Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/15 ze dne 7. ledna 2016, kterým se schvaluje program Bývalé jugoslávské republiky Makedonie pro tlumení salmonel u nosnic a mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii na seznamu třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet konzumní vejce (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 15/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 5/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/15
   ze dne 7. ledna 2016,
   kterým se schvaluje program Bývalé jugoslávské republiky Makedonie pro tlumení salmonel u nosnic a mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii na seznamu třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet konzumní vejce
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 3 a 4, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (2), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4) stanoví, že drůbež a drůbeží produkty (dále jen „komodity“) lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dotčené komodity. Uvedené požadavky zohledňují, zda jsou s ohledem na nákazový status těchto třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek požadovány zvláštní podmínky, či nikoli. Uvedené zvláštní podmínky a vzorová veterinární osvědčení, která musí být připojena ke zmíněným dováženým komoditám, jsou stanoveny v části 2 přílohy I uvedeného nařízení.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (ES) č. 2160/2003 stanoví pravidla pro tlumení salmonel v různých populacích drůbeže v Unii. Stanoví, že uvedení nebo ponechání třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet konzumní vejce drůbeže spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení, na seznamu stanoveném právními předpisy Unie pro příslušný druh nebo kategorii je podmíněno tím, že daná třetí země předloží Komisi program pro tlumení salmonel poskytující záruky rovnocenné zárukám obsaženým v národních programech členských států pro tlumení salmonel. Záruky a informace v tomto ohledu jsou obsaženy rovněž v příslušných vzorových veterinárních osvědčeních pro uvedené komodity stanovených v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.
            
   
               (4)
            
               Bývalá jugoslávská republika Makedonie (5) předložila žádost o povolení dovozu vajec určených k lidské spotřebě a drůbežího masa do Unie. Komise kladně vyhodnotila předložené informace, pokud jde o veterinární podmínky v uvedené třetí zemi požadované pro dovoz a tranzit těchto komodit. Veterinární požadavky na dovoz čerstvého drůbežího masa do Unie jsou přísnější než požadavky na vejce určená k lidské spotřebě vzhledem k možnému zvýšenému riziku přenosu nákazy, jež se pojí s uvedenou komoditou. Na rok 2016 je plánován audit Potravinového a veterinárního úřadu, který plně posoudí nákazový status drůbeže a podmínky pro dovoz drůbežího masa. Do té doby, než bude zmíněný audit proveden, je vhodné povolení dovozu do Unie omezit na konzumní vejce určená k lidské spotřebě.
            
   
               (5)
            
               Bývalá jugoslávská republika Makedonie předložila Komisi svůj program pro tlumení salmonel u hejn nosnic druhu Gallus gallus. Bylo zjištěno, že tento program poskytuje záruky, které jsou rovnocenné zárukám stanoveným v nařízení (ES) č. 2160/2003, a měl by být proto schválen.
            
   
               (6)
            
               Bývalá jugoslávská republika Makedonie je uvedena v rozhodnutí Komise 2011/163/EU (6) a má schválený plán sledování reziduí pro vejce.
            
   
               (7)
            
               V důsledku rovnocennosti programu pro tlumení salmonel by měl být dovoz konzumních vajec z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie povolen. Položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Schválení programu pro tlumení
   Program pro tlumení předložený Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 se schvaluje, pokud jde o salmonely v hejnech nosnic druhu Gallus gallus.
   Článek 2
   Změna nařízení (ES) č. 798/2008
   Položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
      (5)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, který nepředjímá konečné označení země, jež bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v Organizaci spojených národů.
   
      (6)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii nahrazuje tímto:
      
         
                     Kód ISO a název třetí země nebo území
                  
                     Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                     Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                     Veterinární osvědčení
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                     Status dozoru nad influenzou ptáků
                  
                     Status očkování proti influenze ptáků
                  
                     Status tlumení salmonel
                  
                     Vzor/vzory
                  
                     Doplňkové záruky
                  
                     Datum ukončení (1)
                  
                     Datum zahájení (2)
                  
                     1
                  
                     2
                  
                     3
                  
                     4
                  
                     5
                  
                     6
                  
                     6 A
                  
                     6B
                  
                     7
                  
                     8
                  
                     9
                  
                     „MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)
                  
                     MK-0 (4)
                  
                     celá země
                  
                     E, EP“
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.