Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2016/2037/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 314/11
            
   
   SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/2037
   ze dne 21. listopadu 2016,
   kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 75/324/EHS stanoví pravidla pro uvádění aerosolových rozprašovačů na trh. Harmonizuje u aerosolových rozprašovačů požadavky na bezpečnost, včetně požadavků týkajících se jmenovitých objemů, plnění a dalších nebezpečí souvisejících s natlakováním a požadavků na označování aerosolových rozprašovačů spadajících do oblasti její působnosti a uváděných na trh podle jejích ustanovení.
            
   
               (2)
            
               Technický pokrok a inovace umožnily v posledních letech používat v aerosolových rozprašovačích nehořlavé hnací plyny; jedná se zejména o stlačené plyny jako dusík, stlačený vzduch a oxid uhličitý. Současný limit maximálního povoleného tlaku v aerosolových rozprašovačích stanovený směrnicí 75/324/EHS však omezuje vývoj aerosolových rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny, protože časem snižuje jejich účinnost. Pokles tlaku v takových aerosolových rozprašovačích během používání totiž snižuje výdej náplně a dochází k výraznému zhoršení výkonnosti rozprašovače.
            
   
               (3)
            
               Směrnice Komise 2008/47/ES (2) zvýšila maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny z 12 na 13,2 baru, což byla v té době maximální mezní hodnota tlaku, při které bylo možné zaručit bezpečnost. Technický pokrok a inovace však nyní umožňují zvýšení tohoto limitu, aniž by byla bezpečnost aerosolových rozprašovačů ohrožena. Je tak možné limit dále zvýšit a zvýšit u rozprašovačů uváděných na trh množství a kvalitu vypouštěného aerosolu, a spotřebitelům tak nabídnout širší nabídku účinnějších produktů.
            
   
               (4)
            
               Zvýšení povoleného tlaku v aerosolových rozprašovačích s nehořlavými hnacími plyny by výrobcům rozšířilo možnost volby a umožnilo používat tyto rozprašovače k více účelům. Bylo by tedy možné přejít v maximální míře od hořlavých hnacích plynů na nehořlavé, zvýšit účinnost a environmentální výkonnost aerosolových rozprašovačů a zároveň garantovat úroveň bezpečnosti stanovenou ve směrnici 75/324/EHS.
            
   
               (5)
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) stanoví harmonizaci pravidel klasifikace a označování látek a směsí v rámci Unie. Ačkoli již byla ustanovení o označování obsažená ve směrnici 75/324/EHS uvedena v soulad s uvedeným nařízením směrnicí Komise 2013/10/EU (4), je nezbytné provést další úpravu a zohlednit nové změny, které přineslo nařízení Komise (EU) č. 487/2013 (5). Je proto vhodné zvýšit právní jasnost a soudržnost s platnými požadavky na označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008, aniž by však byly nařizovány nové povinnosti.
            
   
               (6)
            
               Směrnice 75/324/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (7)
            
               Jelikož důsledkem zvýšení maximálního povoleného tlaku aerosolových rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny nebudou žádné nové povinnosti pro výrobce, nýbrž pouze další možnosti využití nehořlavých hnacích plynů, není nutné stanovit žádné přechodné období.
            
   
               (8)
            
               Je nezbytné zajistit, aby se nové právní předpisy použily ve všech členských státech od stejného data, bez ohledu na datum provedení.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnice o aerosolových rozprašovačích technickému pokroku,
            
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Změny směrnice 75/324/EHS
   Příloha směrnice 75/324/EHS se mění takto:
   
               a)
            
               bod 2.2 se nahrazuje tímto:
               „2.2   Označení
               
               Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1272/2008, musí označení každého aerosolového rozprašovače obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje:
               
                           a)
                        
                           je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „Varování“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 3“ uvedené v tabulce 2.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
                        
               
                           b)
                        
                           je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „Varování“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 2“ uvedené v tabulce 2.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
                        
               
                           c)
                        
                           je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „Nebezpečí“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 1“ uvedené v tabulce 2.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
                        
               
                           d)
                        
                           pokyn pro bezpečné zacházení P102 uvedený v příloze IV části 1 tabulce 6.1 nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem;
                        
               
                           e)
                        
                           veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny.“
                        
            
   
               b)
            
               Bod 3.1.2 se nahrazuje tímto:
               
                           „3.1.2
                        
                           Tlak v aerosolovém rozprašovači při 50 °C nesmí překročit hodnoty uvedené v následující tabulce, v závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém rozprašovači:
                           
                                       Obsažený plyn
                                    
                                       Tlak při 50 °C
                                    
                                       Zkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 1,013 bar.
                                    
                                       12 bar
                                    
                                       Zkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 1,013 bar.
                                    
                                       13,2 bar
                                    
                                       Stlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 1,013 bar.
                                    
                                       15 bar“
                                    
                        
            
   Článek 2
   Provedení
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Použijí tyto předpisy ode dne 12. února 2018.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.
   
      (2)  Směrnice Komise 2008/47/ES ze dne 8. dubna 2008, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (Úř. věst. L 96, 9.4.2008, s. 15.)
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
   
      (4)  Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 77, 20.3.2013, s. 20).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 149, 1.6.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.