Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/1629/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 252/118
            
   
   SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1629
   ze dne 14. září 2016,
   kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
   s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
   v souladu s řádným legislativním postupem (3),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES (4) stanoví harmonizované podmínky pro vydávání technických osvědčení pro plavidla vnitrozemské plavby na vnitrozemských vodních cestách Unie.
            
   
               (2)
            
               Technické požadavky na plavidla provozovaná na Rýně stanoví Ústřední komise pro plavbu na Rýně.
            
   
               (3)
            
               Technické požadavky stanovené v přílohách směrnice 2006/87/ES přejímají většinu ustanovení Pravidel pro inspekci plavby na Rýně ve znění schváleném Ústřední komisí pro plavbu na Rýně v roce 2004. Podmínky a technické požadavky pro vydávání osvědčení pro vnitrozemskou plavbu podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně se pravidelně aktualizují a bylo uznáno, že odpovídají stávajícímu technickému rozvoji.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k rozdílným právním a časovým rámcům pro rozhodovací postupy je obtížné zachovat rovnocennost mezi osvědčeními Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vydávanými podle směrnice 2006/87/ES a osvědčeními vydávanými podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně. To vede k nedostatku právní jistoty, což má potenciálně negativní dopad na bezpečnost plavby.
            
   
               (5)
            
               Aby bylo dosaženo harmonizace na úrovni Unie a aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže a různým úrovním bezpečnosti, měly by být stejné technické požadavky uplatňovány a pravidelně aktualizovány pro všechny vnitrozemské vodní cesty Unie.
            
   
               (6)
            
               Protože Ústřední komise pro plavbu na Rýně vytvořila značné odborné znalosti v oblasti vypracování a aktualizace technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby, mělo by se těchto odborných znalostí plně využít pro vnitrozemské vodní cesty v Unii. Evropský výbor pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI), pod záštitou Ústřední komise pro plavbu na Rýně a otevřený odborníkům ze všech členských států, je zodpovědný za vypracování technických norem v oblasti vnitrozemské plavby, na něž by měla Unie odkazovat.
            
   
               (7)
            
               Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby potvrzující, že plavidla zcela splňují technické požadavky, by měla být platná na všech vnitrozemských vodních cestách Unie.
            
   
               (8)
            
               Měly by být více harmonizovány podmínky pro vystavování dodatečných osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby členskými státy pro plavbu na vodních cestách v zónách 1 a 2 (ústí řek) a pro plavbu na vodních cestách v zóně 4.
            
   
               (9)
            
               V zájmu bezpečnosti by normy měly být harmonizovány ve vysoké míře a tak, aby nedošlo ke zmírnění bezpečnostních norem na vnitrozemských vodních cestách Unie. Členským státům by však mělo být umožněno stanovit po konzultaci s Komisí zvláštní ustanovení týkající se dodatečných nebo snížených technických požadavků pro určité zóny za předpokladu, že tato opatření jsou omezena na konkrétní předměty uvedené v přílohách III a IV.
            
   
               (10)
            
               Při zachování odpovídající úrovně bezpečnosti by členské státy měly mít možnost odchýlit se od této směrnice v některých případech týkajících se splavných vodních cest, jež nejsou napojeny na vnitrozemské vodní cesty jiných členských států, nebo některých plavidel, která jsou provozována výlučně na vnitrostátních vodních cestách. V případě, že se takové odchylky vztahují na veškerá plavidla provozovaná v určitém členském státě, by povinnost, aby daný členský stát provedl všechna ustanovení této směrnice, byla nepřiměřená a zbytečná. Členské státy nemohou vydávat osvědčení Unie pro plavidlo vnitrozemské plavby, pokud dosud neprovedly příslušné povinnosti podle této směrnice.
            
   
               (11)
            
               Měly by být umožněny odchylky od této směrnice a uznávání rovnocennosti konkrétních plavidel v zájmu využití alternativních přístupů, podpory inovací nebo zabránění neúměrně vysokým nákladům za podmínky, že je v závislosti na okolnostech zajištěna rovnocenná nebo odpovídající bezpečnost. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění této směrnice by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci týkající se těchto odchylek a uznání rovnocennosti. Komise by měla mít možnost odkázat v souvislosti s takovými odchylkami a uznáními rovnocennosti na doporučení CESNI. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (5).
            
   
               (12)
            
               Z důvodů správní, technické a hospodářské účinnosti by členské státy měly mít možnost určit příslušné orgány zodpovědné za zajištění souladu s touto směrnicí a jejího správného uplatňování v souladu s jejich vnitrostátními postupy.
            
   
               (13)
            
               Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby by mělo být vydáno plavidlu, které před uvedením do provozu projde technickou prohlídkou. Účel této technické prohlídky by měl spočívat v kontrole toho, zda plavidlo splňuje technické požadavky stanovené v této směrnici. Příslušné orgány členských států by měly být oprávněny tento soulad a přítomnost platného osvědčení pro plavidla vnitrozemské plavby na palubě kdykoliv zkontrolovat.
            
   
               (14)
            
               Je vhodné stanovit případ od případu a v rámci určitých lhůt a v závislosti na kategorii dotčeného plavidla dobu platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby.
            
   
               (15)
            
               S cílem udržet vysokou úroveň bezpečnosti ve vnitrozemské plavbě je nezbytné stanovit podrobná ustanovení týkající se nahrazení, obnovení, prodloužení platnosti a vydávání nových osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby.
            
   
               (16)
            
               S cílem zajistit účinné provádění této směrnice by měly být do Evropské databáze trupů plavidel zadávány informace týkající se plavidel vnitrozemské plavby pro jejich využití ze strany příslušných orgánů. Evropská databáze trupů plavidel by měla zejména poskytnout možnost ověřit historii kterékoliv právě vyřizované žádosti o osvědčení a informace o všech platných osvědčeních vydaných příslušnému plavidlu. Komise by měla vést a upravovat Evropskou databázi trupů plavidel tak, aby mohla být pro uplatňování této směrnice plně využívána.
            
   
               (17)
            
               Je třeba, aby opatření stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES (6) zůstala v platnosti pro plavidla, na něž se tato směrnice nevztahuje.
            
   
               (18)
            
               S cílem zvýšit přehlednost právních předpisů Unie by oblast působnosti směrnice 2009/100/ES měla být upravena tak, aby zohlednila doplňkovou působnost této směrnice a vývoj, pokud jde mezinárodní dohody. Směrnice 2009/100/ES by proto měla být změněna.
            
   
               (19)
            
               Je třeba použít přechodný režim pro plavidla v provozu, která ještě nemají osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, pokud se podrobí první technické prohlídce podle revidovaných technických požadavků stanovených touto směrnicí.
            
   
               (20)
            
               Za účelem zlepšování právní úpravy a zjednodušení by mělo být možné, aby tato směrnice odkazovala na mezinárodní normy, aniž by je zdvojovala v právním rámci Unie.
            
   
               (21)
            
               Evropský výbor pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu byl zřízen k usnadnění harmonizace technických norem uplatňovaných v odvětví vnitrozemské vodní dopravy v celé Evropě. S cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a efektivity vnitrozemské plavby, zachovat rovnocennost osvědčení pro plavidla vnitrozemské plavby a zohlednit vědecko-technický pokrok a další vývoj v tomto odvětví by odkaz na platnou technickou normu Evropského výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (dále jen „norma CESNI ES-TRIN“) v této směrnici měl být průběžně aktualizován. Na Komisi by proto měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o aktualizování odkazu na nejnovější znění normy ES-TRIN a stanovení data její použitelnosti.
            
   
               (22)
            
               V případech, kdy je to řádně odůvodněno odpovídající analýzou a neexistují vhodné a aktuální mezinárodní normy k zajištění bezpečnosti plavby, nebo pokud by změny rozhodovacího postupu CESNI ohrožovaly zájmy Unie, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny přílohy II této směrnice, za účelem ochrany zájmů Unie, poskytnutím vhodných technických požadavků.
            
   
               (23)
            
               Za účelem změny či doplnění jiných než podstatných prvků této směrnice by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změnu klasifikace vodní cesty; další upřesnění údajů určených k vložení do Evropské databáze trupů plavidel, typy přístupu do uvedené databáze, jakož i pokyny týkající se jejího využití a provozu; aktualizaci minimálních technických požadavků plavidel vnitrozemské plavby a změnu příloh III a IV za účelem zohlednění vědecko-technického pokroku, přílohy V za účelem aktualizace a zjednodušení jejích procesních ustanovení a přílohy VI za účelem změny kritérií pro uznávání klasifikačních společností v zájmu zajištění bezpečnosti plavby, jakož i změny všech odkazů na přílohy II a V v této směrnici, které budou v důsledku přijetí aktů v přenesené pravomoci nezbytné.
            
   
               (24)
            
               Při přijímání aktů v přenesené pravomoci je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (7). Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
            
   
               (25)
            
               V zájmu využití alternativních přístupů, podpory inovací, zamezení nepřiměřeným nákladům, stanovení efektivního postupu pro vydávání osvědčení nebo zohlednění regionálních okolností by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o povolení některých odchylek od technických požadavků pro konkrétní plavidla, uznávání klasifikačních společností a schvalování dodatečných nebo snížených technických požadavků pro plavidla provozovaná v některých zónách, které nejsou napojeny na splavné vnitrozemské vodní cesty jiného členského státu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
            
   
               (26)
            
               S cílem zajistit odpovídající rámec pro koordinaci a spolupráci s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti vnitrozemské plavby, zejména s Ústřední komisí pro plavbu na Rýně, a vypracování jednotných technických norem pro vnitrozemskou plavbu, na které by mohla Unie a mezinárodní organizace odkazovat, by tato směrnice měla podléhat přezkumu, zvláště pokud jde o účinnost opatření, která zavedla, jakož i mechanismy spolupráce s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti vnitrozemské plavby, aby bylo dosaženo jediného a jednotného souboru technických norem.
            
   
               (27)
            
               V Dánsku, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, na Kypru, v Lotyšsku, na Maltě, v Portugalsku, Slovinsku a Finsku nejsou žádné vnitrozemské vodní cesty nebo se zde vnitrozemská plavba ve významné míře nevyužívá. Proto by se v případě, že by tyto členské státy musely provést navrhovanou směrnici ve svém právu a používat ji, jednalo o nepřiměřenou a zbytečnou povinnost.
            
   
               (28)
            
               Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení technických požadavků nezbytných k zajištění bezpečnosti plavidel provozovaných na vnitrozemských vodních cestách Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinku může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
            
   
               (29)
            
               Směrnice 2006/87/ES by proto měla být zrušena,
            
   PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
   KAPITOLA 1
   
      OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A PLAVEBNÍ ZÓNY
   
   Článek 1
   Předmět
   Tato směrnice stanoví:
   
               a)
            
               technické požadavky nezbytné k zajištění bezpečnosti plavidel provozovaných na vnitrozemských vodních cestách uvedených v článku 4 a
            
   
               b)
            
               klasifikaci těchto vnitrozemských vodních cest.
            
   Článek 2
   Rozsah použití
   1.   Tato směrnice se vztahuje na tato plavidla:
   
               a)
            
               plavidla o délce (L) 20 m a více;
            
   
               b)
            
               plavidla, jejichž objem vyjádřený jako součin délky (L), šířky (B) a ponoru (T) dosahuje 100 metrů krychlových a více;
            
   
               c)
            
               remorkéry a tlačné remorkéry určené k vlečení, tlačení nebo k bočnímu vedení plavidel uvedených v písmenech a) a b) nebo plovoucích strojů;
            
   
               d)
            
               osobní lodě;
            
   
               e)
            
               plovoucí stroje.
            
   2.   Tato směrnice se nevztahuje na:
   
               a)
            
               převozní lodě;
            
   
               b)
            
               vojenská plavidla;
            
   
               c)
            
               námořní lodě, včetně námořních remorkérů a tlačných remorkérů:
               
                           i)
                        
                           provozované nebo mající základnu v pobřežních vodách; nebo
                        
               
                           ii)
                        
                           provozované dočasně na vnitrozemských vodních cestách,
                        
               pokud mají na plavidle alespoň:
               
                           —
                        
                           osvědčení o souladu s Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (SOLAS) nebo rovnocenný doklad, osvědčení o souladu s Mezinárodní úmluvou o nákladové značce z roku 1966 nebo rovnocenný doklad a mezinárodní osvědčení o zabránění znečištění ropnými látkami (IOPP) dokládající soulad s Mezinárodní úmluvou o zabránění znečištění z lodí z roku 1973/78 (MARPOL),
                        
               
                           —
                        
                           v případě námořních lodí, na něž se nevztahuje úmluva SOLAS, Mezinárodní úmluva o nákladové značce z roku 1966 nebo úmluva MARPOL, příslušná osvědčení a označení na volném boku požadované právními předpisy jejich států vlajky,
                        
               
                           —
                        
                           v případě osobních lodí, na něž se nevztahují všechny úmluvy uvedené v první odrážce, osvědčení o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě vydané v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES (8), nebo
                        
               
                           —
                        
                           v případě rekreačních plavidel, na něž se nevztahují všechny úmluvy uvedené v první odrážce, osvědčení země, pod jejíž vlajkou plují, které prokazuje odpovídající úroveň bezpečnosti.
                        
            
   Článek 3
   Definice
   Pro účely této směrnice se rozumí:
   
               a)
            
               „plavidlem“ loď nebo plovoucí stroj;
            
   
               b)
            
               „lodí“ plavidlo vnitrozemské plavby nebo námořní loď;
            
   
               c)
            
               „plavidlem vnitrozemské plavby“ loď určená výhradně nebo hlavně pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách;
            
   
               d)
            
               „remorkérem“ loď postavená k vlečení;
            
   
               e)
            
               „tlačným remorkérem“ loď postavená k pohonu plavidel tlačné sestavy;
            
   
               f)
            
               „osobní lodí“ výletní nebo kajutová loď postavená a vybavená pro přepravu více než dvanácti cestujících;
            
   
               g)
            
               „plovoucím strojem“ zařízení schopné plavby vybavené mechanickým pracovním zařízením, např. jeřáby, bagry, beranidly nebo elevátory;
            
   
               h)
            
               „plovoucím zařízením“ zařízení schopné plavby, které obvykle není určeno k pohybu, např. plovárny, doky, mola nebo loděnice;
            
   
               i)
            
               „plovoucím tělesem“ vor nebo jiná konstrukce, předmět nebo sestava schopná plavby, která není lodí ani plovoucím strojem ani plovoucím zařízením;
            
   
               j)
            
               „rekreačním plavidlem“ loď jiná než osobní loď, která je určena pro sport nebo rekreaci;
            
   
               k)
            
               „rychlou lodí“ motorové plavidlo, které může dosáhnout rychlosti více než 40 km/h vzhledem k vodě;
            
   
               l)
            
               „výtlakem vody“ ponořený objem plavidla v krychlových metrech;
            
   
               m)
            
               „délkou (L)“ maximální délka trupu plavidla v metrech, bez kormidla a příďového čelenu;
            
   
               n)
            
               „šířkou (B)“ maximální šířka trupu plavidla v metrech, měřená z vnější strany obšívky (bez kolesnic, oděrek apod.);
            
   
               o)
            
               „ponorem (T)“ svislá vzdálenost v metrech mezi nejnižším bodem lodního trupu bez ohledu na kýl nebo jiné pevně uchycené příslušenství a rovinou největšího přípustného ponoru;
            
   
               p)
            
               „napojenými vnitrozemskými vodními cestami“ vodní cesty členského státu, které jsou napojeny na vnitrozemské vodní cesty jiného členského státu, a to prostřednictvím vnitrozemských vodních cest, na nichž mohou být provozovány podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva plavidla spadající do oblasti působnosti této směrnice.
            
   Článek 4
   Klasifikace vnitrozemských vodních cest
   1.   Pro účely této směrnice se vnitrozemské vodní cesty Unie klasifikují takto:
   
               a)
            
               zóny 1, 2, 3 a 4:
               
                           i)
                        
                           zóny 1 a 2: vodní cesty uvedené v příloze I kapitole 1,
                        
               
                           ii)
                        
                           zóna 3: vodní cesty uvedené v příloze I kapitole 2,
                        
               
                           iii)
                        
                           zóna 4: všechny další vnitrozemské vodní cesty, na nichž mohou být provozovány podle vnitrostátního práva plavidla spadající do oblasti působnosti této směrnice;
                        
            
   
               b)
            
               zóna R: vodní cesty uvedené v písmenu a), pro něž mají být vystavena osvědčení podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, ve znění ze dne 6. října 2016.
            
   2.   Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 týkající se změn přílohy I za účelem změny klasifikace vodních cest, včetně doplnění a vymazání vodních cest. Takové změny přílohy I lze učinit pouze na žádost dotčeného členského státu pro vodní cesty, které se nacházejí na jeho území.
   KAPITOLA 2
   
      OSVĚDČENÍ PRO PLAVIDLA
   
   Článek 5
   Splnění technických a bezpečnostních požadavků
   1.   Členské státy zajistí, aby plavidla uvedená v čl. 2 odst. 1 provozovaná na vnitrozemských vodních cestách Unie uvedených v článku 4 byla vyrobena a udržována v souladu s požadavky uvedenými v této směrnici.
   2.   Soulad plavidla s odstavcem 1 se potvrdí osvědčením vydaným v souladu s touto směrnicí.
   Článek 6
   Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
   1.   Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vydávají příslušné orgány členských států v souladu s touto směrnicí. Členské státy při vydání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby ověří, že dotyčnému plavidlu již nebylo vydáno platné osvědčení uvedené v článku 7.
   2.   Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se vyhotovují podle vzoru uvedeného v příloze II.
   3.   Každý členský stát sestaví seznam orgánů příslušných k vydávání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby a sdělí jej Komisi, včetně všech změn tohoto seznamu. Komise vede aktualizovaný seznam příslušných orgánů na odpovídajících internetových stránkách.
   4.   Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se vystavuje plavidlům v návaznosti na technickou prohlídku provedenou před zprovozněním plavidla za účelem ověření, zda plavidlo splňuje technické požadavky stanovené v přílohách II a V.
   5.   Během technických prohlídek stanovených v odstavci 4 tohoto článku a v článku 29 nebo během technické prohlídky provedené na žádost vlastníka plavidla nebo jeho zástupce se případně ověří, zda plavidlo splňuje dodatečné požadavky podle čl. 23 odst. 1 a 2.
   6.   Postupy podávání žádosti o prohlídku a stanovení místa a doby prohlídky spadají do pravomoci příslušných orgánů vydávajících osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby. Příslušný orgán stanoví, které doklady je nutno předložit. Postup se uskutečňuje tak, aby bylo zajištěno, že prohlídku lze provést v přiměřené době po podání žádosti.
   7.   Příslušné orgány členských států na žádost vlastníka plavidla nebo jeho zástupce vydají osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby plavidlu, na něž se tato směrnice nevztahuje, pokud uvedené plavidlo splňuje požadavky stanovené touto směrnice.
   Článek 7
   Povinnost mít osvědčení na plavidle
   Plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách Unie uvedených v článku 4 musí mít na palubě tyto originální dokumenty:
   
               a)
            
               pokud jsou provozována na vodní cestě zóny R, buď
               
                           —
                        
                           osvědčení vydané podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, nebo
                        
               
                           —
                        
                           osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby potvrzující, že plavidlo, případně v souladu s přechodnými ustanoveními přílohy II této směrnice v případě plavidel provozovaných na Rýně (zóna R), zcela vyhovuje technickým požadavkům stanoveným v přílohách II a V této směrnice, u nichž bylo v souladu s použitelnými pravidly a postupy stanoveno, že jsou rovnocenné s technickými požadavky stanovenými při uplatňování Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně;
                        
            
   
               b)
            
               pokud jsou provozována na jiných vodních cestách, osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo osvědčení vydané podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, včetně případných dodatečných osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby podle článku 8 této směrnice.
            
   Článek 8
   Dodatečná osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
   1.   Plavidla mající na palubě platná osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo osvědčení vydaná podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně musí být vybavena dodatečným osvědčením Unie pro plavidla vnitrozemské plavby podle článku 23 této směrnice.
   2.   Dodatečné osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se vyhotovuje podle vzoru uvedeného v příloze II a vydávají jej příslušné orgány za podmínek stanovených pro dotčené vodní cesty.
   Článek 9
   Prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
   1.   Příslušné orgány členských států mohou vydat prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby:
   
               a)
            
               plavidlu, které má se svolením příslušného orgánu plout na určité místo za účelem získání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby;
            
   
               b)
            
               plavidlu, jehož osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se ztratilo, bylo poškozeno nebo bylo dočasně zrušeno, jak upravují články 13 a 15 nebo přílohy II a V;
            
   
               c)
            
               plavidlu, jehož osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se po úspěšné prohlídce vystavuje;
            
   
               d)
            
               plavidlu, jež nesplnilo všechny podmínky nezbytné pro získání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby v souladu s přílohami II a V;
            
   
               e)
            
               plavidlu, jež je poškozeno natolik, že již není v souladu s osvědčením Unie pro plavidla vnitrozemské plavby;
            
   
               f)
            
               plovoucím zařízením nebo plovoucím tělesům, pokud orgány odpovědné za zvláštní přepravu podmíní povolení provést zvláštní přepravu získáním tohoto prozatímního osvědčení Unie pro plavidlo vnitrozemské plavby podle příslušných předpisů plavebních orgánů členských států;
            
   
               g)
            
               plavidlu, které využívá výjimky z příloh II a V v souladu s články 25 a 26 této směrnice, a to dokud nebudou přijaty příslušné prováděcí akty.
            
   2.   Prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se vyhotoví pouze v případě, že u plavidla, plovoucího zařízení nebo plovoucího tělesa byla přiměřeně zajištěna schopnost plavby. Vyhotoví se podle vzoru uvedeného v příloze II.
   3.   Prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby zahrnuje podmínky, které příslušný orgán považuje za nezbytné, a je platné:
   
               a)
            
               v případech uvedených v odst. 1 písm. a), d), e) a f) pro jednu konkrétní plavbu, která se uskuteční v přiměřeném časovém období, jež není delší než jeden měsíc;
            
   
               b)
            
               v případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) po odpovídající dobu;
            
   
               c)
            
               v případech uvedených v odst. 1 písm. g) po dobu šesti měsíců; platnost prozatímního osvědčení Unie pro plavidlo vnitrozemské plavby lze prodlužovat vždy o šest měsíců, dokud není přijat příslušný prováděcí akt.
            
   Článek 10
   Platnost osvědčení Unie pro plavidlo vnitrozemské plavby
   1.   Dobu platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vydaných novým plavidlům stanoví příslušný orgán a nepřesáhne:
   
               a)
            
               pět let v případě osobních lodí a rychlých lodí;
            
   
               b)
            
               deset let v případě všech ostatních plavidel.
            
   Doba platnosti se uvede v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby.
   2.   U plavidel, která byla v provozu již před technickou prohlídkou, stanoví příslušný orgán dobu platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby případ od případu podle výsledků prohlídky. Doba platnosti však nesmí překročit doby uvedené v odstavci 1.
   Článek 11
   Výjimečné prodloužení platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
   Ve výjimečných případech může příslušný orgán, jenž vydal nebo obnovil osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, jeho platnost prodloužit bez technické prohlídky, a to nejvýše o šest měsíců v souladu s přílohami II a V. Toto prodloužení se na uvedeném osvědčení vyznačí.
   Článek 12
   Obnovení osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
   1.   Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se obnovuje po uplynutí doby jeho platnosti v souladu s podmínkami stanovenými v článku 6, a to po provedení technické prohlídky za účelem ověření, zda plavidlo splňuje technické požadavky stanovené v přílohách II a V. Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby může být obnoveno kterýmkoliv příslušným orgánem oznámeným Komisi podle čl. 6 odst. 3.
   2.   Pokud je osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby obnoveno, použijí se na plavidlo přechodná ustanovení přílohy II za podmínek stanovených v této příloze.
   Článek 13
   Náhrada osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
   Každý členský stát stanoví podmínky, za nichž může být ztracené nebo poškozené platné osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nahrazeno. Tyto podmínky vyžadují, aby plavidlo žádající o náhradu v případě ztráty předložilo prohlášení o ztrátě osvědčení, nebo v případě poškození o vrácení poškozeného osvědčení. Na náhradním osvědčení je uvedeno, že se jedná o duplikát.
   Článek 14
   Větší úpravy nebo větší opravy plavidla
   V případě větších úprav nebo větších oprav, které mají vliv na soulad s technickými požadavky uvedenými v přílohách II a V, týkajícími se pevnosti konstrukce, plavby, manévrovatelnosti nebo zvláštních vlastností plavidla, musí být plavidlo před jakoukoliv další plavbou podrobeno technické prohlídce stanovené v článku 6.
   Po této prohlídce je stávající osvědčení změněno tak, aby odpovídalo upraveným technickým vlastnostem plavidla, nebo se toto osvědčení zruší a vydá se nové. Je-li nové osvědčení vydáno v jiném členském státě, než který vydal nebo obnovil původní osvědčení, je o tom do 30 dnů od data vydání nového osvědčení uvědomen příslušný orgán, který osvědčení vydal nebo obnovil.
   Článek 15
   Odmítnutí vydat nebo obnovit osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby a jeho zrušení
   1.   Každé rozhodnutí nevydat nebo neobnovit osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby musí být odůvodněno. Vlastníkovi plavidla nebo jeho zástupci je rozhodnutí oznámeno a je informován o opravných prostředcích a lhůtách pro jejich podání v daném členském státě.
   2.   Jakékoliv platné osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby může příslušný orgán, který je vydal nebo obnovil, zrušit, pokud plavidlo přestane splňovat technické požadavky stanovené v tomto osvědčení.
   Článek 16
   Uznávání osvědčení pro plavbu plavidel ze třetích zemí
   Do vstupu v platnost dohod o vzájemném uznávání osvědčení pro plavbu mezi Unií a třetími zeměmi mohou příslušné orgány členského státu uznávat osvědčení pro plavbu plavidel ze třetích zemí pro plavbu na území daného členského státu.
   Článek 17
   Rejstříky osvědčení
   Členské státy zajistí, že jejich příslušné orgány vedou rejstřík všech osvědčení, která tyto orgány vydaly nebo obnovily podle článků 6, 8, 9 a 12. Tento rejstřík obsahuje informace podle vzoru uvedeného v příloze II.
   KAPITOLA 3
   
      IDENTIFIKACE PLAVIDLA, PROHLÍDKY A ZMĚNĚNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY
   
   Článek 18
   Jednotné evropské identifikační číslo plavidla
   1.   Členské státy zajistí, aby v souladu s přílohami II a V bylo každému plavidlu přiděleno jednotné evropské identifikační číslo plavidla.
   2.   Každé plavidlo má pouze jedno jednotné evropské identifikační číslo plavidla, které zůstane po celou dobu jeho životnosti beze změny.
   3.   Příslušný orgán vydávající osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby v něm jednotné evropské identifikační číslo plavidla uvede.
   4.   Každý členský stát sestaví seznam příslušných orgánů zodpovědných za přidělování jednotných evropských identifikačních čísel plavidla a sdělí jej Komisi, jakož i veškeré změny tohoto seznamu. Komise vede aktualizovaný seznam příslušných orgánů na odpovídajících internetových stránkách.
   Článek 19
   Evropská databáze trupů plavidel
   1.   Komise vede Evropskou databázi trupů plavidel za účelem podpory správních opatření k zachování bezpečnosti a snadnosti plavby a zajištění uplatňování této směrnice.
   Zpracování osobních údajů členskými státy se provádí v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (9).
   Zpracování osobních údajů Komisí se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10).
   2.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány o každém plavidle do Evropské databáze trupů plavidel neprodleně vložily:
   
               a)
            
               údaje identifikující a popisující plavidlo v souladu s touto směrnicí;
            
   
               b)
            
               údaje o vydaných, obnovených, nahrazených a zrušených osvědčeních, jakož i o příslušném orgánu, který osvědčení vydává, v souladu s touto směrnicí;
            
   
               c)
            
               digitální kopii všech osvědčení vydaných příslušnými orgány v souladu s touto směrnicí;
            
   
               d)
            
               údaje o veškerých zamítnutých nebo vyřizovaných žádostech o osvědčení v souladu s touto směrnicí a
            
   
               e)
            
               veškeré změny údajů uvedených v písmenech a) až d).
            
   3.   Údaje uvedené v odstavci 2 mohou být zpracovávány příslušnými orgány členských států, smluvních stran Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a třetích zemí pověřenými úkoly souvisejícími s uplatňováním této směrnice a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES (11) pro tyto účely:
   
               a)
            
               uplatňování této směrnice a směrnice 2005/44/ES;
            
   
               b)
            
               zajišťování správy dopravy po vodních cestách a infrastruktury;
            
   
               c)
            
               zachování nebo prosazování bezpečnosti plavby;
            
   
               d)
            
               shromažďování statistických údajů.
            
   4.   Příslušný orgán členského státu může předávat osobní údaje třetím zemím nebo mezinárodním organizacím za předpokladu, že tak činí případ od případu a že jsou splněny požadavky nařízení (EU) 2016/679, zejména požadavky kapitoly V uvedeného nařízení. Členské státy zajistí, že je předání nezbytné pro účely uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Členské státy zajistí, že daná třetí země nebo mezinárodní organizace nepředá tyto údaje jiné třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, ledaže k tomu má výslovné písemné povolení a splňuje podmínky upřesněné příslušným orgánem členského státu.
   5.   Komise může případ od případu předávat osobní údaje orgánu třetí země nebo mezinárodní organizaci nebo jim zpřístupnit Evropskou databázi trupů plavidel za podmínky, že předání nebo přístup je nezbytné pro účely uvedené v odstavci 3 tohoto článku a že jsou splněny požadavky článku 9 nařízení (ES) č. 45/2001. Komise zajistí, že je předání nebo přístup nezbytné pro účely uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Komise zajistí, že daná třetí země nebo mezinárodní organizace nepředá tyto údaje jiné třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, ledaže k tomu má výslovné písemné povolení a splňuje podmínky upřesněné Komisí.
   6.   Příslušný orgán zajistí, aby údaje týkající se plavidla, jež bylo vyřazeno z provozu, byly vymazány z databáze uvedené v odstavci 1.
   7.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, kterými dále stanoví:
   
               a)
            
               údaje, které mají být vloženy do databáze členskými státy;
            
   
               b)
            
               typy povoleného přístupu s ohledem na kategorie příjemců údajů a účely zpracování údajů uvedené v odstavci 3 tohoto článku;
            
   
               c)
            
               pokyny týkající se používání a fungování databáze, zejména pokud jde o opatření k zajištění bezpečnosti údajů, kódování a zpracování údajů a propojení databáze s rejstříky uvedenými v článku 17.
            
   Článek 20
   Provádění technických prohlídek
   1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v odstavci 3 prováděly první, pravidelné, zvláštní a dobrovolné prohlídky uvedené v této směrnici.
   2.   Tyto příslušné orgány nemusí technické prohlídce podrobit plavidlo zcela nebo zčásti, pokud je z platného potvrzení vystaveného uznanou klasifikační společností v souladu s článkem 21 zjevné, že plavidlo zcela nebo zčásti splňuje technické požadavky příloh II a V.
   3.   Každý členský stát sestaví seznam svých příslušných orgánů odpovědných za provádění technických prohlídek a sdělí jej Komisi, včetně všech změn tohoto seznamu. Komise vede aktualizovaný seznam příslušných orgánů a subjektů pověřených prohlídkami na odpovídajících internetových stránkách.
   4.   Každý členský stát dodržuje zvláštní požadavky, pokud jde o subjekty pověřené prohlídkami a žádost o provedení prohlídky, stanovené v přílohách II a V.
   Článek 21
   Uznávání klasifikačních společností
   1.   Komise přijme prováděcí akty za účelem uznání klasifikační společnosti, která splňuje kritéria uvedená v příloze VI, nebo zrušení uznání postupem podle odstavců 2 a 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem podle čl. 33 odst. 2.
   2.   Žádost o uznání předloží Komisi členský stát, v němž má klasifikační společnost sídlo nebo dceřinou společnost, která je oprávněna vydávat potvrzení, že plavidlo splňuje požadavky příloh II a V, v souladu s touto směrnicí. K této žádosti se přiloží veškeré informace a doklady, které jsou nezbytné ke kontrole splnění kritérií pro uznávání.
   3.   Každý členský stát může předložit Komisi žádost o zrušení uznání, pokud se domnívá, že klasifikační společnost již nesplňuje kritéria stanovená v příloze VI. K žádosti o zrušení se přiloží podpůrná dokumentace.
   4.   Klasifikační společnosti, které byly ke dni 6. října 2016 uznány v souladu se směrnicí 2006/87/ES, si své uznání ponechají.
   5.   Komise poprvé do 7. října 2017 na příslušných internetových stránkách zveřejní a poté průběžně aktualizuje seznam klasifikačních společností uznaných v souladu s tímto článkem. Členské státy sdělí Komisi veškeré změny týkající se názvů nebo adres klasifikačních společností, pro něž požádaly o uznání.
   Článek 22
   Kontrola souladu s předpisy
   1.   Členské státy zajistí, že jejich příslušné orgány mohou kdykoliv zkontrolovat, zda je v souladu s článkem 7 na palubě plavidla platné osvědčení a zda plavidlo splňuje požadavky pro vydání tohoto osvědčení.
   V případě nesplnění požadavků příslušné orgány přijmou odpovídající opatření podle odstavců 2 až 5 tohoto článku. Rovněž požádají, aby vlastník plavidla nebo jeho zástupce přijali všechna nezbytná opatření pro nápravu situace ve lhůtě stanovené příslušnými orgány.
   Příslušný orgán, jenž vydal osvědčení uložené na plavidle, je o uvedeném nesplnění požadavků informován do sedmi dnů od kontroly.
   2.   Pokud se platné osvědčení na palubě plavidla nenachází, může být plavidlu zabráněno v další plavbě.
   3.   Pokud příslušné orgány při kontrole zjistí, že plavidlo představuje zjevné nebezpečí pro osoby na palubě, životní prostředí nebo bezpečnost plavby, mohou plavidlu zabránit v další plavbě až do přijetí nezbytných kroků k nápravě situace.
   Příslušné orgány mohou rovněž předepsat přiměřená opatření, která plavidlu umožní, případně po dokončení jeho dopravní operace, bezpečně pokračovat v plavbě do místa, kde bude prohlédnuto nebo opraveno.
   4.   Členský stát, který zabránil plavidlu pokračovat v plavbě nebo uvědomil vlastníka plavidla nebo jeho zástupce o svém záměru tak učinit, nebudou-li zjištěné závady odstraněny, uvědomí příslušný orgán v členském státě, který osvědčení plavidla vydal nebo je naposledy obnovil, do sedmi dnů o rozhodnutí, které učinil nebo které hodlá učinit.
   5.   Každé rozhodnutí o přerušení plavby plavidla přijaté v rámci provádění této směrnice musí být podrobně odůvodněno. Toto rozhodnutí je neprodleně oznámeno dotčené straně, která je současně informována o opravných prostředcích, které jsou podle právních předpisů platných v dotčeném členském státě k dispozici, a o lhůtách pro jejich podání.
   Článek 23
   Změněné technické požadavky pro některé zóny
   1.   Členské státy mohou případně s výhradou požadavků Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně přijmout pro plavidla provozovaná na jejich území na vodních cestách zón 1 a 2 dodatečné technické požadavky k požadavkům stanoveným v přílohách II a V. Tyto dodatečné požadavky se mohou týkat pouze prvků uvedených na seznamu v příloze III.
   2.   U osobních lodí provozovaných na nenapojených vnitrozemských vodních cestách v zóně 3 může každý členský stát i nadále uplatňovat dodatečné technické požadavky k požadavkům stanoveným v přílohách II a V. Tyto dodatečné požadavky se mohou týkat pouze prvků uvedených na seznamu v příloze III.
   3.   Pokud by použití přechodných ustanovení přílohy II mělo za následek zmírnění stávajících vnitrostátních bezpečnostních norem, nemusí členský stát uplatňovat tato přechodná ustanovení na osobní lodě provozované na jeho nenapojených vnitrozemských vodních cestách. Za těchto okolností může dotčený členský stát požadovat, aby od 30. prosince 2008 tyto osobní lodě provozované na jeho nenapojených vnitrozemských vodních cestách zcela splňovaly technické požadavky stanovené v přílohách II a V.
   4.   U plavidel provozovaných výlučně na vodních cestách zón 3 a 4 na jejich území mohou členské státy povolit částečné uplatnění technických požadavků nebo stanovit technické požadavky, jež jsou méně přísné než požadavky stanovené v přílohách II a V. Méně přísné technické požadavky nebo částečné uplatnění technických požadavků se týkají pouze prvků uvedených na seznamu v příloze IV.
   5.   Použije-li členský stát odstavce 1, 2, 3 nebo 4, oznámí to Komisi alespoň šest měsíců před předpokládaným dnem použití. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.
   V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku Komise přijme prováděcí akty s cílem schválit dodatečné technické požadavky. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 33 odst. 2.
   6.   Splnění změněných technických požadavků podle odstavců 1, 2, 3 a 4 se uvede v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo v dodatečném osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby.
   Článek 24
   Odchylky pro některé kategorie plavidel
   1.   Členské státy mohou při zachování odpovídající úrovně bezpečnosti povolit odchylky od celé této směrnice nebo její části pro:
   
               a)
            
               plavidla provozovaná na nenapojených vnitrozemských vodních cestách;
            
   
               b)
            
               plavidla s nosností nepřekračující 350 tun nebo plavidla s výtlakem vody menším než 100 kubických metrů, jež nejsou určena k přepravě nákladu, jejichž stavba započala před 1. lednem 1950 a jež jsou provozována výlučně na jejich území.
            
   2.   Aniž je dotčena Revidovaná úmluva pro plavbu na Rýně, mohou členské státy u plavby na svém území povolit odchylky od této směrnice pro plavidla s omezenou plavbou místního významu nebo v přístavních oblastech. Tyto odchylky a trasy plavby nebo oblasti, pro které platí, se uvedou v osvědčení plavidla.
   3.   Odchylky povolené podle odstavců 1 a 2 oznámí členské státy Komisi. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.
   Článek 25
   Využití nových technologií a odchylky pro konkrétní plavidla
   1.   S cílem podnítit inovace a využívání nových technologií v oblasti vnitrozemské vodní plavby je Komisi svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, jimiž se povolují odchylky nebo uznává rovnocennost technických specifikací pro konkrétní plavidla, pokud jde o:
   
               a)
            
               vydávání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby uznávajícího použití nebo přítomnost na palubě plavidla jiných materiálů, zařízení nebo vybavení, nebo přijetí jiných opatření nebo konstrukčních úprav, než které jsou uvedeny v přílohách II a V, je-li zajištěna rovnocenná úroveň bezpečnosti;
            
   
               b)
            
               vydávání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby za účelem zkoušek na omezenou dobu a zahrnujícího nové technické specifikace, které se odchylují od požadavků příloh II a V, je-li zajištěna rovnocenná úroveň bezpečnosti.
            
   Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 33 odst. 2.
   2.   Příslušné orgány členského státu v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby uvedou jakékoliv platné odchylky a uznání rovnocennosti uvedené v odstavci 1.
   Článek 26
   Obtíže
   1.   Po uplynutí platnosti přechodných ustanovení týkajících se technických požadavků uvedených v příloze II může Komise přijímat prováděcí akty umožňující odchylky od technických požadavků stanovených v uvedené příloze, které zmíněným přechodným ustanovením podléhaly, pokud jsou tyto požadavky technicky obtížně uplatnitelné nebo pokud by jejich uplatňování mohlo vyžadovat nepřiměřené náklady.
   Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 33 odst. 2.
   2.   Příslušné orgány členského státu v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby uvedou jakékoliv platné odchylky uvedené v odstavci 1.
   Článek 27
   Rejstřík vybavení se schválením typu
   Komise zveřejní na příslušných internetových stránkách rejstřík vybavení, kterým bylo uděleno schválení typu podle příloh II a V.
   KAPITOLA 4
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 28
   Přechodná ustanovení o používání dokumentů
   Dokumenty spadající do oblasti působnosti této směrnice a vystavené příslušnými orgány členských států podle směrnice 2006/87/ES před 6. říjnem 2016 zůstávají platné až do pozbytí doby jejich platnosti.
   Článek 29
   Plavidla vyňatá z oblasti působnosti směrnice 82/714/EHS
   1.   Plavidlu, jež bylo vyňato z oblasti působnosti směrnice Rady 82/714/EHS (12), ale vztahuje se na ně tato směrnice podle čl. 2 odst. 1 této směrnice, se vydá osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby po technické prohlídce za účelem ověření, zda splňuje technické požadavky stanovené v přílohách II a V této směrnice. Tato technická prohlídka se provede po skončení platnosti stávajícího osvědčení plavidla, a v každém případě nejpozději 30. prosince 2018.
   2.   Každé nesplnění technických požadavků stanovených v přílohách II a V se uvede v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby. Pokud podle příslušných orgánů tyto nedostatky nepředstavují zjevné nebezpečí, lze plavidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku nadále provozovat, dokud nejsou díly nebo části plavidla, u nichž bylo v osvědčení uvedeno, že zmíněné požadavky nesplňují, vyměněny nebo upraveny, přičemž tyto díly nebo části musí poté splnit technické požadavky stanovené v přílohách II a V.
   3.   Výměna stávajících dílů za stejné díly nebo za díly s rovnocennou technologií a konstrukcí během pravidelné opravy a údržby se nepovažuje za výměnu ani úpravu ve smyslu odstavce 2.
   4.   Za zjevné nebezpečí ve smyslu odstavce 2 tohoto článku se považuje zejména případ, kdy jsou dotčeny požadavky týkající se pevnosti konstrukce plavidla, plavby nebo manévrovatelnosti nebo zvláštních vlastností plavidla podle technických požadavků stanovených v přílohách II a V. Odchylky stanovené v technických požadavcích stanovených v přílohách II a V se neoznačují za nedostatky, jež představují zjevné nebezpečí.
   Článek 30
   Přechodná ustanovení o dočasných požadavcích podle směrnice 2006/87/ES
   Dočasné požadavky přijaté podle článku 1.06 přílohy II směrnice 2006/87/ES zůstávají v platnosti až do skončení jejich doby platnosti.
   Článek 31
   Úprava příloh
   1.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, aby upravila přílohu II s cílem aktualizovat bez zbytečného prodlení odkaz na nejnovější znění normy ES-TRIN a stanovit datum její použitelnosti.
   2.   V případech, kdy je to řádně odůvodněno odpovídající analýzou a neexistují vhodné a aktuální mezinárodní normy k zajištění bezpečnosti plavby, nebo pokud by změny rozhodovacího postupu CESNI ohrožovaly zájmy Unie, je odchylně od odstavce 1 Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, kterými se mění příloha II za účelem stanovení vhodných technických požadavků.
   3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, pokud jde o přizpůsobení příloh III a IV vědecko-technickému pokroku.
   4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, pokud jde o přizpůsobení přílohy V za účelem aktualizace a zjednodušení správních ustanovení.
   5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, pokud jde o přizpůsobení přílohy VI za účelem změny kritérií pro uznávání klasifikačních společností v zájmu zajištění bezpečnosti plavby.
   6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 za účelem aktualizace odkazů v této směrnici na některá ustanovení příloh II a V v zájmu zohlednění změn těchto příloh.
   Článek 32
   Výkon přenesení pravomoci
   1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
   2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4, 19 a 31 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 6. října 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
   3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 19 a 31 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
   4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
   5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
   6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4, 19 a 31 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud vůči němu Evropský parlament ani Rada nevznese ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada Komisi uvědomí o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
   Článek 33
   Postup projednávání ve výboru
   1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 7 směrnice Rady 91/672/EHS (13) (dále jen „výbor“). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
   2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
   Pokud má být stanovisko výboru získáno písemným postupem, ukončí se postup bez výsledku, rozhodne-li o tom předseda výboru ve lhůtě pro podání stanoviska.
   Článek 34
   Přezkum
   Komise do 7. října 2021 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu s přezkumem účinnosti opatření zavedených touto směrnicí, zejména pokud jde o harmonizaci technických požadavků a vypracování technických norem pro vnitrozemskou plavbu. Zpráva se bude zabývat rovněž mechanismy spolupráce s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti vnitrozemské plavby. Ke zprávě se případně připojí legislativní návrh na další zefektivnění spolupráce a koordinace při stanovování norem, na které lze odkazovat v právních aktech Unie. Komise předloží podobnou zprávu, dojde-li k jakémukoliv výraznějšímu vývoji v oblasti vnitrozemské vodní dopravy.
   Článek 35
   Sankce
   Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
   Článek 36
   Změna směrnice 2009/100/ES
   Směrnice 2009/100/ES se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Tato směrnice se vztahuje na plavidla používaná pro přepravu zboží na vnitrozemských vodních cestách s nosností 20 tun a více:
               
                           a)
                        
                           o délce nejvýše 20 m, a
                        
               
                           b)
                        
                           jejichž objem vyjádřený jako součin délky (L), šířky (B) a ponoru (T) dosahuje nejvýše 100 krychlových metrů.
                        
               Touto směrnicí nejsou dotčena Pravidla pro inspekci plavby na Rýně ani Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).“
            
   
               2)
            
               Článek 3 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                           „4.   Členské státy mohou požadovat, aby plavidla, která přepravují nebezpečné látky ve smyslu ADN, splňovala požadavky stanovené v uvedené dohodě. Jako důkaz mohou požadovat, aby bylo vydáno povolení podle uvedené dohody.“;
                        
               
                           b)
                        
                           v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                           „Zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečných látek jsou na všech vodních cestách Společenství považovány za splněné, pokud plavidla splňují požadavky ADN. Důkazem může být povolení uvedené v odstavci 4.“
                        
            
   Článek 37
   Provedení
   1.   Aniž je dotčen článek 40, členské státy uvedou do 7. října 2018 v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí, které budou účinné od uvedeného dne. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   3.   Členský stát, který v důsledku odchylek povolených podle čl. 24 odst. 1 a 2 nemá žádné plavidlo spadající do oblasti působnosti této směrnice provozované na svých vodních cestách, nemusí provést ve vnitrostátním právu kapitolu 2, čl. 18 odst. 3 a články 20 a 21.
   Článek 38
   Zrušení
   Směrnice 2006/87/ES se zrušuje s účinkem od 7. října 2018.
   Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.
   Článek 39
   Vstup v platnost
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 40
   Určení
   Tato směrnice je určena členským státům s výjimkou Dánska, Estonska, Irska, Řecka, Španělska, Kypru, Lotyšska, Malty, Portugalska, Slovinska a Finska.
   
      Ve Štrasburku dne 14. září 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 58.
   
      (2)  Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 48.
   
      (3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 16. června 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. září 2016.
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
      (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (Úř. věst. L 259, 2.10.2009, s. 8).
   
      (7)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
   
      (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).
   
      (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
   
      (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152).
   
      (12)  Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1).
   
      (13)  Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29).
   
   
      SEZNAM PŘÍLOH
      
                  Příloha I:
               
                  Seznam vnitrozemských vodních cest EU rozdělených zeměpisně do zón 1, 2 a 3
               
                  Příloha II:
               
                  Minimální technické požadavky na plavidla na vnitrozemských vodních cestách zón 1, 2, 3 a 4
               
                  Příloha III:
               
                  Oblasti, v nichž lze stanovit dodatečné technické požadavky na plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách v zónách 1, 2 a na nenapojených vodních cestách v zóně 3
               
                  Příloha IV:
               
                  Oblasti, v nichž lze snížit technické požadavky na plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách v zónách 3 a 4
               
                  Příloha V:
               
                  Podrobná procesní ustanovení
               
                  Příloha VI:
               
                  Klasifikační společnosti
               
                  Příloha VII:
               
                  Srovnávací tabulka
               
   
   
   
      PŘÍLOHA I
      SEZNAM VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST UNIE ROZDĚLENÝCH ZEMĚPISNĚ DO ZÓN 1, 2 A 3
      KAPITOLA 1
      
         Zóna 1
      
      
         Německo
      
      
                  Emže
               
                  od čáry spojující bývalý maják Greetsiel a západní molo příjezdu do přístavu v Eemshavenu směrem k moři až po 53° 30′ s. š. a 6° 45′ v. d., tj. mírně směrem k moři od překladiště plavidel pro pevný náklad v rameni Staré Emže (1)
                  
               
      
         Polsko
      
      část Pomořanského zálivu jižně od linie spojující NordPerd na ostrově Rujana a maják Niechorze,
      část Gdaňského zálivu jižně od linie spojující maják Hel a vstupní bóji do přístavu Baltijsk
      
         Švédsko
      
      jezero Vänern, ohraničené na jihu rovnoběžkou procházející majákem Bastugrunds,
      Göta älv a Rivöfjorden, ohraničené na východě Älvsborgským mostem, na západě rovnoběžkou procházející majákem Gäveskär a na jihu rovnoběžkou procházející majákem Smörbådan
      
         Spojené království
      
      
                  SKOTSKO
               
                  Blue Mull Sound
               
                  mezi Gutcherem a Belmontem
               
                  Yell Sound
               
                  mezi Tofts Voe a Ulstou
               
                  Sullom Voe
               
                  uvnitř čáry od severovýchodního výběžku ostrova Gluss k severnímu bodu Calback Ness
               
                  Dales Voe
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od severního bodu Kebister Ness k pobřeží Breiwicku – 1° 10,8′ z. d.
               
                  Dales Voe
               
                  v létě:
                  jako u Lerwicku
               
                  Lerwick
               
                  v zimě:
                  uvnitř oblasti vymezené směrem na sever čárou od Scottle Holm k Scarfi Taing na řece Bressay a směrem na jih čárou mezi majákem Twageos Point k Whalpa Taing na řece Bressay
               
                  Lerwick
               
                  v létě:
                  uvnitř oblasti vymezené směrem na sever čárou od Brim Ness k severovýchodnímu rohu Inner Score a směrem na jih čárou od jižního konce Ness of Sound ke Kirkabisternessu
               
                  Kirkwall
               
                  mezi Kirkwallem a Rousay, ne východně od čáry mezi Point of Graand (Egilsay) a Galt Ness (Shapinsay) nebo mezi Head of Work (Mainland) přes maják na Helliar Holm k pobřeží Shapinsay; ne severozápadně od jihovýchodního výběžku ostrova Eynhallow, ne směrem k moři a čáře mezi pobřežím Rousay u 59° 10,5′ s. š., 2° 57,1′ z. d. a pobřežím Egilsay u 59° 10,0′ s. š., 2° 56,4′ z. d.
               
                  Stromness
               
                  ke Scapě, ne však vně Scapa Flow
               
                  Scapa Flow
               
                  uvnitř oblasti vymezené čárami od Point of Cletts na ostrově Hoy k triangulačnímu bodu Thomson's Hill na ostrově Fara a odtud k Gibraltar Pier na ostrově Flotta; od St Vincent Pier na ostrově Flotta k nejzápadnějšímu bodu Calf of Flotta; od nejvýchodnějšího bodu Calf of Flotta k Needle Point na ostrově South Ronaldsay a od Ness on Mainland k majáku Point of Oxan na ostrově Graemsay a odtud k Bu Point na ostrově Hoy; a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Balnakiel Bay
               
                  mezi Eilean Dubh a A'Chleit
               
                  Cromarty Firth
               
                  uvnitř čáry od North Sutor k vlnolamu Nairn a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Inverness
               
                  uvnitř čáry od North Sutor k vlnolamu Nairn a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Tay – Dundee
               
                  uvnitř čáry od Broughty Castle k Tayportu a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Firth of Forth a řeka Forth
               
                  uvnitř čáry od Kirkcaldy k řece Portobello a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Solway Firth
               
                  uvnitř čáry od Southerness Point k Sillothu
               
                  Loch Ryan
               
                  uvnitř čáry od Finnart's Point k Milleur Point a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  The Clyde
               
                  vnější hranice:
                  čára od Skipness až k místu ve vzdálenosti jedné míle jižně od Garroch Head, odtud k Farland Head
                  vnitřní hranice v zimě:
                  čára od majáku Cloch k molu Dunoon
                  vnitřní hranice v létě:
                  čára od Bogany Point, Isle of Bute k Skelmorlie Castle a čára od Ardlamont Point k jižnímu výběžku zálivu Ettrick Bay uvnitř Kyles of Bute
                  
                     Poznámka: výše uvedená letní hranice se v období od 5. června do 5. září (včetně obou dat) rozšiřuje o čáru mezi místem dvě míle od pobřeží Ayrshire u Skelmorlie Castle k Tomont End (Cumbrae) a čáru od Portachur Point (Cumbrae) k Inner Brigurd Point (Ayrshire).
               
                  Oban
               
                  uvnitř oblasti vymezené na severu čárou od světla na Dunollie Point k Ard na Chruidh a na jihu čárou od Rudha Seanach k Ard na Cuile
               
                  Kyle of Lochalsh
               
                  přes Loch Alsh až na kraj Loch Duich
               
                  Loch Gairloch
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  jižně od čáry východně od Rubha na Moine k Eilan Horrisdale a odtud k Rubha nan Eanntag
               
                  SEVERNÍ IRSKO
               
                  Belfast Lough
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Carrickfergusu k Bangoru
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Loch Neagh
               
                  ve vzdálenosti více než 2 míle od pobřeží
               
                  VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ ANGLIE
               
                  řeka Humber
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od New Holland k Paullu
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Cleethorpes Pier ke kostelu v Patringtonu
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  WALES A ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ ANGLIE
               
                  řeka Severn
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Blacknore Point ke Caldicot Pill, Portskewett
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Barry Dock Pier ke Steepholmu a odtud k Brean Down
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Wye
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Blacknore Point ke Caldicot Pill, Porstkewett
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Barry Dock Pier ke Steepholmu a odtud k Brean Down
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Newport
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Barry Dock Pier ke Steepholmu a odtud k Brean Down
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Cardiff
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Barry Dock Pier ke Steepholmu a odtud k Brean Down
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Barry
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Barry Dock Pier ke Steepholmu a odtud k Brean Down
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Swansea
               
                  uvnitř čáry spojující konce vlnolamu směřující do moře
               
                  úžina Menai
               
                  uvnitř úžiny Menai od čáry spojující světla na Llanddwyn Island k Dinas Dinlleu a čáry spojující jižní konec Puffin Island k Trwyn DuPoint a železniční stanici Llanfairfechan a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Dee
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Hilbre Point k Point of Air
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Formby Point k Point of Air
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Mersey
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Formby Point k Point of Air
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Preston a Southport
               
                  uvnitř čáry od Southportu k Blackpoolu uvnitř břehů
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Fleetwood
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Rossal Point k Humphrey Head
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Lune
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Rossal Point k Humphrey Head
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Heysham
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Rossal Point k Humphrey Head
               
                  Morecambe
               
                  v zimě:
                  žádná
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Rossal Point k Humphrey Head
               
                  Workington
               
                  uvnitř čáry od Southerness Point k Sillothu
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  JIH ANGLIE
               
                  řeka Colne, Colchester
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Colne Point k Whitstable
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Clacton Pier k Reculversu
               
                  řeka Blackwater
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Colne Point k Whitstable
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Clacton Pier k Reculversu
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeky Crouch a Roach
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Colne Point k Whitstable
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Clacton Pier k Reculversu
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Temže a její přítoky
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Colne Point k Whitstable
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Clacton Pier k Reculversu
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeky Medway a The Swale
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Colne Point k Whitstable
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Clacton Pier k Reculversu
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Chichester
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  přístav Langstone
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Portsmouth
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Bembridge, Isle of Wight
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Cowes, Isle of Wight
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Southampton
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Beaulieu
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  jezero Keyhaven
               
                  na Isle of Wight uvnitř oblasti vymezené čárami mezi věží kostela ve West Witteringu a Trinity Church v Bembridgi směrem na východ a mezi The Needles a Hurst Point směrem na západ
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Weymouth
               
                  uvnitř přístavu Portland a mezi řekou Wey a přístavem Portland
               
                  Plymouth
               
                  uvnitř čáry od Cawsandu k vlnolamu až ke Staddonu
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Falmouth
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od St. Anthony Head k Rosemullionu
                  v létě:
                  uvnitř čáry od St. Anthony Head k Nare Point
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Camel
               
                  uvnitř čáry od Stepper Point k Trebetherick Point
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  Bridgewater
               
                  uvnitř mělčiny a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
                  řeka Avon (Avon)
               
                  v zimě:
                  uvnitř čáry od Blacknore Point ke Caldicot Pill, Porstkewett
                  v létě:
                  uvnitř čáry od Barry Dock Pier ke Steepholmu a odtud k Brean Down
                  a směrem k moři ve vodách zóny 2
               
      
         Zóna 2
      
      
         Česká republika
      
      přehradní nádrž Lipno
      
         Německo
      
      
                  Emže
               
                  od čáry vycházející z vjezdu do přístavu směrem k Papenburgu přes Emži, která spojuje bývalou čerpací stanici Diemen a propusti v hrázi na Halte, až po čáru spojující bývalý maják Greetsiel a západní molo příjezdu do přístavu v Eemshavenu
               
                  Jade
               
                  uvnitř čáry spojující bývalé světlo v Schilligu a kostelní věž v Langwardenu
               
                  Vezera
               
                  od severovýchodního okraje železničního mostu v Brémách až k čáře spojující kostelní věže v Langwardenu a Kappelu, včetně vedlejších ramen Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm a Schweiburg
               
                  Labe společně s Bütztflether
                  Süderelbe (od říčního km 0,69 po ústí do Labe), Ruthenstrom (od říčního km 3,75 po ústí do Labe)
                  Wischhafener Süderelbe (od říčního km 8,03 po ústí do Labe)
               
                  od spodní hranice přístavu Hamburk až k čáře spojující maják v Döse se západním výběžkem hráze Friedrichskoog (Dieksand), s přítoky Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau a Stör (vždy od hráze k ústí), včetně ramene Nebenelbe
               
                  Meldorfský záliv
               
                  uvnitř čáry spojující západní výběžek hráze Friedrichskoog (Dieksand) a hlavu západního mola v Büsumu
               
                  Eidr
               
                  od ústí průplavu Gieselau (km 22,64) k čáře vedoucí od středu pevnosti (Tränke) po věž kostela ve Vollerwieku
               
                  průplav Gieselau
               
                  od ústí do řeky Eider po ústí do Severomořsko-baltského průplavu
               
                  Flensburský záliv
               
                  až po čáru spojující maják Kegnäs a Birknack a severně od německo-dánské hranice ve Flensburském zálivu
               
                  Schlei
               
                  uvnitř čáry mezi hlavami mola ve Schleimünde
               
                  Eckernfördský záliv
               
                  uvnitř čáry spojující Bocknis-Eck se severozápadním výběžkem pevniny v Dänisch Nienhofu
               
                  Kielský záliv
               
                  uvnitř čáry spojující maják Bülk a námořní památník Labö
               
                  Severomořsko-baltský průplav včetně Audorfer See a Schirnauer See
               
                  od čáry spojující hlavy mola v Brunsbüttel až k čáře spojující vjezdová světla v Kiel-Holtenau, včetně Obereidersee a Enge, Audorfer See, Borgstedter See a Enge, Schirnauer See, Flemhuder See a průplavu Achterwehrer
               
                  Trave
               
                  od severozápadního okraje železničního mostu v Lübecku, včetně Pötenitzer Wiek a Dassower See, až k čáře spojující jižní vnitřní a severní vnější čelo přístavní hráze Travemünde
               
                  Leda
               
                  od vjezdu do vnějšího přístavu plavební komory v Leer k ústí do Emže
               
                  Hunte
               
                  od přístavu Oldenburg a od 140 m po proudu od Amalienbrücke v Oldenburgu k ústí do Vezery
               
                  Lesum
               
                  od soutoku Hamme a Wümme (km 0,00) k ústí do Vezery
               
                  Este
               
                  od dolní vody zdymadla Buxtehude (km 0,25) k ústí do Labe
               
                  Lühe
               
                  od dolní vody Au-Mühle v Horneburgu (km 0,00) k ústí do Labe
               
                  Schwinge
               
                  od severního okraje zdymadla Salztor ve Stade k ústí do Labe
               
                  Oste
               
                  od místa 210 m nad střední linií dopravního mostu přes přehradu Oste (km 69,360) k ústí do Labe
               
                  Pinnau
               
                  od jihozápadního okraje železničního mostu v Pinneburgu k ústí do Labe
               
                  Krückau
               
                  od jihovýchodního okraje mostu vedoucího do/z Wedenkampu v Elmshornu k ústí do Labe
               
                  Stör
               
                  od přílivoměru Rensing k ústí do Labe
               
                  Freiburský přístavní kanál
               
                  od východního okraje zdymadla ve Freiburgu an der Elbe až k ústí do Labe
               
                  Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff a oblast přístavu Wismar
               
                  směrem k moři až k čáře mezi Hoher Wieschendorf Huk a světlem v Timmendorfu a čárou spojující světlo v Gollwitzu na ostrově Poel a jižní výběžek poloostrova Wustrow
               
                  Warnow, včetně Breitlingu a přítoků
               
                  po proudu od Mühlendamm od severního okraje mostu Geinitzbrücke v Rostocku směrem k moři až k čáře spojující severní body západního a východního mola ve Warnemünde
               
                  vody uzavřené pevninou a poloostrovy Darß a Zingst a ostrovy Hiddensee a Rügen (včetně oblasti přístavu Stralsund)
               
                  směrem k moři mezi
                  poloostrovem Zingst a ostrovem Bock: až po s. š. 54° 26′ 42″
                  ostrovy Bock a Hiddensee: až po čáru spojující severní výběžek ostrova Bock a jižní výběžek ostrova Hiddensee
                  ostrovem Hiddensee a ostrovem Rujana (Bug): až po čáru spojující jihovýchodní výběžek Neubessin a Buger Haken
               
                  Kleine Jasmunder Bodden
               
                   
               
                  Greifswalder Bodden
               
                  směrem k moři k Boddenu až po čáru od východního výběžku Thiessower Haken (Südperd) k východnímu výběžku ostrova Ruden a k severnímu výběžku ostrova Usedom (54° 10′ 37″ s. š., 13° 47′ 51″ v. d.)
               
                  Ryck
               
                  východně od Steinbeckského mostu v Greifswaldu po čáru spojující horní okraje přístavních hrází
               
                  vody uzavřené pevninou a ostrovem Usedom (Peenestrom, včetně oblasti přístavu Wolgast a Achterwasser, a Oderský záliv)
               
                  směrem na východ až po hranici s Polskou republikou ve Štětínském zálivu
               
                  Uecker
               
                  od jihozápadního okraje dopravního mostu v Ueckermünde po čáru spojující horní čela přístavních hrází
               
      
         Poznámka: V případě plavidel, jejichž domovský přístav se nachází v jiném státě, je nutno přihlédnout k článku 32 smlouvy Ems-Dollart ze dne 8. dubna 1960 (BGBl. 1963 II s. 602).
      
         Francie
      
      řeka Gironda od km 48,50 k cípu ostrova Ile de Patiras po proudu, k příčné hranici moře vymezené čárou spojující Pointe de Grave s Pointe de Suzac,
      řeka Loira od Cordemais (km 25) k příčné hranici moře vymezené čárou spojující Pointe de Mindin s Pointe de Penhoët,
      řeka Seina od začátku Tarcanvillského průplavu k příčné hranici moře vymezené čárou vedoucí od Cape Hode na pravém břehu po místo na levém břehu, kde plánovaný průplav protíná pobřeží pod Berville,
      řeka Vilaine od přehrady Arzal k příčné hranici moře vymezené čárou spojující Pointe du Scal s Pointe du Moustoir,
      Ženevské jezero.
      
         Maďarsko
      
      Blatenské jezero
      
         Nizozemsko
      
      Dollard
      Emže
      Waddenzee: včetně spojení se Severním mořem
      IJsselmeer: včetně Markermeer a IJmeer, ale bez Gouwzee
      Nieuwe Waterweg a Scheur
      průplav Calland západně od přístavu Benelux
      Hollands Diep
      Breeddiep, Beerkanaal a připojené přístavy
      Haringvliet and Vuile Gat: včetně vodních cest mezi Goeree-Overflakkee na jedné straně a Voorne-Putten a Hoekse Waard na druhé straně
      Hellegat
      Volkerak
      Krammer,
      Grevelingenmeer a Brouwerschavensche Gat: včetně všech vodních cest mezi Schouwen-Duiveland a Goeree-Overflakkee,
      Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt a Roompot: včetně vodních cest mezi Walcheren, Noord-Beveland a Zuid-Beveland na jedné straně a Schouwen-Duiveland a Tholen na druhé straně, kromě průplavu Šelda-Rýn,
      Šelda a Západní Šelda a její ústí do moře: včetně vodních cest mezi Zeewusch Vlaanderen na jedné straně a Walcheren a Zuid-Beveland na druhé straně, kromě průplavu Šelda-Rýn
      
         Polsko
      
      Štětínský záliv
      Kamieńský záliv
      Viselský záliv
      Pucký záliv
      Włocławská přehradní nádrž
      jezero Śniardwy
      jezero Niegocin
      jezero Mamry
      
         Švédsko
      
      Göta älv, ohraničené na východě mostem Göta älv a na západě Älvsborgským mostem
      
         Spojené království
      
      
                  SKOTSKO
               
                  Scapa Flow
               
                  uvnitř oblasti vymezené čárami od Wharthu na ostrově Flotta k věži Martello na South Walls, a od Point Cletts na ostrově Hoy k triangulačnímu bodu Thomson's Hill na ostrově Fara a odtud k Gibraltar Pier na ostrově Flotta
               
                  Kyle of Durness
               
                  jižně od Eilean Dubh
               
                  Cromarty Firth
               
                  uvnitř čáry mezi North Sutor a South Sutor
               
                  Inverness
               
                  uvnitř čáry od Fort George to Chanonry Point
               
                  Findhorn Bay
               
                  uvnitř výspy
               
                  Aberdeen
               
                  uvnitř čáry od South Jetty k Abercromby Jetty
               
                  Montrose Basin
               
                  západně od čáry vedoucí ze severu na jih přes příjezd do přístavu u majáku Scurdie Ness
               
                  řeka Tay – Dundee
               
                  uvnitř čáry od přílivové nádrže (rybářský dok) v Dundee ke Craig Head a East Newportu
               
                  Firth of Forth a řeka Forth
               
                  uvnitř Firth of Forth, ne však východně od železničního mostu ve Forthu
               
                  Dumfries
               
                  uvnitř čáry od Airds Point ke Scar Point
               
                  Loch Ryan
               
                  uvnitř čáry od Cairn Point ke Kircolm Point
               
                  přístav Ayr
               
                  uvnitř mělčiny
               
                  The Clyde
               
                  nad vodami zóny 1
               
                  Kyles of Bute
               
                  mezi Colintraive a Rhubodachem
               
                  přístav Campbeltown
               
                  uvnitř čáry od Macringan's Point k Ottercharach Point
               
                  Loch Etive
               
                  uvnitř Loch Etive nad vodopády Lora
               
                  Loch Leven
               
                  nad mostem u Ballachulish
               
                  Loch Linnhe
               
                  severně od světla na Corran Point
               
                  Loch Eil
               
                  celé jezero
               
                  Kaledonský průplav
               
                  Loch Lochy, Loch Oich a Loch Ness
               
                  Kyle of Lochalsh
               
                  uvnitř Kyle Akin, ne směrem na západ od světla na Eilean Ban nebo směrem na východ od Eileanan Dubha
               
                  Loch Carron
               
                  mezi Stromemore a Strome Ferry
               
                  Loch Broom, Ullapool
               
                  uvnitř čáry od světla na Ullapool Point k Aultnaharrie
               
                  Kylesku
               
                  přes Loch Cairnbawn v oblasti mezi nejvýchodnějším bodem Garbh Eilean a nejzápadnějším bodem Eilean na Rainich
               
                  přístav Stornoway
               
                  uvnitř čáry od Arnish Point k majáku Sandwick Bay, severozápadní strana
               
                  Sound of Scalpay
               
                  ne východně od Berry Cove (Scalpay) a ne západně od Croc a Loin (Harris)
               
                  North Harbour, Scalpay a přístav Tarbert
               
                  do vzdálenosti jedné míle od pobřeží ostrova Harris
               
                  Loch Awe
               
                  celé jezero
               
                  Loch Katrine
               
                  celé jezero
               
                  Loch Lomond
               
                  celé jezero
               
                  Loch Tay
               
                  celé jezero
               
                  Loch Loyal
               
                  celé jezero
               
                  Loch Hope
               
                  celé jezero
               
                  Loch Shin
               
                  celé jezero
               
                  Loch Assynt
               
                  celé jezero
               
                  Loch Glascarnoch
               
                  celé jezero
               
                  Loch Fannich
               
                  celé jezero
               
                  Loch Maree
               
                  celé jezero
               
                  Loch Gairloch
               
                  celé jezero
               
                  Loch Monar
               
                  celé jezero
               
                  Loch Mullardach
               
                  celé jezero
               
                  Loch Cluanie
               
                  celé jezero
               
                  Loch Loyne
               
                  celé jezero
               
                  Loch Garry
               
                  celé jezero
               
                  Loch Quoich
               
                  celé jezero
               
                  Loch Arkaig
               
                  celé jezero
               
                  Loch Monar
               
                  celé jezero
               
                  Loch Shiel
               
                  celé jezero
               
                  Loch Earn
               
                  celé jezero
               
                  Loch Rannoch
               
                  celé jezero
               
                  Loch Tummel
               
                  celé jezero
               
                  Loch Ericht
               
                  celé jezero
               
                  Loch Fionn
               
                  celé jezero
               
                  Loch Glass
               
                  celé jezero
               
                  Loch Rimsdale/nan Clar
               
                  celé jezero
               
                  SEVERNÍ IRSKO
               
                  Strangford Lough
               
                  uvnitř čáry od Cloghy Point k Dogtail Point
               
                  Belfast Lough
               
                  uvnitř čáry od Holywoodu k Macedon Point
               
                  Larne
               
                  uvnitř čáry od Larne Pier k molu přívozu na ostrově Magee
               
                  řeka Bann
               
                  od konců vlnolamů směřujících do moře k Toome Bridge
               
                  Lough Erne
               
                  Horní a dolní Lough Erne
               
                  Lough Neagh
               
                  ve vzdálenosti dvou mil od pobřeží
               
                  VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ ANGLIE
               
                  Berwick
               
                  uvnitř vlnolamů
               
                  Warkworth
               
                  uvnitř vlnolamů
               
                  Blyth
               
                  uvnitř Outer Pier Heads
               
                  Řeka Tyne
               
                  Dunston Staithes k Tyne Per Heads
               
                  řeka Wear
               
                  Fatfield k Sunderland Pier Heads
               
                  Seaham
               
                  uvnitř vlnolamů
               
                  Hartlepool
               
                  uvnitř čáry od Middleton Jetty k Old Pier Head
                  uvnitř čáry spojující North Pier Head a South Pier Head
               
                  řeka Tees
               
                  uvnitř čáry vedoucí západně od Government Jetty k hrázi Tees
               
                  Whitby
               
                  uvnitř Whitby Pier Heads
               
                  řeka Humber
               
                  uvnitř čáry od North Ferriby k South Ferriby
               
                  Grimsby Dock
               
                  uvnitř čáry vedoucí od západního mola přílivové nádrže k východnímu molu rybářských doků, severní přístavní hráz
               
                  Boston
               
                  uvnitř New Cut
               
                  řeka Dutch
               
                  celý kanál
               
                  řeka Hull
               
                  Beverley Beck k řece Humber
               
                  Kielder Water
               
                  celé jezero
               
                  řeka Ouse
               
                  pod zdymadlem Naburn
               
                  řeka Trent
               
                  pod zdymadlem Cromwell
               
                  řeka Wharfe
               
                  od soutoku s řekou Ouse k Tadcaster Bridge
               
                  Scarborough
               
                  uvnitř Scarborough Pier Heads
               
                  WALES A ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ ANGLIE
               
                  řeka Severn
               
                  severně od čáry vedoucí směrem na západ od Sharpness Point (51° 43,4′ s. š.) k jezům Llanthony a Maisemore a směrem k moři ve vodách zóny 3
               
                  řeka Wye
               
                  u Chepstow, severně od 51° 38,0′ s. š. k Monmouthu
               
                  Newport
               
                  severně od křížení nadzemního elektrického vedení u Fifoots Points
               
                  Cardiff
               
                  uvnitř čáry od South Jetty k Penarth Head
                  a uzavřené vody západně od hráze v Cardiff Bay
               
                  Barry
               
                  uvnitř čáry spojující konce vlnolamu směřující do moře
               
                  Port Talbot
               
                  uvnitř čáry spojující konce vlnolamů směřující do moře na řece Afran mimo uzavřené doky
               
                  Neath
               
                  uvnitř čáry vedoucí na sever od konce Baglan Bay Tanker Jetty směřujícího na moře (51° 37,2 ′ s. š., 3° 50,5′ z. d.)
               
                  Llanelli a Burry Port
               
                  uvnitř oblasti vymezené čárou od Burry Port Western Pier k Whiteford Point
               
                  Milford Haven
               
                  uvnitř čáry od South Hook Point k Thorn Point
               
                  Fishguard
               
                  uvnitř čáry spojující konce severních a východních vlnolamů směřujících do moře
               
                  Cardigan
               
                  uvnitř Narrows u Pen-Yr-Ergyd
               
                  Aberystwyth
               
                  uvnitř konců vlnolamů směřujících do moře
               
                  Aberdyfi
               
                  uvnitř čáry od železniční stanice Aberdyfi k majáku Twyni Bach
               
                  Barmouth
               
                  uvnitř čáry od železniční stanice Barmouth k Penrhyn Point
               
                  Portmadoc
               
                  uvnitř čáry od Harlech Point ke Graig Ddu
               
                  Holyhead
               
                  uvnitř oblasti vymezené hlavním vlnolamem a čárou od hlavy vlnolamu k Brynglas Point, Towyn Bay
               
                  úžina Menai
               
                  uvnitř úžiny Menai mezi čárou spojující Aber Menai Point k Belan Point a čárou spojující Beaumaris Pier a Pen-y-Coed Point
               
                  Conway
               
                  uvnitř čáry od Mussel Hill k Tremlyd Point
               
                  Llandudno
               
                  uvnitř vlnolamu
               
                  Rhyl
               
                  uvnitř vlnolamu
               
                  řeka Dee
               
                  nad Connah's Quay k místu čerpání vody Barrelwell Hill
               
                  řeka Mersey
               
                  uvnitř čáry mezi majákem Rock a dokem North West Seaforth, avšak bez ostatních doků
               
                  Preston a Southport
               
                  uvnitř čáry od Lythamu k Southportu a uvnitř doků v Prestonu
               
                  Fleetwood
               
                  uvnitř čáry od Low Light ke Knottu
               
                  řeka Lune
               
                  uvnitř čáry od Sunderland Point k Chapel Hill až k doku Glasson včetně
               
                  Barrow
               
                  uvnitř čáry spojující Haws Point, Isle of Walney až k Roa Island Slipway
               
                  Whitehaven
               
                  uvnitř vlnolamu
               
                  Workington
               
                  uvnitř vlnolamu
               
                  Maryport
               
                  uvnitř vlnolamu
               
                  Carlisle
               
                  uvnitř čáry spojující Point Carlisle a Torduff
               
                  Coniston Water
               
                  celé jezero
               
                  Derwentwater
               
                  celé jezero
               
                  Ullswater
               
                  celé jezero
               
                  Windermere
               
                  celé jezero
               
                  JIH ANGLIE
               
                  Blakeney a přístav Morston a příjezdy
               
                  na východ od čáry vedoucí jižně od Blakeney Point k vjezdu do řeky Stiffkey
               
                  řeky Orwell a Stour
               
                  řeka Orwell uvnitř čáry od vlnolamu Blackmanshead k Landguard Point a směrem k moři ve vodách zóny 3
               
                  řeka Blackwater
               
                  všechny vodní cesty uvnitř čáry od jihozápadního výběžku Mersea Island k Sales Point
               
                  řeky Crouch a Roach
               
                  řeka Crouch uvnitř čáry od Holliwell Point k Foulness Point, včetně řeky Roach
               
                  řeka Temže a její přítoky
               
                  řeka Temže nad čárou vedoucí od severu k jihu přes východní výběžek mola v přístavišti Denton, Gravesend ke zdymadlu Teddington
               
                  řeky Medway a The Swale
               
                  řeka Medway od čáry vedoucí od Garrison Point ke Grain Tower, ke zdymadlu Allington; the Swale od Whitstable k Medway
               
                  řeka Stour (Kent)
               
                  řeka Stour nad ústím až k přístavišti ve Flagstaff Reach
               
                  přístav Dover
               
                  uvnitř čár vedoucích přes východní a západní vjezd do přístavu
               
                  řeka Rother
               
                  řeka Rother nad stanicí signalizující příliv u Camber až ke zdymadlu Scots Float a vjezdové plavební komoře na řece Brede
               
                  řeka Adur a Southwick Canal
               
                  uvnitř čáry vedoucí přes vjezd do přístavu Shoreham ke zdymadlu na kanálu Southwick a k západnímu konci Tarmac Wharf
               
                  řeka Arun
               
                  řeka Arun nad molem Littlehampton k přístavu Littlehampton
               
                  řeka Ouse (Sussex) Newhaven
               
                  řeka Ouse od čáry vedoucí přes příjezdová mola přístavu Newhaven k severnímu konci North Quay
               
                  Brighton
               
                  vnější přístav Brighton Marina uvnitř čáry od jižního konce z West Quay k severnímu konci South Quay
               
                  Chichester
               
                  uvnitř čáry mezi Eastoke Point a věží kostela West Wittering a směrem k moři ve vodách zóny 3
               
                  přístav Langstone
               
                  uvnitř čáry mezi Eastney Point a Gunner Point
               
                  Portsmouth
               
                  uvnitř čáry vedoucí přes příjezd do přístavu od Port Blockhouse k Round Tower
               
                  Bembridge, Isle of Wight
               
                  v přístavu Brading
               
                  Cowes, Isle of Wight
               
                  řeka Medina uvnitř čáry od světla vlnolamu na východním břehu k House Light na západním břehu
               
                  Southampton
               
                  uvnitř čáry od Calshot Castle ke Hook Beacon
               
                  řeka Beaulieu
               
                  uvnitř řeky Beaulieu, ne směrem na východ od čáry vedoucí ze severu na jih přes Inchmery House
               
                  jezero Keyhaven
               
                  uvnitř čáry směrem na sever od dolního světla na Hurst Point ke Keyhaven Marshes
               
                  Christchurch
               
                  The Run
               
                  Poole
               
                  uvnitř čáry od Chain Ferry mezi Sandbanksem a South Haven Point
               
                  Exeter
               
                  uvnitř čáry vedoucí od východu na západ od Warren Point k stanici záchranných člunů na pobřeží naproti Checkstone Ledge
               
                  Teignmouth
               
                  uvnitř přístavu
               
                  řeka Dart
               
                  uvnitř čáry od Kettle Point k Battery Point
               
                  řeka Salcombe
               
                  uvnitř čáry od Splat Point k Limebury Point
               
                  Plymouth
               
                  až po čáru vedoucí od Mount Batten Pier k Raveness Point přes Drakeův ostrov; řeka Yealm uvnitř čáry od Warren Point k Misery Point
               
                  Fowey
               
                  uvnitř přístavu
               
                  Falmouth
               
                  uvnitř čáry od St. Anthony Head k Pendennis Point
               
                  řeka Camel
               
                  uvnitř čáry od Gun Point k Brea Hill
               
                  řeky Taw a Torridge
               
                  uvnitř čáry orientované 200° od majáku na Crow Point k břehu u Skern Point
               
                  Bridgewater
               
                  jižně od čáry vedoucí východně od Stert Point (51° 13,0′ s. š.)
               
                  řeka Avon (Avon)
               
                  uvnitř čáry od Avonmouth Pier k Wharf Point, k Netham Dam
               
      KAPITOLA 2
      
         Zóna 3
      
      
         Belgie
      
      námořní Šelda (po proudu od antverpského otevřeného kotviště)
      
         Bulharsko
      
      Dunaj: od říčního km 845,650 do říčního km 374,100
      
         Česká republika
      
      přehradní nádrže: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice a Nové Mlýny III
      těžební jezera štěrkopísku: Ostrožská Nová Ves a Tovačov
      
         Německo
      
      
                  Dunaj
               
                  od Kelheimu (km 2 414,72 ) k německo-rakouským hranicím u Jochensteinu
               
                  Rýn spolu s Lampertheimer Altrhein (od km 4,75 až k Rijnu), Altrhein Stockstadt-Erfelden (od km 9,80 až k Rijnu)
               
                  od německo-švýcarských hranic k německo-nizozemským hranicím
               
                  Labe (Norderelbe) včetně Süderelbe en Köhlbrand
               
                  od ústí průplavu Labe-Seiten ke spodní hranici přístavu Hamburk
               
                  Müritz
               
                   
               
      
         Francie
      
      Adour od Bec du Gave k moři,
      Aulne od zdymadla u Châteaulin k příčné hranici moře vymezenému Passage de Rosnoën,
      Blavet od Pontivy k Pont du Bonhomme,
      průplav Calais,
      Charente od mostu u Tonnay-Charente k příčné hranici moře vymezené čarou procházející středem majáku po proudu na levém břehu a středem Fort de la Pointe,
      Dordogne od soutoku s Lidoire k Bec d'Ambès,
      Garonna od mostu u Castet en Dorthe k Bec d'Ambès,
      Gironda od Bec d'Ambès k příčné čáře na km 48,50 procházející cípem ostrova Ile de Patiras po proudu,
      Hérault od přístavu Bessan k moři až po horní hranici přílivu na pobřeží,
      Isle od soutoku s řekou Dronne k soutoku s řekou Dordogne,
      Loira od soutoku s řekou Maine ke Cordemais (km 25),
      Marna od mostu u Bonneuil (km 169 až 900) a zdymadla na St Maur k soutoku se Seinou,
      Rýn,
      Nive od přehrady Haïtze u Ustaritzu k soutoku s Adour,
      Oise od zdymadla Janville po soutok se Seinou,
      Orb od přístavu Sérignan k moři až po horní hranici přílivu na pobřeží,
      Rhôna od hranice se Švýcarskem k moři, vyjma Petit Rhône,
      Saôna od mostu Pont de Bourgogne u Chalon-sur-Saône k soutoku s Rhônou,
      Seina od zdymadla Nogent-sur-Seine k začátku průplavu Tancarville,
      Sèvre Niortaise od zdymadla u Marans na příčné hranici moře naproti strážnici k ústí,
      Somme od okraje mostu Pont de la Portelette po proudu u Abbeville k viaduktu Noyelles a k železnici v Saint-Valéry-sur-Somme,
      Vilaine od Redonu (km 89,345) k přehradě Arzal,
      jezero Amance,
      jezero Annecy,
      jezero Biscarosse,
      jezero Bourget,
      jezero Carcans,
      jezero Cazaux,
      jezero Der-Chantecoq,
      jezero Guerlédan;
      jezero Hourtin,
      jezero Lacanau,
      jezero Orient,
      jezero Pareloup,
      jezero Parentis,
      jezero Sanguinet,
      jezero Serre-Ponçon,
      jezero Temple
      
         Chorvatsko
      
      Dunaj: od říčního km 1 295 + 500 do říčního km 1 433 + 100
      řeka Dráva: od říčního km 0 do říčního km 198 + 600
      řeka Sáva: od říčního km 210 + 800 do říčního km 594 + 000
      řeka Kupa: od říčního km 0 do říčního km 5 + 900
      řeka Una: od říčního km 0 do říčního km 15
      
         Maďarsko
      
      Dunaj: od říčního km 1 812 do říčního km 1 433
      řeka Dunaj Moson: od říčního km 14 do říčního km 0
      řeka Dunaj Szentendre: od říčního km 32 do říčního km 0
      řeka Dunaj Ráckeve: od říčního km 58 do říčního km 0
      řeka Tisa: od říčního km 685 do říčního km 160
      řeka Dráva: od říčního km 198 do říčního km 70
      řeka Bodrog: od říčního km 51 do říčního km 0
      řeka Kettős-Körös: od říčního km 23 do říčního km 0
      řeka Hármas-Körös: od říčního km 91 do říčního km 0
      kanál Sió: od říčního km 23 do říčního km 0
      jezero Velence
      jezero Fertő
      
         Nizozemsko
      
      Rýn
      Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, vnější IJ, vnitrozemský IJ, průplav Noordzee, přístav IJmuiden, oblast přístavu Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, průplav Bijlandsch, Boven Rijn, průplav Pannersdensch, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, průplav Amsterdam-Rýn, Veerse Meer, průplav Šelda-Rýn až po ústí do Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Maasa pod Venlo, Gooimeer, Europort, průplav Caland (východně od přístavu Benelux), průplav Hartel
      
         Rakousko
      
      Dunaj: od rakousko-německé k rakousko-slovenské hranici
      Inn: od ústí k elektrárně Pasov-Ingling
      Traun: od ústí ke km 1,80
      Enže: od ústí ke km 2,70
      Morava: ke km 6,00
      
         Polsko
      
      
                  —
               
                  řeka Biebrza od ústí kanálu Augustowski k ústí řeky Narwia
               
      
                  —
               
                  řeka Brda od linie s kanálem Bydgoski v Bydgoszczi k ústí řeky Visly
               
      
                  —
               
                  řeka Bug od ústí řeky Muchawiec k ústí řeky Narwia
               
      
                  —
               
                  jezero Dąbie k hranici vnitřního moře
               
      
                  —
               
                  kanál Augustowski od soutoku s řekou Biebrza ke státní hranici, včetně jezer podle trasy tohoto kanálu
               
      
                  —
               
                  kanál Bartnicki od jezera Ruda Woda k jezeru Bartężek, včetně jezera Bartężek
               
      
                  —
               
                  kanál Bydgoski
               
      
                  —
               
                  kanál Elbląski od jezera Druzno k jezeru Jeziorak a k jezeru Szeląg Wielki, včetně těchto jezer a včetně jezer podél trasy kanálu, vedlejší trasy směrem k Zalewu od jezera Jeziorak k jezeru Ewingi, včetně
               
      
                  —
               
                  kanál Gliwicki včetně kanálu Kędzierzyński
               
      
                  —
               
                  kanál Jagielloński od styku s řekou Elbląg k řece Nogat
               
      
                  —
               
                  kanál Łączański
               
      
                  —
               
                  kanál Ślesiński včetně jezer podél trasy tohoto kanálu a jezera Gopło
               
      
                  —
               
                  kanál Żerański
               
      
                  —
               
                  řeka Martwa Visla od Visly v Przegalině k hranici vnitřního moře
               
      
                  —
               
                  řeka Narew od ústí řeky Biebrzy k ústí Visly, včetně jezera Zegrzyński
               
      
                  —
               
                  řeka Nogat od Visly k ústí Viselského zálivu
               
      
                  —
               
                  řeka Noteć (horní) od jezera Gopło k linii s kanálem Górnonotecki a kanálem Górnonotecki a řeka Noteć (dolní) od styku s kanálem Bydgoski k ústí řeky Warty
               
      
                  —
               
                  řeka Lužická Nisa od Gubinu k ústí Odry
               
      
                  —
               
                  řeka Odra od města Ratiboř k linii s řekou Východní Odra, která se stáčí k řece Regalice od průplavu Klucz-Ustowo, včetně této řeky a jejích přítoků k jezeru Dąbie, jakož i přítoky řeky Odry od zdymadla Opatowice ke zdymadlu ve městě Vratislav
               
      
                  —
               
                  řeka Západní Odra od hráze Widuchowa (704,1 km od Odry) k hranici vnitřního moře, včetně přítoků, jakož i průplav Klucz-Ustowo spojující Východní Odru se Západní Odrou
               
      
                  —
               
                  řeka Parnica a průplav Parnicki od Západní Odry k hranici vnitřního moře
               
      
                  —
               
                  řeka Pisa od jezera Roś k ústí řeky Narew
               
      
                  —
               
                  řeka Szkarpawa od Visly k ústí Viselského zálivu
               
      
                  —
               
                  řeka Warta od jezera Ślesińskie k ústí Odry
               
      
                  —
               
                  soustava Velkých mazurských jezer zahrnující jezera spojená řekami a kanály tvořícími hlavní trasu od jezera Roś (včetně) v Piszi ke kanálu Węgorzewski (včetně) ve Węgorzewu, spolu s jezery: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty a Święcajty, včetně kanálu Giżycki, kanálu Niegociński a kanálu Piękna Góra, vedlejší trasy jezera Ryńskie (včetně) v Rynu k jezeru Nidzkie (až 3 km, tvoříce hranici s rezervací „Jezero Nidzkie“), spolu s jezery: Bełdany, Guzianka Mała a Guzianka Wielka
               
      
                  —
               
                  řeka Visla od ústí řeky Przemszy k soutoku s kanálem Łączański, jakož i od ústí tohoto kanálu v Skawina k ústí řeky Visly ke Gdaňskému zálivu, kromě přehradní nádrže Włocławski
               
      
         Rumunsko
      
      Dunaj: od srbsko-rumunské hranice (km 1 075) k Černému moři přes kanál Sulina
      Dunajsko-černomořský průplav (o délce 64,410 km): od napojení na řeku Dunaj na km 299,300 Dunaje u obce Cernavodă (km 64,410 průplavu) po přístav Konstanca Jih-Agigea (km „0“ kanálu)
      průplav Poarta Albă-Midia Năvodari (délka 34,600 km): od napojení na dunajsko-černomořský průplav na km 29,410 v Poarta Albă (km 27,500 průplavu) po přístav Midia (km „0“ průplavu)
      
         Slovensko
      
      Dunaj: od říčního km 1 880,26 do říčního km 1 708,20
      Dunajský průplav: od říčního km 1 851,75 do říčního km 1 811,00
      řeka Váh: od říčního km 0,00 do říčního km 70,00
      řeka Morava: od říčního km 0,00 do říčního km 6,00
      řeka Bodrog: od říčního km 49,68 do říčního km 64,85
      přehradní nádrže: Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava
      
         Švédsko
      
      kanál Trollhätte a Göta älv, od rovnoběžky protínající výběžek Bastugrunds až k mostu Göta älv
      jezero Mälaren
      stockholmské přístavy, ohraničené na severozápadě mostem Lidingö, na severovýchodě čarou probíhající majákem Elfviksgrund na úrovni 135-315 stupňů a na jihu mostem Skuru
      kanál Södertälje a přístavy Södertälje, ohraničené na severu zdymadlem Södertälje a na jihu rovnoběžkou 59° 09′ 00″ s. š.
      
         Spojené království
      
      
                  SKOTSKO
               
                  Leith (Edinburgh)
               
                  uvnitř vlnolamů
               
                  Glasgow
               
                  Strathclyde Loch
               
                  kanál Crinan
               
                  Crinan až Ardrishaig
               
                  Kaledonský průplav
               
                  úseky kanálu
               
                  SEVERNÍ IRSKO
               
                  řeka Lagan
               
                  hráz Lagan k Stranmillis
               
                  VÝCHOD ANGLIE
               
                  řeka Wear (nepřílivová)
               
                  starý železniční most (Durham) k Prebends Bridge (Durham)
               
                  řeka Tees
               
                  proti toku řeky od hráze Tees
               
                  Grimsby Dock
               
                  uvnitř zdymadel
               
                  Immingham Dock
               
                  uvnitř zdymadel
               
                  Hull Docks
               
                  uvnitř zdymadel
               
                  Boston Dock
               
                  uvnitř vrat zdymadel
               
                  Aire a Calder Navigation
               
                  Goole Docks až po Leeds; soutok s kanálem Leeds a Liverpool; soutok Bank Dole až po řeku Selby (zdymadlo River Ouse); soutok Castleford až po Wakefield (zdymadlo Falling)
               
                  řeka Ancholme
               
                  zdymadlo Ferriby k Briggu
               
                  kanál Calder a Hebble
               
                  Wakefield (zdymadlo dolů) k zdymadlu Broadcut Top
               
                  řeka Foss
               
                  od soutoku (Blue Bridge) s řekou Ouse k Monk Bridge
               
                  kanál Fossdyke
               
                  soutok s řekou Trent k Brayford Pool
               
                  Goole Dock
               
                  uvnitř vrat zdymadel
               
                  Hornsea Mere
               
                  celý kanál
               
                  řeka Hull
               
                  od zdymadla Struncheon Hill až po Beverley Beck
               
                  kanál Market Weighton
               
                  zdymadlo na řece Humber k zdymadlu Sod Houses
               
                  kanál New Junction
               
                  celý kanál
               
                  řeka Ouse
               
                  od zdymadla Naburn k Nun Monkton
               
                  kanál Sheffield a South Yorkshire
               
                  zdymadlo Keadby až ke zdymadlu Tinsley
               
                  řeka Trent
               
                  zdymadlo Cromwell k Shardlow
               
                  řeka Witham
               
                  zdymadlo Boston k Brayford Poole (Lincoln)
               
                  WALES A VÝCHOD ANGLIE
               
                  řeka Severn
               
                  nad Llanthony a hrázemi Maisemore
               
                  řeka Wye
               
                  nad Monmouthem
               
                  Cardiff
               
                  jezero Roath Park
               
                  Port Talbot
               
                  uvnitř uzavřených doků
               
                  Swansea
               
                  uvnitř uzavřených doků
               
                  řeka Dee
               
                  nad místem čerpání vody Barrelwell Hill
               
                  řeka Mersey
               
                  doky (kromě doku Seaforth)
               
                  řeka Lune
               
                  nad dokem Glasson
               
                  řeka Avon (Midland)
               
                  zdymadlo Tewkesbury k Eveshamu
               
                  Gloucester
               
                  doky v Gloucester City, kanál Gloucester-Sharpness
               
                  jezero Hollingworth
               
                  celé jezero
               
                  Manchesterský lodní kanál
               
                  celý kanál a doky Salford, včetně řeky Irwell
               
                  jezero Pickmere
               
                  celé jezero
               
                  řeka Tawe
               
                  mezi mořskou hrází/přístavem a sportovním stadionem Morfa
               
                  jezero Rudyard
               
                  celé jezero
               
                  řeka Weaver
               
                  pod Northwichem
               
                  JIH ANGLIE
               
                  řeka Nene
               
                  Wisbech Cut a řeka Nene k zdymadlu Dog-in-a-Doublet
               
                  řeka Great Ouse
               
                  Kings Lynn Cut a řeka Great Ouse pod silničním mostem West Lynn
               
                  Yarmouth
               
                  ústí řeky Yare od čáry vedoucí přes konce jižního a severního příjezdového mola, včetně Breydon Water
               
                  Lowestoft
               
                  přístav Lowestoft pod zdymadlem Mutford k čáře vedoucí přes příjezdová mola v přístavu
               
                  řeky Alde a Ore
               
                  nad vjezdem do řeky Ore až k Westrow Point
               
                  řeka Deben
               
                  nad vjezdem do řeky Deben k Felixstowe Ferry
               
                  řeky Orwell a Stour
               
                  od čáry vedoucí od Fagbury Point k Shotley Point na řece Orwell k doku Ipswich; od čáry vedoucí ze severu k jihu přes Erwarton Ness na řece Stour k Manningtree
               
                  kanál Chelmer & Blackwater
               
                  východně od zdymadla Beeleigh
               
                  řeka Temže a její přítoky
               
                  řeka Temže nad zdymadlem Teddington k Oxfordu
               
                  řeka Adur a kanál Southwick
               
                  řeka Adur nad západním koncem Tarmac Wharf a uvnitř kanálu Southwick
               
                  řeka Arun
               
                  řeka Arun nad přístavem Littlehampton
               
                  řeka Ouse (Sussex), Newhaven
               
                  řeka Ouse nad severním koncem North Quay
               
                  Bewl Water
               
                  celé jezero
               
                  Grafham Water
               
                  celé jezero
               
                  Rutland Water
               
                  celé jezero
               
                  jezero Roath Park
               
                  celé jezero
               
                  Chichester
               
                  východně od čáry spojující Cobnor Point a Chalkdock Point
               
                  Christchurch
               
                  uvnitř přístavu Christchurch kromě The Run
               
                  kanál Exeter
               
                  celý kanál
               
                  řeka Avon (Avon)
               
                  doky v Bristol City
                  přehrada Netham k hrázi Pulteney
               
      
      
         (1)  V případě plavidel, jejichž domovský přístav je jinde, je nutno přihlédnout k článku 32 smlouvy Ems-Dollart ze dne 8. dubna 1960 (BGBl. 1963 II s. 602).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNÁCH 1, 2, 3 A 4
      Platnými technickými požadavky na plavidla jsou požadavky stanovené v normě ES-TRIN 2015/1.
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      OBLASTI, V NICHŽ LZE STANOVIT DODATEČNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNÁCH 1, 2 A NENAPOJENÝCH VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNĚ 3
      Případné dodatečné technické požadavky na plavidla provozovaná na území tohoto členského státu, které členský stát přijme podle čl. 23 odst. 1 a 2 této směrnice, jsou omezeny na tyto oblasti:
      
                  1.
               
                  Definice
                  
                              —
                           
                              Nezbytné pro pochopení dodatečných požadavků
                           
               
      
                  2.
               
                  Stabilita
                  
                              —
                           
                              Zesílení konstrukce
                           
                  
                              —
                           
                              Osvědčení nebo potvrzení uznané klasifikační společnosti
                           
               
      
                  3.
               
                  Bezpečnostní vzdálenost a volný bok
                  
                              —
                           
                              Volný bok
                           
                  
                              —
                           
                              Bezpečnostní vzdálenost
                           
               
      
                  4.
               
                  Vodotěsnost otvorů v lodním trupu a nástaveb
                  
                              —
                           
                              Nástavby
                           
                  
                              —
                           
                              Dveře
                           
                  
                              —
                           
                              Okna a světlíky
                           
                  
                              —
                           
                              Jícny podpalubí
                           
                  
                              —
                           
                              Ostatní otvory (větrací soustava, výfuková potrubí atd.)
                           
               
      
                  5.
               
                  Výstroj
                  
                              —
                           
                              Kotvy a kotevní řetězy
                           
                  
                              —
                           
                              Navigační světla
                           
                  
                              —
                           
                              Zvukové signály
                           
                  
                              —
                           
                              Kompas
                           
                  
                              —
                           
                              Radar
                           
                  
                              —
                           
                              Vysílače a přijímače
                           
                  
                              —
                           
                              Záchranné prostředky
                           
                  
                              —
                           
                              Dostupnost plavebních map
                           
               
      
                  6.
               
                  Dodatečná ustanovení pro osobní lodě
                  
                              —
                           
                              Stabilita (síla větru, kritéria)
                           
                  
                              —
                           
                              Záchranné prostředky
                           
                  
                              —
                           
                              Volný bok
                           
                  
                              —
                           
                              Bezpečnostní vzdálenost
                           
                  
                              —
                           
                              Výhled z kormidelny
                           
               
      
                  7.
               
                  Sestavy plavidel a kontejnerová doprava
                  
                              —
                           
                              Spojení tlačného remorkéru a tlačného člunu
                           
                  
                              —
                           
                              Stabilita plavidel nebo tlačných člunů převážejících kontejnery
                           
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      OBLASTI, V NICHŽ LZE SNÍŽIT TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNÁCH 3 A 4
      Případná snížení technických požadavků, která povolí členský stát podle čl. 23 odst. 4 této směrnice pro plavidla provozovaná výlučně na vnitrozemských vodních cestách v zóně 3 nebo 4 na území tohoto členského státu, jsou omezena na tyto oblasti:
      
                   
               
                  Zóna 3
                  
                              —
                           
                              Kotevní zařízení, včetně délky kotevních řetězů
                           
                  
                              —
                           
                              Rychlost (dopředná)
                           
                  
                              —
                           
                              Kolektivní záchranné prostředky
                           
                  
                              —
                           
                              Status dvou oddělení
                           
                  
                              —
                           
                              Výhled z kormidelny
                           
               
      
                   
               
                  Zóna 4
                  
                              —
                           
                              Kotevní zařízení, včetně délky kotevních řetězů
                           
                  
                              —
                           
                              Rychlost (dopředná)
                           
                  
                              —
                           
                              Záchranné prostředky
                           
                  
                              —
                           
                              Status dvou oddělení
                           
                  
                              —
                           
                              Výhled z kormidelny
                           
                  
                              —
                           
                              Druhý, nezávislý pohonný systém
                           
               
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      PODROBNÁ PROCESNÍ USTANOVENÍ
      
         Článek 2.01
      
      
         Subjekty pověřené prohlídkami
      
      
                  1.
               
                  Subjekty pověřené prohlídkami plavidel jsou zřizovány členskými státy.
               
      
                  2.
               
                  Subjekty pověřené prohlídkami se skládají z předsedy a odborníků.
                  Každý subjekt musí tvořit alespoň tito odborníci:
                  
                              a)
                           
                              úředník z orgánu příslušného pro dopravu na vnitrozemských vodních cestách;
                           
                  
                              b)
                           
                              odborník na konstrukci plavidel vnitrozemské plavby a jejich strojních zařízení;
                           
                  
                              c)
                           
                              odborník v oblasti plavby, který je držitelem osvědčení vůdce plavidla pro vnitrozemské vodní cesty, které držitele opravňuje vést plavidlo, jež má být podrobeno kontrole.
                           
               
      
                  3.
               
                  Předsedu a odborníky každého subjektu jmenují orgány členského státu, v němž je subjekt zřízen. Při převzetí svých funkcí předloží předseda a odborníci písemné prohlášení, že své funkce budou vykonávat zcela nezávisle. Od úředníků se prohlášení nevyžaduje.
               
      
                  4.
               
                  Subjektům pověřeným prohlídkami mohou být nápomocni specializovaní odborníci v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
               
      
         Článek 2.02
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.03
      
      
         Přistavení plavidla k prohlídce
      
      
                  1.
               
                  Vlastník nebo jeho zplnomocněný zástupce musí přistavit plavidlo k prohlídce ve stavu, kdy je vyložený náklad a plavidlo je vyčištěné a vybavené. Vlastník je povinen při prohlídce poskytnout nezbytnou pomoc, například poskytnout odpovídající člun, uvolnit potřebný personál a umožnit prohlídku částí lodního trupu nebo zařízení, které nejsou přímo přístupné nebo viditelné.
               
      
                  2.
               
                  Při první prohlídce požaduje subjekt pověřený prohlídkami prohlídku na souši. Od této prohlídky na souši může být upuštěno, je-li možno předložit klasifikační doklad nebo osvědčení uznané klasifikační společnosti, že konstrukce vyhovuje požadavkům, nebo je-li předloženo osvědčení, z něhož vyplývá, že příslušný orgán již provedl prohlídku na souši za jiným účelem. V případě pravidelných prohlídek nebo prohlídek podle článku 14 této směrnice může subjekt pověřený prohlídkami požadovat prohlídku na souši.
                  Subjekt pověřený prohlídkami provede během první prohlídky motorových plavidel nebo sestav nebo v případě významných změn pohonného nebo kormidelního zařízení zkušební plavby.
               
      
                  3.
               
                  Subjekt pověřený prohlídkami může vyžadovat další provozní zkoušky a jiné podpůrné doklady. Toto ustanovení se uplatňuje rovněž při stavbě plavidla.
               
      
         Článek 2.04
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.05
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.06
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.07
      
      
         Poznámky a změny v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
      
      
                  1.
               
                  Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce oznámí příslušnému orgánu veškeré změny názvu plavidla, změny jeho vlastníka, případné nové cejchování a změny registrace nebo domovského přístavu a předloží osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby příslušnému orgánu, aby do něho změny zapsal.
               
      
                  2.
               
                  Jakýkoli příslušný orgán může připojit k osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby dodatečné informace nebo jej pozměnit.
               
      
                  3.
               
                  Provede-li příslušný orgán v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby změny nebo doplní-li dodatečné informace, uvědomí o tom příslušný orgán, který osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vystavil.
               
      
         Článek 2.08
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.09
      
      
         Pravidelné prohlídky
      
      
                  1.
               
                  Před uplynutím doby platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se plavidlo podrobí pravidelné prohlídce.
               
      
                  2.
               
                  Příslušný orgán stanoví novou dobu platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby v souladu s výsledky této prohlídky.
               
      
                  3.
               
                  Doba platnosti se uvede v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby a sdělí se orgánu, který osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vystavil.
               
      
                  4.
               
                  Je-li místo prodloužení platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vystaveno nové osvědčení Unie pro plavidlo vnitrozemské plavby, vrátí se předchozí osvědčení příslušnému orgánu, který je vystavil.
               
      
         Článek 2.10
      
      
         Dobrovolná prohlídka
      
      Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce může kdykoli dobrovolně požádat o prohlídku.
      Žádosti o prohlídku se vyhoví.
      
         Článek 2.11
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.12
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.13
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.14
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.15
      
      
         Náklady
      
      Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prohlídkou plavidla a vystavením osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby v souladu se zvláštním poplatkovým řádem stanoveným jednotlivými členskými státy.
      
         Článek 2.16
      
      
         Informace
      
      Příslušný orgán může povolit, aby osoby, které prokážou oprávněný zájem, byly informovány o obsahu osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, a může těmto osobám vystavit výpisy nebo ověřené opisy osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, které jsou jako výpisy nebo ověřené opisy označeny.
      
         Článek 2.17
      
      
         Rejstřík osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby
      
      
                  1.
               
                  Příslušné orgány si uchovávají originál nebo kopii všech osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, která vydaly, a zanesou do nich všechny informace a změny, jakož i veškerá zrušení a náhrady osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby. Rejstřík uvedený v článku 17 této směrnice odpovídajícím způsobem aktualizují.
               
      
                  2.
               
                  Pro výkon správních opatření k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby a k provedení článků 2.02 až 2.15 této přílohy a článků 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 a 22 této směrnice bude rejstřík v souladu se vzorem uvedeným v příloze II přístupný pouze ke čtení, a to příslušným orgánům ostatních členských států, smluvních států Mannheimské úmluvy a třetím zemím na základě správních dohod, bude-li zajištěna odpovídající úroveň ochrany soukromí.
               
      
         Článek 2.18
      
      
         Jednotné evropské identifikační číslo plavidla
      
      
                  1.
               
                  Jednotné evropské identifikační číslo plavidla sestává v souladu s přílohou II této směrnice z osmi arabských číslic.
               
      
                  2.
               
                  Jestliže plavidlo nemá v okamžiku, kdy je pro něj vystavováno osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, evropské identifikační číslo plavidla, přidělí mu toto číslo příslušný orgán členského státu, v němž je plavidlo registrováno nebo v němž má svůj domovský přístav.
                  Pokud jde o plavidlo ze zemí, kde není přidělení evropského identifikačního čísla plavidla možné, přidělí evropské identifikační číslo plavidla uvedené v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby příslušný orgán, který toto osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vystavuje.
               
      
                  3.
               
                  O přidělení evropského identifikačního čísla plavidla požádá vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce příslušný orgán. Vlastník nebo jeho zplnomocněný zástupce je rovněž odpovědný za připevnění evropského identifikačního čísla plavidla zapsaného v osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby na plavidlo.
               
      
         Článek 2.19
      
      
         (Ponechán prázdný)
      
      
         Článek 2.20
      
      
         Oznámení
      
      Každý členský stát nebo jeho příslušné orgány oznámí Komisi a ostatním členským státům nebo jiným příslušným orgánům:
      
                  a)
               
                  názvy a adresy technických zkušeben, které spolu s příslušným vnitrostátním orgánem odpovídají za uplatňování přílohy II;
               
      
                  b)
               
                  list s údaji o výrobku uvedený v příloze II, týkající se typů palubních čistíren odpadních vod, pro které bylo od posledního oznámení vydáno schválení;
               
      
                  c)
               
                  uznaná schválení typu palubních čistíren odpadních vod založená na odlišných normách, než které stanoví příloha II, pro použití na vnitrostátních vodních cestách členských států;
               
      
                  d)
               
                  do jednoho měsíce odnětí schválení typu palubních čistíren odpadních vod a důvody tohoto odnětí;
               
      
                  e)
               
                  zvláštní kotvy schválené po žádosti o snížení hmotnosti kotvy, s udáním označení typu a schváleného snížení hmotnosti kotvy. Příslušný orgán udělí žadateli povolení nejdříve tři měsíce po oznámení Komisi, a to za předpokladu, že Komise nevznese námitku;
               
      
                  f)
               
                  zařízení pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti otáčení, pro něž vydaly schválení typu. Příslušné oznámení zahrnuje přidělené číslo schválení typu, jakož i označení typu, jméno výrobce, jméno držitele schválení typu a datum schválení typu;
               
      
                  g)
               
                  příslušné orgány odpovědné za schvalování specializovaných firem, které mohou provádět instalaci, výměnu, opravy nebo údržbu zařízení pro radarovou navigaci a ukazatelů rychlosti otáčení.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VI
      KLASIFIKAČNÍ SPOLEČNOSTI
      Kritéria pro uznávání klasifikačních společností
      Klasifikační společnosti, které usilují o uznání podle článku 21 této směrnice, musí splnit všechna tato kritéria:
      
                  1)
               
                  Klasifikační společnost musí být schopna doložit rozsáhlé zkušenosti při posuzování návrhů a konstrukce plavidel vnitrozemské plavby. Klasifikační společnost má ucelená pravidla a předpisy pro návrh, konstrukci a pravidelné prohlídky plavidel vnitrozemské plavby, zejména pro výpočet stability podle části 9 předpisů připojených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), na něž odkazuje příloha II. Tato pravidla a předpisy jsou zveřejněny alespoň v angličtině, francouzštině, němčině nebo nizozemštině a jsou průběžně aktualizovány a zdokonalovány v rámci programů výzkumu a vývoje. Pravidla a předpisy nesmí být v rozporu s právem Unie ani s platnými mezinárodními smlouvami.
               
      
                  2)
               
                  Klasifikační společnost zveřejňuje každoročně svůj rejstřík plavidel.
               
      
                  3)
               
                  Klasifikační společnost není řízena vlastníky nebo staviteli lodí ani jinými subjekty obchodně zapojenými do navrhování, výroby, vybavování, oprav, provozu nebo pojišťování lodí. Klasifikační společnost není svými příjmy závislá na jednom obchodním podniku.
               
      
                  4)
               
                  Sídlo klasifikační společnosti nebo její dceřiné společnosti, která je oprávněna vydávat rozhodnutí a jednat ve všech oblastech, pro něž je příslušná podle předpisů týkajících se vnitrozemské plavby, se nachází v některém z členských států.
               
      
                  5)
               
                  Klasifikační společnost a její odborníci mají dobrou pověst v oblasti vnitrozemské plavby; odborníci jsou schopni předložit doklad o svých odborných schopnostech. Jednají na odpovědnost klasifikační společnosti.
               
      
                  6)
               
                  Klasifikační společnost má značný personál, který zajišťuje technické, řídící, podpůrné, kontrolní a výzkumné funkce odpovídající zadaným úkolům a klasifikovaným plavidlům a také zajišťuje vývoj kapacit a aktualizaci předpisů. Má inspektory alespoň v jednom členském státě.
               
      
                  7)
               
                  Klasifikační společnost se řídí etickým kodexem.
               
      
                  8)
               
                  Klasifikační společnost je řízena a spravována tak, aby byla zajištěna důvěrnost informací požadovaných členským státem.
               
      
                  9)
               
                  Klasifikační společnost je připravena poskytovat členskému státu relevantní informace.
               
      
                  10)
               
                  Vedení klasifikační společnosti vymezuje a dokládá svou politiku, cíle a závazky týkající se kvality a zajišťuje, že je tato politika chápána, prováděna a udržována na všech úrovních klasifikační společnosti.
               
      
                  11)
               
                  Klasifikační společnost vyvine, zavede a udržuje účinný vnitřní systém kvality založený na příslušných částech mezinárodně uznávaných norem kvality a splňující normu EN ISO/IEC 17020:2004, jak je vykládají požadavky systému osvědčení kvality IACS. Systém kvality musí být osvědčen nezávislým sborem auditorů uznaných správou státu, v němž má klasifikační společnost své sídlo nebo pobočku podle bodu 4, a mimo jiné zajišťuje, že:
                  
                              a)
                           
                              jsou systematicky vytvářena a zachovávána pravidla a předpisy klasifikační společnosti;
                           
                  
                              b)
                           
                              pravidla a předpisy klasifikační společnosti jsou dodržovány;
                           
                  
                              c)
                           
                              jsou dodrženy požadavky statutární práce, ke které je klasifikační společnost oprávněna;
                           
                  
                              d)
                           
                              jsou vymezeny a doloženy odpovědnost, oprávnění a vzájemné vztahy zaměstnanců, jejichž práce má vliv na kvalitu služeb klasifikační společnosti;
                           
                  
                              e)
                           
                              všechny práce se provádějí za kontrolovaných podmínek;
                           
                  
                              f)
                           
                              existuje systém dohledu, který sleduje činnost a práci prováděnou inspektory a technickým a administrativním personálem zaměstnávaným přímo klasifikační společností;
                           
                  
                              g)
                           
                              požadavky na hlavní statutární práci, pro kterou je klasifikační společnost oprávněna, jsou uplatňovány nebo kontrolovány pouze samostatnými inspektory klasifikační společnosti nebo samostatnými inspektory jiných uznaných klasifikačních společností;
                           
                  
                              h)
                           
                              existuje systém zajištění kvalifikace inspektorů a nepřetržité aktualizace jejich znalostí;
                           
                  
                              i)
                           
                              jsou uchovávány záznamy, které prokazují dosažení požadovaných norem v oblastech, ve kterých jsou poskytovány služby, a účinné fungování systému kvality;
                           
                  
                              j)
                           
                              na všech místech je zaveden komplexní systém plánovaných a dokumentovaných interních auditů všech činností ovlivňujících kvalitu.
                           
               
      
                  12)
               
                  Systém kvality musí být osvědčen nezávislým sborem auditorů uznaných správními orgány členského státu, v němž má klasifikační společnost své sídlo nebo pobočku podle bodu 4.
               
      
                  13)
               
                  Klasifikační společnost se zavazuje přizpůsobit své požadavky odpovídajícím směrnicím Unie a poskytovat včas veškeré významné informace Komisi.
               
      
                  14)
               
                  Klasifikační společnost se zavazuje pravidelně konzultovat již uznané klasifikační společnosti, aby byla zaručena rovnocennost technických norem a jejich provedení, a umožnit zástupcům členského států a jiným dotčeným stranám účast na vývoji jejích pravidel nebo předpisů.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VII
      SROVNÁVACÍ TABULKA
      
                  Směrnice 2006/87/ES
               
                  Tato směrnice
               
                  —
               
                  Článek 1
               
                  Článek 2
               
                  Článek 2
               
                  —
               
                  Článek 3
               
                  Článek 1
               
                  Článek 4
               
                  —
               
                  Článek 5
               
                  Článek 9
               
                  Čl. 6 odst. 1 a 3
               
                  Čl. 8 odst. 1
               
                  Čl. 6 odst. 2 a 4
               
                  Čl. 8 odst. 4
               
                  Čl. 6 odst. 5
               
                  Článek 3
               
                  Článek 7
               
                  Článek 4
               
                  Článek 8
               
                  Čl. 11 odst. 2
               
                  Článek 9
               
                  Čl. 11 odst. 1
               
                  Článek 10
               
                  Článek 14
               
                  Článek 11
               
                  Článek 13
               
                  Článek 12
               
                  Článek 12
               
                  Článek 13
               
                  Článek 15
               
                  Článek 14
               
                  Článek 16
               
                  Článek 15
               
                  Článek 18
               
                  Článek 16
               
                  —
               
                  Článek 17
               
                  —
               
                  Článek 18
               
                  —
               
                  Článek 19
               
                  Článek 10
               
                  Článek 20
               
                  —
               
                  Článek 21
               
                  Článek 17
               
                  Článek 22
               
                  Článek 5
               
                  Článek 23
               
                  Článek 6 byl zrušen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (1)
                  
               
                  —
               
                  Čl. 7 odst. 1 až 3
               
                  Článek 24
               
                  —
               
                  Článek 25
               
                  —
               
                  Článek 26
               
                  —
               
                  Článek 27
               
                  —
               
                  Článek 28
               
                  Čl. 8 odst. 2 a 3
               
                  Článek 29
               
                  —
               
                  Článek 30
               
                  Čl. 20 odst. 1
               
                  Článek 31
               
                  Čl. 20 odst. 2
               
                  —
               
                  Článek 22
               
                  —
               
                  —
               
                  Článek 32
               
                  Článek 19
               
                  Článek 33
               
                  —
               
                  Článek 34
               
                  Článek 24
               
                  Článek 35
               
                  Článek 21
               
                  Článek 36
               
                  Článek 23
               
                  Čl. 37 odst. 1 a 2
               
                  Čl. 7 odst. 4
               
                  Čl. 37 odst. 3
               
                  —
               
                  Článek 38
               
                  —
               
                  Článek 39
               
                  Článek 25
               
                  —
               
                  Článek 26
               
                  —
               
                  Článek 27
               
                  Článek 40
               
      
      
         (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.