboť je běžné, že tato maximální procenta nebývají v takovýchto případech plně vyčerpána. Intenzita využívání pozemku by závisela na očekávané poptávce a na druhu nabízených sportovních činností nebo nabízené sportovní infrastruktury. V tomto ohledu společnost CEIAM analyzovala 22 srovnatelných sportovních komplexů pro účely rozpracování scénáře použitého v rámci studie.
            
   
               (127)
            
               Pokud jde o procento uživatelů sportovních zařízení v dané městské čtvrti, které klub Real Madrid považuje za příliš nízké, studie použila stávající oficiální statistické údaje týkající se sportovní činnosti obyvatel spádové oblasti sportovních zařízení na pozemku B-32 v Madridu, které jsou uvedeny v oddíle 3.2. informační přílohy dané studie. Studie také zohledňuje možnou poptávku ze strany zaměstnanců okolních kanceláří. V tomto ohledu Real Madrid neposkytuje žádné údaje vycházející z průzkumu trhu v dané čtvrti na podporu svých argumentů, že procento uživatelů sportovních zařízení je příliš nízké, a Komise proto musí přijmout obezřetnější odhady předložené společností CEIAM.
            
   
               (128)
            
               V neposlední řadě, pokud jde o skutečnost, že hodnota pozemku je stanovena pouze na základě práva stavby (derecho de superficie), a nikoli na základě převodu úplné držby a vlastnického práva k pozemku, Komise odkazuje na 111. bod odůvodnění, a zejména na zjištění, že neexistuje možnost pozemek s infrastrukturou prodat, neboť typ využití a veřejné vlastnictví tohoto pozemku jsou určeny dlouhodobě.
            
   
               (129)
            
               S ohledem na všechny výše uvedené důvody má Komise za to, že kritika vyjádřená Španělskem a klubem Real Madrid v souvislosti se studií společnosti CEIAM je neopodstatněná. Real Madrid neuvádí, do jaké míry údajné nedostatky ve zprávě společnosti CEIAM vedou k podstatně nižšímu odhadu hodnoty. Nebylo tedy možné předpokládat, že hodnota pozemku B-32 v roce 2011 byla vyšší než 4 275 000 EUR, jak odhaduje studie společnosti CEIAM, a tudíž obezřetný subjekt v tržním hospodářství by za podobných okolností neuzavřel dohodu o narovnání z roku 2011, kterou magistrát města Madridu souhlasil s poskytnutím odškodnění klubu Real Madrid ve výši 22 693 054,44 EUR, aby se vyplatil z neurčité právní odpovědnosti za nesplnění svého závazku převést pozemek B-32 podle dohody o provedení výměny z roku 1998.
            
   
               (130)
            
               S ohledem na neurčitou pravděpodobnost, že by magistrát města Madridu byl shledán odpovědným za to, že nepřevedl pozemek B-32 podle dohody o provedení výměny z roku 1998, a na značný rozdíl mezi částkou, kterou se magistrát města Madridu zavázal odškodnit klub Real Madrid podle dohody o narovnání z roku 2011 (22 693 054,44 EUR), a maximální výší jeho právní odpovědnosti (4 275 000 EUR) Komise dospěla k závěru, že obezřetný subjekt v tržním hospodářství nacházející se v obdobné situaci jako magistrát města Madridu by dohodu o narovnání z roku 2011 neuzavřel.
            
   
               (131)
            
               Komise proto dospěla k závěru, že magistrát města Madridu se při uzavření dohody o narovnání z roku 2011 nechoval tak, jak by se ve srovnatelné situaci choval subjekt v tržním hospodářství. Mělo by se tedy mít za to, že dohoda o narovnání z roku 2011 poskytuje klubu Real Madrid hospodářskou výhodu v podobě rozdílu mezi výší odškodnění a maximální výší právní odpovědnosti, a představuje tak státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy.
            
   
               (132)
            
               V neposlední řadě, co se týká tvrzení Španělska, že pokud by magistrát města Madridu pozemek B-32 v roce 2011 na klub Real Madrid převedl, neexistovala by žádná podpora, Komise považuje toto tvrzení pro svůj závěr, že Real Madrid získal na základě dohody o narovnání z roku 2011 hospodářskou výhodu, za irelevantní. Magistrát města Madridu mohl pozemek B-32 převést, pouze pokud by ho k tomu zákon opravňoval. Pokud by tomu tak bylo, nejen že by nebylo nutné uzavírat dohodu o narovnání z roku 2011, ale Real Madrid by získal skutečný pozemek, na který měl nárok podle dohody o provedení výměny z roku 1998, takže by nebylo zapotřebí posuzovat, zda odškodnění nabídnuté klubu Real Madrid namísto uvedeného pozemku odpovídalo hodnotě tohoto pozemku. Jinými slovy magistrát města Madridu by provedl dohodu o provedení výměny z roku 1998, která není předmětem tohoto rozhodnutí.
            
   6.3.   Slučitelnost podpory
   
   
               (133)
            
               Státní podpora je považována za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud spadá do některé z kategorií uvedených v čl. 107 odst. 2 Smlouvy (29), a může být považována za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud Komise zjistí, že spadá do kterékoli z kategorií uvedených v čl. 107 odst. 3 Smlouvy (30). Skutečnost, že státní podpora je slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 2 nebo čl. 107 odst. 3 Smlouvy (31), však musí prokázat členský stát, který podporu poskytuje.
            
   
               (134)
            
               Ani Španělsko ani Real Madrid netvrdily, že kterákoli z výjimek uvedených v čl. 107 odst. 2 a čl. 107 odst. 3 Smlouvy se na tento případ vztahuje.
            
   
               (135)
            
               Komise v tomto ohledu uvádí, že jelikož daná podpora vytváří příjem, kterého by klub Real Madrid v rámci běžného podnikání nedosáhl, mělo by se mít za to, že dohoda o narovnání z roku 2011 poskytuje klubu Real Madrid provozní podporu. Obecně platí, že takováto podpora nemůže být za normálních okolností považována za slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, neboť neusnadňuje rozvoj určitých činností.
            
   
               (136)
            
               Státní podpora poskytnutá klubu Real Madrid prostřednictvím dohody o narovnání z roku 2011 je tedy neslučitelná s vnitřním trhem.
            
   7.   PROTIPRÁVNOST PODPORY
   
   
               (137)
            
               Podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy jsou členské státy povinny informovat Komisi o jakémkoli záměru poskytnout podporu (oznamovací povinnost) a nesmějí žádné zamýšlené opatření podpory provést, dokud Komise v této otázce nepřijme konečné rozhodnutí (povinnost zdržet se jednání).
            
   
               (138)
            
               Komise uvádí, že Španělsko Komisi neoznámilo žádný záměr poskytnout podporu prostřednictvím dohody o narovnání z roku 2011 a rovněž nedodrželo povinnost zdržet se jednání podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Podle čl. 1 písm. f) nařízení Rady (EU) 2015/1589 (32) tedy dohoda o narovnání z roku 2011 představuje protiprávní podporu provedenou v rozporu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy.
            
   8.   NAVRÁCENÍ PODPORY
   
   
               (139)
            
               Podle Smlouvy a ustálené judikatury Soudního dvora je Komise v případě, že zjistí, že podpora není slučitelná s vnitřním trhem, oprávněna rozhodnout, že dotyčný stát takovou podporu zruší nebo upraví (33). Soudní dvůr rovněž opakovaně rozhodl, že povinnost členského státu zrušit podporu, kterou Komise prohlásila za neslučitelnou s vnitřním trhem, slouží k obnovení dřívějšího stavu (34). Soudní dvůr v této souvislosti stanovil, že tohoto cíle je dosaženo, jakmile příjemce vrátí protiprávní podporu, čímž ztrácí výhodu, kterou měl na trhu ve vztahu ke svým soutěžitelům, a obnoví se stav, který předcházel poskytnutí podpory (35).
            
   
               (140)
            
               V čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2015/1589 se stanoví povinnost Komise nařídit navrácení protiprávní a neslučitelné podpory. Tento článek rovněž stanoví, že příslušný členský stát učiní všechna nezbytná opatření, aby zajistil navrácení protiprávní podpory, jež byla shledána neslučitelnou. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2015/1589 se stanoví, že podpora, která má být navrácena, zahrnuje úroky splatné od data, kdy byla protiprávní podpora k dispozici příjemci, do data jejího faktického navrácení. Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (36) rozpracovává metody, které se mají používat pro výpočet úroku pro navrácení. V neposlední řadě čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2015/1589 stanoví, že „navrácení se provede bezodkladně a v souladu s postupy vnitrostátního práva dotyčného členského státu za předpokladu, že umožňují okamžitý a účinný výkon rozhodnutí Komise“.
            
   
               (141)
            
               Žádné ustanovení práva Unie však nevyžaduje, aby Komise, když nařídí navrácení podpory, jež byla shledána neslučitelnou s vnitřním trhem, vyčíslila přesnou částku podpory, jež má být navrácena. Postačí, aby rozhodnutí Komise obsahovalo údaje umožňující jeho příjemci, aby sám bez nadměrných obtíží určil tuto částku (37).
            
   
               (142)
            
               Nicméně v tomto případě má Komise za to, že podpora vyplývající z dohody o narovnání z roku 2011, kterou Španělsko musí od klubu Real Madrid získat zpět, odpovídá rozdílu mezi hodnotou pozemku B-32 ve výši 22 693 054,44 EUR, jak byla sjednána v dohodě o narovnání z roku 2011, a maximálním rozsahem jeho právní odpovědnosti podle dohody o provedení výměny z roku 1998, přičemž částku 4 275 000 EUR považuje za přesnou tržní hodnotu pozemku B-32 v roce 2011. Odstranění výhody poskytnuté klubu Real Madrid v důsledku dohody o narovnání z roku 2011 tudíž vyžaduje, aby Španělsko získalo zpět od uvedeného subjektu částku 18 418 054,44 EUR.
            
   9.   ZÁVĚR
   
   
               (143)
            
               Závěrem Komise konstatuje, že v rozporu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy Španělsko poskytlo dohodou o narovnání z roku 2011, kterou uzavřely magistrát města Madridu a klub Real Madrid, protiprávní státní podporu klubu Real Madrid, jejíž navrácení klubem Real Madrid je Španělsko povinno zajistit podle článku 16 nařízení (EU) 2015/1589,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODUTÍ:
   Článek 1
   Státní podpora ve výši 18 418 054,44 EUR, kterou dne 29. července 2011 protiprávně poskytlo Španělské království v rozporu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie fotbalovému klubu Real Madrid Club de Fútbol, není slučitelná s vnitřním trhem.
   Článek 2
   1.   Španělské království zajistí, aby příjemce navrátil podporu uvedenou v článku 1.
   2.   Částky, které mají být navráceny, zahrnují úroky ode dne, kdy byly uvedené částky dány příjemci k dispozici, do dne jejich skutečného navrácení.
   3.   Úroky se vypočtou jako složený úrok v souladu s kapitolou V nařízení (ES) č. 794/2004 a s nařízením Komise (ES) č. 271/2008 (38), kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004.
   4.   Španělské království zruší všechny zbývající výplaty podpory uvedené v článku 1 s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   1.   Navrácení podpory uvedené v článku 1 se provede s okamžitým účinkem.
   2.   Španělské království zajistí provedení tohoto rozhodnutí ve lhůtě čtyř měsíců ode dne jeho oznámení.
   Článek 4
   1.   Do dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí předá Španělské království Komisi tyto informace:
   
               a)
            
               celkovou částku (jistinu a úroky splatné při navrácení), kterou má příjemce vrátit;
            
   
               b)
            
               podrobný popis opatření k zajištění souladu s tímto rozhodnutím, která již byla přijata a která se plánují;
            
   
               c)
            
               dokumenty prokazující, že příjemci bylo nařízeno, aby podporu vrátil.
            
   2.   Španělské království bude Komisi průběžně informovat o průběhu vnitrostátních opatření přijatých k provedení tohoto rozhodnutí až do úplného navrácení podpory uvedené v článku 1. Na žádost Komise neprodleně předloží informace o opatřeních k zajištění souladu s tímto rozhodnutím, která již byla přijata a která se plánují. Poskytne rovněž podrobné informace o výši podpory a úrocích splatných při navrácení, které již příjemce navrátil.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.
   
      V Bruselu dne 4. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Margrethe VESTAGER
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 69, 7.3.2014, s. 108.
   
      (2)  Viz poznámka pod čarou 1.
   
      (3)  Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, BOE de 22 de julio de 1993.
   
      (4)  Rozsudek ze dne 6. října 2004, který vynesl Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2a.
   
   
      (5)  Rozsudek č. 77/2015. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.
   
      (6)  „Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística que […], desafecte el suelo de un destino público […], deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo […]“.
   
      (7)  Zpráva společnosti Aguirre Newman předložená klubem Real Madrid, s. 122–126.
   
      (8)  Zpráva společnosti Aguirre Newman, s. 113–117.
   
      (9)  Zpráva společnosti Aguirre Newman, s. 106–112.
   
      (10)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. června 1997, odvolání č. 1610/1993 („que por su enajenación a terceros de buena fe la cosa vendida se hizo irreivindicable, no el de la sentencia que así lo declara habida cuenta que esta sentencia es declarativa, no constitutiva, y se limita a constatar una situación preexistente; de ahí que la obligación de restitución surja en el momento en que los vendedores enajenaron las cosas, careciendo de poder dispositivo sobre ellas“).
   
      (11)  Úř. věst. C 209, 10.7.1997, s. 3.
   
      (12)  Královský dekret č. 1020/1993 obsahující technické normy pro katastrální oceňování a tabulku norem pro určování hodnoty pozemků a staveb („Real Decreto 1020/1993 por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana“). Podle ustanovení čl. 114 odst. 1 zákona č. 33/2003 o majetku státní správy („Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas“) mohou oceňování veřejných pozemků prováděné pro účely uvedeného zákona provádět i) techničtí pracovníci veřejného subjektu, který spravuje převáděný majetek nebo převáděná práva nebo který má zájem o jejich nabytí/pronájem, ii) techničtí pracovníci ministerstva financí a veřejné správy, iii) oceňovací společnosti zapsané v rejstříku oceňovacích společností Španělské centrální banky („Registro de Sociedades de Tasación del Banco de España“) a další oceňovací společnosti, které jsou k tomu řádně oprávněny.
   
      (13)  Viz věc C-399/08 P, Komise v. Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, bod 38 a citovaná judikatura.
   
      (14)  Viz věc C-399/08 P, Komise v. Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, bod 39 a citovaná judikatura.
   
      (15)  Spojené věci C-180/98 až C-184/98, Pavlov a další, ECLI:EU:C:2000:428.
   
      (16)  Věc C-415/93, Bosman, ECLI:EU:C:1995:463, bod 73; věc C-519/04 P, Meca-Medina a Majcen v. Komise, ECLI:EU:C:2006:492, bod 22, a věc C-325/08, Olympique Lyonnais, ECLI:EU:C:2010:143, bod 23.
   
      (17)  Věc C-172/03, Heiser, ECLI:EU:C:2005:130, bod 55; spojené věci C-71/09 P, C-73/09 P a C-76/09 P, Výbor „Venezia vuole vivere“ a další v. Komise, ECLI:EU:C:2011:368, bod 136. Viz také věc C-156/98, Německo v. Komise, ECLI:EU:C:2000:467, bod 30 a citovaná judikatura.
   
      (18)  Věc C-342/96, Španělsko v. Komise, ECLI:EU:C:1999:210, bod 41.
   
      (19)  Věc C-39/94, SFEI a další, ECLI:EU:C:1996:285, body 60 a 61.
   
      (20)  Věc C-73/11 P, Frucona Košice v. Komise, ECLI:EU:C:2013:32, bod 71 a citovaná judikatura.
   
      (21)  Věc C-124/10 P, Komise v. EDF, ECLI:EU:C:2012:318, body 84, 85 a 105; viz analogicky rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2014 ve věci SA.36249 (2014/N-3): Španělsko – Změna restrukturalizace CEISS integrací s Unicaja Banco, body odůvodnění 59, 60; Úř. věst. C 141, 9.5.2014, s. 1.
   
      (22)  Věc C-124/10 P, Komise v. EDF, ECLI:EU:C:2012:318, bod 85.
   
      (23)  Španělsko potvrdilo, že žádné takové právní stanovisko neexistuje, během telefonní konference dne 6. listopadu 2015 a v písemném sdělení ze dne 9. března 2016.
   
      (24)  Viz poznámka pod čarou 4.
   
      (25)  V nejlepším scénáři očekávané návratnosti investice prostřednictvím příjmů by hodnota činila 6 350 000 EUR, v nejhorším pak 2 350 000 EUR.
   
      (26)  Připomínky Španělska ze dne 15. června 2015 týkající se studie společnosti CEIAM předložené Komisi dne 22. dubna 2015.
   
      (27)  Podání klubu Real Madrid ze dne 10. července 2015.
   
      (28)  Viz čl. 24 odst. 2 nařízení Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, BOE núm. 85, de 9 de abril de 2003, p. 13678.
   
      (29)  Výjimky stanovené v čl. 107 odst. 2 Smlouvy se týkají: a) podpor sociální povahy poskytovaných individuálním spotřebitelům; b) podpor určených k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi a c) podpor poskytovaných hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo.
   
      (30)  Výjimky stanovené v čl. 107 odst. 3 Smlouvy se týkají: a) podpor, které mají napomáhat rozvoji určitých oblastí; b) podpor, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu; c) podpor, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí; d) podpor určených na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví a e) podpor, které určí Rada rozhodnutím.
   
      (31)  Věc T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies v. Komise, ECLI:EU:T:2007:253, bod 34.
   
      (32)  Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9).
   
      (33)  Viz věc C-70/72, Komise v. Německo, ECLI:EU:C:1973:87, bod 13.
   
      (34)  Viz spojené věci C-278/92, C-279/92 a C-280/92, Španělsko v. Komise, ECLI:EU:C:1994:325, bod 75.
   
      (35)  Viz věc C-75/97, Belgie v. Komise, ECLI:EU:C:1999:311, body 64–65.
   
      (36)  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).
   
      (37)  Viz věc C-441/06, Komise v. Francie, ECLI:EU:C:2007:616, bod 29 a citovaná judikatura.
   
      (38)  Nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 82, 25.3.2008, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.