Nařízení Komise (EU) 2016/1 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, boskalid, kyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiokarbamáty, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 2/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1
   ze dne 3. prosince 2015,
   kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, boskalid, kyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiokarbamáty, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Maximální limity reziduí (MLR) pro bifenazát, kyazofamid, cyromazin, mepanipyrim, metrafenon, propamokarb a tebukonazol byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pokud jde o dithiokarbamáty a thiram, byly MLR stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pokud jde o boskalid, dazomet, fluazifop-P, pikloram, pyridaben, pyriofenon a tebufenpyrad, byly MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Pokud jde o sulfoxaflor, nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b).
            
   
               (2)
            
               V rámci postupu za účelem povolení používání přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku bifenazát k ošetření borůvek, klikev, angreštu a azarolu byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.
            
   
               (3)
            
               V případě boskalidu byla taková žádost podána u fazolových a hrachových lusků. V případě kyazofamidu byla taková žádost podána u lilku. V případě cyromazinu byla taková žádost podána u „salátu a ostatních salátových rostlin“, „špenátu a podobné zeleniny (listy)“ a „bylinek a jedlých květů“. V případě dazometu byla taková žádost podána u ovoce číselného kódu 0100000, mrkve, ředkve, plodové zeleniny (kromě kukuřice cukrové), košťálové zeleniny listové, „salátu a ostatních salátových rostlin“ a „špenátu a podobné zeleniny (listy)“. V případě látky fluazifop-P byla taková žádost podána pro celer bulvový, topinambury, hrachové lusky, artyčoky, fazole, čočku, vlčí bob, lněná semena, maková semena, semena světlice barvířské, bylinné čaje (sušené kořeny) a koření (kořeny a oddenky). V případě mepanipyrimu byla taková žádost podána u jahod, rajčat, lilků a okurek salátových. V případě metrafenonu byla taková žádost podána u chmelu. V případě pikloramu byla taková žádost podána u brutnáku lékařského. V případě propamokarbu byla taková žádost podána u česneku, cibule kuchyňské a šalotky. V případě pyridabenu byla taková žádost podána u tykvovitých (s jedlou slupkou). V případě pyriofenonu byla taková žádost podána u hroznů stolních. V případě tebukonazolu byla taková žádost podána u okurek salátových a cuket. V případě tebufenpyradu byla taková žádost podána u citrusových plodů, švestek, jahod, rajčat, papriky seté, lilku, okurek nakládaček, melounů cukrových a melounů vodních.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití thiramu k ošetření avokáda. Žadatel tvrdí, že povolené použití uvedené látky k ošetření této plodiny v Austrálii a na Novém Zélandu vede k vytváření reziduí přesahujících MLR stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz této plodiny.
            
   
               (5)
            
               V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.
            
   
               (6)
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR (2) vydal odůvodněná stanoviska. Tato stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.
            
   
               (7)
            
               Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že v případě použití cyromazinu u endivie a tebufenpyradu u papriky seté nelze vyloučit riziko pro spotřebitele. Stávající MLR by proto měly zůstat nezměněny.
            
   
               (8)
            
               V případě použití cyromazinu u kozlíčku polníčku a u bylinek, dazometu u ovoce a tebufenpyradu u švestek, okurek nakládaček, melounů cukrových a melounů vodních předložené údaje podporují nižší MLR, než jsou ty stávající. Je nicméně nutné ověřit, zda tyto nižší MLR dostatečně odráží nezbytnou správnou zemědělskou praxi (GAP) v EU, a vzhledem k tomu, že stávající MLR jsou pro spotřebitele bezpečné, není vhodné snížit stávající MLR v rámci stávajícího nařízení, ale použít informace získané z předložených údajů při přezkumu všech stávajících MLR pro tyto látky.
            
   
               (9)
            
               Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o dithiokarbamáty, nový MLR pro avokáda musí být stanoven na hodnotu 7 mg/kg, aby se odpovídajícím způsobem vyřešilo používání thiramu k ošetření této plodiny. Navrhovaný MLR je pro spotřebitele považován za bezpečný.
            
   
               (10)
            
               V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných plodin a produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).
            
   
               (11)
            
               Pokud jde o sulfoxaflor, úřad předložil závěr o přezkumu hodnocení rizik účinné látky sulfoxaflor z hlediska pesticidů (3). V daném rámci úřad doporučil stanovit MLR tak, aby pokryly jak reprezentativní použití podle správné zemědělské praxe v Unii, tak přípustnou odchylku pro dovoz na žádosti několika třetích zemí. Komise konzultovala příslušné meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie.
            
   
               (12)
            
               Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (13)
            
               Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (14)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. prosince 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
   
      (2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu
   Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate in blueberries, cranberries, gooseberries and azaroles (kiwiberries). EFSA Journal 2015; 13(3):4047 [20 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid in beans and peas with pods. EFSA Journal 2015;13(3):4045 [19 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in aubergines. EFSA Journal 2015; 13(1):3993 [19 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyromazine in various leaf vegetables and fresh herbs. EFSA Journal 2015; 13(1):4004 [22 s.].
   EFSA Journal 2015; 13(3):4049 [23 s.].
   EFSA Journal 2015;13(3):4059 [28 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrim in tomato, aubergine, strawberry and cucumber. EFSA Journal 2015;13(3):4037 [24 s.].
   Reasoned opinion on the setting of a new maximum residues level (MRL) for metrafenone in hop cones. EFSA Journal 2015;13(4):4078 [19 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for picloram in borage and corn gromwell seeds. EFSA Journal 2015;13(3):4062 [20 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks. EFSA Journal 2015;13(4):4084 [20 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level maximum residue level (MRL) for pyridaben in cucurbits – edible peel. EFSA Journal 2015;13(3):4041 [21 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for pyriofenone in table grapes. EFSA Journal 2015;13(3):4071 [16 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in cucumbers and courgettes. EFSA Journal 2015;13(1):4000 [24 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in various crops. EFSA Journal 2015;13(4):4091 [29 s.].
   Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for thiram in avocados. EFSA Journal 2015;13(1):4003 [21 s.].
   
      (3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfoxaflor. EFSA Journal 2014;12(5):3692 [170 s.].
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V příloze II se sloupce pro bifenazát, kyazofamid, cyromazin, dithiokarbamáty, mepanipyrim, metrafenon, propamokarb, tebukonazol a thiram nahrazují tímto:
                  „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                  
                              Číselný kód
                           
                              Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (3)
                              
                           
                              Bifenazát (suma bifenazátu a bifenazát-diazenu, vyjádřeno jako bifenazát) (F)
                           
                              Kyazofamid
                           
                              Cyromazin
                           
                              Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu)
                           
                              Mepanipyrim
                           
                              Metrafenon (F)
                           
                              Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí, vyjádřeno jako propamokarb) (R)
                           
                              Tebukonazol (R)
                           
                              Thiram (vyjádřeno jako thiram)
                           
                              (1)
                           
                              (2)
                           
                              (3)
                           
                              (4)
                           
                              (5)
                           
                              (6)
                           
                              (7)
                           
                              (8)
                           
                              (9)
                           
                              (10)
                           
                              (11)
                           
                              0100000
                           
                              
                                 OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0110000
                           
                              
                                 Citrusové plody
                              
                           
                              0,9
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              
                                 5 (+)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0110010
                           
                              Grapefruity
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              5
                           
                               
                           
                              0110020
                           
                              Pomeranče
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,9
                           
                               
                           
                              0110030
                           
                              Citrony
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              5
                           
                               
                           
                              0110040
                           
                              Kyselé lajmy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              5
                           
                               
                           
                              0110050
                           
                              Mandarinky
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              5
                           
                               
                           
                              0110990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              5
                           
                               
                           
                              0120000
                           
                              
                                 Ořechy ze stromů
                              
                           
                              0,2
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0120010
                           
                              Mandle
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120020
                           
                              Para ořechy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120030
                           
                              Kešu ořechy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120040
                           
                              Kaštany jedlé
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120050
                           
                              Kokosové ořechy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120060
                           
                              Lískové ořechy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120070
                           
                              Makadamové ořechy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120080
                           
                              Pekanové ořechy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120090
                           
                              Piniové oříšky
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120100
                           
                              Pistácie
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120110
                           
                              Vlašské ořechy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 0,1 (+)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0120990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0130000
                           
                              
                                 Jádrové ovoce
                              
                           
                              0,7 (+)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              
                                 5 (+)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0130010
                           
                              Jablka
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,3
                           
                              5
                           
                              0130020
                           
                              Hrušky
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,3
                           
                              5
                           
                              0130030
                           
                              Kdoule
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0130040
                           
                              Mišpule obecná/německá
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0130050
                           
                              Mišpule japonská / lokvát
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0130990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0140000
                           
                              
                                 Peckové ovoce
                              
                           
                              2
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0140010
                           
                              Meruňky
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,6
                           
                              3
                           
                              0140020
                           
                              Třešně
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 (+)
                           
                              3
                           
                              0140030
                           
                              Broskve
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,6
                           
                              3
                           
                              0140040
                           
                              Švestky
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1
                           
                              2
                           
                              0140990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0150000
                           
                              
                                 Bobulové a drobné ovoce
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0151000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          hrozny
                                       
                           
                              0,7
                           
                              
                                 2
                              
                           
                               
                           
                              5 (+)
                           
                              2
                           
                              7
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0151010
                           
                              Hrozny stolní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0151020
                           
                              Hrozny moštové
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 (+)
                           
                              3
                           
                              0152000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          jahody
                                       
                           
                              3
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              10 (+)
                           
                              
                                 3
                              
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              10
                           
                              0153000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          ovoce z keřů
                                       
                           
                              7
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0153010
                           
                              Ostružiny
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0153020
                           
                              Ostružiny ostružiníku ježiníku
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              (+)
                           
                               
                           
                              0153030
                           
                              Maliny (červené a žluté)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0153990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              (+)
                           
                               
                           
                              0154000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          ostatní bobulové a drobné ovoce
                                       
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              1,5
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0154010
                           
                              Brusnice/borůvky
                           
                              
                                 0,7
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 5 (+)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0154020
                           
                              Klikvy
                           
                              
                                 0,7
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 5 (+)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0154030
                           
                              Rybíz (bílý, černý, červený)
                           
                              0,7
                           
                               
                           
                               
                           
                              5 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0154040
                           
                              Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                           
                              
                                 0,7
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 5 (+)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0154050
                           
                              Šípky
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154060
                           
                              Moruše (bílé a černé)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154070
                           
                              Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                           
                              
                                 0,7
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154080
                           
                              Bez černý / bezinky
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              5
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0160000
                           
                              
                                 Různé ovoce s
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0161000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          jedlou slupkou
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0161010
                           
                              Datle
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0161020
                           
                              Fíky
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0161030
                           
                              Stolní olivy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              5 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05
                           
                               
                           
                              0161040
                           
                              Kumquaty/kumkváty
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0161050
                           
                              Karamboly
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0161060
                           
                              Tomel japonský / kaki churma / persimon
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0161070
                           
                              Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0161990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0162000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          nejedlou slupkou, malé
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0162010
                           
                              Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0162020
                           
                              Liči
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0162030
                           
                              Mučenka/passiflora
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1
                           
                               
                           
                              0162040
                           
                              Opuncie
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0162050
                           
                              Zlatolist
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0162060
                           
                              Tomel viržinský / kaki
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0162990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0163000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          nejedlou slupkou, velké
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0163010
                           
                              Avokádo
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 7 (+)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                 10
                              
                           
                              0163020
                           
                              Banány
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05
                           
                              0,2
                           
                              0163030
                           
                              Mango
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0163040
                           
                              Papája
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              7 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0163050
                           
                              Granátová jablka
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0163060
                           
                              Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163070
                           
                              Kvajáva hrušková
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163080
                           
                              Ananas
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0163090
                           
                              Chlebovník
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163100
                           
                              Durian cibetkový
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163110
                           
                              Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0200000
                           
                              
                                 ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0210000
                           
                              
                                 Kořenová a hlíznatá zelenina
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0211000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          brambory
                                       
                           
                               
                           
                              0,01 (1) (+)
                           
                               
                           
                              0,3 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,3
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0212000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                       
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0212010
                           
                              Kořeny manioku jedlého / kasavy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0212020
                           
                              Batáty
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0212030
                           
                              Jamy
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0212040
                           
                              Maranta třtinová
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0212990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0213000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0213010
                           
                              Řepa červená/salátová
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,5 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0213020
                           
                              Mrkev/karotka
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                              0213030
                           
                              Celer bulvový
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,3 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,5
                           
                               
                           
                              0213040
                           
                              Křen
                           
                               
                           
                              0,1
                           
                               
                           
                              0,2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                              0213050
                           
                              Topinambury
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0213060
                           
                              Pastinák
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                              0213070
                           
                              Petržel kořenová
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                              0213080
                           
                              Ředkve
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              3
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0213090
                           
                              Kozí brada
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,4 (+)
                           
                               
                           
                              0213100
                           
                              Brukev řepka tuřín
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,3
                           
                               
                           
                              0213110
                           
                              Brukev řepák vodnice
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,3
                           
                               
                           
                              0213990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0220000
                           
                              
                                 Cibulová zelenina
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0220010
                           
                              Česnek
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,6 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 2
                              
                           
                              0,1
                           
                               
                           
                              0220020
                           
                              Cibule kuchyňská
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              2
                           
                              0,1
                           
                               
                           
                              0220030
                           
                              Šalotka
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 2
                              
                           
                              0,05
                           
                               
                           
                              0220040
                           
                              Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              30
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                              0220990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0230000
                           
                              
                                 Plodová zelenina
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0231000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          lilkovité
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0231010
                           
                              Rajčata
                           
                              0,5
                           
                              0,6 (+)
                           
                              0,6
                           
                              3 (+)
                           
                              
                                 1,5
                              
                           
                              0,4
                           
                              4
                           
                              0,9
                           
                               
                           
                              0231020
                           
                              Paprika setá
                           
                              3
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              1,5
                           
                              5 (+)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              2
                           
                              3
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                              0231030
                           
                              Lilek/baklažán
                           
                              0,5
                           
                              
                                 0,3
                              
                           
                              0,6
                           
                              3 (+)
                           
                              
                                 1,5
                              
                           
                              0,3
                           
                              4
                           
                              0,4 (+)
                           
                               
                           
                              0231040
                           
                              Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,5 (+)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0231990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0232000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          tykvovité s jedlou slupkou
                                       
                           
                              0,5
                           
                              0,2 (+)
                           
                              2
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                              0,15
                           
                              5
                           
                               
                           
                               
                           
                              0232010
                           
                              Okurky salátové
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 0,5
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 0,6
                              
                           
                               
                           
                              0232020
                           
                              Okurky nakládačky
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0232030
                           
                              Cukety
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 0,6
                              
                           
                               
                           
                              0232990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0233000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          tykvovité s nejedlou slupkou
                                       
                           
                              0,5
                           
                              0,15 (+)
                           
                              0,4
                           
                              1,5 (+)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,1
                           
                              5
                           
                               
                           
                               
                           
                              0233010
                           
                              Melouny cukrové
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,2 (+)
                           
                               
                           
                              0233020
                           
                              Dýně
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,15
                           
                               
                           
                              0233030
                           
                              Melouny vodní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,15
                           
                               
                           
                              0233990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,15
                           
                               
                           
                              0234000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          kukuřice cukrová
                                       
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                              0239000
                           
                              
                                          e)
                                       
                                          ostatní plodová zelenina
                                       
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0240000
                           
                              
                                 Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0241000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          košťálová zelenina vytvářející růžice
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0241010
                           
                              Brokolice
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              3
                           
                              0,15
                           
                               
                           
                              0241020
                           
                              Květák
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              10 (+)
                           
                              0,05
                           
                               
                           
                              0241990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0242000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,7
                           
                               
                           
                              0242010
                           
                              Kapusta růžičková
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              2
                           
                               
                           
                               
                           
                              0242020
                           
                              Zelí hlávkové
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              3 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,7
                           
                               
                           
                               
                           
                              0242990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0243000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          košťálová zelenina listová
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,5 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0243010
                           
                              Zelí pekingské / pe-tsai
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              20
                           
                               
                           
                               
                           
                              0243020
                           
                              Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              20
                           
                               
                           
                               
                           
                              0243990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0244000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          kedlubny
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,3
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0250000
                           
                              
                                 Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0251000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          salát a ostatní salátové rostliny
                                       
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              5 (+)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                               
                           
                              0251010
                           
                              Kozlíček polníček
                           
                               
                           
                               
                           
                              15 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              20 (+)
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0251020
                           
                              Salát
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 3
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              40
                           
                               
                           
                              2
                           
                              0251030
                           
                              Čekanka štěrbák / endivie
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              20 (+)
                           
                               
                           
                              2
                           
                              0251040
                           
                              Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 3
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              20 (+)
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0251050
                           
                              Barborky
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 3
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              20 (+)
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0251060
                           
                              Roketa setá / rukola
                           
                               
                           
                               
                           
                              3 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              30
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0251070
                           
                              Červená hořčice
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 3
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              20 (+)
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0251080
                           
                              Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 3
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              20 (+)
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0251990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 3
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0252000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          špenát a podobná zelenina (listy)
                                       
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              
                                 3
                              
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0252010
                           
                              Špenát
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              40
                           
                               
                           
                               
                           
                              0252020
                           
                              Šrucha
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0252030
                           
                              Mangold
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0252990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0253000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          listy révy vinné a podobných druhů
                                       
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0254000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                       
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,3 (+)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0255000
                           
                              
                                          e)
                                       
                                          čekanka obecná setá
                                       
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,5 (+)
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              15
                           
                              0,15
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0256000
                           
                              
                                          f)
                                       
                                          bylinky a jedlé květy
                                       
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              15 (+)
                           
                              5 (+)
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              30 (+)
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0256010
                           
                              Kerblík
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0256020
                           
                              Pažitka
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2
                           
                               
                           
                              0256030
                           
                              Celerová nať
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0256040
                           
                              Petrželová nať
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2
                           
                               
                           
                              0256050
                           
                              Šalvěj lékařská
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256060
                           
                              Rozmarýn lékařský
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256070
                           
                              Tymián
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256080
                           
                              Bazalka pravá a jedlé květy
                           
                              40
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256090
                           
                              Vavřín / bobkový list
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256100
                           
                              Estragon
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0260000
                           
                              
                                 Lusková zelenina
                              
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0260010
                           
                              Fazolové lusky
                           
                              7
                           
                               
                           
                              5 (+)
                           
                              1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                              0260020
                           
                              Vyluštěná fazolová semena
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                              0260030
                           
                              Hrachové lusky
                           
                              7
                           
                               
                           
                              5 (+)
                           
                              1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              2 (+)
                           
                               
                           
                              0260040
                           
                              Vyluštěná hrachová zrna
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,2 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0260050
                           
                              Čočka
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0260990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0270000
                           
                              
                                 Řapíkatá a stonková zelenina
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0270010
                           
                              Chřest
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,5 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0270020
                           
                              Kardy
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0270030
                           
                              Celer řapíkatý
                           
                               
                           
                               
                           
                              3 (+)
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,5 (+)
                           
                               
                           
                              0270040
                           
                              Fenykl obecný sladký
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0270050
                           
                              Artyčoky
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                              0270060
                           
                              Pór
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              3 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                              0270070
                           
                              Reveň kadeřavá / rebarbora
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,5 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0270080
                           
                              Bambusové výhonky
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0270090
                           
                              Palmové vegetační vrcholy
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0270990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0280000
                           
                              
                                 Houby, mechy a lišejníky
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0280010
                           
                              Pěstované houby
                           
                               
                           
                               
                           
                              10
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,4
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0280020
                           
                              Volně rostoucí houby
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0280990
                           
                              Mechy a lišejníky
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0290000
                           
                              
                                 Řasy a prokaryota
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0300000
                           
                              
                                 LUŠTĚNINY
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0300010
                           
                              Fazole
                           
                              0,3
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,3
                           
                               
                           
                              0300020
                           
                              Čočka
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,2
                           
                               
                           
                              0300030
                           
                              Hrách
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,2
                           
                               
                           
                              0300040
                           
                              Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,2
                           
                               
                           
                              0300990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,2
                           
                               
                           
                              0400000
                           
                              
                                 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0401000
                           
                              
                                 Olejnatá semena
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0401010
                           
                              Lněná semena
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,6
                           
                               
                           
                              0401020
                           
                              Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,15
                           
                               
                           
                              0401030
                           
                              Maková semena
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,2
                           
                               
                           
                              0401040
                           
                              Sezamová semena
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0401050
                           
                              Slunečnicová semena
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                              0401060
                           
                              Semena řepky olejky
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,5 (+)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,5
                           
                               
                           
                              0401070
                           
                              Sójové boby
                           
                              0,02 (1)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              0,1 (1)