Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/317/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 60/72
            
   
   PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/317
   ze dne 3. března 2016,
   kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na článek 21a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na článek 21a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (3), a zejména na článek 27 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (4), a zejména na článek 45 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (5), a zejména na článek 24 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (6), a zejména na článek 24 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES stanoví pravidla, pokud jde o označování balení osiva úředními návěskami.
            
   
               (2)
            
               V posledních letech bylo zjištěno několik případů podvodného používání úředních návěsek. Proto by měla být zlepšena ochrana úředních návěsek v souladu s technickými poznatky, jež jsou v současné době dostupné, aby se takovýmto podvodným praktikám zabránilo. V této souvislosti a s cílem umožnit příslušným orgánům lépe zaznamenávat a kontrolovat tisk, distribuci a použití jednotlivých úředních návěsek ze strany provozovatelů a sledovat partie osiva by se měla zlepšit ochrana úředních návěsek tím, že se zavede úředně přidělené pořadové číslo u úředních návěsek základního osiva, certifikovaného osiva, obchodního osiva a směsí osiv a rovněž u návěsky a doložky pro neuznané osivo sklizené v jiném členském státě.
            
   
               (3)
            
               Směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Změny směrnice 66/401/EHS
   Směrnice 66/401/EHS se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha IV se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A pododdíle I písm. a) se vkládá nový bod 2a, který zní:
                           
                                       „2a.
                                    
                                       Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle A pododdíle I písm. b) se vkládá nový bod 3a, který zní:
                           
                                       „3a.
                                    
                                       Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                                    
                        
               
                           c)
                        
                           V oddíle A pododdíle I písm. c) se vkládá nový bod 2a, který zní:
                           
                                       „2a.
                                    
                                       Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                                    
                        
            
   
               2)
            
               Příloha V se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle C se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
            
   Článek 2
   Změny směrnice 66/402/EHS
   Směrnice 66/402/EHS se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha IV se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A písm. a) se vkládá nový bod 2a, který zní:
                           
                                       „2a.
                                    
                                       Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle A písm. b) se vkládá nový bod 2a, který zní:
                           
                                       „2a.
                                    
                                       Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                                    
                        
            
   
               2)
            
               Příloha V se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle C se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
            
   Článek 3
   Změny směrnice 2002/54/ES
   Směrnice 2002/54/ES se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha III se mění takto:
               V oddíle A pododdíle I se vkládá nový bod 2a, který zní:
               
                           „2a.
                        
                           Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                        
            
   
               2)
            
               Příloha IV se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle C se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
            
   Článek 4
   Změny směrnice 2002/55/ES
   Směrnice 2002/55/ES se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha IV se mění takto:
               V oddíle A pododdíle I se vkládá nový bod 2a, který zní:
               
                           „2a.
                        
                           Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                        
            
   
               2)
            
               Příloha V se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle C se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
            
   Článek 5
   Změna směrnice 2002/56/ES
   V příloze III oddíle A směrnice 2002/56/ES se vkládá nový bod 2a, který zní:
   
      
                  „2a.
               
                  Úředně přidělené pořadové číslo.“.
               
   
   Článek 6
   Změny směrnice 2002/57/ES
   Směrnice 2002/57/ES se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha IV se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A písm. a) se vkládá nový bod 2a, který zní:
                           
                                       „2a.
                                    
                                       Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle A písm. b) se vkládá nový bod 3a, který zní:
                           
                                       „3a.
                                    
                                       Úředně přidělené pořadové číslo.“.
                                    
                        
            
   
               2)
            
               Příloha V se mění takto:
               
                           a)
                        
                           V oddíle A se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           V oddíle C se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
                           
                                       „—
                                    
                                       úředně přidělené pořadové číslo,“.
                                    
                        
            
   Článek 7
   Provedení
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy použijí ode dne 1. dubna 2017.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 8
   Vstup v platnost
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 9
   Určení
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 3. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.
   
      (2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.
   
      (3)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12.
   
      (4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.
   
      (5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60.
   
      (6)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.