Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/11/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 3/48
            
   
   PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/11
   ze dne 5. ledna 2016,
   kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (1), a zejména na článek 24 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Bod 2 písm. b) oddílu I přílohy II směrnice 2002/57/ES stanoví minimální odrůdovou čistotu osiva hybridů řepky olejky.
            
   
               (2)
            
               Stávající norma pro čistotu 90 %, platná pro hybridní odrůdy jak jarní řepky olejky, tak ozimé řepky olejky, již neodpovídá ani zvláštním technickým vlastnostem, ani omezením produkce osiva jarní řepky olejky.
            
   
               (3)
            
               Podmínky pro produkci osiva stanovené ve směrnici 2002/57/ES jsou založeny na mezinárodně uznávaných normách schémat pro osivo zavedených OECD (Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).
            
   
               (4)
            
               Norma pro odrůdovou čistotu osiva jarní řepky olejky by měla být přizpůsobena normě stanovené OECD.
            
   
               (5)
            
               Příloha II směrnice 2002/57/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Změna přílohy II směrnice 2002/57/ES
   V příloze II oddíle I směrnice 2002/57/ES se bod 2 písm. b) nahrazuje tímto:
   
      
                  „b)
               
                  Minimální odrůdová čistota osiva je:
                  
                              —
                           
                              základní osivo, mateřský komponent: 99,0 %,
                           
                  
                              —
                           
                              základní osivo, otcovský komponent: 99,9 %,
                           
                  
                              —
                           
                              certifikované osivo odrůd ozimé řepky olejky: 90,0 %,
                           
                  
                              —
                           
                              certifikované osivo odrůd jarní řepky olejky: 85,0 %.“
                           
               
   
   Článek 2
   Provedení
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Určení
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 5. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.