Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/13 ze dne 6. ledna 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 13/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 4/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/13
   ze dne 6. ledna 2016,
   kterým se po dvou sté čtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 10. prosince 2015 rozhodl o změně dvanácti záznamů na seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a o odstranění jednoho záznamu z tohoto seznamu. Nařízení (ES) č. 881/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (3)
            
               V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Tyto záznamy v oddílu „Fyzické osoby“ se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              Záznam „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (také znám jako a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Datum narození: 1961. Místo narození: Mosul, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: a) vysoký představitel Al-Kajdy, b) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými.“ se nahrazuje tímto:
                              „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (také znám jako a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, h) Abd al-Muhayman, i) Abu Ayub). Národní identifikační číslo: Ration Card č. 0094195. Datum narození: 1961. Místo narození: Mosul, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: a) Jméno otce: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi, b) Jméno matky: Nadira Ayoub Asaad. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU.“
                           
                  
                              b)
                           
                              Záznam „Mohammad Tahir Hammid (také znám jako Abdelhamid Al Kurdi). Titul: imám. Datum narození: 1.11.1975. Místo narození: Poshok, Irák. Další informace: a) Dne 18. října 2004 byl italskými orgány vydán příkaz k jeho vyhoštění; b) italskými orgány je považován za osobu uprchlou od září 2007. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.“ se nahrazuje tímto:
                              „Mohammad Tahir Hammid Hussein (také znám jako Abdelhamid Al Kurdi). Titul: imám. Datum narození: 1.11.1975. Místo narození: Poshok, Irák. Státní příslušnost: irácká. Adresa: Sulaymaniya, Irák. Další informace: Jméno matky: Attia Mohiuddin Taha. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.11.2003.“
                           
                  
                              c)
                           
                              Záznam „Ata Abdoulaziz Rashid (také znám jako a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum narození: 1.12.1973. Místo narození: Sulaimaniya, Irák. Státní příslušnost: irácká. Adresa: Německo. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.“ se nahrazuje tímto:
                              „Ata Abdoulaziz Rashid (také znám jako a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum narození: 1.12.1973. Místo narození: Sulaimaniya, Irák. Státní příslušnost: irácká. Adresa: Německo. Národní identifikační číslo: Ration card č. 6110922. Další informace: Jméno matky: Khadija Majid Mohammed. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“
                           
                  
                              d)
                           
                              Záznam „Farhad Kanabi Ahmad (také znám jako a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (dříve uveden na seznamu pod tímto jménem). Datum narození: 1.7.1971. Místo narození: Arbil, Irák. Státní příslušnost: irácká. Číslo pasu: německý cestovní doklad (Reiseausweis) A 0139243 (platnost ukončena v září 2012). Adresa: Irák. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.“ se nahrazuje tímto:
                              „Farhad Kanabi Ahmad (také znám jako a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (dříve uveden na seznamu pod tímto jménem), c) Kawa Omar Ahmed. Datum narození: 1.7.1971. Místo narození: Arbil, Irák. Státní příslušnost: irácká. Číslo pasu: německý cestovní doklad (Reiseausweis) A 0139243 (platnost ukončena v září 2012). Adresa: Arbil – Qushtuba – dům č. SH 11, ulice 5380, Irák. Další informace: Jméno matky: Farida Hussein Khadir. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“
                           
                  
                              e)
                           
                              Záznam „Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Datum narození: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Místo narození: a) Dayr Az-Zawr, Sýrie, b) Bagdád, Irák, c) Mosul, Irák. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: T04338017 (strpění pobytu vydané cizineckým úřadem města Mainz, platnost vypršela dne 8.5.2013). Adresa: Zařízení pro uprchlíky, Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Německo. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.“ se nahrazuje tímto:
                              „Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Datum narození: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Místo narození: a) Day Az-Zawr, Sýrie, b) Bagdád, Irák, c) Mosul, Irák. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: T04338017. Adresa: Zařízení pro uprchlíky, Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Německo. K dispozici fotografie a otisky prstů k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“
                           
                  
                              f)
                           
                              Záznam „Najmuddin Faraj Ahmad (také znám jako a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norsko. Datum narození: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Místo narození: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irák. Státní příslušnost: Irák.“ se nahrazuje tímto:
                              „Najmuddin Faraj Ahmad (také znám jako a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norsko. Datum narození: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Místo narození: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irák. Státní příslušnost: Irák.“
                           
                  
                              g)
                           
                              Záznam „Akram Turki Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Datum narození: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adresa: Zabadani, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.3.2010.“ se nahrazuje tímto:
                              „Akram Turki Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Datum narození: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adresa: a) Deir ez-Zor Governorate, Syrská arabská republika; b) Irák, c) Jordánsko. Národní identifikační číslo: Ration card č. 0075258. Další informace: Jméno matky: Masouma Abd al-Rahman. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 11.3.2010.“
                           
                  
                              h)
                           
                              Záznam „Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Datum narození: a) 1974, b) 1975. Adresa: Zabadani, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.3.2010.“ se nahrazuje tímto:
                              „Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Datum narození: a) 1974, b) 1975. Adresa: a) Syrská arabská republika, b) Irák. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 11.3.2010.“
                           
                  
                              i)
                           
                              Záznam „Muthanna Harith Al-Dari (také znám jako a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titul: doktor. Adresa: a) Amman, Jordánsko, b) Khan Dari, Irák (předchozí adresa), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irák (předchozí adresa), d) Egypt (předchozí adresa). Datum narození: 16.6.1969. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: irácká. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.3.2010.“ se nahrazuje tímto:
                              „Muthanna Harith Al-Dari (také znám jako a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titul: doktor. Adresa: a) Amman, Jordánsko, b) Khan Dari, Irák (předchozí adresa), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irák (předchozí adresa), d) Egypt (předchozí adresa). Datum narození: 16.6.1969. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: irácká. Národní identifikační číslo: Ration card č.: 1729765. Další informace: Jméno matky: Heba Khamis Dari. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 25.3.2010.“
                           
                  
                              j)
                           
                              Záznam „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (také znám jako a) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titul: Dr. Adresa: Irák. Datum narození: 1971. Místo narození: a) Samarra, Irák; b) Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: a) vůdce sítě Al-Kajdá v Íráku; b) v současné době sídlí v Íráku; c) prominentně znám pod pseudonymem (Abu Du'a, Abu Duaa'). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 5.10.2011.“ se nahrazuje tímto:
                              „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (také znám jako a) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai'; b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i; e) Abu Du'a; f) Abu Duaa'; g) Dr. Ibrahim; h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titul: Dr. Adresa: a) Irák; b) Sýrie. Datum narození: 1971. Místo narození: a) Samarra, Irák; b) Irák. Státní příslušnost: irácká. Identifikační číslo: Ration card č.: 0134852. Další informace: a) v současné době sídlí v Iráku a Sýrii; b) prominentně znám pod pseudonymem (Abu Du'a, Abu Duaa'); c) jméno manželky: Saja Hamid al-Dulaimi; d) jméno manželky: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 5.10.2011.“
                           
                  
                              k)
                           
                              Záznam „Abu Mohammed Al-Jawlani (také znám jako a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih). Datum narození: mezi lety 1975 a 1979. Místo narození: Sýrie. Státní příslušnost: syrská. Adresa: v Sýrii, v červnu 2013. Další informace: Od ledna 2012 je vůdcem Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.7.2013.“ se nahrazuje tímto:
                              „Abu Mohammed Al-Jawlani (také znám jako a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih), j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, k) Abu Ashraf). Datum narození: a) mezi lety 1975 a 1979; b) 1980. Místo narození: Sýrie. Státní příslušnost: syrská. Adresa: a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; b) v Sýrii, v červnu 2013. Další informace: Jméno matky: Fatma Ali Majour. Popis: Tmavá barva pleti. Výška: 1,70 m. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 24.7.2013.“
                           
                  
                              l)
                           
                              Záznam „Tarkhan Ismajlovič Gazijev (také znám jako a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan); Datum narození: 11.11.1965. Místo narození: obec Bugaroj, okres Itum-Kalinskij, Čečenská republika, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015); b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015); Státní příslušnost: (Není veden jako občan Ruské federace). Číslo pasu: 620169661 (číslo ruského cestovního pasu). Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“ se nahrazuje tímto:
                              „Tarkhan Ismajlovič Gazijev (také znám jako a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan); Datum narození: 11.11.1965. Místo narození: obec Bugaroj, okres Itum-Kalinskij, Čečenská republika, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015); b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015); Státní příslušnost: (Není veden jako občan Ruské federace). Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“
                           
               
      
                  2)
               
                  V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:
                  „Rafik Mohamad Yousef (také znám jako Mohamad Raific Kairadin). Datum narození: 27.8.1974. Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: irácká. Číslo pasu: německý cestovní doklad (‚Reiseausweis‘) A 0092301. Adresa: Německo. Další informace: a) člen skupiny Ansar Al-Islam, b) ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.