Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/8 ze dne 5. ledna 2016, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 8/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 3/35
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/8
   ze dne 5. ledna 2016,
   kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Za účelem sledování pokroku při plnění společných cílů stanovených ve strategii Evropa 2020 by Komise měla od členských států obdržet komplexní soubor údajů o samostatné výdělečné činnosti, jenž umožní provádět srovnání mezi členskými státy.
            
   
               (2)
            
               Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 (2) stanoví modul ad hoc o samostatné výdělečné činnosti.
            
   
               (3)
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 (3) upřesňuje a popisuje oblasti specializovaných informací („dílčí moduly ad hoc“), které mají být začleněny do modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti.
            
   
               (4)
            
               Komise by měla upřesnit technické ukazatele, filtry, kódy a lhůtu pro předávání údajů v rámci dílčího modulu ad hoc o samostatné výdělečné činnosti.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti, filtry, kódy, které se mají použít, a lhůta, ve které musí být výsledky zaslány Komisi, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 ze dne 8. dubna 2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 99, 9.4.2013, s. 11).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 318/2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 42).
   
   
      PŘÍLOHA
      Tato příloha stanoví technické ukazatele, filtry a kódy, které se mají použít pro modul ad hoc o samostatné výdělečné činnosti, jehož provedení se plánuje na rok 2017. Stanoví rovněž lhůty pro předkládání údajů Komisi.
      
         Lhůta pro předání výsledků Komisi: 31. března 2018.
      
         Filtry a kódy, které se mají použít pro zasílání údajů: jak je stanoveno v příloze III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 (1).
      
         Položky vyhrazené pro volitelné váhové faktory; mají se použít v případě dílčího výběrového souboru nebo neposkytnutí odpovědi: položky 222–225 obsahující celá čísla a položky 226–227 obsahující desetinná místa.
      1)   Dílčí modul „Ekonomicky závislá samostatná výdělečná činnost“
      
      
                  Název/položka
               
                  Kód
               
                  Popis
               
                  Filtr
               
                  MAINCLNT
               
                   
               
                  
                     Ekonomická závislost
                  
               
                  STAPRO = 1,2
               
                  211
               
                   
               
                  
                     Počet a význam zákazníků za posledních 12 měsíců
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Žádný zákazník za posledních 12 měsíců
               
                   
               
                  2
               
                  Pouze jeden zákazník za posledních 12 měsíců
               
                  3
               
                  2–9 zákazníků za posledních 12 měsíců, ale jeden byl dominantní
               
                  4
               
                  2–9 zákazníků za posledních 12 měsíců a žádný nebyl dominantní
               
                  5
               
                  Více než 9 zákazníků za posledních 12 měsíců, ale jeden byl dominantní
               
                  6
               
                  Více než 9 zákazníků za posledních 12 měsíců a žádný nebyl dominantní
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  WORKORG
               
                   
               
                  
                     Organizační závislost
                  
               
                  STAPRO = 1,2 A MAINCLNT ≠ 1
               
                  212
               
                   
               
                  
                     Vliv na rozhodování o pracovní době
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Rozhoduje respondent
               
                   
               
                  2
               
                  Rozhoduje (rozhodují) zákazník (zákazníci) respondenta
               
                  3
               
                  Rozhoduje jakákoli jiná strana
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
      2)   Dílčí modul „Pracovní podmínky samostatně výdělečně činných osob“
      
      
                  Název/položka
               
                  Kód
               
                  Popis
               
                  Filtr
               
                  REASSE
               
                   
               
                  
                     Hlavní důvod, proč se stal samostatně výdělečně činným
                  
               
                  STAPRO = 1,2
               
                  213
               
                   
               
                  
                     Hlavní důvod, proč zahájil stávající samostatně výdělečnou činnost
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Nemohl najít zaměstnání jako zaměstnanec
               
                   
               
                  2
               
                  Předchozí zaměstnavatel respondenta žádal, aby se stal samostatně výdělečně činným
               
                  3
               
                  Jde o obvyklou praxi v oblasti činnosti respondenta
               
                  4
               
                  Naskytla se vhodná příležitost
               
                  5
               
                  Zachování rodinného podniku
               
                  6
               
                  Nechtěl nebo nehodlal zahájit samostatně výdělečnou činnost, ale začal pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná z jiného důvodu, než jsou důvody uvedené výše
               
                  7
               
                  Chtěl se stát samostatně výdělečně činným kvůli pružné pracovní době
               
                  8
               
                  Chtěl se stát samostatně výdělečně činným z jiného důvodu
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  SEDIFFIC
               
                   
               
                  
                     Hlavní problém samostatné výdělečné činnosti
                  
               
                  STAPRO = 1,2
               
                  214
               
                   
               
                  
                     Subjektivně vnímaný hlavní problém při práci jako osoba samostatně výdělečně činná během posledních 12 měsíců
                  
               
                   
               
                   
               
                  0
               
                  Nedostatečný vliv na stanovení ceny své práce
               
                   
               
                  1
               
                  Nedostatečný přístup k finančním prostředkům pro podnik
               
                  2
               
                  Opožděné platby nebo neprovedení plateb
               
                  3
               
                  Nepřiměřená administrativní zátěž
               
                  4
               
                  Nedostatečný příjem v případě nemoci
               
                  5
               
                  Období finančních obtíží
               
                  6
               
                  Období, kdy nemá žádné zákazníky, žádné úkoly nebo projekty, na nichž by mohl pracovat
               
                  7
               
                  Jiný problém
               
                  8
               
                  Neměl žádný problém
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  REASNOEM
               
                   
               
                  
                     Hlavní důvod, proč nemá zaměstnance
                  
               
                  STAPRO = 2
               
                  215
               
                   
               
                  
                     Subjektivně pociťovaný hlavní důvod, proč nemá zaměstnance
                  
               
                   
               
                   
               
                  0
               
                  Respondent hodlá především zaměstnávat sám sebe
               
                   
               
                  1
               
                  Není dostatek práce
               
                  2
               
                  Je obtížné najít vhodné pracovníky
               
                  3
               
                  Právní rámec je příliš složitý
               
                  4
               
                  Vysoké sociální příspěvky
               
                  5
               
                  U povolání respondenta to není možné
               
                  6
               
                  Respondent raději pracuje se subdodavateli nebo společníky
               
                  7
               
                  Zákazník (zákazníci) respondenta si přeje (přejí), aby práci provedl respondent
               
                  8
               
                  Jiný důvod
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  BPARTNER
               
                   
               
                  
                     Spolupráce s obchodními partnery
                  
               
                  STAPRO = 1,2
               
                  216
               
                   
               
                  
                     Spolupráce se spoluvlastníkem a/nebo s jinými samostatně výdělečně činnými osobami v rámci sítě
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Spolupracuje se spoluvlastníkem
               
                   
               
                  2
               
                  Spolupracuje s jinými samostatně výdělečně činnými osobami v rámci sítě
               
                  3
               
                  Obojí
               
                  4
               
                  Žádná z možností
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  PLANEMPL
               
                   
               
                  
                     Plánované najímání zaměstnanců nebo subdodavatelů
                  
               
                  STAPRO = 1,2
               
                  217
               
                   
               
                  
                     Plánuje najmout zaměstnance nebo subdodavatele v příštích 12 měsících
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Plánuje, že zaměstná pouze stálé zaměstnance
               
                   
               
                  2
               
                  Plánuje, že zaměstná pouze dočasné zaměstnance
               
                  3
               
                  Plánuje, že zaměstná stálé i dočasné zaměstnance
               
                  4
               
                  Plánuje, že najme pouze subdodavatele
               
                  5
               
                  Plánuje, že najme subdodavatele a zaměstná zaměstnance
               
                  6
               
                  Neplánuje, že najme zaměstnance nebo subdodavatele
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
      3)   Dílčí modul „Samostatně výdělečně činné osoby a zaměstnanci“
      
      
                  Název/položka
               
                  Kód
               
                  Popis
               
                  Filtr
               
                  JBSATISF
               
                   
               
                  
                     Míra uspokojení z práce
                  
               
                  WSTATOR = 1,2
               
                  218
               
                   
               
                  
                     Míra uspokojení z práce v hlavním zaměstnání
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Spokojen do značné míry
               
                   
               
                  2
               
                  Spokojen do určité míry
               
                  3
               
                  Spokojen v malé míře
               
                  4
               
                  Zcela nespokojen
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  AUTONOMY
               
                   
               
                  
                     Samostatnost v zaměstnání
                  
               
                  WSTATOR = 1,2
               
                  219
               
                   
               
                  
                     Míra vlivu na náplň a pořadí úkolů v hlavním zaměstnání
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Může ovlivnit jak náplň, tak pořadí úkolů
               
                   
               
                  2
               
                  Může ovlivnit náplň, avšak nikoli pořadí úkolů
               
                  3
               
                  Může ovlivnit pořadí, avšak nikoli náplň úkolů
               
                  4
               
                  Nemůže ovlivnit náplň ani pořadí úkolů
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  PREFSTAP
               
                   
               
                  
                     Preference ohledně profesního statusu v hlavním zaměstnání
                  
               
                  WSTATOR = 1,2
               
                  220
               
                   
               
                  
                     Osoby samostatně výdělečně činné, které si přejí stát se zaměstnanci, nebo zaměstnanci, kteří si přejí stát se osobami samostatně výdělečně činnými
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Nechce změnit profesní status
               
                   
               
                  2
               
                  Je osobou samostatně výdělečně činnou, ale přeje si pracovat jako zaměstnanec
               
                  3
               
                  Pracuje jako zaměstnanec nebo pomáhající rodinný příslušník, ale přeje si být samostatně výdělečně činným
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
                  OBSTACSE
               
                   
               
                  
                     Hlavní důvod, proč se nestal samostatně výdělečně činným v hlavním zaměstnání
                  
               
                  PREFSTAP = 3
               
                  221
               
                   
               
                  
                     Hlavní důvod, proč současní zaměstnanci nebo pomáhající rodinní příslušníci, kteří si přejí stát se osobami samostatně výdělečně činnými, nezměnili svůj profesní status podle svého přání
                  
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  Finanční nejistota
               
                   
               
                  2
               
                  Obtíže při získávání finančních prostředků pro podnik
               
                  3
               
                  Příliš velký stres, odpovědnost nebo riziko
               
                  4
               
                  Nižší míra sociálního zabezpečení
               
                  5
               
                  Jiný důvod
               
                  9
               
                  Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
               
                  Prázdný
               
                  Žádná odpověď/neví
               
      
      
         (1)  Nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.