Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/1855/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 284/19
               
      
      SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/1855
      ze dne 19. října 2016,
      kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (1), a zejména na čl. 4 první pododstavec písm. a) uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Směrnice 2009/32/ES se vztahuje na extrakční rozpouštědla, která jsou používána nebo určena k použití při výrobě potravin nebo složek potravin. Nevztahuje se na extrakční rozpouštědla, která jsou používána při výrobě potravinářských přídatných látek, vitaminů a ostatních doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitaminy a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze I.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 19. srpna 2014 předložila společnost Akzo Nobel Industrial Chemicals BV žádost týkající se změny nejvyššího povoleného množství reziduí pro dimethylether používaný jako extrakční rozpouštědlo při přípravě odtučněných bílkovinných potravin živočišného původu, zejména kolagenu a derivátů kolagenu, z 0,009 mg/kg na 3 mg/kg, a dále jeho nového použití při extrakci bílkovinných výrobků za účelem produkce želatiny s nejvyšším povoleným množstvím reziduí 0,009 mg/kg. Tato žádost byla následně zpřístupněna členským státům.
               
      
                  (3)
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přehodnotil bezpečnost dimethyletheru používaného jako extrakční rozpouštědlo při přípravě odtučněných bílkovinných potravin živočišného původu – kolagenu a želatiny – a vydal své stanovisko dne 14. července 2015 (2). Úřad dospěl k závěru, že použití dimethyletheru jako extrakčního rozpouštědla za předpokládaných podmínek použití a s navrhovaným nejvyšším povoleným množstvím reziduí 3 mg/kg pro kolagen a deriváty kolagenu a 0,009 mg/kg pro želatinu nevzbuzuje žádné obavy, pokud jde o bezpečnost.
               
      
                  (4)
               
                  Proto by použití dimethyletheru jako extrakčního rozpouštědla pro odstranění tuku z bílkovinných surovin živočišného původu mělo být povoleno pod podmínkou, že nejvyšší povolená množství reziduí dimethyletheru nepřekročí 3 mg/kg v kolagenu a derivátech kolagenu a 0,009 mg/kg v želatině.
               
      
                  (5)
               
                  Směrnice 2009/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (6)
               
                  Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
      Článek 1
      Příloha I směrnice 2009/32/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
      Článek 2
      1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvou let ode dne vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
      Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
      2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
      Článek 3
      Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Článek 4
      Tato směrnice je určena členským státům.
      
         V Bruselu dne 19. října 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 3.
      
         (2)  Stanovisko komise EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky (EFSA CEF Panel), 2015. Scientific Opinion on the safety of use of dimethyl ether as an extraction solvent under the intended conditions of use and the proposed maximum residual limits. EFSA Journal 2015;13(7):4174, 13 s.
      
      
         PŘÍLOHA
         V části II přílohy I směrnice 2009/32/ES se řádek týkající se dimethyletheru nahrazuje tímto:
         
            
                        „Dimethylether
                     
                        příprava odtučněných bílkovinných potravin živočišného původu včetně želatiny (*)
                        
                     
                        0,009 mg/kg v odtučněných bílkovinných potravinách včetně želatiny
                     
                        příprava kolagenu (**) a derivátů kolagenu, kromě želatiny
                     
                        3 mg/kg v kolagenu a derivátech kolagenu, kromě želatiny
                     
         
         
         
            (*)  „Želatinou“ se rozumí přírodní rozpustná bílkovina, želírující nebo neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat v souladu s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 853/2004.
         
            (**)  „Kolagenem“ se rozumí bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat, vyráběný v souladu s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 853/2004.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.