Směrnice Rady (EU) 2016/856 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/856/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 142/12
            
   
   SMĚRNICE RADY (EU) 2016/856
   ze dne 25. května 2016,
   kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),
   v souladu se zvláštním legislativním postupem,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 97 směrnice Rady 2006/112/ES (3) stanoví, že od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 nesmí být základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) nižší než 15 %.
            
   
               (2)
            
               Základní sazba DPH platná v současné době v jednotlivých členských státech spolu s mechanismem přechodného režimu zajistila fungování režimu DPH na přijatelné úrovni. S novými pravidly, která upřednostňují zdaňování poskytovaných služeb v místě spotřeby, se možnosti, jak těžit z rozdílů v sazbách DPH prostřednictvím přemísťování, dále omezily a potenciál narušování hospodářské soutěže klesl.
            
   
               (3)
            
               Aby nadměrné rozdíly mezi základními sazbami DPH, které členské státy uplatňují, nevedly ke strukturálním nerovnováhám v Unii a k narušení hospodářské soutěže v některých odvětvích, přistupuje se v oblasti nepřímých daní běžně k zavedení minimálních sazeb. Je stále obezřetné tak činit v oblasti DPH.
            
   
               (4)
            
               S ohledem na pokračující diskuse o rysech konečného režimu DPH pro obchod uvnitř Unie by bylo předčasné stanovovat trvalou úroveň základní sazby DPH nebo zvažovat změnu úrovně minimální sazby DPH.
            
   
               (5)
            
               Proto je vhodné zachovat stávající minimální základní sazbu na úrovni 15 % po další období, které bude dostatečně dlouhé k zajištění právní jistoty, a současně umožnit další přezkum.
            
   
               (6)
            
               Zachování stávající minimální základní sazby nevylučuje další přezkum legislativy týkající se DPH před 31. prosincem 2017 s cílem zabývat se zavedením konečného režimu DPH pro obchod uvnitř Unie.
            
   
               (7)
            
               Za účelem zajištění nepřetržitého uplatňování minimální základní sazby stanovené směrnicí 2006/112/ES by se tato směrnice měla použít ode dne 1. ledna 2016.
            
   
               (8)
            
               Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Článek 97 směrnice 2006/112/ES se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 97
      Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 nesmí být základní sazba nižší než 15 %.“
   
   Článek 2
   1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. srpna 2016. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 25. května 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 12. dubna 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Stanovisko ze dne 17. února 2016 (Úř. věst. C 133, 14.4.2016, s. 23).
   
      (3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.