Směrnice Komise (EU) 2016/882 ze dne 1. června 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o jazykové požadavky (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/882/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 146/22
            
   
   SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/882
   ze dne 1. června 2016,
   kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o jazykové požadavky
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (1), a zejména na článek 31 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Některá ustanovení přílohy VI směrnice 2007/59/ES ohledně jazykových požadavků na strojvedoucí na úrovni B1 představují zbytečně vysokou zátěž ve velmi specifických případech, kdy strojvedoucí pouze zajíždějí k hraniční stanici sousedního členského státu, a tím ovlivňují kontinuitu přeshraničních operací.
            
   
               (2)
            
               Proto je nezbytné snížit zbytečně vysoké lingvistické nároky na úsecích mezi hranicemi a stanicemi umístěnými v blízkosti hranic určených pro přeshraniční provoz osvobozením dotčených strojvedoucích od jazykových požadavků na úrovni B1.
            
   
               (3)
            
               Podmínkou pro udělení výjimky by mělo být zavedení dostatečných opatření pro zajištění komunikace mezi dotčenými strojvedoucími a zaměstnanci provozovatele infrastruktury v rutinních situacích, za zhoršených podmínek a v nouzových situacích, aby nedocházelo k žádnému negativnímu dopadu na bezpečnost železničního systému.
            
   
               (4)
            
               Měla by být stanovena přechodná opatření ve vztahu k strojvedoucím, kteří obdrželi nebo obdrží licenci v souladu se směrnicí 2007/59/ES před datem použitelnosti vnitrostátních opatření, kterými se provádí tato směrnice.
            
   
               (5)
            
               Směrnice 2007/59/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 32 odst. 1 směrnice 2007/59/ES,
            
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha VI směrnice 2007/59/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   Strojvedoucí, kteří obdrželi nebo obdrží licenci v souladu se směrnicí 2007/59/ES před 1. červencem 2016 se považují za strojvedoucí splňující požadavky této směrnice.
   Článek 3
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy použijí od 1. července 2016.
   Předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   3.   Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevztahuje na Kyperskou republiku a na Republiku Malta po dobu, po kterou na svém území nemají železniční systém.
   Článek 4
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 5
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 1. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.
   
   
      PŘÍLOHA
      Bod 8 přílohy VI směrnice 2007/59/ES se nahrazuje tímto:
      „8.   JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
      
                  1.
               
                  Strojvedoucí, kteří si musí vyměňovat s provozovatelem infrastruktury informace týkající se otázek zásadně důležitých pro bezpečnost, musí mít jazykové dovednosti nejméně v jednom z jazyků uvedených dotčeným provozovatelem infrastruktury. Jejich jazykové dovednosti musí být na takové úrovni, aby mohli aktivně a efektivně komunikovat v rutinních situacích, za zhoršených podmínek a v nouzových situacích. Musí být schopni používat zprávy a metodu komunikace uvedené v TSI „Provoz a řízení dopravy“.
               
      
                  2.
               
                  Aby byly splněny požadavky stanovené v odstavci 1, musí být strojvedoucí schopni rozumět (jak mluvenému, tak psanému slovu) a komunikovat (jak ústně, tak písemně) na úrovni B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který stanovila Rada Evropy (1).
               
      
                  3.
               
                  V případě úseků mezi hranicemi a stanicemi umístěnými v blízkosti hranic určených pro přeshraniční provoz může provozovatel infrastruktury strojvedoucí vlaků provozovaných železničním podnikem od požadavků odstavce 2 osvobodit za předpokladu, že se použije tento postup:
                  
                              a)
                           
                              železniční podnik požádá provozovatele infrastruktury o odchylku pro dotčené strojvedoucí. Aby bylo zajištěno spravedlivé a rovnoprávné zacházení se žadateli, musí provozovatel infrastruktury na každou podanou žádost o odchylku uplatňovat stejný postup posouzení, který je součástí zprávy o síti;
                           
                  
                              b)
                           
                              provozovatel infrastruktury udělí odchylku, jestliže železniční podnik může prokázat, že zavedl dostatečná opatření pro zajištění komunikace mezi dotčenými strojvedoucími a zaměstnanci provozovatele infrastruktury v rutinních situacích, za zhoršených podmínek a v nouzových situacích, jak je stanoveno v odstavci 1;
                           
                  
                              c)
                           
                              železniční podniky a provozovatelé infrastruktury prostřednictvím svých systémů zajišťování bezpečnosti zajistí, aby dotčení zaměstnanci byli s uvedenými předpisy a opatřeními seznámeni a byli náležitě zaškoleni.“
                           
               
      
      
         (1)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Společný evropský referenční rámec pro jazyky: učení, vyučování, hodnocení), 2001 (Cambridge University Press, ISBN anglické verze 0-521-00531-0). K dispozici také na internetových stránkách Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop): http://www.cedefop.europa.eu/.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.