Nařízení Komise (EU) 2016/4 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 4/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 3/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/4
   ze dne 5. ledna 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 vyžaduje, aby výrobky, letadlové části a zařízení splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí obsažené ve svazcích I a II přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“), účinné ke dni 17. listopadu 2011, s výjimkou doplňků k uvedené příloze.
            
   
               (2)
            
               Svazky I a II přílohy 16 Chicagské úmluvy byly v roce 2014 pozměněny zavedením nových hlukových norem.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (ES) č. 216/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku Evropské agentury pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 6 nařízení (ES) č. 216/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
   
      „1.   Výrobky, letadlové části a zařízení musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí obsažené ve změně 11-B svazku I a ve změně 8 svazku II přílohy 16 Chicagské úmluvy, účinné ke dni 1. ledna 2015, s výjimkou doplňků k příloze 16.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 13.3.2008, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.