Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/1914/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 296/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/1914
   ze dne 31. října 2016,
   kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly obecným zásadám stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedených směrnic vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).
            
   
               (2)
            
               CPVO a UPOV od té doby stanovily další obecné zásady a stávající obecné zásady aktualizovaly.
            
   
               (3)
            
               Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním v části A přílohy této směrnice.
   Článek 2
   Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním v části B přílohy této směrnice.
   Článek 3
   Pro zkoušky zahájené před 1. červencem 2017 mohou členské státy použít směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve zněních, která byla v platnosti před jejich pozměněním touto směrnicí.
   Článek 4
   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Budou tyto předpisy používat od 1. července 2017.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   Článek 5
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 6
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 31. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.
   
      (3)  Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).
   
      (4)  Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)
            
            
                        
                           Vědecký název
                        
                     
                        
                           Obecný název
                        
                     
                        
                           Protokol CPVO
                        
                     
                        
                           Festuca arundinacea Schreb.
                     
                        Kostřava rákosovitá
                     
                        TP 39/1 ze dne 1.10.2015
                     
                        
                           Festuca filiformis Pourr.
                     
                        Kostřava vláskovitá
                     
                        TP 67/1 ze dne 23.6.2011
                     
                        
                           Festuca ovina L.
                     
                        Kostřava ovčí
                     
                        TP 67/1 ze dne 23.6.2011
                     
                        
                           Festuca pratensis Huds.
                     
                        Kostřava luční
                     
                        TP 39/1 ze dne 1.10.2015
                     
                        
                           Festuca rubra L.
                     
                        Kostřava červená
                     
                        TP 67/1 ze dne 23.6.2011
                     
                        
                           Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
                     
                        Kostřava drsnolistá
                     
                        TP 67/1 ze dne 23.6.2011
                     
                        
                           Lolium multiflorum Lam.
                     
                        Jílek mnohokvětý
                     
                        TP 4/1 ze dne 23.6.2011
                     
                        
                           Lolium perenne L.
                     
                        Jílek vytrvalý
                     
                        TP 4/1 ze dne 23.6.2011
                     
                        
                           Lolium x boucheanum Kunth
                     
                        Jílek hybridní
                     
                        TP 4/1 ze dne 23.6.2011
                     
                        
                           Pisum sativum L.
                     
                        Hrách setý
                     
                        TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Vicia sativa L.
                     
                        Vikev setá
                     
                        TP 32/1 ze dne 19.4.2016
                     
                        
                           Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
                     
                        Tuřín
                     
                        TP 89/1 ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Brassica napus L.
                     
                        Brukev řepka
                     
                        TP 36/2 ze dne 16.11.2011
                     
                        
                           Cannabis sativa L.
                     
                        Konopí seté
                     
                        TP 276/1 ze dne 28.11.2012
                     
                        
                           Gossypium spp.
                     
                        Bavlník
                     
                        TP 88/1 ze dne 19.4.2016
                     
                        
                           Helianthus annuus L.
                     
                        Slunečnice roční
                     
                        TP 81/1 ze dne 31.10.2002
                     
                        
                           Linum usitatissimum L.
                     
                        Len setý přadný/len setý olejný
                     
                        TP 57/2 ze dne 19.3.2014
                     
                        
                           Avena nuda L.
                     
                        Oves nahý
                     
                        TP 20/2 ze dne 1.10.2015
                     
                        
                           Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)
                     
                        Oves setý
                     
                        TP 20/2 ze dne 1.10.2015
                     
                        
                           Hordeum vulgare L.
                     
                        Ječmen setý
                     
                        TP 19/4 ze dne 1.10.2015
                     
                        
                           Oryza sativa L.
                     
                        Rýže setá
                     
                        TP 16/3 ze dne 1.10.2015
                     
                        
                           Secale cereale L.
                     
                        Žito seté
                     
                        TP 58/1 ze dne 31.10.2002
                     
                        
                           xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
                     
                        Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale
                        
                     
                        TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011
                     
                        
                           Triticum aestivum L.
                     
                        Pšenice setá
                     
                        TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011
                     
                        
                           Triticum durum Desf.
                     
                        Pšenice tvrdá
                     
                        TP 120/3 ze dne 19.3.2014
                     
                        
                           Zea mays L.
                     
                        Kukuřice setá
                     
                        TP 2/3 ze dne 11.3.2010
                     
                        
                           Solanum tuberosum L.
                     
                        Brambor
                     
                        TP 23/2 ze dne 1.12.2005
                     
            Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).
         
         
            PŘÍLOHA II
            
               Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)
            
            
                        
                           Vědecký název
                        
                     
                        
                           Obecný název
                        
                     
                        
                           Obecná zásada UPOV
                        
                     
                        
                           Beta vulgaris L.
                     
                        Řepa obecná
                     
                        TG/150/3 ze dne 4.11.1994
                     
                        
                           Agrostis canina L.
                     
                        Psineček psí
                     
                        TG/30/6 ze dne 12.10.1990
                     
                        
                           Agrostis gigantea Roth.
                     
                        Psineček veliký
                     
                        TG/30/6 ze dne 12.10.1990
                     
                        
                           Agrostis stolonifera L.
                     
                        Psineček výběžkatý
                     
                        TG/30/6 ze dne 12.10.1990
                     
                        
                           Agrostis capillaris L.
                     
                        Psineček tenký
                     
                        TG/30/6 ze dne 12.10.1990
                     
                        
                           Bromus catharticus Vahl
                     
                        Sveřep samužníkovitý
                     
                        TG/180/3 ze dne 4.4.2001
                     
                        
                           Bromus sitchensis Trin.
                     
                        Sveřep sitkovský
                     
                        TG/180/3 ze dne 4.4.2001
                     
                        
                           Dactylis glomerata L.
                     
                        Srha laločnatá
                     
                        TG/31/8 ze dne 17.4.2002
                     
                        
                           xFestulolium Asch. et Graebn.
                     
                        Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium
                        
                     
                        TG/243/1 ze dne 9.4.2008
                     
                        
                           Phleum nodosum L.
                     
                        Bojínek cibulkatý
                     
                        TG/34/6 ze dne 7.11.1984
                     
                        
                           Phleum pratense L.
                     
                        Bojínek luční
                     
                        TG/34/6 ze dne 7.11.1984
                     
                        
                           Poa pratensis L.
                     
                        Lipnice luční
                     
                        TG/33/7 ze dne 9.4.2014
                     
                        
                           Lotus corniculatus L.
                     
                        Štírovník růžkatý
                     
                        TG/193/1 ze dne 9.4.2008
                     
                        
                           Lupinus albus L.
                     
                        Lupina bílá
                     
                        TG/66/4 ze dne 31.3.2004
                     
                        
                           Lupinus angustifolius L.
                     
                        Lupina úzkolistá
                     
                        TG/66/4 ze dne 31.3.2004
                     
                        
                           Lupinus luteus L.
                     
                        Lupina žlutá
                     
                        TG/66/4 ze dne 31.3.2004
                     
                        
                           Medicago sativa L.
                     
                        Tolice vojtěška setá
                     
                        TG/6/5 ze dne 6.4.2005
                     
                        
                           Medicago x varia T. Martyn
                     
                        Tolice měňavá
                     
                        TG/6/5 ze dne 6.4.2005
                     
                        
                           Trifolium pratense L.
                     
                        Jetel luční
                     
                        TG/5/7 ze dne 4.4.2001
                     
                        
                           Trifolium repens L.
                     
                        Jetel plazivý
                     
                        TG/38/7 ze dne 9.4.2003
                     
                        
                           Vicia faba L.
                     
                        Bob obecný
                     
                        TG/8/6 ze dne 17.4.2002
                     
                        
                           Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
                     
                        Ředkev olejná
                     
                        TG/178/3 ze dne 4.4.2001
                     
                        
                           Arachis hypogaea L.
                     
                        Podzemnice olejná
                     
                        TG/93/4 ze dne 9.4.2014
                     
                        
                           Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
                     
                        Řepice
                     
                        TG/185/3 ze dne 17.4.2002
                     
                        
                           Carthamus tinctorius L.
                     
                        Světlice barvířská
                     
                        TG/134/3 ze dne 12.10.1990
                     
                        
                           Papaver somniferum L.
                     
                        Mák setý
                     
                        TG/166/4 ze dne 9.4.2014
                     
                        
                           Sinapis alba L.
                     
                        Hořčice bílá
                     
                        TG/179/3 ze dne 4.4.2001
                     
                        
                           Glycine max (L.) Merr.
                     
                        Sója luštinatá
                     
                        TG/80/6 ze dne 1.4.1998
                     
                        
                           Sorghum bicolor (L.) Moench
                     
                        Čirok
                     
                        TG/122/4 ze dne 25.3.2015
                     
                        
                           Sorghum sudanense (Piper) Stapf
                     
                        Čirok súdánská tráva
                     
                        TG 122/4 ze dne 25.3.2015
                     
                        
                           Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
                     
                        Hybridy vzniklé křížením druhů Sorghum bicolor a Sorghum sudanense
                        
                     
                        TG 122/4 ze dne 25.3.2015
                     
            Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).
         “
      ČÁST B
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)
            
            
                        
                           Vědecký název
                        
                     
                        
                           Obecný název
                        
                     
                        
                           Protokol CPVO
                        
                     
                        
                           Allium cepa L. (skupina Cepa)
                     
                        Cibule a echalion
                     
                        TP 46/2 ze dne 1.4.2009
                     
                        
                           Allium cepa L. (skupina Aggregatum)
                     
                        Šalotka
                     
                        TP 46/2 ze dne 1.4.2009
                     
                        
                           Allium fistulosum L.
                     
                        Cibule sečka
                     
                        TP 161/1 ze dne 11.3.2010
                     
                        
                           Allium porrum L.
                     
                        Pór
                     
                        TP 85/2 ze dne 1.4.2009
                     
                        
                           Allium sativum L.
                     
                        Česnek
                     
                        TP 162/1 ze dne 25.3.2004
                     
                        
                           Allium schoenoprasum L.
                     
                        Pažitka
                     
                        TP 198/2 ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Apium graveolens L.
                     
                        Celer řapíkatý
                     
                        TP 82/1 ze dne 13.3.2008
                     
                        
                           Apium graveolens L.
                     
                        Celer bulvový
                     
                        TP 74/1 ze dne 13.3.2008
                     
                        
                           Asparagus officinalis L.
                     
                        Chřest
                     
                        TP 130/2 ze dne 16.2.2011
                     
                        
                           Beta vulgaris L.
                     
                        Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“
                     
                        TP 60/1 ze dne 1.4.2009
                     
                        
                           Beta vulgaris L.
                     
                        Mangold
                     
                        TP 106/1 ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Brassica oleracea L.
                     
                        Kadeřávek
                     
                        TP 90/1 ze dne 16.2.2011
                     
                        
                           Brassica oleracea L.
                     
                        Květák
                     
                        TP 45/2 ze dne 11.3.2010
                     
                        
                           Brassica oleracea L.
                     
                        Brokolice
                     
                        TP 151/2 ze dne 21.3.2007
                     
                        
                           Brassica oleracea L.
                     
                        Kapusta růžičková
                     
                        TP 54/2 ze dne 1.12.2005
                     
                        
                           Brassica oleracea L.
                     
                        Kedluben
                     
                        TP 65/1 ze dne 25.3.2004
                     
                        
                           Brassica oleracea L.
                     
                        Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené
                     
                        TP 48/3 ze dne 16.2.2011
                     
                        
                           Brassica rapa L.
                     
                        Zelí pekingské
                     
                        TP 105/1 ze dne 13.3.2008
                     
                        
                           Capsicum annuum L.
                     
                        Chilli nebo paprika roční
                     
                        TP 76/2 ze dne 21.3.2007
                     
                        
                           Cichorium endivia L.
                     
                        Endivie kadeřavá a eskariol
                     
                        TP 118/3 ze dne 19.3.2014
                     
                        
                           Cichorium intybus L.
                     
                        Čekanka průmyslová
                     
                        TP 172/2 ze dne 1.12.2005
                     
                        
                           Cichorium intybus L.
                     
                        Čekanka pro puky
                     
                        TP 173/1 ze dne 25.3.2004
                     
                        
                           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
                     
                        Meloun vodní
                     
                        TP 142/2 ze dne 19.3.2014
                     
                        
                           Cucumis melo L.
                     
                        Meloun cukrový
                     
                        TP 104/2 ze dne 21.3.2007
                     
                        
                           Cucumis sativus L.
                     
                        Okurka salátová a okurka nakládačka
                     
                        TP 61/2 ze dne 13.3.2008
                     
                        
                           Cucurbita maxima Duchesne
                     
                        Tykev velkoplodá
                     
                        TP 155/1 ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Cucurbita pepo L.
                     
                        Tykev obecná
                     
                        TP 119/1rev. ze dne 19.3.2014
                     
                        
                           Cynara cardunculus L.
                     
                        Artyčok a karda
                     
                        TP 184/2 ze dne 27.2.2013
                     
                        
                           Daucus carota L.
                     
                        Mrkev a mrkev krmná
                     
                        TP 49/3 ze dne 13.3.2008
                     
                        
                           Foeniculum vulgare Mill.
                     
                        Fenykl obecný
                     
                        TP 183/1 ze dne 25.3.2004
                     
                        
                           Lactuca sativa L.
                     
                        Salát hlávkový
                     
                        TP 13/5 rev. ze dne 19.4.2016
                     
                        
                           Solanum lycopersicum L.
                     
                        Rajče
                     
                        TP 44/4 rev. 2 ze dne 19.4.2016
                     
                        
                           Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
                     
                        Petržel
                     
                        TP 136/1 ze dne 21.3.2007
                     
                        
                           Phaseolus coccineus L.
                     
                        Fazol šarlatový
                     
                        TP 9/1 ze dne 21.3.2007
                     
                        
                           Phaseolus vulgaris L.
                     
                        Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí
                     
                        TP 12/4 ze dne 27.2.2013
                     
                        
                           Pisum sativum L. (partim)
                     
                        Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový
                     
                        TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Raphanus sativus L.
                     
                        Ředkvička a ředkev
                     
                        TP 64/2 rev. ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Rheum rhabarbarum
                        
                     
                        Reveň
                     
                        TP 62/1 ze dne 19.4.2016
                     
                        
                           Scorzonera hispanica L.
                     
                        Hadí mord španělský neboli černý kořen
                     
                        TP 116/1 ze dne 11.3.2015
                     
                        
                           Solanum melongena L.
                     
                        Lilek vejcoplodý
                     
                        TP 117/1 ze dne 13.3.2008
                     
                        
                           Spinacia oleracea L.
                     
                        Špenát
                     
                        TP 55/5 rev. ze dne 19.4.2016
                     
                        
                           Valerianella locusta (L.) Laterr.
                     
                        Kozlíček polníček
                     
                        TP 75/2 ze dne 21.3.2007
                     
                        
                           Vicia faba L. (partim)
                     
                        Bob zahradní
                     
                        TP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004
                     
                        
                           Zea mays L. (partim)
                     
                        Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová
                     
                        TP 2/3 ze dne 11.3.2010
                     
                        
                           Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg
                        
                     
                        Podnože rajčat
                     
                        TP 294/1 rev. ze dne 19.4.2016
                     
            Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).
         
         
            PŘÍLOHA II
            
               Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)
            
            
                        
                           Vědecký název
                        
                     
                        
                           Obecný název
                        
                     
                        
                           Obecná zásada UPOV
                        
                     
                        
                           Brassica rapa L.
                     
                        Vodnice
                     
                        TG/37/10 ze dne 4.4.2001
                     
                        
                           Cichorium intybus L.
                     
                        Čekanka hlávková
                     
                        TG/154/3 ze dne 18.10.1996
                     
                        
                           Cucurbita maxima x Cucurbita moschata
                        
                     
                        Mezidruhové hybridy druhů Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. používané jako podnože
                     
                        TG/311/1 ze dne 25.3.2015
                     
            Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.