Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1029 ze dne 19. dubna 2016, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmiové anody v Herschových článcích u některých kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/1029/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 168/15
            
   
   SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1029
   ze dne 19. dubna 2016,
   kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmiové anody v Herschových článcích u některých kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání kadmia v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh. V anodách Herschových článků, které se používají ve specializovaných, vysoce citlivých kyslíkových sondách, je přítomno kadmium. Žádná z dostupných alternativních technologií nenabízí tutéž míru citlivosti, spolehlivosti a přesnosti, jakou při měření velmi nízkých koncentrací kyslíku vykazují sondy na bázi Herschova článku.
            
   
               (2)
            
               V případech, kdy je vyžadována citlivost na úrovni nižší než 10 miliontin, nezaručují alternativy k Herschovým kadmiovým článkům u kyslíkových sond v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích spolehlivost. Používání kadmiových anod v Herschových článcích u kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích, u nichž je vyžadována citlivost na úrovni nižší než 10 miliontin, by proto mělo být vyňato ze zákazu.
            
   
               (3)
            
               Jelikož žádná alternativa bez kadmia dnes pro toto specifické použití není dostatečně spolehlivá a protože u monitorovacích a kontrolních přístrojů představuje sedm let relativně krátké přechodné období, které pravděpodobně nebude mít negativní dopad na inovace, měla by být pro tuto výjimku stanovena podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/65/EU odpovídající doba platnosti.
            
   
               (4)
            
               Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 19. dubna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový bod 43, který zní:
      
         
                     „43.
                  
                     Kadmiové anody v Herschových článcích u kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích, u kterých je vyžadována citlivost na úrovni nižší než 10 miliontin.
                     Platí do 15. července 2023.“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.